Rok 1957

Počasí.

Počátkem ledna bylo počasí mírné. 8.a 9. ledna rtuť teploměru stoupla nad nulu.Pěkný den vylákal včely z úlů k prvnímu proletu.V dalších lednových dnech teplota klesla nejméně na – 20°C. Ani v únoru nebyly silnější mrazy. Zima byla v celku mírná.Koncem května přišlo několik nočních mrazíků v době, kdy byly jabloně v plném květu.Červen byl teplý s častými dešti z bouřek.Počátkem července přišla vedra až 30 °C. V druhé polovině července a v srpnu časté přeháňky, které zdržovaly žně.Žně byly ukončeny 14. září, kdy státní statek ukončil svoz a výmlat obilí.V měsíci září a říjnu bylo pěkné podzimní počasí, které umožnilo včasný sběr brambor. První sněhový poprašek byl 1. prosince.

Přemístění úřadovny místního národního výboru.

Z příkazu okresního národního výboru v Pacově byla úřadovna místního národ. výboru dočasně přemístěna z č.p.9 do místního hostince v č.p.18 v místnosti za sálem.Rovněž do druhé místnosti za sálem byla přemístěna z č.p.9 místní lidová knihovna. Tyto místnosti v č.p.9 musely být uvolněny pro úpravu bytu pro správce státního statku.

Rozpočet místního národního výboru na rok 1957.

Rozpočet místního národního výboru na rok 1957 byl sestaven následovně:

Příjmy:

Místní daně a poplatky:

Daň domovní                                       4 000Kčs

Daň z představení                                   200Kčs

Poplatek ze psů                                       600Kčs

Poplatek z hospodář. zvířat                 9 000Kčs

Poplatky hřbitovní                                  400Kčs

Jiné poplatky                                          400Kčs

Celkem                                              14 600Kčs

Nájem ze školního bytu                         100Kčs

Úhrn vlastních příjmů                        14 700Kčs

Podíly na státních daních:

Daň zemědělská                100%        12 500Kčs

Daň živnostenská              100%             400Kčs

Daň z příjmů obyvatelstva                       100Kčs

Podíly celkem                                     27 700Kčs

Příděly z vyššího rozpočtu                 29 490Kčs

Úhrn rozpočtových příjmů                 57 190Kč

Výdaje:

Místní komunikace                               2 000Kčs

Veřejné osvětlení                                  1 000Kčs

Pohřebiště a památníky                            400Kčs

Všeobecně vzdělávací školy               38 000Kčs

Členové národních výborů                  15 790Kčs

Úhrn rozpočtových výdajů                  57 190Kčs

Předání jednotného zemědělského družstva státním statkům Pelhřimov.

O předání jednotného zemědělského družstva Těchobuz českost. státním statkům, ředitelství Pelhřimov, byl sepsán zápis, který uvádím.

Zápis sepsaný 17. ledna 1957 v Těchobuzi okres Pacov za přítomnosti níže uvedených .Za okresní národní výbor Pacov, zemědělský odbor: soudruh Hupka, s. Macko,S. Votápek,

za finanční odbor: s. Frolík, za jednotné zemědělské družstvo Těchobuz: s. Vesecký Miloslav, likvidátor JZD, s. Petr Strnad, s. Václav Kohoutek.

Za místní národní výbor Těchobuz: s. Šustr Bohumil.Za českost. státní statky Pelhřimov: s. Zábrana, s. Musil, s. Štekl, s. Hurda, s. Šťastný, s. Přibyl, s. Hruška.

Předmětem jednání jest předání JZD Těchobuz státním statkům Pelhřimov.Zemědělský odbor rady okresního národního výboru v Pacově spolu s finančním odborem okresního národního výboru Pacov, předávají tímto zápisem zástupcům československým státním statkům Pelhřimov jednotné zemědělské družstvo Těchobuz, které bylo zrušeno výměrem rady krajského národního výboru zemědělského odboru v Jihlavě č.j.zem. – 10856- Pn 56 ze dne 4. 12.1956.Československé státní statky přejímají budovy, pozemky, živý inventář, mrtvý inventář a zásoby na základě skutečného zjištění ku dni převzetí s přihlédnutím ke směrnicím ministerstva ze dne 29.11.1954 č.j.248376 /1954- 003.

Veškeré zásoby, jakož i inventář, který je oceněn v přílohách tohoto zápisu, bylo oceněno na základě platných směrnic ( úřední odhadce veškerých zásob, dohoda mezi zástupci českosl. státních statků a likv. jednotného zemědělského družstva). U investic a drobných krátkodobých předmětů bylo přihlédnuto k opotřebení a skutečnému stavu ku dni převzetí.

Budovy:

Budovy čísla 1., konfiskát, bude předán administrativní dohodou s přihlédnutím k stavu a odhadu odborupro výstavbu rady okresního národního výboru v Pacově.

Budova č.p.9 předává se administrativní dohodou ze dne 18.1.1957. Jedná se o propadlý majetek.

Budova č.p.10.,dar československému státu předává se administrativní dohodou ze dne 18.1.1957.

Jelikož nedošlo k dohodě mezi zástupci jednotného zemědělského družstva Těchobuz a českoslov. státními statky Pelhřimov ohledně investovaných částek do adaptací hospodářských budov v č.p.1., 9., 10., a nově postaveného kurníku na volném prostranství za vsí z důvodů, že se jedná o investované částky povahy generálních oprav, které jsou buď úplně nebo z větší části opotřebovány. U kurníku se jedná o stavbu nedokončenou.

Zástupci českoslov. státních statků a jednotného zemědělského družstva žádají na základě výnosu ministerstva zemědělství ze dne 29.listopadu 1954 č.j. 248 376/ 1954 -003 o posouzení a ocenění zmíněných investic úředním znalcem za spolupráce zemědělského a finančního odboru rady okresního národního výboru v Pacově v přítomnosti zúčastněných.

Pozemky:

Pozemky se předávají a přijímají na základě arondace v katastrálním území Těchobuz. Příloha se nevyhotovuje, jelikož arondace bude zaslána přímo agroprojektem Jihlava v rejstříku.

Živý inventář:

 Je    oceněn v příloze 1. podle platných výkupních cen částkou 105 481,-Kčs.

Mrtvý inventář:

Je oceněn v příloze číslo 2. s přihlédnutím k opotřebování a skutečnému stavu a dohodou obou zúčastněných stran.Inventář, pokud je oceněn, nabývá celkové hodnoty 44 120,-Kčs.V uvedené příloze se neoceňuje mlátička Hofherr – Schrantz 42 a lokomobila Clayton 8 atm., jelikož se zástupci zúčastněných stran nedohodli o původu a skutečné hodnotě strojů. Zástupci českoslov. státních statků žádají o rozhodnutí úředního odhadce, jak je citováno v odstavci u budov.

Zásoby:

Jsou oceněny v příloze č. 3, podle platných výkupních cen. Část zásob byla převážena, část byla měřena a s dohodou uznáno množství. Zásoby a drobné krátkodobé předměty jsou oceněny částkou 38 516,20 Kčs. Zástupci jednotného zemědělského družstva a českosl. státních

statků se dohodli, že jetelové semeno, které je ku dni převzetí nevymláceno, bude zaměstnanci českos. stát. statků vymláceno a vyčištěno a skutečné množství semena vyúčtováno českosl. stát. statky Pelhřimov.Náklady vzniklé za práce spojené s výmlatem budou odečteny od celkové hodnoty semena. Brambory se rovněž nevyúčtují a budou oceněny po skutečném odvážení hodnotou krmných brambor.

Polní inventář:

se neoceňuje.

Zástupci českoslov.státních statků si  vyhražují, aby případné početní chyby byly dodatečně opraveny.Uvedené obnosy v přílohách budou poukázány českosl. stát. statku Pelhřimov po uvolnění nadřízeným orgánem finančního odboru rady okresního národního výboru v Pacově na účet jednotného zemědělského družstva Těchobuz.

Opatření vyplývající z převzetí budov ( přehl. elektroměrů, pojistné a podobně) zajistí vedoucí oddělení Vodice, prostřednictvím vedoucího farmy českosl. státních statků Těchobuz.

Okresní národní výbor v Pacově zajistí potřebné vyklizení bytů v přebíraných objektech.

Se zřízením nové farmy se při č.p.1., 9,. 10 přebírají veškeré služebnosti a práva užívání spojené s těmito usedlostmi ( vodovod, komunikace a podobně).

Zástupci českoslov. státních statků upozorňují, že vodovod je v desolátním stavu a nepřebírají žádnou odpovědnost do doby, než bude uveden do správného stavu.

Zápis přečten a přítomnými podepsán.

Za okr. nár. výbor:              Za likv. JZD, Těchobuz:

Macko                                    Strnad

Frolík                                     Vesecký

Za míst. nár. výbor Těchobuz:                Za ČSSS Pelhřimov:

Šustr                                                         Zábrana

                                                                 Musil

Příloha 1.

Soupis živého inventáře.

16 krav

16 jalovic

13 býků

Celkem 45 kusů hovězího dobytka v celkové hodnotě 70 043,. Kčs.

39 kusů běhounů – 4,10Kčs za 1 kg – 6 834,-Kč, 12 kusů prasnic – 5,60Kčs za 1 kg -9 374,- Kč, 15 kusů selat – 5,60 za 1 kg – 364,-Kč,

Celková hodnota prasat          16 572,20Kčs

6 koní, celková hodnota         13 600,-Kčs

22 kusů ovce vyřazené – 6,30Kčs za 1 kg  5 266,-Kčs

Rekapitulace:

Celková hodnota hovězí dob.    70 043,-Kčs

                            prasat             16 572,-Kčs

                            koní                13 600,-Kčs

                            ovce                 5 266,-Kčs

Celková hodnota                      105 481,-Kčs

 

Příloha č. 2.

Soupis mrtvého inventáře.

Celková hodnota                   44 120,-Kčs

Příloha č. 3.

Soupis zásob.

Hnojiva a krmiva                  31 600,-Kčs

Drobné krátkodobé předměty 3 166,-Kčs

Ostatní materiál                      3 600,-Kčs

Olej                                           150,-Kčs

Celková hodnota                   38 516,20,-Kčs

Soukromě hospodařící zemědělci v roce 1957.

V roce 1957 hospodaří soukromě ve zdejší obci následující zemědělci:

1. Dušková Marie č.p.23                                   12. Primus Antonín č.p.16

2. Jech František č.p.56                                     13. Pudil Adolf č.p.42

3. Jech Václav č.p.28                                         14. Simandl Jindřich č.p.49

4. Kříženecký Antonín č.p.17                            15. Šustrová Marie č.p.71

5. Kříženecký Jan č.p.39                                    16. Švec Jindřich č.p.73

6. Kvasnička František č.p.59                            17. Švára František č.p.58

7. Mašek Jaroslav č.p.27                                    18. Taks Jaroslav č.p.13

8. Najfus Jindřich č.p.18                                    19. Váňa Jan č.p.12

9. Novotný Alois č.p.61                                     20. Vesecký Kvido č.p.63

10. Papež Prokop č.p.20                                     21. Vojna Václav č.p.38

11. Petrásek Josef č.p.22                                     22. Zhorný Václav č.p.26

Buřičová Marie č.p.62. Darování pozemků státu.

Prohlášením ze dne 13. února 1957 darovala Marie Buřičová č.p.62 státu 3 ha pozemků. Toto rozhodnutí odůvodňuje tím, že děti mají jiné zaměstnání, jsou mimo zdejší obec a žádný z nich nebude na pozemcích pracovat.Půdu převzala do obhospodařování farma českosl. státního statku.

Ponechání záhumenků.

Těm členům jednotného zemědělského družstva, kteří přešli do českosl. státního statku, byly prozatím ponechány záhumenky ve výměře 0,50 ha. jsou to:

1. Albrecht František č.p.68                          7. Papež Jan č.p.25

2. Albrecht František č.p.77                          8. Papež František č.p.15

3. Dufková Marie č.p.66                               9. Pudil František č.p.44

4. Jirků František č.p.11                              10. Šustr Bohumil č.p.37

5. Kohoutek Václav č.p.40                          11. Valeška František č.p.51

6. Kratochvíl Alois č.p.46

Počet včelstev.

Podle stavu ke dni 28. února 1957 je v obci 6 včelařů, kteří vlastní 49 včelstev.

Výskyt slintavky.

V měsíci únoru 1957 se vyskytla v Černé slintavka.Pro zamezení šíření bylo v okolí zakázáno shromažďování ( taneční zábavy, kina, veřejné schůze). Na zdejší škole bylo zastaveno vyučování v době od 11.2. do 18.2.1957.

Pronájem rybníků.

Dne 17. března 1957 byla uzavřena nájemní smlouva mezi místním národním výborem v Těchobuzi a československým svazem rybářů, místní organizací Pacov o pronájmu rybníků Daněl, Stará paní, Smíchov a Polský.Tento svaz bude platit místnímu nár. výboru ročně 400 Kčs nájmu.

Usychání jilmů.

Během několika posledních let uschly téměř všechny jilmy v obci.Tyto stromy jsou ničeny vlákénky plísně zvané graphium ulmi.Je roznášeny hmyzem.

Založení remízku.

Na jaře v r. 1957 byl založen v polích u cesty od transformační stanice k Polskému rybníku remízek pro úkryt ptactva.Založil jej správce lesního družstva Bohuslav Papež.

Převzetí hospodářství č.p.12.

Jan Váňa z č.p.12 oženil se dne 27. dubna 1957 s Antonií Adamovou z Bezděčína u Obrataně a převzal od svých  rodičů hospodářskou usedlost č.p.12.

Následky mrazů zimy 1956.

Následky mrazů zimy 1956 se ukazují na stromech ve větší míře až na jaře 1957. Značná část ovocných stromů v obci, které byly ještě v r. 1956 zelené, uschla na jaře 1957.

Zahrada u zámku.

Zámecká zahrada nachází se ve vzdálenosti asi 100 m od zámku směrem severním. Její výměra je 0,58 ha. Byla zmenšena v parcelaci r. 1946 tím, že část byla přidělena k č.p.8, 61 a 65.Oplocení ze strany jižní a západní je na podezdívce laťkový plot mezi cihlovými pilíři.Od severní strany je kamenná zeď asi 2 m vysoká.K východní straně je dřevěný tyčkový plot. Na jaře 1957 vysadil ředitel dětského domova E. Tippman v zahradě 70 ovocných stromů.

Výsadba zámeckého parku 1957.

Na jaře 1957 bylo vysázeno v zámeckém parku 120 smrků, 100 jedlí, 50 modřínů, 200 buků, 50 lip, 200 javorů, 10 jasanů, 50 topolů, 150 lísek.

Očkování proti dětské obrně.

Dne 13. května 1957 bylo provedeno u dětí ve stáří půl roku až do věku sedmi let ochranné očkování proti závažné nemoci, dětské obrně .Dne 28. května 1957 byly tyto děti přeočkovány. Očkování tohoto druhu je v naší republice poprvé. Je bezplatné a náklady hradí stát. Očkovací látka byla k nám dovezena z Kanady.

Státní statek v Těchobuzi.

Po likvidaci jednotného zemědělského družstva v Těchobuzi a v začátcích hospodaření farmy státního statku,byl otištěn v 13. čísle v březnu 1957 v „ Novinách Pacovska“ článek podepsaný „ Od zpravodaje“ pod podpisem „V Těchobuzi dříve a dnes….“ Pisatel byl jistě dobře seznámen s poměry ve družstvu v Těchobuzi. Článek zde uvádím.

„V Těchobuzi dříve a dnes……

To dříve není vlastně ani tak dávno.Ještě tak do konce minulého roku se hovořilo o „Jézédé Těchobuz“ jako o nechvalně známém družstvu daleko široko. Bylo známé i za hranicemi našeho okresu.S hospodařením tohoto družstva to bylo jako v té početné rodině, kde jedinec se často nevyvede.

A „JZD“ Těchobuz se opravdu nevyvedlo. Příčiny? Vy možná řeknete, že družstvu se dost nepomáhalo, aby se dostalo z „dětských nemocí“, které musí prodělat každé družstvo.Byli byste však s takovým tvrzením na omylu. Pomáhalo se,a hodně. Hmotně i prací fysickou.O tom by vám mohli vyprávět dělníci Strojíren potravinářského průmyslu, nebo pracovníci Jednoty, spotřebního družstva v Pacově, a také příslušníci Domu armády, kteří měli nad družstvem patronát. Pomáhal okres a pomáhal také kraj. Ale situace se nelepšila. Víte, ono slovy lze dosti těžko vyjádřit to hospodaření JZD Těchobuz. Stačil pohled na dvůr bývalého statku nebo do družstevního kravína – to říkalo vše.Ta ubohá kondice skotu a prasat – družstevních ovšem. Krmilo se z podstaty – družstevní zvířectvo. Desolátní byl stav družstevního inventáře.Nebo to hospodaření s chlévskou mrvou, bez pocitu zodpovědnosti. Absolutní neodpovědnost v práci!Do práce se chodilo v devět nebo v půl desáté ráno – jak se to komu hodilo!A když se někomu nehodilo – tak do práce jednoduše nešel a hospodařil si doma, „ pro sebe“.O nějaké organisaci práce nemohlo být ani řeči.Tak tomu bylo na příklad s chlévskou mrvou a s močůvkou, které se nevyvážely v zimě, kdy na to bylo více času – ale až na jaře. Družstevníci potom pochopitelně nestačili, zjednali si na to státní traktorovou stanici a náklady se prodražily. Zbytečně ovšem.Autorita funkcionářů družstva byla doslova „ ve psí“.Hádky, křik a vády byly průvodním zjevem družstevního hospodaření.Snad si řeknete , že to není ani možné, aby všichni družstevníci byli tak špatnými hospodáři.Máte pravdu. Všichni ne.Ale ti dva, tři, kteří v sobě měli pocit odpovědnosti k společnému majetku, ti opravdu nemohli zjednat nápravu.Zlá, velmi zlá byla situace JZD Těchobuz.Hospodařilo se doslova od desíti k pěti….

Proto dnem 1. ledna letošního roku byla v Těchobuzi na místo družstva zřízena farma státního statku. V historii „ hospodaření“v Těchobuzi nastal v tom okamžiku zásadní obrat – k lepšímu ovšem.Uběhl sice krátký čas, ale konkrétní výsledky práce jsou již patrny.Najednou to jde.

V prvé řadě ten pořádek ve stáji. Skot je denně čištěn.Na poli jste mohli dříve vidět například rezivějící hospodářské stroje. Dnes už je tam neuvidíte. Jsou řádně nakonservovány a uschovány. Dříve byla průměrná dojivost mléka na kus a den 1,5 litru ( slovy jeden a půl litru!) – a dnes je průměrná dojivost na kus a den již přes pět litrů!Dříve se chodilo do práce, jak se komu líbilo.A dnes? Což o to – pokusy tu také byly.Jedna tetička „ zapomněla“, že už není JZD v Těchobuzi, ale že vane nový, čerstvý vítr v Těchobuzi a že práce na farmě začíná už o půl osmé ráno.Přišla si do práce později a tak ji vedoucí farmy zase pěkně poslal domů.To stačilo udělat jednou, dvakrát, třikrát. A dnes to jde, a bez křiku…Lidsky, ale nekompromisně jedná vedoucí farmy Jaroslav Hruška, mladý člověk, který přišel nedávno z vojenské služby.Rozumí věci a hlavně je dobrým organizátorem.V Těchobuzi to teď jde kupředu i přes ztížené podmínky, a to s týmiž lidmi, kteří ještě nedávno hospodařili od desíti k pěti. Nyní už se nemůže stát , že by některé plodiny zůstaly nesklizeny, jako na příklad ten len, který jim na poli doslova shnil! Nebo ty nesklizené brambory!

Co tomu říkáte dnes, bývalí funkcionáři JZD Strnade a Kohoutku, a vůbec vy všichni, kteří jste neustále říkali: „S těma lidma to nepude“…?

Co říci tomu, že pracovníci farmy tu dnes docilují u prasat denního přírůstku průměrně 66 dekagramů? V době, kdy v družstvu ošetřoval prasata družstevník Kohoutek, byl denní přírůstek – 18 dekagramů!A k tomu ještě bylo stále slyšet argument, že u prasat více dosáhnout nelze….

A vidíte – lze dosáhnout více!Ale to záleží především na lidech a na jejich postoji k práci.A především pak v dobré organisaci práce. A ta se nyní v Těchobuzi opravdu zlepšila. Těchobuz už přestala být odstrašujícím příkladem.

Od zpravodaje.“

Programový plán r. 1954 – 57. Splnění.

Programový plán místního národního výboru ve volebním období 1954 – 1957 byl splněn následovně:

Provedena kanalizace na návsi v délce 70 m, upravena příjezdní cesta ke škole a vybudována autobusová čekárna a  sběrna mléka. Celková hodnota je 35 000Kčs. Z technických důvodů nebylo možno uskutečnit zřízení vodovodního hydrantu pro účely požární z nedostatku materiálu.Dále nebylo možno zřídíte nový most u rybníka Danělu, neboť na tento nebyl přidělen materiál.

Programový plán místního národního výboru na léta 1957 – 1960.

Pro nové volební období na léta 1957 – 1960 sestavil místní národní výbor následující plán pro zvelebení obce.

a) Na úseku kultury: filmová představení budou zajištěna jedenkrát za měsíc, zároveň bude nejméně třikrát za rok uspořádána přednáška ať zdravotní, nebo hospodářsko politická. Bude utvořen loutkářský kroužek a sehrá na tři loutková představení pro děti.

b) Na úseku zdravotním: bude zajištěno, aby byla zvýšena čistota obce a zamezeno vytékání močůvky na náves.

c) Na úseku finančním: zajistíme veškeré plánované státní příjmy do rozpočtu místního národního výboru a tím zajistíme předpoklady pro dílčí doplňkový rozpočet.

d) Na úseku zemědělském: zajistíme 100% splnění povinných dodávek a navíc dodáme státu:

Rok                                 1957            1958                1959                1960

mléko                             1 500l           1 700l             1 900l              2 200l

vejce                kusů       3 000            3 500              4 000               5 000

maso vepřové      q               7                    7                    8                        9

maso hovězí        q             14                  15                  17                      20

e) Na úseku zvelebení obce: v akci „Z“ bude v roce 1957 provedena úprava návsi a cesty k dětskému domovu a bude znovu obnoven rybník. V roce 1958 bude opravena hřbitovní zeď.V roce 1959 a 1960 bude pokračováno v pracích na obecním vodovodu.

Volby do národních výborů.

Dne 19. května 1957 byly konány volby do místního národního výboru, okresního a krajského národního výboru.

Ve volebních přípravách byli kandidáti představeni na veřejných schůzích  v obcích.Volební přípravy byly vedeny pod heslem „ Jednotni v boji za socialismus a mír, jednotni k volbám do národních výborů.“

Složky národní fronty navrhly ze svých členů kandidáty, kteří byli schváleni radou místního národního výboru dne 8.3.1957.Z navržených je pět dělníků, 2 samostatně hospodařící rolníci, 4 z ostatních povolání.Z celého počtu11 je jedna žena.

Do místního národního výboru byli navrženi a zvoleni:

1. Hruška Jaroslav, správce farmy českoslov. stát. statku, č.p.9.

2. Jech František, rolník č.p.56.

3. Kohoutek Václav, zaměstnanec stát. statku, č.p.10.

4. Kouba Jindřich, dělník, č.p.14.

5. Morava Alois, ředitel nár. školy, č.p.60.

6. Papežová Marie, zaměstnanec farmy stát. statku,č.p.25.

7. Šustr Bohumil, zaměstnanec farmy stát. statku, č.p.37.

8. Šustr Ferdinand, důchodce, č.p.75.

9. Vesecký Miloslav, zaměstnanec farmy stát. statku, č.p.10.

10. Taks Jaroslav, rolník, č.p.13.

11. Tippman Emanuel, ředitel dětského domova, č.p.1.

Celkový počet voličů zapsaných ve volebním obvodu byl: 175.Počet voličů, kterým byly vydány hlasovací lístky : 171. Počet voličů, kteří se ve volebním obvodu zůčastnili hlasování: 168.Počet hlasovacích lístků, které byly uznány za platné: 168.Počet hlasovacích lístků, odevzdaných pro kandidáty:168. Počet volebních obvodů: 1.Počet zvolených kandidátů: 11.

Do okresního národního výboru v Pacově byl zvolen za obvod Těchobuz , Malý Ježov František Švec, mladší, zemědělec, Holýšov.

Do krajského národního výboru v Jihlavě byl zvolen za obvod číslo 32, do kterého naše obec patří, František Kudrna, předseda jednotného zemědělského družstva ve Zhořci.

Ustavující schůze místního národního výboru.

Dne 30. května 1957 sešli se nově zvolení členové místního národního výboru k prvnímu zasedání.

Předsedou zvolen opět Bohumil Šustr č.p.37, tajemníkem  Jindřich Kouba č.p.14.

Členové rady:

Bohumil Šustr č.p.37, Jindřich Kouba č.p.14, Václav Kohoutek č.p.40, Jaroslav Taks č.p.13, Miloslav Vesecký č.p.10.

Zemědělská komise:

Předsedou zvolen František Jech č.p.56. Členové komise: Jaroslav Taks č.p.13, Jaroslav Hruška č.p.9, Antonín Kříženecký č.p.17.

Finanční komise: Předsedou zvolen Miloslav Vesecký č.p.10, členové komise: Jan Váňa č.p.12, Miluše Papežová č.p.65, Alois Morava č.p.60.

Školská komise: Předsedou zvolen Emanuel Tippman č.p.1, členové: Anežka Macková č.p.55, Jan Kříženecký č.p.39, Anna Mrázková č.p.4.

Komise pro výstavbu: předseda: Ferdinand Šustr č.p.75, členové :Miloslav Vesecký č.p.10, Miroslav Vesecký č.p.61.

Přemístění úřadovny místního národního výboru.

Dne 18. května 1957 byla úřadovna místního národního výboru přemístěna do č.p.33, kde k tomu účelu byla upravena místnost nákladem 8 402Kčs. Obnos tento hradil okresní národní výbor v Pacově. V této místnosti býval dříve krám obchodu smíšeného zboží. Do této místnosti byla také přemístěna místní lidová knihovna.

Návštěva z Ameriky.

Dne 1. června 1957 přijela na návštěvu z Ameriky do Těchobuze zdejší rodačka paní Josefa Šmídová, rozená Valešková z č.p.51, která s manželem odjela do Ameriky v r. 1933.

Rozpis státního plánu zemědělské výroby na rok 1957.

Rada okresního národního výboru rozepsala pro zdejší obec plán zemědělské výroby na rok 1957 následovně:

                                                                                    plán celé obce

Osevní plocha celkem                                      ha            298,16

Osev zrnin pro sklizeň r. 1957                         ha            151,10

z nich: pšenice                                                  ha              14,00

žito                                                        ha              55,20

ječmen                                                   ha             15,80

oves                                                       ha             60,50

mák                                                       ha                1,70

len                                                         ha                9,50

brambory celkem                                              ha              64,50

víceleté pícniny                                                 ha              49,36             

krmné okopaniny                                              ha                5,60

jarní směsky a siláž. plodiny                             ha               12,90

z toho: kukuřice                                                 ha                2,00

ozimé směsky                                        ha                7,00

strniskové plodiny                                 ha                5,00

Ponechání víceletých pícnin a

travin na semeno                                               ha                3,00

Ukazatelé                                                                plán obce

Počet hospodářských zvířat k 1.10.1957.

Skot celkem                                                   ks           259

z toho krávy                                                   ks           142

Prasata celkem                                               ks           283

z toho prasnice                                               ks             21

Ovce celkem                                                  ks             37

Koně celkem                                                  ks             18

z toho klisny chovné                                      ks               1

Drůbež celkem k 31.12.1957                         ks          1180

z toho slepic                                                   ks          1060

Mezikontinentální balistická střela.

Dne 27. srpna 1957 Sovětský svaz odpálil první mezikontinentální balistickou střelu. Výsledky ukázaly, že je možno odpálit střelu do kterékoli oblasti na zeměkouli.

Hospodářská výstava v Pacově.

V měsíci září 1957 byla pořádána v Pacově hospodářská výstava okresů Kamenice nad Lipou, Pacov a Pelhřimov.Zdejší škola poslala na tuto výstavu prostřednictvím prostřednictvím střední školy ve Smilových Horách výpěstky ze školní zahrady.Byla to mrkev, pastinák a kedluben modrý, který vážil 5,40 kg.Tyto výpěstky byly postoupeny na krajskou výstavu v Jihlavě, ale ne jako výpěstky zdejší školy, ale střední školy ve Smilových Horách, která získala odměnu.

Výpověď z bytu v č.p.9.

Státní plemenářský statek v Pelhřimově žádá prostřednictvím lidového soudu v Pacově, aby se vystěhoval z bytu v č.p.9 Václav Vidrna, vrchní strážmistr ve výslužbě. Soud žádá, aby místní národní výbor dal souhlas k vystěhování.Místní národní výbor ve schůzi konané dne 23. září 1957 tuto žádost zamítl, protože pro jmenovaného nebyl v obci vhodný náhradní byt.

První umělá družice –Země.

Dne 4. října 1957 byla v Sovětském svazu první na světě vypuštěna umělá družice Země.Družice měla průměr 50 cm a vážila 83,6 kg. Pohybovala se po eliptické dráze kolem Země v maximální vzdálenosti od Země asi 900 km.Let kolem zeměkoule trval 96 minut.Vypuštěním sovětské družice nastala nová éra v dějinách lidstva – éra dobývání vesmíru.Ruský název družice – sputnik – se od toho dne stal všeobecně užívaným termínem na světě. Tato družice zanikla v lednu 1958.

Chřipka.

V měsíci říjnu 1957 se v našem kraji rozšířila ve větší míře virová chřipka.Toto onemocnění vyvolává virus proti němuž lidský organismus není skoro vůbec odolný. Toto onemocnění postihlo i obyvatele naší obce.

Generální oprava školní budovy.

Dne 13. srpna 1957 bylo započato s generální opravou školní budovy, která se značně protáhla do podzimu.

Ve škole se začalo vyučovat až 11. listopadu 1957.Do této doby bylo vyučováno v dětském domově.

Provedené opravy:

V místnosti v přízemí, při vchodu do budovy, první dveře vlevo,byl vykopán násyp do hloubky 30 cm pod podlahou, ve kterém byla houba.Pod podlahou byl nasypán škvárobeton, položena dehtová lepenka, na ni opět škvára.Na to byla položena podlaha z prken. Omítka zdi v této místnosti byla otlučena do výše jednoho metru, zeď natřena asfaltem, na tento nátěr byla nahozena nová omítka.Z chodby do této místnosti byly dány nové dveře dvoupólové.Do místnosti za touto třídou ,kabinet , byla dána prkenná podlaha.V celé budově byla vyměněna okna, mimo jednoho ventilačního okna ve třídě v poschodí, ventilačního okna v kuchyni bytu řed. školy a trojdílných oken ve třídě v přízemí.Vyměněno bylo celkem 19 oken.Venkovní okna byla původně zároveň se stěnou. Nyní byla zasazena o 15 cm dovnitř.Tím byly otlučeny římsy, které byly kolem všech oken.V kabinetě za třídou v poshodí byla dána nová podlaha.Stěny ve třídách byly do výše 120 cm natřeny emailovou barvou.

Všechna okna a dveře byly natřeny béžovou barvou. Do kabinetu za třídou v poschodí a do místnosti, kde je umístěna pamětní deska, byl zaveden elektrický proud.U přístavby pod záchody bylo zasazeno nové železné okno.

Opravena byla fasáda budovy, která byla již značně poškozena.Celá budova byla natřena bílou a žlutou barvou.

Na tyto opravy byl vypracován rozpočet na 30 000Kčs, ale bylo za ně vyplaceno 45 157, 48 Kčs. Práce prováděl okresní stavební podnik v Pacově.

Úmrtí presidenta Československé republiky Antonína Zápotockého.

Dne 13. listopadu 1957zemřel po krátké nemoci president Československé republiky soudruh Antonín Zápotocký.Celý život našeho presidenta byl věnován boji za lepší a spravedlivější společenský řád.

Za zesnulého byla uspořádána smuteční tryzna v den jeho pohřbu.Smuteční proslov pronesl předseda národního výboru Bohumil Šustr.Přítomní vyslechli z rozhlasu průběh pohřbu.

Volba nového presidenta.

V památné schůzi národního shromáždění dne 19. listopadu 1957 ve Vladislavském sále pražského hradu byl zvolen presidentem Československé republiky první tajemník Komunistické strany českosl. soudruh Antonín Novotný.Je to třetí dělnický president našeho státu. Po truhlářském dělníku Klementu Gottwaldovi, po kameníku Antonínu Zápotockém je to strojní zá-

mečník vysočanských továren Antonín Novotný.

Vánoční stromky.

Před letošními vánocemi byl vydán zákaz volného řezání vánočních stromků.Jedlové stromky nesmí být řezány , protože jedle je v našich lesích vzácností.

Dětský domov.

Dětský domov má k 31.12.1957 61 lůžek a 8 lůžek isolačních. Do 31.12. 1957 bylo celkem přijato 279 dětí. Stav zaměstnanců k tomuto dni činil 14 osob.Stav dětí 48.

Zdravotnický kurs.

Československý červený kříž v Pacově uspořádal v měsíci listopadu a prosinci roku 1957 ve zdejší obci kurs lidových zdravotníků.Na tomto kurse přednášel obvodní lékař z Pacova MuDr. Vilém Vladyka. Po ukončení kursu bylo vydáno 49 průkazů „Připraven k zdravotnické obraně“.

Založení místní skupiny Českosl. červeného kříže.

Při zakončení kursu byla v místní obci založena Místní skupina Československého červeného kříže.Předsedou této skupiny byla zvolena učitelka Miluše Papežová.

Do založené místní skupiny jsou zařazeni členové Českoslos. červeného kříže z Velkého Ježova, kde tento spolek nebyl dosud založen.

Zrušení hospodářství.

Bohumil Zuzka č.p.35, který se svou manželkou dosud soukromě hospodařil na výměře 2,34 ha , vzdal se pro nemoc hospodaření. Půdu budou obhospodařovat zemědělci z Velkého Ježova.

Poštovní úřad.

Poštovní úřad, který je umístěn v č.p.18 v jedné místnosti byl rozšířen o další místnost, ve které má být umístěn telefonní automat.

Neobdělaná půda.

V roce 1957 zůstalo ležet ladem 4,74 ha půdy. Jech Václav č.p.28 neosel 2,50 ha půdy a Šustrová Marie č.p.71 2,24 ha.

Střecha kostela.

Šindelová střecha kostela je již ve velmi špatném stavu. Šindel je úplně shnilý.Na tuto skutečnost balo poukazováno již delší dobu.Nové pokrytí střechy kostela bylo dáno památkovým úřadem v Jihlavě do rozpočtu, ale nenašla se firma, která by kostel nově pokryla šindelem. Na jižní straně, kde větve stromů sahají téměř až na střechu, byl šindel již propadlý.V letošním mokrém létě byla část stropu promočena a spadla.Tato nejvíce porušená část střechy byla přikryta v tomto roce dehtovou lepenkou.

Mostní váha přemístěna.

Mostní váha, která stála na pozemku u č.p.4, který byl v parcelaci přidělen k tomuto číslu, byla zrušena a postavena větší, na 150 q, blíže lihovaru pod „Sádka“, na kraji parku.

Rybník „na Planišti“.

Místní rybáři opravili prokopanou hráz rybníka na „Planišti“ a napustili jej vodou.

Rozboření chalupy č.p.57.

Chalupa č.p.57, jejíž majitelkou je Anna Kvasničková, hrozila sesutím a proto musela býti rozbořena.

Ceny brambor při výkupu.

Brambory konzumní:                  výkupní cena za 1 q                 nákupní cena za 1q

jakost.třída 2                                         27,-                                           56,-

jakost. třída 3                                        23,-                                           50,-

jakost. třída 4                                        19,-                                           19,-

Brambory krmné ( ne odpad)               18,-                                           18,-

Dodávkový předpis brambor pro celou obec.

Brambory konsumní (jedlé)                13 851 q

Brambory krmné                                   2 000 q

Narození 1957.

V roce 1957 se narodily 2 děti.

Úmrtí1957.

Dne 20. ledna 1957 zemřel v č.p.61 František Nevšímal, narozen 16.1.1875 v Čáslavsku.

Povolení k opravě chalup.

Chalupa č.p.47, jejíž majitelkou je Antonie Jechová, měla jednu místnost  obývací.Zeť majitelky, Josef Šimon, který je zaměstnán na okresním národním výboru v Pacově, zřídil v chalupě další dvě místnosti, do kterých se nastěhoval srodinou.

V Tallenberku byly opraveny obytné místnosti patřící k hospodářským budovám č.p.77.Tuto úpravu provedl nynější uživatel Českos.státní statek.

Fasáda místního zámku byla opravena a nově natřena.Opravu provedl okresní stavební podnik v Pacově nákladem 30 000Kčs.

Jan Váňa provedl úpravu obytné budovy. Postavil novou zeď k č.p.11 a zeď do dvora. Místo jedné, udělal dvě místnosti s okny na náves.

Jech František, Kouba Jindřich a Taks Jaroslav, členové požárního sboru, vybílili hasičské skladiště a provedli nátěr fasády.

Quidovi Veseckému č.p.63 byla povolena výměna oken a vnitřní úpravy obytných místností.

Počet žactva na počátku školního roku 1957 – 58.

Celkem ve škole zaosaných žáků 60.Z toho 39 hochů a 21 dívek. Z místní obce je 11žáků, z dětského domova 49 žáků.Střední školu ve Smil. Horách navštěvuje 9 žáků, jedenáctiletou střední školu v Pacově navštěvují: 9. třídu 1 žák, 10. třídu 2 žáci, 11 třídu 1 žák.

Učitelé na škole 1957 / 58.

Alois Morava, řed. školy, Miluše Papežová , Marie Šycová z Lukavce, Miloslava Doležalová byla od 1. září 1957 přeložena na vlastní žádost do Světlé nad Sázavou.

Kulturní činnost r. 1957.

Místní lidová knihovna má ke konci roku 1957 celkem 1 394 knih.Z toho spisy klasiků marxismu leninismu 98, ostatní společenskopolitické 68, přírodovědecké 35, zemědělské 85, technické 4, jiné naučné 524, krásné literatury 690, pro mládež 180.

V roce 1957 bylo uspořádáno celkem 12 osvětových podniků s celkovou návštěvností 1 042 osob.Z toho byly uspořádány 4 taneční zábavy, 5 filmových představení, 2 vystoupení divadelních souborů a 1 vědeckotechnická přednáška.

2. března 1957 příslušníci vojenské posádky z Pacova předvedli v místním hostinci večer písní, tanců a vyprávění.Účast 39 osob.

K mezinárodnímu dni žen uspořádala škola besídku, na které byly zpěvy, recitace, tanečky a veselá chvilka tělocviku, kterou předvedli chlapci.

Dne 17. března 1957 sehráli učitelé zdejší školy loutkové divadlo „Tanec s čertem“.Představení bylo hojně navštíveno i dospělými.

V březnu, měsíci knihy, byla uspořádána výstava knih.Děti si zakoupily knihy v ceně 200Kčs.Měsíc knihy byl uspořádán pod heslem „V knize je uloženo celé lidské srdce.“

Slavnosti svátku pracujících se občané zdejší obce, žáci a učitelé zůčastnili v Pacově.

Dne 14. září 1957 uspořádali zaměstnanci státního statku taneční zábavu.

Dne 19. října 1957 uspořádal svaz československé mládeže v místním hostinci taneční zábavu posvícenskou.

Veřejná oslava Velké říjnové revoluce byla uspořádána dne 6. listopadu 1957.Kulturní vložku předvedli žáci zdejší školy. Slavnostní proslov přednesl řed. školy A. Morava.Při této příležitosti složilo pionýrský slib 18. žáků. Předseda místního národního výboru B. Šustr zhodnotil plnění závazků v Velké říjnové social. revoluci.Účast 89 osob.

Dne 13.listopadu 1957 přednášel Dr. Řezáč o zážitcích z cesty do Sovětského svazu.Účast 8 osob.

Dne 15. prosince 1957 sehrál ve zdejší obci divadelní kroužek domu osvěty v Pacově divadelní hru Ženitba od N.V.Gogola.

Navštívili Těchobuz.

Dne 24. července 1957 prohlédl si památky Těchobuze literární kritik Dr. Jiří Hájek, pacovský rodák za doprovodu ředitele musea v Pacově Jana Zoubka a Dr. Františka  Kysely.

Dne 26.srpna 1957 prohlédl si památky Těchobuze pan Holešovský z Prahy, který přeložil z němčiny paměti Josefa Hoffmana.

Akce „Z“ pro zvelebení obce.

V rámci akce „ Z“ pro zvelebení měst a vesnic byly provedeny následující akce:

Cesta v „ Souhraždí“.

Upravena byla část cesty k dětskému domovu, tak zvané „ Souhraždí“. Se shora až ke školní zahradě byl navezen drobný kámen. Správa státních silnic, která válcem upravovala silnici povolila tuto cestu uválcovat.Odpracováno 224 hodin.

Hřbitovní zeď.

Hřbitovní zeď, která byla ve velmi špatném stavu byla opravena. Šindel, kterým byla zeď pokryta bal rozpadlý a zeď rozmokala. Na celé zdi byla zhotovena betonová deska, zeď nahozena a nabílena. Původní kaple sv. Jana u horní zdi hřbitovní, byla vybílena a zhotoveny k ní nové dveře ve stejném provedení. Zhotovil je Antonín Primus č.p.16.

Rovněž dostala nový nátěr kaple sv. Jana – rotunda.Na opravě hřbitova bylo odpracováno 616 hodin.

Lávky.

Přes potok byly zhotoveny dvě železobetonové lávky.Jedna od č.p.7 k č.p.40 a druhá od č.p.44 k č.p.29. Při této práci bylo odpracováno 140 hodin.

Plot u pomníku padlých.

Drátěný plot u pomníku padlých byl ve velmi špatném stavu a místo u pomníku neupravené.Tohoto roku byl zhotoven nový laťkový plot.

Veřejná studně.

Do veřejné studně u č.p.33 byla zakoupena nová železná pumpa.

O práce při zvelebení obce se nejvíce staral tajemník obce Jindřich Kouba č.p.14 a sám také odpracoval nejvíce hodin.

Nové televizory v r. 1957.

V roce 1957 si zakoupil nový televizor:

Emanuel Tippman, ředitel dětského domova.

Božena Škochová  č.p.50.

Jan Kříženecký č.p.39.

Televizor v dětském domově.

 

 

PDF RTF
zpět na menu
KONTAKT MAPA WEBU

Kontaktní spojení

Úřední hodiny

ADRESA ÚŘADUTěchobuz 60,
395 01 Pacov
TELEFON565 443 900
FAX565 443 960
MOBILNÍ TELEFON724 192 514
E-MAILobec@techobuz.cz
STŘEDA9.00 - 11.00

Copyright 2013 Těchobuz
Webdesign Estetica s.r.o.

Webová verze