Zajímavosti v okolí nad 50 km

Lipnice

(www.hrad-lipnice.eu)

Jeden z nejmohutnějších českých šlechtických hradů, založený na počátku 14. století mocným rodem pánů z Lichtemburka, Vás zve na volnou prohlídku monumentální středověké architektury s jedinečnými vyhlídkami do okolního kraje. Na hradě si můžete prohlédnout archeologickou expozici, gotickou kapli a rozsáhlá sklepení s bývalou hodovní síní Jindřicha z Lipé

Roštejn

(www.rostejn.wz.cz)

Pozdně gotický hrad, který se zvedá na skalnatém vrchu v 677 m.n.m v romantické krajině Javořických vrchů

Telč

(www.telc-etc.cz)

Telč - městská, převážně renesanční památková rezervace, tvořená protáhlým náměstím se zámeckým komplexem a kostelem. Při zeměpanském dvorci, z jehož kostela se zachovala pozdně románská věž z poč. 13. stol. se sdruženými románskými okny, vznikla ve 12. stol. trhová osada, v jejíž blízkosti byla založena v 2. pol. 13. stol. Nová Telč jako vodní pevnost. Mezi těmito dvěma sídlištními celky bylo vybudováno kolem poloviny 14. stol. město, obehnané hradbami se soustavou vodního opevnění. Renesanční výstavba v druhé pol. 16. stol. dala vznik typu telčského domu s mázhausem, sklenutým na střední podpěru, z něhož vede tunelovitá chodba na dvůr a k hradbám. Většina architektonicky význačných domů je soustředěna na náměstí. Zámek vznikl přestavbou gotického hradu pocházejícího pravděpodobně z konce 14. stol. Na starý hradní objekt navazuje renesanční palác se Zlatým a Modrým sálem s kazetovými stropy z r. 1561. V zámku vlastivědné muzeum. Hlavní kostel je gotický z třetí čtvrtiny 14. stol. Síťová klenba pochází z pol. 15. stol. Kostel na konci náměstí je barokní z let 1663 - 67, postavený pravděpodobně podle projektu G. D. Orsiho. Kostel na Starém Městě je původně gotický ze třetí čtvrtiny 14. stol., ale jeho loď byla r. 1647 změněna na raně barokní bazilikální trojlodí. S městem je spojen alejí, lemovanou barokními sochami. Městská památková rezervace je zapsány na seznam Světového kulturního dědictví UNESCO.

Šternberk (Štamberk)- zřícenina gotického hradu se nachází poblíž obce Řásná a pochází z doby kolem r. 1300, pobořen v bojích r. 1424. Hrad býval sídlem rozsáhlého panství templářského řádu, později se stal královským majetkem. Hrad Šternberk, lidově zvaný Štamberk, patřil ve středověku k nejrozsáhlejším opevněným panským sídlům doby předhusitské na jihozápadní Moravě. Imponuje nejen důmyslem svých stavebníků, využívajících k jeho zbudování a fortifikaci žulových skalních výchozů a členitého přírodního reliéfu, ale i svojí nadmořskou výškou (695 m n. m.)

Jindřichův Hradec

(www.jh.cz)

Kulturní a historické památky města:

Státní hrad a zámek, Muzeum Jindřichohradecka, proboštský kostel Nanebevzetí Panny Marie, kaple sv. Maří Magdaleny, kostel sv. Jana Křtitele s minoritským klášterem, kostel Nejsvětější Trojice, kostel sv.Kateřiny, kostel sv.Jakuba s Černínskou hrobkou, kostel sv.Václava, městská památková rezervace, měšťanské domy na hlavním náměstí

Blažkův zámek

Na skalnatém návrší poblíž Nemojova zbytky gotické tvrze (příkopy, valy). Patřila pánům z Vokova, zpustla v 16. stol. 

Červená Lhota

(www.zamek-cervenalhota.eu)

Stavba červenolhotského zámku ve svém jádru skrývá zbytky původní tvrze ze 14. století. Dnešní renesanční budova vznikla po roce 1530 a byla dále několikrát upravena. Zámecké interiéry prvního patra mají dispozici z 80. let 17. století. Představují dnes autentickou podobu šlechtického bytu posledních majitelů z doby kolem roku 1910

Janštejn

Zřícenina gotického hradu z doby kolem r. 1315, zanikl v 15. stol. v husitských válkách. Zachována spodní část okrouhlé věže a části hradebních zdí. 

Javořice 

(www.turistika.cz/mista/javorice-vrchol)

Nejvyšší vrchol Javořické vrchoviny (837 m) a současně celé Českomoravské vrchoviny leží asi 10 km severozápadně od Telče a přibližně stejně daleko severovýchodně od Studené. Vrcholek je ukryt v rozlehlém komplexu jehličnatých lesů, z něhož ční stožár televizního vysílače. Na jižním svahu, necelý l km pod vrcholkem, je výhledová plošina s výhledy k Telči. Asi 500 m pod vrcholem Javořice je na severozápadním svahu odpočinkové místo s pramenem známé jako Studánka Páně. Přístup k vrcholku umožňuje trasa žluté a zelené značky od Studené (asi 7 km) nebo zelené a modré značky od Telče (asi 18 km). Motorizovaní návštěvníci mohou využít silnici z Telče až k Velkému pařezitému rybníku (asi 7 km severozápadně od Telče). Odtud vede k vrcholu zelená značka (asi 3 km).

Sázava nad Sázavou

(www.klaster-sazava.cz)

Prohlídka Sázavským klášterem je současně návštěvou poutního místa ke sv. Prokopovi.

Návštěvník či poutník navštíví místa, kam po staletí přicházeli jeho předkové pro uzdravení a duchovní posilu a kde na úsvitu českých dějin vyrostlo významné duchovní středisko a centrum slovanské vzdělanosti a písemnictví. Prohlídka je současně procházkou českými dějinami, architekturou a uměním našich předchůdců od 11. století až po současnost.

Prohlídková trasa s průvodcem zahrnuje exteriéry - severní zahradu se základy románského kostela zasvěceného sv. Kříži již v roce 1070 a prostor před dnešním kostelem s gotickou monumentální architekturou nikdy nedostavěného chrámu Panny Marie a sv. Jana Křtitele ze 14. století.

Dále cesta míří do barokního kostela sv. Prokopa s Milostným obrazem sv. Prokopa a krypty pod ním, kde je uložena svatá relikvie z jeho těla. Bohatá, zvláště pozdně barokní a rokoková výzdoba kostela nenechá návštěvníka na pochybách o velkoleposti a vzmachu ducha v období 18. století.

Gotickou kaplí Panny Marie s lidovými obrazy-výjevy ze života sv. Prokopa z 19. století návštěvník projde do budovy bývalé klausury (obydlí mnichů). V překrásné kapitulní síni se mu otevře pohled na úchvatné nástěnné malby ze života Panny Marie, které byly vytvořeny v dobách vlády císaře Karla IV.

Prohlídka dále pokračuje expozicí nazvanou "Staroslověnská Sázava" se spoustou středověkých rukopisů ve slovanském, latinském i českém jazyce (zajímavostí, která překračuje hranice Čech je i vystavená faksimile Remešského evangeliáře, památka spojující Sázavský klášter, Emauzy na Novém Městě Pražském s Cařihradem a Francií) a také archeologické nálezy z prostředí Sázavského kláštera a z Velké Moravy, kde díky sv. Cyrilovi a Metodějovi rozvoj naší kulturnosti ve slovanském jazyce započal. 

zpět na menu
KONTAKT MAPA WEBU

Kontaktní spojení

Úřední hodiny

ADRESA ÚŘADUTěchobuz 60,
395 01 Pacov
TELEFON565 443 900
FAX565 443 960
MOBILNÍ TELEFON724 192 514
E-MAILobec@techobuz.cz
STŘEDA9.00 - 11.00

Copyright 2013 Těchobuz
Webdesign Estetica s.r.o.

Webová verze