Rok 1950

Vedení matrik.

Podle nového zákona o matričních úřadech bylo zrušeno vedení matrik na farních úřadech a zřízeny matriční obvody, v jejichž střediscích vedou matriky místní národní výbory. V těchto střediscích jsou novomanželé oddáváni předsedy místních národních výborů.

Matriky vedou k tomu jmenovaní matrikáři. Naše obec patří do střediska Smilovy Hory, kde je matrikářem jmenován ředitel školy Jan Vodrážka. Uznávány jsou jedině sňatky uzavřené v těchto střediscích. Kdo chce, může mít ještě oddavky v kostele.

 

Počet obyvatelů v lednu 1950.

V lednu 1950 je v obci 252 obyvatelů. Z toho v zemědělství 233, v průmyslu a živnostech 5, ve veřejné službě 12, svobodná povolání 2.

 

Adaptace zámku.

Práce na adaptaci zámku v tomto roce pokračují.

 

Ovocnářský důvěrník.

Místní národní výbor, na příkaz okresního sdružení  Jednotného svazu českých zemědělců jmenoval říd. učitele A. Moravu místním ovocnářským důvěrníkem. Tento důvěrník se má starat o řádné ošetřování ovocných stromů v místní obci.

Obecní rozpočet.

Od 1. ledna 1950 stal se obecní rozpočet součástí rozpočtu státního. Výdaje na rok 1950 stanovil okresní národní výbor, které nesměly být překročeny.

 

Olivův mlýn č.p.34.

Petru Strnadovi, který vlastnil chalupu č.p.24, byl přidělen pozemkovým fondem bývalý „Olivův mlýn“ č.p.34 za odhadní cenu 56 000 Kčs.

 

Jan Pokorný, obchodník č.p.29.

Jan Pokorný, podomní obchodník č.p.29, podal dne 1. června 1950 odhlášku ze soukromé živnosti sběr peří a kůží. Stal se zaměstnancem Sběrných surovin.

 

Pošta- Těchobuz. Nový doručovací obvod.

Od 1. července 1950 byla obec Zhoř vyňata z doručovacího poštovního obvodu Pacov a přidělena k doručovacímu obvodu poštovního úřadu v Těchobuzi. Občané ze Zhoře protestovali proti této nové úpravě, ale žádosti jejich nebylo vyhověno.

 

Zhoř- telefon.

Dne 13. září 1950 byla obec Zhoř zapojena telefonicky na poštovní ústřednu v Těchobuzi.

 

Učitelé na škole ve škol.roce 1950-1951.

Škola má jednu třídu s pěti postupnými ročníky. Vyučuje ředitel školy A. Morava. Náboženství řím. katolické vyučuje katechetka Ludmila Bohdalová.

 

Počet žactva ve škol. roce 1950-51.

Ve škol.roce 1950-51 je ve zdejší škole 16 žáků( 6 hochů, 10 dívek), střední školu v Pacově navštěvuje 17 žáků (8 hochů, 9 dívek).

 

Sociální komise.

Z příkazu referátu práce a sociální péče krajského národního výboru v Jihlavě byla utvořena sociální komise při místním národním výboru.

Byly do ní jmenováni tito občané: Bohuslav Papež č.p.20

   Strnad Petr č.p.34

   Bohumil Šustr č.p.37

Předsedou této komise je referent práce a sociální péče místního národního výboru Alois Morava, čp. 60.

Úkolem těchto komisí má býti obstarávání pracovních sil do stavebnictví a dolů.

Místní komisi bylo uloženo získat do Ostravsko-karvinských  dolů jednoho pracovníka a pro stavby prováděné Československými stavebními závody v kraji jihlavském dva pracovníky. V místní obci byly získávány pracovní síly na výpomoc při adaptaci místního zámku.

Týden vzorné práce.

V době od 10. září do 16. září 1950 byl v místní obci uspořádán týden vzorné práce, který uspořádal místní národní výbor, složky národní fronty masové organisace a všichni občané.Úkolem tohoto týdne bylo:

a) oživit činnost všech složek národní fronty a masových organisací,

b) zmobilisovat občanstvo k plnění úkolů daných budovatelským plánem obce,

c) dokončit výmlat a výkup obilí a osobními závazky posílit dodávkovou morálku zemědělců,

d) získávat zemědělce pro vyšší formy práce, zvyšovati politické uvědomění občanů a získávat ženy a mládež pro práci ve veřejné správě a masových organizacích.

Mládež vyzdobila obec a vybudovala hřiště na odbíjenou.

Občané upravili cestu dobrovolnými brigádami od č.p.33 k potoku v rámci akce 5M .

Bylo započato s první hospodářsko-technickou úpravou pozemků. Členové komunistické strany československé upravili úřadovnu místního národního výboru.

Místní skupina Českos. svazu mládeže vykonala nábor nových členů.

V místním rozhlase uskutečněny různé relace.

Vykonán nábor nových členů do Jednotného zemědělského družstva.

Do obce se dostavil referent pro vnitřní obchod a výživu soudruh Václav Andrea, zemědělský referent s. Urbánek, referent hospodářský a technický s. Hošek, referent plánovací s. Mládek, referent bezpečnostní s. Turek. Bezpečnostní referát provedl výdej občanských průkazů.

Dokončena prověrka výboru Komunistické strany československé a prověření jedné desítky členů komun. str. českost..

Československý svaz mládeže provedl hromadný sběr odpadových surovin.

Hasičský sbor provedl požární poplach.

Československý svaz mládeže z Pacova sehrál pro děti maňáskové divadlo.

Průběh týdne vzorné práce byl zhodnocen na veřejné schůzi za účasti zástupce okres. národního výboru v Pacově, na které žáci zdejší školy předvedli kulturní vložku za vedení ředit. školy

.

Výsadba ovocných stromů.

Místní národní výbor objednal pro místní zájemce ovocné stromky prostřednictvím Hospodářského družstva v Pacově.

Bylo objednáno : 88 jabloní, 17 hrušní, 35 třešní a 34 švestky.

Z tohoto množství bylo dodáno : 20 jabloní, 5 hrušní, 25 švestek.

Stromky zakoupili: Petr Strnad č.p.34- 5 jabloní, 1 hrušeň, 7 švestek

   Karel Bednář č.p.10 – 9 jabloní, 2 hrušně, 10 švestek

   Jan Papež č.p.25,- 4 jabloně, 1 hrušeň, 3 švestky

   Jan Kříženecký č.p.39- 2 jabloně,2 švestky

   Bohumil Šustr č.p.37- 1 hrušeň.

   Škola- 3 švestky

Jeden stromek jabloní je za 37,50Kčs ,jeden stromek hrušní je za 43 Kčs , jeden stromek švestky je za 33 Kčs. Cena stromku je včetně dopravy.

Žádost o regulaci potoka.

Místní národní výbor podal dne 23. listopadu 1950 žádost Krajskému národnímu výboru – hrazení bystřin v Jihlavě o regulaci rybničního potoka protékajícího obcí v délce asi 700 m. Žádost odůvodňuje tím, že potok vzhledem k neupravenosti koryta vykazuje časté a rozsáhlé škody na přiléhajících obytných i hospodářských budovách, pod obcí pak louky jsou vystaveny soustavnému podmáčení a zatápění.

 

Požár v č.p.9.

Dne 16. prosince 1950 v dopoledních hodinách vypukl požár u Josefa Kohoutka č.p.9. Oheň vznikl na půdě od poškozeného komína. Rychlým zásahem místního hasičského zboru a sboru z Velkého Ježova s motorovou stříkačkou byl oheň včas lokalizován.

Voda promočenými stropy vnikla do místností. Nájemník Vasyl Kyryluk, který se při opravě zámku musel ze zámku odstěhovat a byli mu přiděleny dvě místnosti v č.p.9, neměl kde bydlet,proto mu ředitel školy nabídl k přechodnému ubytování uprázdněnou třídu v přízemí do které se nastěhoval.

 

Počet včelstev 1950.

Na podzim 1950 je v obci 12 včelařů, kteří zazimovali 100 včelstev.

Cena za 1 kg včelího medu na povinnou dodávku je 60 Kčs, 1 kg nadkontingentního medu za 160 Kčs.

 

Výkupní ceny obilí ze sklizně 1950.

Hospodářské družstvo vyplácí za obilí ze sklizně 1950 tyto ceny:

za pšenici                               390 Kčs  až   412Kčs

za žito                                    320Kčs    až   325Kčs

za ječmen krmný                   270Kčs

za ječmen průmyslový           289Kčs

za oves                                   276Kčs    až    283Kčs

 

Narození.

V roce 1950 se narodily 3 děti.

 

Úmrtí 1950.

V roce 1950 zemřely tyto osoby:

František Kvasnička, č.p.22, narozený 2.6.1868 v Těchobuzi, zemřel 22.1.1950.

Jan Šustr, č.p.71, nar. 10.5.1881 v Cetorazi, zemřel 25.7.1950.

Anna Novotná, č.p.33, nar. 20.7.1873 v Těchobuzi č.p.33, zemřela 5.8.1950.

 

Zemědělci, kteří měli posledně propachtovány obecní pozemky.

číslo      číslo     jméno pachtýře                                                               pachtovné

řad.       popis.  Kčs

1.           68        František Albrecht                                                           320

2.           62        Jaroslav Buřič                                                                  200

3.           33        František Bouška                                                               90

4.           23         Marie Dušková                                                                410

5.           66        František Dufek                                                                160

6.           28        Václav Jech                                                                         30

7.           59        František Kvasnička                                                            50

8.           14        Jindřich Kouba                                                                  250

9.           46        Alois Kratochvíl                                                                  90

10.         17        Antonín Kříženecký                                                          180

11.         27        Josef Mašek                                                                       400

12.         43        Jan Macko                                                                         650

13.        55         Alois Macko                                                                        80

14.         61         František Novotný                                                            120

15.         53         František Novotný                                                            130

16.         25        Jan Papež                                                                           510

17.         16        Antonín Primus                                                                  410

18.         72         Václav Pořínský                                                                120

19.          3          Františka Pokorná                                                               40

20.         29         Jan Pokorný                                                                       394

21.         37         Marie Šustrová                                                                   400

22.         71         Jan Šustr                                                                             580

23.         49          Jindřich Simandl                                                               360

24.         69          Jindřich Švec                                                                    220

25.         63          Quido Vesecký                                                                 840

26.                       Josef Vaněček ,Velký Ježov                                               5

27.          35         Bohumil Zuzka                                                                 135

28.           9          Josef Kohoutek                                                                 100

Obecní pozemky, které byly propachtovány malorolníkům, při hospodářsko-technické úpravě v r. 1950 byly přičleněny k lánům jednotného zemědělského družstva. Pacht byl zrušen i u těch zemědělců, kteří nevstoupili do jednotného zemědělského družstva. Poslední pacht těchto pozemků byl proveden r. 1948.

 

Počasí 1950

První leden 1950 se ohlásil mrazem -10°C. Je bez sněhu. Leden byl vcelku mírný. Počátkem měsíce dešťové přeháňky,vystřídané sněžením.Větší mrazy kolem – 20°C nastaly 30. ledna 1950 a pokračovaly do 5. února. 6. února nastalo zmírnění mrazů. 10. února nastala obleva, pršelo. 13. února teplota vystoupila ve dne na + 9 °C. Téhož dne byl první prolet včel. Do 19. února teplé dni s denní teplotou kolem + 9 °C. Zimní měsíce byly vcelku mírné, s častou rozpouští. Značně se rozmnožili hraboši, kteří nadělali v ovocných zahradách mnoho škod tím, že ohryzali u stromků všechny kořeny. Březen byl poměrně studenější se sněhovými přeháňkami..Jarní setí začalo 25. března. V dubnu časté dešťové a sněhové přeháňky, V květnu časté deště s bouřkami.Červen byl teplý a suchý. Sklizeň sena poměrně menší. V tomto roce se objevila na bramborové nati ve větším množství mandelinka bramborová. O nedělích byla povinná hledačka tohoto brouka a larev. Žně začaly již 17. července za suchého počasí. Ovesné žně byly deštivé. Otav bylo málo. Podzim do konce října byl pěkný, sklizeň brambor dobrá. První sníh napadl 26. října, roztál až 10. listopadu, kdy nastala obleva. 12. listopadu teplý den , prolet včel. V jednotném zemědíl. družstvu dokončovali urychleně, zpožděné hospodářsko- technickou úpravu, podzimní setí. Do rána na 15. listopadu napadl nový sníh.

5. prosince začaly mrazy kolem – 10 °C a trvaly do konce měsíce.

 

Kulturní činnost 1950.

Kulturní činnost v tomto roce byla dost bohatá. Uvádím ji podle jednotlivých druhů v přehledu.

   Počet                  Účast

Přednášky státně politické                                                               2                        52

Přednášky jiné                                                                                 4                       140

Proslovy v místním rozhlase                                                           3                          -Besedy s filmem                                                                              2                       101

Akademie a pásma                                                                           3                       213

Divadlo ochotnické                                                                          1                       215

Filmová představení                                                                        12                      583

Pásmo v míst. rozhlase                                                                     1                         -

Taneční zábavy                                                                                 6                    1200

Proslovy při jiných příležitostech                                                     2                      150

Divadlo herecké profesion                                                                2                      329

Výstavy                                                                                             2                      165

Divadlo loutkové ochot.                                                                    2                        86

Celkem 43 kulturních podniků, na kterých byla celková účast 3 396 osob.

Z uvedených podniků uvádím:17.4. 1950 zavítalo do zdejší obce „Vesnické divadlo jednotného svazu českých zemědělců“ a sehrálo od Miroslava Stehlíka: „Mordová rokle“ a 18. 4 1950 od N. V. Gogola: „Ženitba“.Pro děti sehráli 18.4.1950 maňáskovou hru „Černé démanty“.

Vstupné: večer 20 Kčs, 15Kčs, 10Kčs.

Odpoledne:děti  5Kčs, dospělí 10Kčs.

Dne 3. června sehráli divadelní představení ve zdejší obci ochotníci z Cetoraze.

Ve škole bylo vzpomenuto těchto významných dnů a výročí:

10.února 1950 bylo vzpomenuto porážky Němců u Stalingradu.

10. března 1950 uspořádána veřejná oslava „ Mezinárodního dne žen“ .Program vyplnili žáci zdejší školy. O významu tohoto dne promluvila učitelka Jiřina Buřičová.

7. března bylo vzpomenuto stého výročí narozenin Dr. Tomáše G Masaryka, prvního presidenta Československé republiky. Žactvo vyslechlo program vysílaný československým rozhlasem, ve kterém o jmenovaném promluvil ministr školství, věd a umění prof. Dr. Zdeněk Nejedlý.

29. března 1950 bylo vzpomenuto významu osobnosti a díla básníka Jiřího Wolkera, který jako jeden z prvních našich spisovatelů bojoval věrně po boku dělnické třídy za spravedlivý společenský řád.

22. dubna 1950 bylo vzpomenuto 80. narozenin V.I .Lenina.

29. dubna 1950 byl žactvu objasněn smysl „ Svátku práce“.Žactvo se zúčastnilo 1. května veřejných oslav v Pacově.

27. října 1950 bylo vzpomenuto třicátého druhého výročí vzniku Československé republiky.

7. listopadu 1950 bylo třídní slavností vzpomenuto výročí Velké říjnové revoluce.

23. listopadu 1950 bylo třídní slavností vzpomenuto 54.narozenin presidenta republiky Klementa Gottwalda.

21. prosince 1950 bylo třídní slavností vzpomenuto 71. narozenin generalisima J.V. Stalina.

 

Místní lidová knihovna.

V tomto roce ruší se název „Veřejná obecní knihovna“ a zavádí se název „ Místní lidová knihovna“.( zkratka MLK).

Knižní stav v místní lid. knihovně k 1.1.1950.         646 knih

Přibylo                                                                         77 knih

Vyřazeno                                                                     47 knih

Konečný stav k 31.12.1950                                         67 knih

Počet čtenářů : 60

Z toho: a) mládeže do 15 let: hochů 2, dívek 2

b) ostatních čtenářů: mužů 29, žen 27

Počet výpůjček celkem : 370

Knihovna dostala knihy od okres. nár. výboru v ceně 282Kčs, od ministerstva informací a osvěty v ceně 450Kčs.

Na osvětu byly dány do rozpočtu místního nár. výboru tyto částky:

   na osvětovou činnost 2 500Kčs

   na místní lid. knihovnu 4 000Kčs

 

Jednotné zemědělské družstvo 1950.

Aby se mohla zdárně vyvíjet velkovýroba v založeném jednotném zemědělském družstvu, nemohli družstevníci dále hospodařit na rozdrobených pozemcích a proto v tomto roce zažádali o hospodářsko- technickou úpravu pozemků, tj. o zcelení pozemků.

Při této příležitosti byl proveden nový nábor členů do jednotného zemědělského družstva, kdy podepsali přihlášku další zemědělci. Jde o novotu a každá i sebelepší novota, naráží na staré tradice a přirozený lidský konservatismus.

U mnohých, hlavně u těch rolníků, kteří byli dobří hospodáři, bylo toto rozhodování těžké, protože na našem okrese nebylo dosud žádné jednotné zemědělské družstvo, na kterém by se dalo ukázat, že se při společném hospodaření povede zemědělcům lépe. Byli zvyklí na ta svoje políčka, která zdědili po svých předcích. Mnozí se rozhodli pro vstup do jednotného zemědělského družstva až tehdy, když viděli, že při zcelování jim jejich pole byla zabrána do honů, že jim budou přidělena nová pole, vzdálenější a třeba i s horší půdou.

V září 1950 vstoupili do jednotného zemědělského družstva tito zemědělci.

číslo             číslo           jméno zemědělce                                            výměra v ha

řadové          popis.

1.                  1.             Vasyl Kuryluk                                                         7,82

2.                  2.             Jan Novotný                                                            1,19

3.                  8.             Vojtěch Sláma                                                         1,27

4.                 10             Karel Bednář                                                          16,74

5.                   9             Josef Kohoutek                                                       26,74

6.                 11             František Jirků                                                          7,84

7.                 13             Jaroslav Taks                                                            8,95

8.                 18            Jindřich Najfus                                                          8,17

9.                 34             Petr Strnad                                                                7,17

10.               39             Jan Kříženecký                                                        10,78

11.               44              František Pudil                                                          3,07

12.               20              Bohuslav Papež ,lesní hajný                                       -

13.               50              Stanislav Mrázek, poštmistr                                          -

14.               53              František Novotný                                                     4,30

15.               59              František Kvasnička                                                  6,75

16.              71               Marie Šustrová                                                          5,88

17.              77               František Albrecht                                                    8,46

18.              76              František Votava                                                        0,60

Koncem roku 1950 sestává jednotné zemědělské družstvo z 34 hospodářských usedlostí a 4 členů, jejich hlavní zaměstnání není zemědělství. Členský podíl činí 200Kčs.S hospodářsko- technickou úpravou bylo započato koncem září. Plán hospodářsko- technické úpravy byl schválen na okresním národním výboru v Pacově dne 3. listopadu 1950, při kterém byl přítomen za jednotné zem. družstvo jeho předseda Bohumil Šustr č.p.37, za okresní národní výbor v Pacově Šašek, za krajský nár. výbor v Jihlavě Ing. Kubík.

Zcelené pozemky byly rozčleněny do 8 honů a současně byl zhotoven osevní plán.

Výměra upravované plochy činila 346 ha, výměra honů 331 ha, ovocný sad 3 ha.

Záhumenky byly zřízeny do výměry 3 měřic. Staré cesty vyhovují a proto nové nebyly zřizovány. Jednotné zemědělské družstvo přešlo do 3 typu.

Po úpravě pozemků začala strojní traktorová stanice ze Smilových Hor ihned pracovat na rozorávání mezí. Tato stanice prováděla také veškeré práce spojené se setím ozimů, které bylo značně zpožděno.

Jednot. zem. družstvo zakoupilo v tomto roce novou mlátičku a starší traktor. Za zakoupená osiva zaplatilo 45 499Kčs, za umělá hnojiva 15 913Kčs, za bramborovou sadbu 41 083Kčs. Tímto rokem většina zemědělců zdejší obce se zřekla samostatného hospodaření a nastoupila na novou cestu, na cestu zemědělské velkovýroby.

Všichni zemědělci nebyli přesvědčeni o výhodách ve společném hospodaření a zůstali nadále samostatně hospodařit. Při hospodářsko- technické úpravě jim byla přidělena pole za hony na okraji katastru.

 

Soukromí zemědělci 1950.

Do jednotného zemědělského družstva nevstoupili náhled. zemědělci.

číslo              číslo          Jméno zemědělce                                                  výměra v ha

řad.              popis.

1.                   12            Jan Váňa                                                                   7,99

2.                   14             Jindřich Kouba                                                        1,81

3.                   17            Antonín Kříženecký                                                 8,66

4.                   19            Bohumil Švára                                                          8,92

5.                   20            Prokop Papež                                                            8,02

6.                   22            Josef Petrásek                                                            7,87

7.                   23            Marie Dušková                                                          2,05

8.                   26            Václav Zhorný                                                          8,69

9.                   27           Josef Mašek                                                                6,35

10.                35            Bohumil Zuzka                                                           4,95

11.                38            Václav Vojna                                                              3,92

12.                43             Jan Macko                                                                  1,33

13.                42              Adolf Pudil                                                                3,15

14.                49              Jindřich Simandl                                                        9,59

15.                56              František Jech                                                            9,23

16.                61             František Novotný                                                      5,75

17.                63             Quido Vesecký                                                            8,62

18                 58             František Švara                                                          10,64

19.                73             Jindřich Švec                                                               2,01

PDF RTF
zpět na menu
KONTAKT MAPA WEBU

Kontaktní spojení

Úřední hodiny

ADRESA ÚŘADUTěchobuz 60,
395 01 Pacov
TELEFON565 443 900
FAX565 443 960
MOBILNÍ TELEFON724 192 514
E-MAILobec@techobuz.cz
STŘEDA9.00 - 11.00

Copyright 2013 Těchobuz
Webdesign Estetica s.r.o.

Webová verze