Rok 2002

Rok 2002 byl rokem, kdy jednak proběhly volby do Parlamentu, ve zdejším obvodě pak též do Senátu a do Obecního zastupitelstva.Voleb se zúčastnilo poměrně málo voličů, zejména do Senátu přišla volit necelá polovina občanů, protože řada jich stále pokládá Senát za úřad zbytečný.

Tento rok však naši zemi postihla ještě mnohem horší událost a to byly ohromné povodně ve dnech 12. až 14. srpna. Povodně takového rozsahu nemají v dřívější známé historii obdoby. Tisíce lidí v povodí Lužnice, Vltavy, Berounky, Labe a dalších, musely být evakuovány, přívaly vod zničily mnoho domů v okolí těchto řek, zničily úrodu. V samotné Praze bylo zaplaveno metro, v Karlíně a jinde zbořeny staré domy.

Počasí.

Leden – v 1 týdnu napadlo asi 50 cm sněhu, vánice, mrazy – 20°až – 25°. Ve 2 týdnu pokles mrazů  - 10°až – 15°, 3. a 4. týden- obleva, malé noční mrazíky, sníh postupně roztál. Závěr ledna a 1. týden února hezké jarní počasí, dále chladněji, deštivo, ale bez mrazů.

Březen – teplé, jarní počasí, někdy až 15°, na Josefa déšť, ale to již bylo téměř zaseto. Dále následovalo deštivo, sníh, v noci až – 5°. Od 28. března opět teplé, hezké počasí, teploty až 20°C.

Duben – ochlazení, občas déšť, noční mrazíky, koncem měsíce již bez mrazů, brambory byly nasázeny včas.

Květen – 1. týden horké letní dny až 25°. Po celý zbytek měsíce bez deště. Ve 2. týdnu ochlazení, potom opět teplo. Koncem měsíce vydatně zapršelo.

Červen – 1. týdnu déšť, teplo. Ve 2. týdnu teploty 25°, bouřky, deště. 3. týden – horké dny 30°až 32°. 4. týden – déšť – mírné ochlazení 25°C.

Červenec – 1. týden – teploty 20 – 27°, vydatný liják, ostatní dny hezké, slunné. 2. a 3. týden – sklizeň řepky, ječmene. Ve 4. týdnu – žně přerušeny, ochlazení, deštivo.

6. srpna – velký přívalový déšť, na návsi naplavená hlína od hřbitova.

V týdnu od 12. srpna velké deště, které způsobily v úvodu zmíněné katastrofy v naší zemi. Zde v nejbližším okolí k vážným škodám nedošlo. 25. srpna opět byl přívalový déšť, který naplavil hlínu z polí u hřbitova na náves. Rovněž silnice od špýcharu ke křížku byla zaplavena hlínou z polí.

Září – 1. polovina teplo, od 15. září ochlazení, déšť. V posledním týdnu hezké počasí.

Říjen – chladno, deštivo. 13. října padal sníh, po celý zbytek měsíce chladno, deštivo.

Podzimní práce byly prováděny s velkými obtížemi – sběr brambor, orba, setí a hnojení.

Listopad – beze změny, déšť, ale vždy v týdnu 2 – 3 dny slunné.

Prosinec – 1. týden mrazivo – 5°až – 10°potom napadlo asi – 5 cm sněhu. Ve 2. polovině mírné oteplení, tvořilo se však náledí. Ve 4. týdnu tání, voda, teplo až 10°. Na Silvestra mráz – 12°, ale další den opět teplota nad 0°.

Obecní úřad.

Volby do Parlamentu – 14. a 15. června.

Volební komise:

Jiří Hormandl č. 18, Jana Rychetníková č. 80, Josef Vonášek č. 27, Renata Čížkovská – Pacov, Ludvík Kadlec č. 59.

Zapisovatel – Alena Hájková č. 82.

Zapsáno voličů – 59 + 4 na volič. průkaz. K volbám přišlo 37 voličů.

Odevzdáno platných hlasů – 36.

Čs. strana soc. demokratická – 11                          Strana venkova - 3

Sdružení nezávislých – 1                                        Občanská dem. strana -6

Koalice ( lidovci, US, Dem. unie) – 8                    Komunistická strana – 2

Strana zelených – 4                                                 Pravý bok – 1 hlas

Volby do Senátu- 25. a 26.října.

Volební komise:

Kadlec Ludvík č. 59, Vonášek Josef č. 27, Rychetníková Jana č. 80, Hurban Lukáš č. 4, Hájková Michaela č. 13.

Zapisovatel – Hájková Alena č. 82.

Zapsáno voličů – 61, účast 24.

Z kandidujících 4 kandidátů postoupili do 2. kola Milan Štěch a Jan Litomiský.

2. kolo voleb – 1. a 2. listopadu.

61 voličů – 29 hlasovalo, 3 hlasy neplatné

14 hlasů – Milan Štěch, ČSSD,               12. hlasů – Jan Litomiský, ODS.

Volby do obecního zastupitelstva. 1. a 2. listopadu.

Volební komise tatáž:

Počet voličů – 61, hlasovalo – 38, neplatné hlasy – 2.

Kandidáti:                                      počet hlasů

Jiří Hormandl č. 18                            14

Simona Tomanová č. 18                    14      ODS

2. kandidátka:

Karel Hájek č. 82                                25

Jaroslav Rychetník č.80                      24

Jaroslava Vonášková č.27                  22

Marie Matějů č.43                              28

Marcela Faktorová č.78                      28

18. listopadu 2 002 konala se ustavující schůze Obecního zastupitelstva, na které byli zvoleni:

Marcela Faktorová – starostka, Jaroslav Rychetník – zástupce,

členové – Marie Matějů, Karel Hájek, Jiří Hormandl

Příjmy obce za rok 2 002.

Daň z příjmů ze závislé činnosti                                139 296,- Kč

Daň z příjmů fyzických osob OSVČ                           22 288,-

Daň z příjmů FO a kapit. výnosů                                   9 099,-

Daň z příjmů práv. osob                                             139 110,-

Daň z přidané hodnoty                                               205 598,-

Správní poplatky                                                            4 500,-

Poplatky – škodlivé prostředí, kotelna ÚSP                  2 100,-

Poplatek za psy                                                              1 250,-

Daň z nemovitosti                                                      168 645,-

Dotace na volby                                                           20 615,-

Dotace Okr. úřad – na místní spr.                                  1 600,-

Dotace na sociál. příspěvek                                            3 000,-

Za prodej dřeva                                                          298 909,-

Dobývací prostor lom                                                8 075,-

Poplatky za knihovnu                                                    170,-

Za sečení parku od ÚSP                                            21 000,-

Hřbitovní poplatky                                                      8 220,-

Za odvoz odpadků                                                     18 153,-

Pronájem škol. zahrady                                                  500,-

Za pronájem místnosti OÚ                                          1 800,-

Úroky na běžném účtu                                                4 289,-

Celkem příjmy                                                  1 078 217,- Kč

Výdaje obce za rok 2 002.

Na les celkem                                                         328 599,- Kč

Z toho na mzdy 175 tis.Kč, stromky, benzín

27 tis., těžba na faktury 85 tis.

Příspěvek na hudbu – myslivci                                     23 000,-

Dopravní obslužnost                                                     12 960,-

Rozbory vody                                                                 1 600,-

Oprava komunikací                                                     135 275,-

Čištění rybníků, potoka                                               125 922,-

Příspěvek na žáka ZŠ                                                      3 320,-

Příspěvek Gymnázium Pacov                                         5 000,-

Knihovna + 20 tis. na knihy                                           24 112,-

Kronika                                                                             1 200,-

Divadlo – den dětí                                                            4 500,-

Cykloturistika                                                                 43 020,-

Veř. osvětlení, elektřina + pravy                                    46 271,-

Oprava a údržba – hřbitov                                              16 981,-

Odvoz odpadků                                                               23 629,-

Komunální služby                                                           20 457,-

Údržba veřejné zeleně                                                     31 280,-

Sociální dávky – důchodci                                                3 000,-

Mikulášské balíčky důchodcům                                       3 204,-

Požární ochrana                                                                   586,-

Obecní zastupitelstvo                                                    183 143,-

Místní správa                                                                 211 477,-

Náklady na volby                                                             20 615,-

Za vedení účtu Čs. spořitelně                                             4 249.-

Pojištění budovy OÚ                                                          3 842,-

Celkové výdaje                                                             1 278 720,-

Kulturní život v obci.

Kultura.

Na nový rok uspořádali chalupáři již tradiční plavbu po potoce od Loudalu k č. 46 – účast 5 loděk.

Pouť.

27. dubna uspořádána zábava v hostinci. Hrála hudba Rondo z Pacov, účast 56 návštěvníků. Během dne opékání býka na návsi ( 300 kg živé váhy) – platil obecní úřad, každý kdo měl chuť, dostal díl. Zbytek byl dojídán při pálení čarodějnic 30. dubna.

Dny dětí.

5. a 6. července byly v parku pořádány zábavy pro děti i dospělé.

Večer 5. července Válkovo kočovné divadlo zahráo představení pro děti a později i pro dospělé. 2. den pořádány soutěže – střelba, plavání na loďkách.

Po oba dny občerstvení – grilovaná kuřata, steaky, buřty, jehně.

Výčep – hostinský č.p.18. Bylo hezké, slunečné počasí. Zúčastnili se místní, chalupáři i chovanci ze zámku.

Myslivecký ples.

19. ledna – uspořádán 5. myslivecký ples. Hrála Budějovická kapela Ády Doška, kterou platil Obecní úřad. Účast 65 lidí, bohatá zvěřinová tombola.

Honební společenství.

30. října – v hostinci se konala valná hromada vlastníků pozemků, aby bylo ustaveno Honební společenství v Těchobuzi. Přítomní vlastníci měli pověření hlasovat 580 hlasy z celkového počtu 611 hlasů. Všemi přítomnými byly schváleny stanovy společenstva a zvolen výbor ve složení:

Starosta – ing. Pavel Hájek – č. 13            zástupce – Jiří Hormandl  - č. 18

člen – ing. Prokop – lesy ČR                     pokladník – Alena Hájková – č. 82

jednatel – Ludvík Kadlec – č. 59

Na požadavek Lesů ČR byl schválen poplatek za nájem z 1 ha půdy 1250 Kč.

Lesy ČR mají na území katastru 354 ha a tudíž rozhodující hlas.

Rybáři.

Český rybářský svaz.

Během měsíců února a března byly odbahněny rybníky Kněžský, Polský a Smíchov. Nános bahna byl bagrem dán na břeh a rozhrnut.

23. března byla v hostinci uspořádána tradiční výroční schůze s taneční zábavou. Hrála hudba ze Salačovy Lhoty – účast asi 80 lidí.

Obecní knihovna.

V roce 2 002 čítá knihovna 4 310 svazků. Za uplynulý rok bylo nakoupeno 77 nových svazků.

Knihovnu navštěvuje 34 čtenářů, návštěv vykonali 275, půjčeno bylo 1 094 svazků a 402 časopisů.

Statistika obyvatel.

26. ledna 2 002 zemřel Jiří Zhorný č. 26 – stáří 71 roků.

1. června 2 002 zemřel Jiří Hormandl č. 18 – stáří 74 roků.

Zrestaurování stříkačky.

Stará ruční stříkačka, která byla vystavena u příležitosti 100. výročí sboru na návsi, později přemístěna vedle požární zbrojnice, se postupně rozpadala ( zejména kola). Chalupář Veleslav Kotál z č. 3 za pomoci Jaroslava Novotného z č. 56 tuto rozpadlou stříkačku zrestaurovali ( kola, rám) a postavili přístřešek. Tato však slouží pouze pro dekoraci a připomínku. K použití na čerpání vody již nesloužila.

Krádež.

V noci ze 14. na 15. říjen 2 002 došlo k vykradení č.p.58 majitelů Václava a MuDr Ludmily Vlčkové – odcizeny přístroje a nářadí na opracování dřeva v hodnotě asi 80 tis. Kč. Pachatele policie nezjistila.

Ústav sociální péče.

Od 1. prosince 2 002 odstoupila na vlastní žádost z funkce ředitelky paní Milena Blažková z Pacova, která nyní zastává funkci vedoucí provozu a ekonomického úseku. Novým ředitelem byl jmenován Ing. Jiří Heřmánek z Pacova, který dosud zastával vedoucího provozu a ekonoma.

Z významných oprav u zámku bylo provedeno nové oplocení u budovy zámku a nový topný kanál mezi hlavní a vedlejšími budovami.

V ústavu je 64 chovanců, z toho 7 děvčat. Pečuje o ně a veškerý provoz 40 zaměstnanců.

Chovanci pod vedením vychovatelů ( pokud jsou k tomu způsobilí) chodí pracovat do zamědělského družstva, uklízejí přilehlý park, vyríbí různé výšivky, obrázky, intarzie, suché vazby.Tyto své výrobky vystavovali v Pacově v zámecké kapli, kde si je občané mohli zakoupit.Chovanci též jezdí na rekreační pobyty v Jeseníku, Ostačově či Lhotce u Černovic. Také pravidelně navštěvují Matějskou pouť v Praze.

Výrobně obchodní družstvo.

Zemědělství – výsledky hoapodaření:

Dojivost krav – 13,56 l na kus a den, tržba za 1 l – 8,05 Kč.

Prasata – přírůstek – 0,75 kg, v Těchobuzi – 0,85 kg, tržba za 1 kg – 33,52 Kč.

Skot – přírůstek – 0,87 kg, tržba za 1 kg – 26,08 Kč.

Brambory – výnos 30,17 tuny z 1 ha, tržba – 5,95 Kč za 1kg.

Pšenice – výnos 4,87 tuny z 1 ha , ječmen – 4,51 tuny z 1 ha, oves – 4,52 tuny z 1ha, řepka – 3,- tuny z 1 ha.

Výroba plastů v Salač. Lhotě – zisk 207 783 Kč.

Závodní stravování – ztráta 4 123 Kč.

Zásobování obce.

Zásobování potravinami zajišťuje pojízdná prodejna – pan Pozděna z Pacova. Ceny jsou v této prodejně asi o 10 % vyšší než v obchodech v Pacově. Proto si zde nakupují pouze lidé, kteří nemají jinou možnost.

Pohostinství v č.p. 18 je stále v provozu, majitel Jiří Hormandl .Točené pivo dodává pivovar Rebel z Havlíčkova Brodu.

1 litr piva za 26 Kč, 1 litr vína za 100 Kč, 20 kusů cigaret Petra – 40 Kč, 1/2l rumu – 200 Kč.

Ceny potravin nejsou ve všech obchodech stejné, proto uvádím pro informaci některé z nich.

Chléb – veka 1.20 kg – 19,- Kč       Máslo – ¼ kg – 25,- Kč      Mouka – 1 kg – 8.90,- Kč

Víno konzumní 1 l – 60,- Kč

Rum tuzemský, nyní zvaný dle nařízení Evropské unie TUZEMÁK – za 1 l – 150,- Kč.

Maso vepřové – bůček 1 kg – 65 Kč, pečeně 1 kg – 120,- Kč, maso hovězí přední – 1 kg – 115 Kč, zadní – 1 kg – 130,- Kč,mléko polotučné 1,5 % tuku 1 l – 13,- Kč, rýže loupaná 1 kg – 16,- Kč, sýr měkký 120 g, 140 g – 20 – 26 Kč, pivo lahve 12°- Plzeň ½ l – 17,- Kč.

Ceny výrobků bývají různé, rozdíly dle obchodů jsou až 10 % a též se mění během roku, zejména u masa.

Statistika majitelů a trvale žijících obyvatel v r. 2 003 v obci Těchobuz.

č. popisné         Jméno majitele                                          byt. trvalý - účel

1                        Zámek – Ústav soc. péče – viz – str. 280

2                       Byt Úsp – Matějů Bohumil                                         4 osoby

3                       Veleslav Kotál, Praha 5, Děvínská 10                         rekreační

4                       Anna Mrázková                                                          3 osoby

5                       Václav Holeček, Praha 4, Háje 591                             rekreační

6                       Ing. Heřmánek , Praha 4, V Zeleném údolí 13202/11  rekreační

7                        Kodetová Marie, Praha 18, Tupolevova 471                rekreační

8                       Vesecká Jana, Budějovická 367, Sezimovo Ústí           rekreační

9                       Rychetník Jaroslav, bytem č. 80 – Úsp                          4 osoby

10                     Bednářová Jaroslava                                                       1 osoba

11                     Ing. Jirků František, Praha 10, Vrbčanská 2074             rekreační

12                     Váňa Jan, mladší – Pacov                                               2 osoby

13                     Ing. Hájek Pavel                                                             2 osoby

14                     Vlastní po ¼ Josef, Jan, Jiří Kouba a Marta Marcinková  rekreační

15                     František Papež, Pojbuky                                               rekreační

16                     Vyhořelé – majitel Jindřich Primus je trvale hlášen u své sestry

                         Věry Mladové v Mezilesí, ale žije a přespává trvale zde ve stodole.

17                     Koblicová Marie, Planá n/ Lužnicí                                   rekreační

18                     Jiří Hormandl – hostinec                                                   6 osob

19                     Ing. Sedlák Vlastislav – Praha 8, Na Stráži 6                   rekreační

20                      Růžena Papežová                                                             1 osoba

21                      Vlastimil Vesecký – Vlašim, Prokopova 1593                rekreační

22                      Evženie Brabcová, Praha 10, Na Výsluní 18                   rekreační

                          v letech 1998 – 2000  - generální oprava

23                      František Dušek – Pacov, Na Blatech 37                        rekreační

24                      Zrušeno

25                      Jan Papež ml. Pacov                                             trvale 1 osoba

26                      Melicharová Marie, Svobodová Jiřina – Pacov    trvale 1 osoba

27                      Mašek Jaroslav                                                                3 osoby

28                      Žilina Ludvík, - Sezimovo Ústí 503                             rekreační

29                      Tichý Ladislav – Pacov 673                                         rekreační

30                      Dalík Jaroslav – Lukavec 56

                          Sovová Zdeňka – Radotín 5                                          rekreační

31                      Bednář Lad. – Praha 4, Ant. Staška 69                         rekreační

32                      Zrušeno

33                      Ing. Jan Novotný – Praha 6, nám. Družby 3                 rekreační

34                      Václav Strnad – Pacov 716

                          Anežka Strnadová – Ústí n/ Labem, Vojanova 56        rekreační

35                      Velký Ježov

36                      Tallemberk – JUDr Šťástka Jan – Praha 8, Na Okrouhlíku rekreační

37                      Leona Jelínková – Tábor, Kvapilova 2514                     rekreační

38                      Oliva Rudolf, Ludmila                                                    2 osoby

                           celý dům byl v r. 1997 – 2000 přestavěn – od základu

39                      Jana Medková – Děčín, Láseňská 8                                rekreační

40                      Kubernát František – Třebechovice 55                           rekreační

41                      Zrušené

42                      Pudil Stanislav + Vladimír                                              2 osoby

43                      Matějů Marie                                                                   1 osoba

44                      Zrušené

45                      Vrbík Tomáš – Praha 2, Trojická 8, Vrbíková Lenka, Praha 2, Kroupova 28.

                          Vrbík Tomáš je od r. 2 003 poslancem Parlamentu ČR.

                          Chalupu koupili v r. 2001 od manželů Procházkových,

                          přestavěli ji a upravili podkroví v r. 2002.

46                      Jarmila Mrázková                                                             3 osoby

47                      Šimonová Eliška – Tábor 2753                                        rekreační

48                      Olga a Pavel Mrázkovi – Praha 5 ,Na Homolce 17         rekreační

49                       Velký Ježov

50                       Eva Krajňanská – Praha 6, Pod Marjánkou 10                rekreační

51                       Valeška Rudolf – Praha 8, Hrubého 1202                        rekreační

52                       Zrušeno

53                       František Novotný – Luby                                                rekreační

54                       Zrušeno

55                       Eliška Dolejšová – Pacov                                                 rekreační

56                                                                                                                 rekreační

57                      Zrušeno

58                      Václav Vlček, MUDr Ludmila Vlčková – Praha 5,

                          Drážní 292                                                                          rekreační

59                      Ludvík a Růžena Kadlecovi                                               2 osoby

60                      Bývalá škola – Obecní úřad, Obecní knihovna

61                      3 spolumajitelé – M. Koblihová, R. Papežová + sestra

                          dům neobydlen, chátrající

62                      Minaříková Marie – Praha 6, Běhounská 56                     rekreační

63                      Váňová Anna – Jihlava, Vrchlického 9                     trvale 1 osoba

64                     Miroslav a Drahomíra Ptáčkovi – Praha 4, Hejdova 816   rekreační

                          Tato chalupa byla v letech 1994 – 1998 celá od základů přestavěna.

65                     Dvojdomek koupil od Lesů ČR Pavel David i když o totéž usiloval

                         Ladislav Šenigl.                                                                  2 osoby

                         Obydleno zatím trvale – Jarmila Davidová                        1 osoba

66                     Žákovská Marta – Tábor, Pražské sídliště 2329                 rekreační

67                     Zrušeno

68                     Zdeněk a Jana Maškovi – Praha 3, Koněvova 140

                         Trvale bydlí Albrecht Frant.                                                1 osoba

69                      Velký Ježov

70                      Rodina Šmídova – USA                                                      rekreační

                          Černohlávková Helena, Praha 8, Pod Čimickým Hájem 224/10

                          nyní málo užíváno

71                     Jánský Zdeněk – Sezimovo Ústí 670                                    rekreační

72                     Jiří Hormandl – č.p.18 Těchobuz                                          rekreační

73                     Velký Ježov

74                     Ubytovací zařízení Ústavu soc. péče

75                      Štaubert František                                                                 2 osoby

76                      Iva Růžková – Praha 4, Janouchova 659

                           rekreační domek u Tallenberka

77                      Judr. Jan Šťáska – Praha, rekreační zámeček Tallenberk                                 78                      Faktorová Marcela                                                                 3 osoby

79                      Administrativní budova Ústavu soc. péče.

80                      Rychetník Jaroslav                                                                 4 osoby

81                      Krbeček Jaroslav a Libuše – Praha, Jeremenkova 297/43

                          Koupeno v r. 2000 od Václava a Jaroslavy Bednářových

                          č. 10, Těchobuz

82                      Hájek Karel a Alena                                                                2 osoby

Statistika zemřelých.

Poněvadž nebyla vedena kronika od r. 1964 do r. 1994, pokusil jsem se doplnit jména těch, kteří v obci zemřeli. Bohužel seznam není úplný, poněvadž Matrika odmítá poskytovat informace. protože dle dnešních zákonů se toto nesmí.

Rok 1968.

Pudil František č. 44 – 28.1.1968 – 66 let.

Albrecht František č. 68 – 1.8.1968 – 75 let

Primus Antonín č. 16 – 3.11.1968 – 92 let.

Rok 1969.

Najfusová Anna č. 18 – 15.10.1969.

Rok 1971.

Vesecký Antonín č. 63 – 12.6.1971 – v té době bydlel a žil na Hrádku u Pacova.

Šustrová Marie č. 37 – 4.5.1971 – 87 let.

Rok 1972.

Moravec František č.33 – 74 let.

Rok 1973.

Kříženecký Vladimír č.39 – 27.1.1973 – 39 roků.

Mikula Jaroslav č.30 – 49 roků.

Rok 1974.

Sláma Vojtěch č.8 – 23.11.1974 – 55 let.

Kratochvíl Alois č. 46 – 9.2.1974.

Zhorná Anna č. 26 – 29.4.1974 – 72 let.

Rok 1975.

Primusová Božena č.16 – 24.8.1975 – 81 let.

Rok 1976.

Ing. Novotný Jan č.33 – 26.9.1976 – 73 let.

Buřičová Marie č.62 – 2.4.1976 – 77 roků.

Rok 1977.

Najfus Jindřich č. 18 – 8.3.1977 – 84 let.

Jechová Antonie č. 56 – 9.3.1977 – 80 roků.

Bártová Marie č.13 – 28.5.1977 – 78 let.

Petrásek Josef č.22 – 12.9.1977 – 74 let.

Rok 1978.

Vesecký Kvido č. 63 – 15.1.1978 – 78 roků.

Vesecký Augustin č. 21 – 29.7.1978 – 86 roků.

Rok 1979.

Papežová Marie č.15 – 6.10.1979 – 84 roků.

Rok 1980.

Pudilová Růžena č.42 – 14.7.1980 – 56 roků.

Procházka Václav č.44 – 24.9.1980

Pokorný Jan č.29 – 4.6.1980 – 77 roků.

Rok 1981.

Strnadová Anna č.34 – 14.2.1981 – 82 roky.

Kvasnička František č. 59 – 15.2.1981 – 75 roků.

Votava František č. 76 – 22.3.1981 -77 roků. Od r. 1976 žil v Cetorazi.

Rok 1982.

Papež Prokop č. 20 – 31.10.1982 – 68 roků.

Macko Jan č.43 – 25.4.1982 – 74 roků.

Rok 1983.

Vesecká Anna č.21 – 3.1.1983 – 89 let.

Kvasničková Anna č. 59 -18.4.1983 – 70 let.

Mrázek Stanislav č.46 – 24.8.1983 – 33 let, zemřel při úrazu elektrickým proudem, zapojování kabelu bez vypnutí.

Rok 1984.

Pudil Adolf č. 42 – 2.1.1984 – 69 roků.

Koblic Bohuslav č. 17 – 5.4.1984 – 51 roků.

Pokorná Anežka č.29 – 5.1.1984 – 82 roků.

Novotná Marie č.33 – 11.7.1984 – 78 roků.

Morava Alois č. 60 – 23.6.1984. – 78 roků, dlouholetý řidicí učitel zdejší školy, pisatel kroniky, od r. 1964 bydlel v důchodu v bývalé škole v Šimpachu.

Rok 1985.

Strnad Petr č. 34 – 18.4.1985 – 80 let.

Novotný František č. 53 – 5.6.1985 – 76 let.

Šustr Bohumil č.37 – 28.6.1985 – 72 let.

Kříženecká Marie č.39 – 4.9.1985 – 77 let.

Rok 1986.

Pořínská Vincencie č.72 – 29.4.1986 – 89 let.Od r. 1978 žila v Praze u dcery.

Dušková Marie č.23 – 23.1.1986 – 77 let, žila u syna v Pacově.

Rok 1987.

Kouba Jindřich č.14 – 30.5.1987.

Rok 1988.

Vojnová Kateřina č.38 – 17.5.1988 – 71 let.

Rok 1989.

Novotná Anna č.53 – 13.4.1989 – 72 let.

Novotná Amálie č.61 – 17.7.1989 – 80 let.

Macková Marie č.43 – 26.9.1989 – 77 let.

Mašková Marie č.27 – 29.11.1989 – 63 let.

Rok 1990.

Kohoutková Marie č.9 – 16.3.1990 – 90 let, žila v Praze, vystěhována nuceně z obce r. 1956.

Pocházková Eliška č. 45 – 17.3.1990 -83 let.

Rok 1992.

Dufková Marie č.66 – 26.1.1992 – 80 let, bydlela u dcery v Táboře.

Vojna Václav č.38 – 27.5.1992 – 86 let.

Taks Jaroslav č. 13 – 21.10.1992 – 75 let.

Rok 1993.

Vesecká Anna č.63 – 9.1.1993 – 80 let.

Rok 1994.

Kratochvílová Cecilie č.46 – 9.5.1994 – 96 roků.

Kohoutek Václav č. 40 – 10.6.1994 – 91 roků.

Veselková Anežka č. 6 – 27.4.1994.

Rok 1995.

Novotný Alois č. 61 – 23.1.1995 – 82 let.

Matějů Bohumil č.2 – 12.5.1995 – 59 let.

Papež František č.15 – 1.11.1995 – 74 let, pohřben v Pojbukách, kde žije jeho manželka.

PDF RTF
zpět na menu
KONTAKT MAPA WEBU

Kontaktní spojení

Úřední hodiny

ADRESA ÚŘADUTěchobuz 60,
395 01 Pacov
TELEFON565 443 900
FAX565 443 960
MOBILNÍ TELEFON724 192 514
E-MAILobec@techobuz.cz
STŘEDA9.00 - 11.00

Copyright 2013 Těchobuz
Webdesign Estetica s.r.o.

Webová verze