Rok 1930

Meliorace.- Vodní drenáže

Letošního roku se v místní obci odvodnilo soustavou drenáží 1 ha 9a polí, 5.02 ha luk, z nich se 3.75 ha též zavodňuje.Celkový náklad na odvodnění jest následující: Polní drenáž dle úředního rozpočtu jest rozpočtena nákladem 9.570 Kč, na níž 35 % přispěje zemský úřad a 30 % minister.zemědělství.Na odvodnění luk je rozpočet 21.836Kč.Na zavodnění luk na „Dolech“ skup. 3 a u „Mezilesí“ skup. 2.je rozpočet 7.950Kč.

Celá akce tato provedena vodním družstvem v Těchobuzi, jež bylo založeno na popud  p. Josefa Bárty, rol. čp. 13., který, když po přídělu z pozem. reformy, který obdrželi drobní zemědělci, dopsal 14.2  1927 technické kanceláři zemědělské rady v Praze o přehlídku mokrých pozemků z přídělu. Dne 25.5. 1927 byla přehlídka pozemků jmenovaným úřadem provedena a doporučeno je odvodniti drenážemi.

Z počátku byla k této akci velká nedůvěra, takže vodní družstvo počalo jen s 5 členy. Dalších 6 členů se přidružilo teprve před vypracováním projektu, který pracoval Ing. Horáček z Tábora. Na odvodnění pracovalo se 45 dní, celkem pracovních dní 528. Předpokládá se, až se objeví účinek odvodňování , že se budou odvodňovati další, jichž jest u nás dost.

Ve vodním družstvu jsou tito občané.Josef Bárta čp.13, Marie Šustrová čp. 37, Josef Kohoutek st. čp. 9, Rudolf Růžek čp. 33, Josef Buřič čp. 62,Jos. Kohoutek ml. čp.9, Kvido Vesecký čp. 63, Frant. Klír čp.6, Jan Papež čp.20, Alois Macko čp.55, Václav Kvasnička čp.59. Vedení celé akce měl na starosti p. Josef Bárta.

1930

Pomník padlým občanům ve světové válce

V r. 80 narozenin našeho prvního presidenta republiky, osvoboditele a vůdce národa stavíme tento pomník padlým občanům ve světové válce, kteří nedočkali se svobody své vlasti a my štastní, kteří svobody užíváme na věčnou památku odhodlali jsme se tento památník postaviti a v památný den mučedníka našeho Mistra Jana Husi jej odevzdali obci a veřejnosti.

Starosta obce p. Jan Papež čp.20 v Těchobuz zmínil se říd. učiteli Jindř. Simandlovi, jak krásné by bylo, kdyby obec měla pomník padlým, nebylo však finančních prostředků k provedení této krásné myšlenky.

Spolek divadelních ochotníků „Bolzano“ který se v r. 1926 ustavil měl svoje starosti se zaplacením nového jeviště a teprve, když dluh byl splacen a něco peněz bylo na hotovosti, přednesl Jindř. Simandl, který je jednatelem a režiserem spolku ve výboru, aby spolek ujal se provedení této vznešené myšlenky.

Předseda Fr. Papež, šafář zdejšího velkostatku, jakož i všichni členové jednomyslně souhlasili a pilně se hrála divadla, aby něco bylo pro začátek. P. starosta Jan Papež  podporoval věc u obec. zastupitelstva  a p. Rudolf Růžek, zdejší obchodník u finanční komise, které je předsedou, takže obec. zastupitelstvo se uvolilo věnovati na ten účel 2000 Kč.

Potom bylo uloženo jednateli Jindř. Simandlovi, aby opatřil návrhy pro pomník. Jemu se podařilo pomocí městského tajemníka p. Vojt. Matiáška z Pacova, že dostavil se do Těchobuze akad. sochař V.Dušek z Tábora s návrhy na pomník.

Při té příležitosti ustaven byl výbor pro postavení pomníku, který skládá se ze 6 členů spolku „Bolzano“ a 2 členové jsou přibráni z občanstva.Jsou to Rud. Růžek, obchodník čp. 33,Jan Papež, šafář, pokladník Bednář Karel rol. čp. 10, místopředseda p. Josef Bárta, rol. čp 13, p. Jirků Frant. rol. syn čp. 11, správce jeviště, p. Václav Vojna čp. 38 a J. Simandl, jednatel.

Z těchto 8mi členů zvolen předsedou p. Růžek a místopředsedou p. Papež, jednatelem Simandl.

Pomník byl vybrán v ceně 5000Kč, bez podstavce. Je to reliéf z pískovce. Žena s 2ma dítkami zírající do dálky a nápis kolem „Braňte dědictví otcovo vykoupené krví“. Dole nápis „Našim padlým“. V podstavci pomníku je kvádr s 22 jmény padlých a jsou to: Albrecht Rudolf, krejčí  1885- 1915, Bárta Václav  1889 , Bouřil Frant. čp.15   1890- 1917, Dolejš Václav dělník 1893 -1915 ,Dolejš Robert, Dufek Adolf čp.54   1875- 30.10.1918, Fišer Jan a Václav, Holub Vladimír bank. úředník ,1896- 1915, Houdek Frant. čp.23   1884- 1914,Chramosta Jan   1889- z čp.57. Kindl Jan čp. 43   1897. Kouba Frant. , Kratochvíl Josef, Musil Prokop    1897- 1917, Novotný Adolf setník   1877 – 1915, Pokorný Josef, Pudil Václav, syn krejčího   1897 – 1917,

Semrád Ant. čeledín   1875- 1916, Šmíd Václav   1894- 1915,

Na desce nejsou : Kříženecký Josef čp.39, Pokorný Karel a Bárta o kterých se nevědělo až když už pomník byl dohotoven.

Spolek „Bolzano“ hned při zakoupení pomníku dal 1000Kč zálohy ze svých úspor sochaři Duškovi.

Zvláštní zmínky zaslouží snaha Václava Vojny, který dopisoval tajně různým firmám a žádal je o podporu což se mu zdařilo a přece něco peněz vyneslo.

P. Josef Bárta dostavil se jednou do schůze s dopisem bývalému podnikavému členu p. Ant. Šmídovi , dlícímu v Americe, v němž ho žádá, aby u krajanů našich tam dlících působil a o pomoc je požádal.Dopis byl všemi podepsán a zaslán a neminul se účinkem. P. Ant. Šmíd pracoval neúnavně mezi krajany našimi a akce jeho se plně zdařila za pomoci p. Jana Pořínského, dlícího v Milwaukee, kterému zaslána podobná žádost.V brzku došla nás radostná zpráva o výsledku akce, která nás překvapila. Zasláno nám bylo 30.4. 1930- 3785 Kč a v dopise 2 dolary, které darovali tito dárci: p. Ant. Šmíd, Adolf Houdek, Jaroslav Pudil, Vesecký, pekař, Šťástka, John Doubek, Deutscher,Frant. Vesecký, Luis Doubek, Joseph Vesecký, John Vesecký, Votava, John Pořínský, Ludmila Verba,Josefa Blažejovská, Kubálek, Josef Pořínský, Božena Šmídová, Josef Mráz, Josef Pudil, Josefa Klodnerová.

Na podstavec získal potřebný kámen p. Papež u p. Dr. Weise, majitele velkostatku, který věnoval jej zdarma. Je to černá žula z „Polského lesa“.Na zhotovení kvádrů podstavce získán kameník p. Josef Brtnický z Pacova přes 60 let starý, který vyšel se zvláštní ochotou a levnou cenou výboru vstříc a neúnavně pracoval.

Pomník postaven na prostranství u hasičské schráně.

 

Tento zápis je vložen do podstavce pomníku a ve sklenici zapečetěn.

Členové výboru pro postavení pomníku. aby výdaje byly menší, vzali si kameníka na stravu a jak mohli pomáhali.Dufek Frant., Vojna Václav zdarma byli nápomocni kameníkovi a jim pomáhal při dovozu kamene do základů p. Frant. Jirků. P.Frant. Papež ,ochotně dal všechny povozy na dovezení kamene, p. Bednář zavezl jámu na vodu, kterou povolilo obec. zastupitel. zasypati.Kolem pomníku v délce 61 m dán drátěný plot se sloupky železnými. Celé prostranství kolem bylo pěkně upraveno hlavně přičiněním paní řídící Růži Simandlové , která s několika ochotnými děvčaty na úpravě pracovala. Postavení pomníku a sloupků provedli p. Josef Bárta a  p. Václav Vojna. Napnutí pletiva provedli zdarma p. Růžek a Jindř. Simandl. Kolem pomníku i kříže upraveny záhonky na něž věnoval potřebné květiny řídící učitel. Zakoupeny tři thuje do pozadí pomníku a kříže. P.Frant. Novotný, mistr kovářský zdarma ostřil nástroje kameníkovi a byl nápomocen při montáži plotu.

1930- 6.července

Slavnost určena na den 6. července, kdy vzpomínáme mučednické smrti M.Jana Husi jako den nejpříhodnější k uctění památky padlých hrdinů, což bylo také přáním našich amerických krajanů. Slavnost za krásného počasí se plně vydařila. Návštěva byla slušná. Přítomni byli i br. legionáři z Pacova,zástupci hasičské župy pacovské,mnoho obecenstva z Pacova a okolí. Průvod seřadil se na „Bráně“ a za zvuků kapely Sváčkovy z Lukavce ubíral se k pomníku.Přítomné uvítal p. Růžek, potom promluvil jako slavnostní řečník p. Vojtěch Matiášek, tajemník z Pacova, št. kap. rus. legií, krásnou řeč. Po něm poděkoval všem dárcům p. Fr. Papež.Ke konci předal p. Růžek p. starostovi Janu Papežovi pomník v ochranu obce. Na to položil za obec. zastupitelstvo p. Sůva, za sbor dobrovol. hasičů p. Jos. Kohoutek st.a za spolek divadel. ochotníků p.V.Vojna , za legionáře Simandl věnce a mnoho kytic položili přátelé padlých.

Po slavnosti sehrál spolek divadel. ochotníků u staré myslivny blízko zámku historickou divadelní hru .Tomáš Svoboda- napsal V. Lemberk

Hra byla povolanou kritikou vychválena. Velice působily staré kroje a rušné provedení hry. Hra líčí útisk sedláků za roboty a pronásledování pro jejich víru husitskou.Večer byla taneční zábava v obou místních hostincích.

18.července

Ant. Šmíd, příjezd z Ameriky

Horlivý podporovatel našich snah p.Ant.Šmíd přijel z Ameriky, aby navštívil svou nemocnou matku. Ale osud mu nedopřál spatřiti ji na živu. Přijel druhého dne po její smrti a tak jen mohl ji doprovoditi na její poslední cestě. Spolek „Bolzano“ uspořádal na jeho počest před jeho odjezdem přátelský večírek dne 24.července ve škole.

Září

Stromy mrazem zašlé v r. 1929.Sčítání jich.

   mrazem zašlo           zůstalo zdrávo           nově vysázeno

jabloně   568                            471                          73

hrušky    184                             142                          28

třešně    53                                 19                         126

švestky 443                               69                         117

slívy        258                                53                           28

1930- 1. prosince

Sčítání

Dne 2.prosince provedeno sčítání lidu. Dle sčítání máobec 75 domů obývaných, 2 neobývané, 93 bytové strany úhrnný počet obyvatelů 378 .

1930 – 28.října

Oslava státního svátku

28. říjen oslaven ve škole, kde mimo děti sešlo se dosti občanů, aby vyslechli řeč učitelky M.Torušové, recitace a písně dětí. Potom šel průvod k pomníku padlých, kde promluvil říd. učitel Simandl,položena kytice. recitovány básně a zapěny hymny. Spolek divadel. ochotníků „Bolzano“sehrál hru „Zvony“ od Robla.

1930- 1. listopadu

O dušičkách

O dušičkách položeny k pomníku padlých kytice a rozsvíceny svíčky, což velmi dojemně působilo, a bylo by si přáti, aby se to stalo zvykem.

1930

Počasí

Počasí bylo dosti suché. Málo jetelů a sena. Obilí a brambor dosti. Ceny obilí opět značně klesly. Žito 70 Kč za q, oves 80 Kč za q, brambory 10 Kč za q. Výrobky průmyslové však neklesly. Všeobecně pociťuje se hospodářská krize.

Včelařství

Pro včelaře byl rok příznivý. Odbyt medu malý. Cena klesla. Ani za 12 Kč za 1 kg nemůže se prodati.

Červenec – Srpen.

Oprava školy

Na škole opraven byl důkladně krov, dány nové latě, nové tašky , dále nové kamenné schody a cementová dlažba do chodby v 1 poschodí. Celá oprava stála asi 11000 Kč. Předsedou míst. školní rady byl p. Novotný Frant.- kovář čp. 61.

Meliorace.- Vodní drenáže

Letošního roku se v místní obci odvodnilo soustavou drenáží 1 ha 9a polí, 5.02 ha luk, z nich se 3.75 ha též zavodňuje.Celkový náklad na odvodnění jest následující: Polní drenáž dle úředního rozpočtu jest rozpočtena nákladem 9.570 Kč, na níž 35 % přispěje zemský úřad a 30 % minister.zemědělství.Na odvodnění luk je rozpočet 21.836Kč.Na zavodnění luk na „Dolech“ skup. 3 a u „Mezilesí“ skup. 2.je rozpočet 7.950Kč.

Celá akce tato provedena vodním družstvem v Těchobuzi, jež bylo založeno na popud  p. Josefa Bárty, rol. čp. 13., který, když po přídělu z pozem. reformy, který obdrželi drobní zemědělci, dopsal 14.2  1927 technické kanceláři zemědělské rady v Praze o přehlídku mokrých pozemků z přídělu. Dne 25.5. 1927 byla přehlídka pozemků jmenovaným úřadem provedena a doporučeno je odvodniti drenážemi.

Z počátku byla k této akci velká nedůvěra, takže vodní družstvo počalo jen s 5 členy. Dalších 6 členů se přidružilo teprve před vypracováním projektu, který pracoval Ing. Horáček z Tábora. Na odvodnění pracovalo se 45 dní, celkem pracovních dní 528. Předpokládá se, až se objeví účinek odvodňování , že se budou odvodňovati další, jichž jest u nás dost.

Ve vodním družstvu jsou tito občané.Josef Bárta čp.13, Marie Šustrová čp. 37, Josef Kohoutek st. čp. 9, Rudolf Růžek čp. 33, Josef Buřič čp. 62,Jos. Kohoutek ml. čp.9, Kvido Vesecký čp. 63, Frant. Klír čp.6, Jan Papež čp.20, Alois Macko čp.55, Václav Kvasnička čp.59. Vedení celé akce měl na starosti p. Josef Bárta.

1930

Pomník padlým občanům ve světové válce

V r. 80 narozenin našeho prvního presidenta republiky, osvoboditele a vůdce národa stavíme tento pomník padlým občanům ve světové válce, kteří nedočkali se svobody své vlasti a my štastní, kteří svobody užíváme na věčnou památku odhodlali jsme se tento památník postaviti a v památný den mučedníka našeho Mistra Jana Husi jej odevzdali obci a veřejnosti.

Starosta obce p. Jan Papež čp.20 v Těchobuz zmínil se říd. učiteli Jindř. Simandlovi, jak krásné by bylo, kdyby obec měla pomník padlým, nebylo však finančních prostředků k provedení této krásné myšlenky.

Spolek divadelních ochotníků „Bolzano“ který se v r. 1926 ustavil měl svoje starosti se zaplacením nového jeviště a teprve, když dluh byl splacen a něco peněz bylo na hotovosti, přednesl Jindř. Simandl, který je jednatelem a režiserem spolku ve výboru, aby spolek ujal se provedení této vznešené myšlenky.

Předseda Fr. Papež, šafář zdejšího velkostatku, jakož i všichni členové jednomyslně souhlasili a pilně se hrála divadla, aby něco bylo pro začátek. P. starosta Jan Papež  podporoval věc u obec. zastupitelstva  a p. Rudolf Růžek, zdejší obchodník u finanční komise, které je předsedou, takže obec. zastupitelstvo se uvolilo věnovati na ten účel 2000 Kč.

Potom bylo uloženo jednateli Jindř. Simandlovi, aby opatřil návrhy pro pomník. Jemu se podařilo pomocí městského tajemníka p. Vojt. Matiáška z Pacova, že dostavil se do Těchobuze akad. sochař V.Dušek z Tábora s návrhy na pomník.

Při té příležitosti ustaven byl výbor pro postavení pomníku, který skládá se ze 6 členů spolku „Bolzano“ a 2 členové jsou přibráni z občanstva.Jsou to Rud. Růžek, obchodník čp. 33,Jan Papež, šafář, pokladník Bednář Karel rol. čp. 10, místopředseda p. Josef Bárta, rol. čp 13, p. Jirků Frant. rol. syn čp. 11, správce jeviště, p. Václav Vojna čp. 38 a J. Simandl, jednatel.

Z těchto 8mi členů zvolen předsedou p. Růžek a místopředsedou p. Papež, jednatelem Simandl.

Pomník byl vybrán v ceně 5000Kč, bez podstavce. Je to reliéf z pískovce. Žena s 2ma dítkami zírající do dálky a nápis kolem „Braňte dědictví otcovo vykoupené krví“. Dole nápis „Našim padlým“. V podstavci pomníku je kvádr s 22 jmény padlých a jsou to: Albrecht Rudolf, krejčí  1885- 1915, Bárta Václav  1889 , Bouřil Frant. čp.15   1890- 1917, Dolejš Václav dělník 1893 -1915 ,Dolejš Robert, Dufek Adolf čp.54   1875- 30.10.1918, Fišer Jan a Václav, Holub Vladimír bank. úředník ,1896- 1915, Houdek Frant. čp.23   1884- 1914,Chramosta Jan   1889- z čp.57. Kindl Jan čp. 43   1897. Kouba Frant. , Kratochvíl Josef, Musil Prokop    1897- 1917, Novotný Adolf setník   1877 – 1915, Pokorný Josef, Pudil Václav, syn krejčího   1897 – 1917,

Semrád Ant. čeledín   1875- 1916, Šmíd Václav   1894- 1915,

Na desce nejsou : Kříženecký Josef čp.39, Pokorný Karel a Bárta o kterých se nevědělo až když už pomník byl dohotoven.

Spolek „Bolzano“ hned při zakoupení pomníku dal 1000Kč zálohy ze svých úspor sochaři Duškovi.

Zvláštní zmínky zaslouží snaha Václava Vojny, který dopisoval tajně různým firmám a žádal je o podporu což se mu zdařilo a přece něco peněz vyneslo.

P. Josef Bárta dostavil se jednou do schůze s dopisem bývalému podnikavému členu p. Ant. Šmídovi , dlícímu v Americe, v němž ho žádá, aby u krajanů našich tam dlících působil a o pomoc je požádal.Dopis byl všemi podepsán a zaslán a neminul se účinkem. P. Ant. Šmíd pracoval neúnavně mezi krajany našimi a akce jeho se plně zdařila za pomoci p. Jana Pořínského, dlícího v Milwaukee, kterému zaslána podobná žádost.V brzku došla nás radostná zpráva o výsledku akce, která nás překvapila. Zasláno nám bylo 30.4. 1930- 3785 Kč a v dopise 2 dolary, které darovali tito dárci: p. Ant. Šmíd, Adolf Houdek, Jaroslav Pudil, Vesecký, pekař, Šťástka, John Doubek, Deutscher,Frant. Vesecký, Luis Doubek, Joseph Vesecký, John Vesecký, Votava, John Pořínský, Ludmila Verba,Josefa Blažejovská, Kubálek, Josef Pořínský, Božena Šmídová, Josef Mráz, Josef Pudil, Josefa Klodnerová.

Na podstavec získal potřebný kámen p. Papež u p. Dr. Weise, majitele velkostatku, který věnoval jej zdarma. Je to černá žula z „Polského lesa“.Na zhotovení kvádrů podstavce získán kameník p. Josef Brtnický z Pacova přes 60 let starý, který vyšel se zvláštní ochotou a levnou cenou výboru vstříc a neúnavně pracoval.

Pomník postaven na prostranství u hasičské schráně.

 

Tento zápis je vložen do podstavce pomníku a ve sklenici zapečetěn.

Členové výboru pro postavení pomníku. aby výdaje byly menší, vzali si kameníka na stravu a jak mohli pomáhali.Dufek Frant., Vojna Václav zdarma byli nápomocni kameníkovi a jim pomáhal při dovozu kamene do základů p. Frant. Jirků. P.Frant. Papež ,ochotně dal všechny povozy na dovezení kamene, p. Bednář zavezl jámu na vodu, kterou povolilo obec. zastupitel. zasypati.Kolem pomníku v délce 61 m dán drátěný plot se sloupky železnými. Celé prostranství kolem bylo pěkně upraveno hlavně přičiněním paní řídící Růži Simandlové , která s několika ochotnými děvčaty na úpravě pracovala. Postavení pomníku a sloupků provedli p. Josef Bárta a  p. Václav Vojna. Napnutí pletiva provedli zdarma p. Růžek a Jindř. Simandl. Kolem pomníku i kříže upraveny záhonky na něž věnoval potřebné květiny řídící učitel. Zakoupeny tři thuje do pozadí pomníku a kříže. P.Frant. Novotný, mistr kovářský zdarma ostřil nástroje kameníkovi a byl nápomocen při montáži plotu.

1930- 6.července

Slavnost určena na den 6. července, kdy vzpomínáme mučednické smrti M.Jana Husi jako den nejpříhodnější k uctění památky padlých hrdinů, což bylo také přáním našich amerických krajanů. Slavnost za krásného počasí se plně vydařila. Návštěva byla slušná. Přítomni byli i br. legionáři z Pacova,zástupci hasičské župy pacovské,mnoho obecenstva z Pacova a okolí. Průvod seřadil se na „Bráně“ a za zvuků kapely Sváčkovy z Lukavce ubíral se k pomníku.Přítomné uvítal p. Růžek, potom promluvil jako slavnostní řečník p. Vojtěch Matiášek, tajemník z Pacova, št. kap. rus. legií, krásnou řeč. Po něm poděkoval všem dárcům p. Fr. Papež.Ke konci předal p. Růžek p. starostovi Janu Papežovi pomník v ochranu obce. Na to položil za obec. zastupitelstvo p. Sůva, za sbor dobrovol. hasičů p. Jos. Kohoutek st.a za spolek divadel. ochotníků p.V.Vojna , za legionáře Simandl věnce a mnoho kytic položili přátelé padlých.

Po slavnosti sehrál spolek divadel. ochotníků u staré myslivny blízko zámku historickou divadelní hru .Tomáš Svoboda- napsal V. Lemberk

Hra byla povolanou kritikou vychválena. Velice působily staré kroje a rušné provedení hry. Hra líčí útisk sedláků za roboty a pronásledování pro jejich víru husitskou.Večer byla taneční zábava v obou místních hostincích.

18.července

Ant. Šmíd, příjezd z Ameriky

Horlivý podporovatel našich snah p.Ant.Šmíd přijel z Ameriky, aby navštívil svou nemocnou matku. Ale osud mu nedopřál spatřiti ji na živu. Přijel druhého dne po její smrti a tak jen mohl ji doprovoditi na její poslední cestě. Spolek „Bolzano“ uspořádal na jeho počest před jeho odjezdem přátelský večírek dne 24.července ve škole.

Září

Stromy mrazem zašlé v r. 1929.Sčítání jich.

   mrazem zašlo           zůstalo zdrávo           nově vysázeno

jabloně   568                            471                          73

hrušky    184                             142                          28

třešně    53                                 19                         126

švestky 443                               69                         117

slívy        258                                53                           28

1930- 1. prosince

Sčítání

Dne 2.prosince provedeno sčítání lidu. Dle sčítání máobec 75 domů obývaných, 2 neobývané, 93 bytové strany úhrnný počet obyvatelů 378 .

1930 – 28.října

Oslava státního svátku

28. říjen oslaven ve škole, kde mimo děti sešlo se dosti občanů, aby vyslechli řeč učitelky M.Torušové, recitace a písně dětí. Potom šel průvod k pomníku padlých, kde promluvil říd. učitel Simandl,položena kytice. recitovány básně a zapěny hymny. Spolek divadel. ochotníků „Bolzano“sehrál hru „Zvony“ od Robla.

1930- 1. listopadu

O dušičkách

O dušičkách položeny k pomníku padlých kytice a rozsvíceny svíčky, což velmi dojemně působilo, a bylo by si přáti, aby se to stalo zvykem.

1930

Počasí

Počasí bylo dosti suché. Málo jetelů a sena. Obilí a brambor dosti. Ceny obilí opět značně klesly. Žito 70 Kč za q, oves 80 Kč za q, brambory 10 Kč za q. Výrobky průmyslové však neklesly. Všeobecně pociťuje se hospodářská krize.

Včelařství

Pro včelaře byl rok příznivý. Odbyt medu malý. Cena klesla. Ani za 12 Kč za 1 kg nemůže se prodati.

Červenec – Srpen.

Oprava školy

Na škole opraven byl důkladně krov, dány nové latě, nové tašky , dále nové kamenné schody a cementová dlažba do chodby v 1 poschodí. Celá oprava stála asi 11000 Kč. Předsedou míst. školní rady byl p. Novotný Frant.- kovář čp. 61.

Meliorace.- Vodní drenáže

Letošního roku se v místní obci odvodnilo soustavou drenáží 1 ha 9a polí, 5.02 ha luk, z nich se 3.75 ha též zavodňuje.Celkový náklad na odvodnění jest následující: Polní drenáž dle úředního rozpočtu jest rozpočtena nákladem 9.570 Kč, na níž 35 % přispěje zemský úřad a 30 % minister.zemědělství.Na odvodnění luk je rozpočet 21.836Kč.Na zavodnění luk na „Dolech“ skup. 3 a u „Mezilesí“ skup. 2.je rozpočet 7.950Kč.

Celá akce tato provedena vodním družstvem v Těchobuzi, jež bylo založeno na popud  p. Josefa Bárty, rol. čp. 13., který, když po přídělu z pozem. reformy, který obdrželi drobní zemědělci, dopsal 14.2  1927 technické kanceláři zemědělské rady v Praze o přehlídku mokrých pozemků z přídělu. Dne 25.5. 1927 byla přehlídka pozemků jmenovaným úřadem provedena a doporučeno je odvodniti drenážemi.

Z počátku byla k této akci velká nedůvěra, takže vodní družstvo počalo jen s 5 členy. Dalších 6 členů se přidružilo teprve před vypracováním projektu, který pracoval Ing. Horáček z Tábora. Na odvodnění pracovalo se 45 dní, celkem pracovních dní 528. Předpokládá se, až se objeví účinek odvodňování , že se budou odvodňovati další, jichž jest u nás dost.

Ve vodním družstvu jsou tito občané.Josef Bárta čp.13, Marie Šustrová čp. 37, Josef Kohoutek st. čp. 9, Rudolf Růžek čp. 33, Josef Buřič čp. 62,Jos. Kohoutek ml. čp.9, Kvido Vesecký čp. 63, Frant. Klír čp.6, Jan Papež čp.20, Alois Macko čp.55, Václav Kvasnička čp.59. Vedení celé akce měl na starosti p. Josef Bárta.

1930

Pomník padlým občanům ve světové válce

V r. 80 narozenin našeho prvního presidenta republiky, osvoboditele a vůdce národa stavíme tento pomník padlým občanům ve světové válce, kteří nedočkali se svobody své vlasti a my štastní, kteří svobody užíváme na věčnou památku odhodlali jsme se tento památník postaviti a v památný den mučedníka našeho Mistra Jana Husi jej odevzdali obci a veřejnosti.

Starosta obce p. Jan Papež čp.20 v Těchobuz zmínil se říd. učiteli Jindř. Simandlovi, jak krásné by bylo, kdyby obec měla pomník padlým, nebylo však finančních prostředků k provedení této krásné myšlenky.

Spolek divadelních ochotníků „Bolzano“ který se v r. 1926 ustavil měl svoje starosti se zaplacením nového jeviště a teprve, když dluh byl splacen a něco peněz bylo na hotovosti, přednesl Jindř. Simandl, který je jednatelem a režiserem spolku ve výboru, aby spolek ujal se provedení této vznešené myšlenky.

Předseda Fr. Papež, šafář zdejšího velkostatku, jakož i všichni členové jednomyslně souhlasili a pilně se hrála divadla, aby něco bylo pro začátek. P. starosta Jan Papež  podporoval věc u obec. zastupitelstva  a p. Rudolf Růžek, zdejší obchodník u finanční komise, které je předsedou, takže obec. zastupitelstvo se uvolilo věnovati na ten účel 2000 Kč.

Potom bylo uloženo jednateli Jindř. Simandlovi, aby opatřil návrhy pro pomník. Jemu se podařilo pomocí městského tajemníka p. Vojt. Matiáška z Pacova, že dostavil se do Těchobuze akad. sochař V.Dušek z Tábora s návrhy na pomník.

Při té příležitosti ustaven byl výbor pro postavení pomníku, který skládá se ze 6 členů spolku „Bolzano“ a 2 členové jsou přibráni z občanstva.Jsou to Rud. Růžek, obchodník čp. 33,Jan Papež, šafář, pokladník Bednář Karel rol. čp. 10, místopředseda p. Josef Bárta, rol. čp 13, p. Jirků Frant. rol. syn čp. 11, správce jeviště, p. Václav Vojna čp. 38 a J. Simandl, jednatel.

Z těchto 8mi členů zvolen předsedou p. Růžek a místopředsedou p. Papež, jednatelem Simandl.

Pomník byl vybrán v ceně 5000Kč, bez podstavce. Je to reliéf z pískovce. Žena s 2ma dítkami zírající do dálky a nápis kolem „Braňte dědictví otcovo vykoupené krví“. Dole nápis „Našim padlým“. V podstavci pomníku je kvádr s 22 jmény padlých a jsou to: Albrecht Rudolf, krejčí  1885- 1915, Bárta Václav  1889 , Bouřil Frant. čp.15   1890- 1917, Dolejš Václav dělník 1893 -1915 ,Dolejš Robert, Dufek Adolf čp.54   1875- 30.10.1918, Fišer Jan a Václav, Holub Vladimír bank. úředník ,1896- 1915, Houdek Frant. čp.23   1884- 1914,Chramosta Jan   1889- z čp.57. Kindl Jan čp. 43   1897. Kouba Frant. , Kratochvíl Josef, Musil Prokop    1897- 1917, Novotný Adolf setník   1877 – 1915, Pokorný Josef, Pudil Václav, syn krejčího   1897 – 1917,

Semrád Ant. čeledín   1875- 1916, Šmíd Václav   1894- 1915,

Na desce nejsou : Kříženecký Josef čp.39, Pokorný Karel a Bárta o kterých se nevědělo až když už pomník byl dohotoven.

Spolek „Bolzano“ hned při zakoupení pomníku dal 1000Kč zálohy ze svých úspor sochaři Duškovi.

Zvláštní zmínky zaslouží snaha Václava Vojny, který dopisoval tajně různým firmám a žádal je o podporu což se mu zdařilo a přece něco peněz vyneslo.

P. Josef Bárta dostavil se jednou do schůze s dopisem bývalému podnikavému členu p. Ant. Šmídovi , dlícímu v Americe, v němž ho žádá, aby u krajanů našich tam dlících působil a o pomoc je požádal.Dopis byl všemi podepsán a zaslán a neminul se účinkem. P. Ant. Šmíd pracoval neúnavně mezi krajany našimi a akce jeho se plně zdařila za pomoci p. Jana Pořínského, dlícího v Milwaukee, kterému zaslána podobná žádost.V brzku došla nás radostná zpráva o výsledku akce, která nás překvapila. Zasláno nám bylo 30.4. 1930- 3785 Kč a v dopise 2 dolary, které darovali tito dárci: p. Ant. Šmíd, Adolf Houdek, Jaroslav Pudil, Vesecký, pekař, Šťástka, John Doubek, Deutscher,Frant. Vesecký, Luis Doubek, Joseph Vesecký, John Vesecký, Votava, John Pořínský, Ludmila Verba,Josefa Blažejovská, Kubálek, Josef Pořínský, Božena Šmídová, Josef Mráz, Josef Pudil, Josefa Klodnerová.

Na podstavec získal potřebný kámen p. Papež u p. Dr. Weise, majitele velkostatku, který věnoval jej zdarma. Je to černá žula z „Polského lesa“.Na zhotovení kvádrů podstavce získán kameník p. Josef Brtnický z Pacova přes 60 let starý, který vyšel se zvláštní ochotou a levnou cenou výboru vstříc a neúnavně pracoval.

Pomník postaven na prostranství u hasičské schráně.

 

Tento zápis je vložen do podstavce pomníku a ve sklenici zapečetěn.

Členové výboru pro postavení pomníku. aby výdaje byly menší, vzali si kameníka na stravu a jak mohli pomáhali.Dufek Frant., Vojna Václav zdarma byli nápomocni kameníkovi a jim pomáhal při dovozu kamene do základů p. Frant. Jirků. P.Frant. Papež ,ochotně dal všechny povozy na dovezení kamene, p. Bednář zavezl jámu na vodu, kterou povolilo obec. zastupitel. zasypati.Kolem pomníku v délce 61 m dán drátěný plot se sloupky železnými. Celé prostranství kolem bylo pěkně upraveno hlavně přičiněním paní řídící Růži Simandlové , která s několika ochotnými děvčaty na úpravě pracovala. Postavení pomníku a sloupků provedli p. Josef Bárta a  p. Václav Vojna. Napnutí pletiva provedli zdarma p. Růžek a Jindř. Simandl. Kolem pomníku i kříže upraveny záhonky na něž věnoval potřebné květiny řídící učitel. Zakoupeny tři thuje do pozadí pomníku a kříže. P.Frant. Novotný, mistr kovářský zdarma ostřil nástroje kameníkovi a byl nápomocen při montáži plotu.

1930- 6.července

Slavnost určena na den 6. července, kdy vzpomínáme mučednické smrti M.Jana Husi jako den nejpříhodnější k uctění památky padlých hrdinů, což bylo také přáním našich amerických krajanů. Slavnost za krásného počasí se plně vydařila. Návštěva byla slušná. Přítomni byli i br. legionáři z Pacova,zástupci hasičské župy pacovské,mnoho obecenstva z Pacova a okolí. Průvod seřadil se na „Bráně“ a za zvuků kapely Sváčkovy z Lukavce ubíral se k pomníku.Přítomné uvítal p. Růžek, potom promluvil jako slavnostní řečník p. Vojtěch Matiášek, tajemník z Pacova, št. kap. rus. legií, krásnou řeč. Po něm poděkoval všem dárcům p. Fr. Papež.Ke konci předal p. Růžek p. starostovi Janu Papežovi pomník v ochranu obce. Na to položil za obec. zastupitelstvo p. Sůva, za sbor dobrovol. hasičů p. Jos. Kohoutek st.a za spolek divadel. ochotníků p.V.Vojna , za legionáře Simandl věnce a mnoho kytic položili přátelé padlých.

Po slavnosti sehrál spolek divadel. ochotníků u staré myslivny blízko zámku historickou divadelní hru .Tomáš Svoboda- napsal V. Lemberk

Hra byla povolanou kritikou vychválena. Velice působily staré kroje a rušné provedení hry. Hra líčí útisk sedláků za roboty a pronásledování pro jejich víru husitskou.Večer byla taneční zábava v obou místních hostincích.

18.července

Ant. Šmíd, příjezd z Ameriky

Horlivý podporovatel našich snah p.Ant.Šmíd přijel z Ameriky, aby navštívil svou nemocnou matku. Ale osud mu nedopřál spatřiti ji na živu. Přijel druhého dne po její smrti a tak jen mohl ji doprovoditi na její poslední cestě. Spolek „Bolzano“ uspořádal na jeho počest před jeho odjezdem přátelský večírek dne 24.července ve škole.

Září

Stromy mrazem zašlé v r. 1929.Sčítání jich.

   mrazem zašlo           zůstalo zdrávo           nově vysázeno

jabloně   568                            471                          73

hrušky    184                             142                          28

třešně    53                                 19                         126

švestky 443                               69                         117

slívy        258                                53                           28

1930- 1. prosince

Sčítání

Dne 2.prosince provedeno sčítání lidu. Dle sčítání máobec 75 domů obývaných, 2 neobývané, 93 bytové strany úhrnný počet obyvatelů 378 .

1930 – 28.října

Oslava státního svátku

28. říjen oslaven ve škole, kde mimo děti sešlo se dosti občanů, aby vyslechli řeč učitelky M.Torušové, recitace a písně dětí. Potom šel průvod k pomníku padlých, kde promluvil říd. učitel Simandl,položena kytice. recitovány básně a zapěny hymny. Spolek divadel. ochotníků „Bolzano“sehrál hru „Zvony“ od Robla.

1930- 1. listopadu

O dušičkách

O dušičkách položeny k pomníku padlých kytice a rozsvíceny svíčky, což velmi dojemně působilo, a bylo by si přáti, aby se to stalo zvykem.

1930

Počasí

Počasí bylo dosti suché. Málo jetelů a sena. Obilí a brambor dosti. Ceny obilí opět značně klesly. Žito 70 Kč za q, oves 80 Kč za q, brambory 10 Kč za q. Výrobky průmyslové však neklesly. Všeobecně pociťuje se hospodářská krize.

Včelařství

Pro včelaře byl rok příznivý. Odbyt medu malý. Cena klesla. Ani za 12 Kč za 1 kg nemůže se prodati.

Červenec – Srpen.

Oprava školy

Na škole opraven byl důkladně krov, dány nové latě, nové tašky , dále nové kamenné schody a cementová dlažba do chodby v 1 poschodí. Celá oprava stála asi 11000 Kč. Předsedou míst. školní rady byl p. Novotný Frant.- kovář čp. 61.

PDF RTF
zpět na menu
KONTAKT MAPA WEBU

Kontaktní spojení

Úřední hodiny

ADRESA ÚŘADUTěchobuz 60,
395 01 Pacov
TELEFON565 443 900
FAX565 443 960
MOBILNÍ TELEFON724 192 514
E-MAILobec@techobuz.cz
STŘEDA9.00 - 11.00

Copyright 2013 Těchobuz
Webdesign Estetica s.r.o.

Webová verze