Rok 1960

Počasí 1960.

První leden byl dosti rozmarný. Ráno byl mrazík - 5 °C, dopoledne jasno, odpoledne zataženo, večer déšť. Od 2. ledna do 8. ledna je i noční teplota nad nulou. Teplota začala klesat pod nulu od 9. ledna. 15. ledna byl mráz – 26 °C, další dni se teplota pohybovala kolem – 12 °C, koncem měsíce – 2 °C. 23. leden byl slunný den, první prolet včel. V lednu častější sněhové přeháňky.

Od 1. do 12. února teplota od – 9 do – 23°C.13. února nastala obleva. 14. února prolet včel. Do konce měsíce mírné noční mrazíky kolem – 5°C, ve dne rtuť nad nulou. 24. února přilétli špačci.

Březen začal deštěm. Do 5.3. dešťové přeháňky. 6. března klesla teplota opět pod nulu, vál silný vítr až do 12. března. 14. až 16. března bez nočních mrazů. 17. března ráno déšť, který přešel v silné sněžení. 18. a 19. března sníh tvoří závěje. Sněhový pluh uvolňuje silnici. Mnoho silnic na Jihlavsku i jinde zůstalo nesjízdných. Obleva nastala 22. března. Sníh rychle tál. 28. března byl již jen pod mezemi a stráních obrácených k severu. 29. března, po mírném oteplení, přišla první jarní bouřka.

Počátkem dubna byly ještě menší noční mrazíky. Setí jařin začalo 4. dubna. Ke konci dubna se značně ochladilo. 25. a 26. dubna padal sníh, teplota klesla pod nulu.

Tohoto roku vyhynulo mnoho ozimých žit plísní sněžnou. Soukromě hospodařící zemědělci zaorali 17,15 ha ozimého žita.

Počátek května byl chladný, jinak v tomto měsíci nebylo značných tepelných výkyvů.

Červen a červenec byly normální. Žně začaly 1. srpna. Státní statek začal sklízet řepku kombajnem. 10. srpna Jaroslav Taks č.p.13 začal sekat ječmen.

6. srpna nastalo přeháňkové počasí, které trvalo do 13. srpna, kdy vydatně pršelo celou noc a celý den. Následkem dešťů se naplnily rybníky a dne 13. srpna začala voda přetékat přes hráz Loudalu. Brzy vyplnila koryto potoka a začala se rozlévat z břehů na louky v parku. Na cestě dosahovala až ke dveřím č.p.64. V parku odnesla dřevěný most přes potok. V korytu vystoupila voda tak vysoko, že šla přes lávky. Aby u Loudalu nebyla prorvána hráz, byla zdvižena stavidla.Během dne déšť ustal a voda pozvolna opadávala. Přeháňkové počasí trvalo až do 20. srpna. Po té se počasí ustálilo a 25. srpna teplota vystoupila na 28 °C. 28. srpna navečer přišla bouře s prudkým lijavcem. Bouře se opakovala několikrát za noc.Žně byly ukončeny 19. září, kdy státní statek dovezl poslední oves.

V září bylo počasí s častými přeháňkami.Říjen byl chladný a deštivý.

V listopadu střídaly se noční mrazíky s dešťovými přeháňkami.První mrazík – 4 °C byl 7. listopadu. První sníh padal 9. listopadu, který během dopoledne roztál.

1. prosince se ohlásil nočním mrazem – 5 °C. 5. prosince byl teplý den, který vylákal včely k proletu. V prosinci teplota klesala nejvíce na – 7°C, časté sněhové i dešťové přeháňky. Sníh do 30. prosince nezůstal ležet.31. prosince mírně sněžilo. Sníh zůstal ležet na umrzlé půdě.

Soupis hospodář. zvířectva podle stavu ke dni 1. ledna 1960.

Soukromý sektor: kusů

Slepice: méně než jeden rok staré 263

jeden rok staré a starší 739

kohouti 50

Slepice a kohouti úhrnem 1 052

Husy a houseři 35

Kachny a kačeři 8

Krůty a krocani 3

Prasnice 6

Prasata: selata do 8 neděl 11

osminedělní až méně půl roč. 51

půlroční a starší 54

Prasata úhrnem 122

Telata pod 3 měsíce stáří: a) býčci 9

b) jalovičky 3

Skot: 3 měsíční až méně než roční:

a) býčci a voli 11

b) jalovičky 23

jednoroční až méně než 2 roční:

jalovice 3

Skot dvouletý a starší: a) jalovice 1

b) krávy 88

c) tažní voli 5

Skot úhrnem 143

Hospodářské družstvo Pacov ( výkrmna Těchobuz) :

býčci 55

Obecní poplatky. Zrušení.

Od 1. ledna 1960 byly zrušeny poplatky z hospodářských zvířat a dávky ze zábav a z představení.

Rozpočet místního národního výboru na rok 1960.

Rozpočet obce na rok 1960 byl sestaven následovně:

Příjmy:

Daň domovní 4 660 Kčs

Daň z představení 500 //

Poplatek ze psů 800 //

Jiné poplatky 624 //

Úhrn 6 584 Kčs

Školní byt 350 //

6 934 Kčs

Podíly na daních 46 750 Kčs

Příjmy celkem 53 684 Kčs

Výdaje:

Místní komunikace 2 000 Kčs

Veřejné osvětlení 500 Kčs

Škola 13 804 Kčs

Rozhlas 1 000 Kčs

Správa národ. výboru 16 300 Kčs

Akce Z 5 000 Kčs

Celkem 38 604 Kčs

Odvod do vyššího rozpočtu 15 080 Kčs

Výdaje celkem 53 684 Kčs

Po zrušení poplatků a daně ze zábav byl rozpočet nově upraven.

Zámecký park. Výsadba.

V tomto roce vysázel ředitel dětského domova Emanuel Tippman v parku následující stromky: 200 smrků, 50 jedlí, 150 buků, 20 jasanů, 20 topolů, 20 dubů, 10 bříz a 70 vrb.

Krajský vlastivědný ústav v Jihlavě. Zpráva o stavu parku v Těchobuzi.

Dne 9. února 1960 komise st. ochrany přírody prohlédla zámecký park a podala o něm zpravodajům stát. ochrany přírody Emanuelu Tippmanovi a Bohuslavu Papežovi následující zprávu: „ Zasíláme zprávu o stavu parku v Těchobuzi, kterou projednejte s místním národním výborem a státním statkem v Těchobuzi. Komise st. ochrany přírody prohlédla park 9. února 1960. V komisi byli přítomni: Bohumír Liška, referent st. ochr. přírody v krajském vlastivědném ústavu v Jihlavě.

Alois Čulák, správce zámku a zahradník ve Žďáře n. Sáz.

Alois Rak, konservátor státní ochrany přírody v Pacově.

Emanuel Tippman, zpravodaj st. ochr. přír. , správce parku v Těchobuzi.

Bohuslav Papež, zpravodaj stát. ochrany přírody v Těchobuzi.

Park v Těchobuzi patří svou polohou i skladbou k cenným krajinným útvarům. Je spravován odborem školství a kultury okresního národního výboru v Pacově ve výměře přes 9 ha. Hranice části, spravované odborem školství a kultury nezahrnují celý park.V dolní části pod zámkem, v němž je umístěn dětský domov, spravuje odbor školství a kultury pouze prostor na levém břehu potoka.Přirozenou částí parku je však i část na pravém břehu potoka s přilehlou strání a výše položenou loukou podél přítoku z pravé strany. Tuto část obhospodařují státní lesy a měly by ji v rozsahu komisí navrhovaném postoupiti školské správě nebo ji samy spravovati jako park. Návrh je doložen náčrtkem.

Hlavní příchod do parku je u stájí státního statku je skoro znemožněn, ježto močůvka vytékající z velkého hnojiště u stájí rozbahňuje cestu. Močůvka rovněž ničí cestu a stromy při cestě. Ze zdravotních a estetických důvodů je tento stav neudržitelný. Hnojiště je třeba přeložiti dovnitř dvora. Po hranicích v dolní části parku je třeba postaviti ohradu ( pokud není ), by se znemožnil příchod domácích zvířat do parku.

V horní části parku nad strání parku na levém břehu je drůbežárna, pro kterou byla ohražena plotem část stráně parku v délce asi 200 m, takže park je v těchto místech neprůchodný. Zde je třeba plot posunouti do horní části nebo na hranici parku nad stráň.

Luční plochy podél potoka je nutno ponechati volné a sazenice topolů odtud přesaditi mimo park.V dolní části parku je účelně vytvořiti dva průhledy z cesty na pravém břehu směrem na zámek.

Na četných místech je nadbytek náletových porostů: křovin a stromků, z nichž je nutno valnou část vykopati.Je možno skáceti některé churavé stromy nemající možnost dalšího vývinu. Parkové cesty třeba urovnati jako lesní pěšiny. Do parku je třeba zatím 6 laviček.

Cesty, užívané státním statkem a místním národním výborem, musí tyto instituce spravovati. Jejich rozsah je třeba řádně vymeziti v dohodě s ředitelem dětského domova, jako správce parku.

Jakýkoliv příjem z parku by měl býti věnován na jeho udržování.Každoročně je třeba zařaditi do rozpočtu dětského domova aspoň 2 000,- Kčs na údržbu parku.

Zásahy do parku mohou říditi zpravodajové st. ochrany přírody s. Tippman a Bohuslav Papež z Těchobuze.

Tuto zprávu projednají zpravodajové s. Tippman a s. B. Papež s místním národním výborem a státním statkem v Těchobuzi.

Po projednání se všemi zúčastněnými bude podána zpráva odboru školství a kultury krajského národního výboru v Jihlavě a odboru školství a kultury okresního národního výboru v Pacově.“

Pečeť: Krajský vlastivědný ústav v Jihlavě.

Z uvedeného v protokole nebylo nic uskutečněno. Močůvka si bublá po cestě dál k potoku, stromy u hnojiště hynou, protože toto nebylo přemístěno do dvora, traktoristé jezdí v parku dále mimo cest, kozy si pochutnávají na mladých listnáčích a plot u drůbežárny nebyl posunut na hranice parku.

Vykácení aleje na silnici Těchobuz – Velký Ježov.

Protože místní národní výbor v Těchobuzi vyhlásil své katastrální území za přírodní reservaci, žádal silniční úřad okresního národního výboru v Pacově o povolení k vykácení stromoví na státní silnici 3. třídy v úseku Těchobuz – Velký Ježov. O vykácení žádal z důvodů dopravněbezpečnostních. K tomu účelu svolal silniční úřad komisionelní řízení na den 2. února 1960.Z tohoto řízení byl zapsán tento zápis:

Zápis o řízení ohledně vykácení silniční aleje vysázené v silniční krajnici na státní silnici 3. tř. v úseku Těchobuz – Velký Ježov. Zápis pořízen na místním národním výboru v Těchobuzi dne 2. února 1960.

Přítomni:

Za míst. nár. výbor Těchobuz předseda s. Šustr, s. Tippman a s. Taks.

Za okresní nár. výbor Pacov s. Musil, silniční technik, s. Šamal, silniční sadovník.

Za krajský národní výbor v Jihlavě s. Zeman, sadovník.

Jelikož místní národní výbor v Těchobuzi vyhlásil celý katastr obce za přírodní reservaci, bylo nutno svolat tuto komisi, která se rozhodla takto:

Jelikož stromy vysázené v silniční krajnici vadí velmi vzrůstající dopravě, žádala silniční správa jejich odstranění. Místní národní výbor v Těchobuzi nemá námitek proti odstranění těchto stromů. Odstraňování se netýká aleje kaštanů, která je vysázena za hřbitovem směrem na Ježov.Podotýkáme, že ovocné stromy – třešně jsou již tak poškozeny, že již téměř nedávají užitku. Nová alej bude vysázena za silniční příkop a to v letech 1960 a 1961. Dřevo z pokácených stromů bude nejprve nabídnuto k výkupu českoslov. státním lesům. Palivové dřevo bude ponecháno pro potřebu závodu silniční údržby. Ke komisionelnímu řízení se nedostavil okresní konservátor a zástupce místního národního výboru Velký Ježov.

Přečteno, skončeno, podepsáno.

Šustr, v.r. Musil, v.r.

Taks, v.r. Zeman, v.r.

Tippman, v.r. Šámal, v.r.

Okresní konservátor, Alois Rak, profesor z Pacova mi řekl, že při tomto jednání nebyl žádoucí a proto auto, které účastníky vezlo z Pacova, odjelo před stanovenou dobou a tím že byl nucen zůstat doma.

Výsadba stromků.

V roce 1960 bylo vysázeno na silnici z Těchobuze do Velkého Ježova celkem 266 stromků. Z toho 108 jeřábů jedlých a 158 jilmů. Stromky byly vysázeny do mezí k polím.

Národní směna.

Dne 24. dubna 1960 byla vyhlášena národní směna na zvelebení půdy. Brigádníci se sešli u státního statku na práci při zakládání kompostů.

Zrušení okresu Pacov.

V rámci územních úprav v naší republice, které se uskutečňovaly postupně v první polovině roku 1960, byl zrušen okres Pacov a přidělen k okresu Pelhřimov. Rovněž se tak stalo s okresy Humpolec a Kamenice nad Lipou. Nový okres Pelhřimov zahrnuje bývalé okresy Pelhřimov, Pacov, Humpolec a Kamenici nad Lipou.

Okres Pelhřimov byl začleněn do kraje Jihočeského se střediskem v Českých Budějovicích.

Obec Těchobuz se na veřejné schůzi konané 8. února 1960, za přítomnosti 25 občanů, přihlásila k začlenění do okresu Pelhřimov. 24 hlasy byly pro, jeden hlas proti.

Několik vesnic z Pacovska se přihlásilo k okresu Tábor. Jsou to vesnice Smilovy Hory, Františkov, Bradáčov, Radostovice, Pojbuky, Zadní Střítež, Vodice, Prasetín, Lejčkov a Pořín.

Volby do národních výborů.

Dne 12. června 1960 byly konány volby do národních výborů. V přípravném období byli na veřejných schůzích občané seznamováni s vykonanou prací v minulém volebním období a též byli seznámeni s dalším plánem na zvelebení obce. Na veřejné schůzi konané dne 22. května 1960, za účasti 62 občanů byli voličům představeni kandidáti do národních výborů.

Ve voličských seznamech bylo zapsáno 179 voličů, kterým byly vydány hlasovací lístky. Při volbách bylo odevzdáno 179 platných hlasovacích lístků. Počet hlasů odevzdaných pro každého kandidáta MNV.

Jméno a příjmení počet hlasů

František Jech č.p.56, stáří 39 let, rolník 179

Jindřich Kouba č.p.14, stáří 50 let, dělník 179

Anežka Macková č.p.55, stáří 41 let, dělnice 179

Alois Morava č.p.60, stáří 54 let, veřejný zaměstnanec 179

Jaromíra Novotná stáří 39 let, v domácnosti, č.p.61 179

Bohumil Šustr, stáří 48 let, dělník, č.p.37 179

Jaroslav Taks, stáří 42 let, rolník, č.p.13 179

Emanuel Tippman, č.p.1, stáří 39 let, veřej. zaměstnanec 179

Antonie Váňová, stáří 33 let, v domácnosti, č.p.12 179

Miloslav Vesecký, č.p.10, stáří 38 let, dělník 179

Josef Veselka, č.p.70, stáří 46 let, veřej. zaměst. 179

Za poslance do okresního národního výboru byl zvolen Stanislav Mrázek, přednosta finančního odboru rady okresního národního výboru, bytem Těchobuz č.p.4.

Za poslance krajského národního výboru byl zvolen Václav Andreas, dosavadní předseda okresního národního výboru v Pacově.

Za poslance do národního shromáždění byl zvolen Josef Škoda, člen jednotného zemědělského družstva, Vodice.

Ustavující schůze míst. národního výboru.

Dne 25. června 1960 sešli se poslanci místního národního výboru k první řádné schůzi, na které byla provedena volba rady a komisí. Návrh na tyto funkcionáře podala místní skupina Komunistické strany českoslov.

Přítomní členové složili slib do rukou poslance okresního národního výboru s. Stanislava Mrázka.

Předsedou místního národního výboru byl zvolen opět dosavadní předseda Bohumil Šustr č.p.37.

Tajemníkem zvolen Jindřich Kouba č.p.14.

Členové rady:

Šustr Bohumil, č.p.37 Kouba Jindřich č.p.14

Tippman Emanuel č.p.1 Vesecký Miloslav č.p.10

Macková Anežka č.p.55

Do finanční a plánovací komise zvoleni:

Vesecký Miroslav č.p.64 Morava Alois č.p.60 Vesecká Anna č.p.63

Předsedou zvolen Alois Morava, který je též účetním a pokladníkem.

Do zemědělské komise zvoleni:

Kříženecký Antonín č.p.17 Šustr Ferdinand č.p.75 Vesecký Miloslav č.p.10

Hruška Jaroslav č.p.9 Novotná Jaromíra č.p.61

Školská a kulturní komise:

Toppman Emanuel č.p.1, předseda

Macková Anežka č.p.55 Papežová Miluše č.p.65

Komise pro výstavbu:

Taks Jaroslav č.p.13, předseda

Papež Bohuslav č.p.65 Tippman Emanuel č.p.1 Kouba Jindřich č.p.14

Komise bezpečnostní:

Veselka Josef č.p.70 Valeška František č.p.51 Váňová Antonie č.p.12

Nová ústava.

Dne 11. července 1960 Národní shromáždění republiky československé jednomyslně schválilo novou ústavu, podle které se republika oficiálně přejmenovala na Československou socialistickou republiku.Zkratka ČSSR.

Náš stát je první zemí po SSSR, která přijala socialistickou ústavu. Československo je druhý socialistický stát světa.

Soukromě hospodařící zemědělci a držitelé zemědělské půdy nad 0,50 ha.

Čís. řad. Jméno zemědělce číslo celková výměra

pop. zem. půda ha orná půda ha

1. Jindřich Simandl 49 12,03 9,54

2. Švára František 58 9,80 7,02

3. Vesecký Quido 63 9,39 7,92

4. Jech František 56 8,94 7,54

5. Kříženecký Antonín 17 7,29 5,46

6. Zhorný Václav 26 8,50 6,88

7. Taks Jaroslav 13 8,28 6,65

8. Petrásek Josef 22 7,78 6,83

9. Váňa Jan 12 7,78 5,78

10. Primus Jindřich 16 7,55 6,16

11. Mašek Jaroslav 27 6,71 5,30

12. Papež Prokop 20 6,70 5,42

13. Najfus Jindřich 18 6,44 5,53

14. Kvasnička František 59 6,17 4,94

15. Jech Václav 28 5,34 4,04

16. Šustrová Marie 71 4,25 2,83

17. Švec Jindřich 73 3,45 2,99

18. Vojna Václav 38 3,41 2,54

19. Dušková Marie 23 3,59 2,44

20. Pudil Adolf 42 2,89 2.38

21. Pokorná Františka 3 1,87 1,03

22. Strnad Petr 34 1,36 0,50

23. Macko Jan 43 1,30 1,09

24. Votava František 76 1,04 0,77

25. Švárová Marie 19 0,80 0,46

26. Pokorný Jan 29 0,70 0,50

27. Novotný František 53 1,94 1,40

28. Kohoutek Václav 40 0,60 0,60

29. Pudil František 44 0,58 0,58

Rozpis dodávek u soukromých zemědělců na r. 1960.

Mléko 54 890 l

Hovězí maso 7 145 kg

Vepřové maso 5 633 kg

Vejce 33 053 ks

Zemědělcům, kteří nemohou splnit předepsané dodávky, nejsou povolovány domácí porážky vepřů. Při neplnění dodávky mléka jsou konány namátkové kontroly ráno u dojení.

Nové výkupní ceny zemědělských výrobků 1960.

Pro výkup zemědělských výrobků rostlinného původu ze sklizně 1960 jsou stanoveny následující ceny:

Výkupní ceny v Kčs za 100 kg.

a) pšenice: sklovitá moučná

jakostní třída 1. 138,- 133,-

jakostní třída 2. 135,- 130,-

jakostní třída 3. 130,- 125,-

b) Žito: jakostní třída 1. 143,-

jakostní třída 2. 140,-

jakostní třída 3. 135,-

c) ječmen:1) sladovnický

jakostní třída 1. 165,-

jakostní třída 2. 155,-

jakostní třída 3. 140,-

2) průmyslový 110,-

3) krmný 85,-

d) oves:

jakostní třída 1. 85,-

jakostní třída 2. 80,-

Olejniny:

mák 1 800,-

Seno:

jetelové 45,-

sladké 40,-

polosladké 35,-

kyselé 30,-

Sláma: Krmná 33,-

stelivová 33,-

dlouhá 43,-

Len stonkový: rosený nerosený

Kčs bez semene se semenem

jakostní třída 1. 450,- 310,- 230,-

2. 400,- 270,- 200,-

3. 350,- 235,- 180,-

4. 300,- 200,- 160,-

5. 260,- 170,- 140,-

6. 220,- 140,- 120,-

7. 180,- 110,- 110,-

8. 130,- 75,- 90,-

9. 90,- 45,- 70,-

Brambory konzumní:

jakostní třída 1. 56,- Kčs

2. 49,-

3. 39,-

4. 30,-

krmné 27,-

průmyslové:

při obsahu škrobu

do 15 % 27,-

do 16 % 30,-

do 17 % 33,-

za každé další procento škrobu zvyšují se ceny o Kčs 3,-

Zemědělské výrobky živočišného původu. Nové výkupní ceny.

Jatečný skot za 1 kg živé váhy ( voli, býci, jalovice):

jakostní třída: výběr 13,- Kčs

A 12,50

A1 12,-

B 11,-

B1 10,-

C 8,50

C1 7,50

D 6,-

brak 4,50

Jatečné krávy:

jakostní třída: výběr 12,50 Kčs

A 12,-

A1 11,50

B 10,50

B1 9,50

C 7,50

C1 6,50

D 5,-

brak 3,50

Jatečná telata za 1 kg výkupní váhy:

jakostní třída: A 7,- Kčs

B 6,-

C 5,-

Jatečná prasata: nad 110 kg živé váhy Kčs

a) sádelná 12,-

b) masosádelná 10,-

c) hubená 8,-

do 110 kg živé váhy

a) 90 – 110 kg 11,-

b) nad 70 – 90 kg 12,50

c) nad 50 – 70 kg 7,-

d) do 50 kg 5,-

kanci 4,-

Jatečná drůbež za 1 kg živé váhy:

husy sádelné jakost. tř. 1 24,-

2 21,-

kachny 1 19,-

2 16,-

slepice, kohouti, perličky 1 14,50

2 11,50

kuřata a kapouni 1 19,50

2 15,-

krůty a krocani 1 20,-

2 16,-

mléko kravské o základní tučnosti 3,6 % za 100 litrů 180,-

Slepičí vejce konzumní za 1 kg

v období od 16.3. – 30.9. 14,40 Kčs

v období od 1.10. – 15.3. 18,-

Ovčí vlna 113 až 35 Kčs za 1 kg.

Selata v živé váze od 12 – 25 kg 22,- Kčs za 1 kg.

Odstěhování.

Dne 8. října 1960 odstěhovala se do Prahy k dceři Marie Buřičová, majitelka č.p.62. Chalupa zůstala neobydlena, protože nejstarší část chalupy „ srub“ je téměř nezpůsobilá k obývání.

Dne 12. prosince 1960 se z obce č.p.31 odstěhoval do Pacova Karel Novák, opravář televizorů.

Úmrtí.

Dne 17. ledna 1960 zemřel Ladislav Houdek, č.p.23, narozený 29.6.1880 v Těchobuzi č.p.23.

Dne 4. května 1960 zemřela Emilie Vaněčková č.p.6, rozená Strnadová z Hořepníka, narozená 4. dubna 1889.

Dne 9. května 1960 zemřel Jan Váňa č.p.12, narozený v Těchobuzi č.p.12 dne 20. ledna 1888.

Dne 24. června 1960 zemřela Anna Kvasničková č.p.22, rozená Švárová z Těchobuze, narozená dne 25. března 1883.

Dne 25. června 1960 zemřela Marie Koubová, č.p.33, rozená Koubová z Těchobuze č.p.33, narozená dne 7. prosince 1866.Slečna Koubová byla pošmistrovou na zdejším poštovním úřadě 35 let.

Dne 1. října 1960 zemřel František Švára č.p.58, narozený v Těchobuzi č.p.58 dne 18. června 1899.

Dne 7. října 1960 zemřela Anna Mikulová č.p.30, rozená Jechová z Těchobuze č.p.28,narozená 2. ledna 1891.

Hospodářsko technická úprava pozemků.

Níže uvedení dosud samostatně hospodařící zemědělci dali na podzim 1960 půdu do státního statku v Těchobuzi a do jednotného zemědělského družstva ve Velkém Ježově. Z toho důvodu byla opět provedena hospodářsko technická úprava pozemků.

Do státního statku přešli:

Dušková Marie č.p.23 s 3, 59 ha zemědělské půdy.

Kříženecký Antonín č.p.17 se 7, 29 ha zemědělské půdy.

Švára František č.p.58 s 9,80 ha zem. půdy.

Votava František č.p.76, s 1,04 ha zem.půdy.

Do jednotného zemědělského družstva ve Velkém Ježově vstoupili:

Simandl Jindřich č.p.49, s 12,03 ha zeměděl. půdy.

Švec Jindřich č.p.73, s 3,45 ha zeměd. půdy.

Akce „Z“ 1960.

V roce 1960 byla zhotovena kanalizace od silnice přes parčík u pomníku k č.p.56 v délce 26 m, v hodnotě 1 000 Kčs.

Místní národní výbor měl v akci Z na kanalisaci obce 5 000 Kčs.Protože nezískal potřebné roury, žádal okresní národní výbor o převedení části tohoto obnosu na vybudování nového mostu přes potok v parku „ U hutí“. Žádosti bylo vyhověno, ale komise pro výstavbu se o provedení nepostarala.

Opravy chalup

Č.p.37.Šustr Bohumil č.p.37 vyměnil na obytných místnostech a chlévě krov, který zakoupil z rozbořené chalupy č.p.24 od Petra Strnada, č.p.34. Chalupu přikryl novým eternitem. Dosud byla pokryta šindelem.Upravil jednu místnost, při vchodu do síně po pravé straně.Do této místnosti dal nové okno na dvůr. Úprava této místnosti provedena r. 1961.

Č.p. 7. Strnad František, bytem v Radostovicích opravil koupenou chalupu č.p.7. Pokryl ji taškami. Dříve byla kryta šindelem.

Č.p.55. Macko Alois č.p.55 přestavěl vnitřek chalupy a dal nová okna.

Č.p. 49 Simandl Jindřich č.p.49 přistavěl verandu, zřídil spíž a koupelnu.

Č.p. 27. Mašek Jaroslav č.p.27 zhotovil nový komín, strop, příčku a nové okno do kuchyně.

Č.p. 17. Kříženecký Antonín č.p.17 vyměnil dvě okna v kuchyni a nový strop.

Č.p. 39. Kříženecký Jan č.p.39 zhotovil květinovou zahrádku před okny u silnice. Na podezdívku dal drátěné pletivo.

Č.p. 14. Kouba Jindřich č.p. 14 zhotovil novou květinovou zahrádku před okny. Na podezdívku dal pletivo.

Lihovar.

V lihovaru, ve kterém byla výroba lihu zastavena, je zařízení rozebíráno a odváženo. 26.11. 1960 byly odvezeny čtyři kovové kvasné kádě do Jindřichova Hradce.

Státní statek.

Státní statek zamontoval ve stodole ventilátory na umělé dosušování sena, poháněné elektrickými motory.

Rozboření č.p.24.

Petr Strnad, který se přestěhoval do mlýna č.p.34, rozboural původní svou chalupu č.p.24, protože nebyla již schopna k obývání. Krytinu a krov zakoupil Bohumil Šustr č.p.37.

Prodej chalupy č.p.73.

Jindřich Švec, č.p.69, prodal manželům Josefu a Marii Dvořákovým z Holešova č.p. 4 nedostavěný domek č.p.73 se stavební parcelou č.k. 117 ve výměře 499 m čtv. a role č. kat. 261/4 o výměře 633 m čtv., které je vlastně zahradou při tomto domku.

Učitelé na škole ve škol. roce 1960 / 61.

Alois Morava, po srdečním infarktu má zdravotní dovolenou. Správu školy vede Miluše Papežová. Učitelé: Helena Seichterová, rodem z Okříšek a František Jareš, rodem z Obrataně.

Počet žactva ve škol. roce 1960 / 61.

Na začátku školního roku 1960 / 61 bylo ve škole 57 dětí. 36 hochů a 21 dívek. Dětí z místní obce je 12, dětí z dětského domova 45. Střední školu ve Smil. Horách navštěvuje 7 dětí. Jedenáctiletou střední školu v Pacově 9 – 11 třídu navštěvují 3 žáci. Hudební školu v Pacově navštěvují 3 žáci. Na konci školního roku bylo ve škole 66 žáků.K vyučování náboženství nebyl nikdo přihlášen.

Kulturní činnost 1960.

9. ledna 1960 pořádali zaměstnanci lomů a státních silnic ples v místním hostinci.

24. ledna 1960 Státní zájezdové divadlo Praha 9, Hloubětínská 3, sehrálo ve zdejší obci odpoledne pro děti „ Dětská Televize“, radostné odpoledne s hastrmanem Mulisákem, Bumbrlíčkem a kouzelníkem. Účast 93 dětí, 23 dospělých.

Večer sehráli od Jana Sudka „ Ve lví stopě“, ze života Jana Nerudy. Účast 106 osob.

6. února československý svaz mládeže pořádal ples. Hráli Strahováci z Lukavce.

8. února veřejná schůze. Na programu: územní změny“.

20. února československý svaz mládeže pořádá maškarní ples.

6. března pořádána byla oslava k mezinárodnímu dni žen. Kulturní pásmo předvedli žáci zdejší školy.

26. března divadelní kroužek československého svazu mládeže sehrál divadelní představení „ Zlatá nit“. Hru nacvičila učitelka Miluše Papežová.

V dubnu zúčastnili se žáci zdejší školy výchovného konzertu ve Smil. Horách, který pořádal učitelský orchestr Svazu zaměstnanců školství v Pacově. Tento druhý výchovný konzert byl věnován Ant. Dvořákovi.

Druhá celostátní spartakiáda.

25. května 1960 zúčastnily se děti zdejší školy okrskového vystoupení druhé celostátní spartakiády ve Smilových Horách, kde byla předvedena skladba „ Radostná jar“.

Červen. Divadelní představení žáků. Učitelka Miluše Papežová nacvičila a sehrála se žáky divadelní hru o čtyřech jednáních „ Tři medvíďata“. Hra pojednávala o soužití zvířat v lese. Malí herci hráli nadšeně a divákům se hra líbila.Hráli celkem čtyřikrát. Z okolních škol byly pozvány Smil. Hory, Jetřichovec, Zhoř a Pojbuky. Čtvrté představení bylo sehráno v pacovské sokolovně pro osmiletou a jedenáctiletou střední školu. Výpravu zhotovil učitel Cyril

Čech z Pacova, bytem v Těchobuzi č.p.60.

K mezinárodnímu dni dětí uspořádala škola za spolupráce rodičů „ pionýrský karneval“ v místním hostinci. Hrála dechová hudba z Ježova. Děti byly oblečeny v různé kostýmy, uplatnila se zde dokonale dětská fantazie. Byl připravován průvod od školy, ale bouře s lijákem toto znemožnila. Děti byly spokojeni a ani domů se jim nechtělo.

Měsíc československo sovětského přátelství. – Místní národní výbor a škola odeslali pozdravnou stuhu k měsíci přátelství. V tomto měsíci byly promítány žactvu diafilmy s ruskými pohádkami, žáci v místním rozhlase předvedli pásmo písní a básní.

V prosinci žáci navštívili dětské divadelní představení „ Sůl nad zlato“, které sehráli žáci národní školy ve Zhoři. Po skončení divadla děti ze Zhoře, Jetřichovce a Těhobuze předvedly vánoční pásmo a účastnily se soutěže a různých kvízů.

Učitelé sehráli pro děti několik představení s maňásky. Zahráli následující hry: Kmotr Matěj, Jak Švec Káču vytrestal, O postrašených strašidlech, Šetři mouku, rohlík, chleba, O nepořádné princezně, Jak Honza uzdravil hraběte. Maňáskových představení se zúčastnili žáci z Jetřichovce a Zhoře.

V neděli byly dětem promítány filmy nebo diafilmy ve škole.

K různým výročím a památným dnům předvedli žáci relace v místním rozhlase.

Školní potřeby zdarma.

Dne 23. dubna 1960 na základě usnesení ÚV KSČbylo rozhodnuto bezplatně přidělovat učebnice a všechny učební pomůcky pro žáky všech škol, s výjimkou vysokých, od 1. září 1960. Československá socialistická republika je první socialistická země, která uskutečnila toto opatření.

Pro místní školu to není novinka. Již mnoho let dostávali všichni žáci zdejší školy školní potřeba zdarma. Potřebný obnos byl vkládán do obecního rozpočtu do té doby, než to bylo nadřízenými úřady zakázáno. Po tomto zákaze byly zakupovány školní potřeby pro žáky z peněz školních podniků.

Antonín Sova: Zaniklý domov.

V roce 1960 vyšla v Krajském nakladatelství Havlíčkův Brod knížka Antonína Sovy: Zaniklý domov, ilustrovaná mistrem Aloisem Moravcem. Na listě, na kterém je obsah knihy, je kresba těchobuzského zámku.

Noviny nového okresu a kraje.

Dne 18. března 1960 vyšlo poslední číslo týdeníku okresního výboru KSČ a rady okres. národ. výboru v Pacově „ Vpřed“ a Pacovsko se tiskem včleňuje do nového okresu Pelhřimov.Tento okres vydává týdeník „ Nástup“.

Od 26. března přichází prvně do nového okresu krajský tisk „ Jihočeská pravda“ místo jihlavské „ Jiskry“.

Místní lidová knihovna 1960.

Literatura Stav k 1.1.1960 přírůstek stav k 31.1. výpůjč

Naučná 1960 1960 ky 1960

spisy klasiků marxismu- leninismu 150 - 105 16

ostatní společensko –politická 77 2 79 14

přírodovědecká 38 4 42 8

zemědělská 85 6 91 12

technická 4 - 4 -

jiná naučná 242 8 250 26

Celkem naučná 551 20 571 76

krásná 789 81 870 701

pro mládež 211 52 263 284

Celkem v knihovně 1 551 153 1 704 1 061

Čtenářů celkem 80

z toho mládeže do 14 let 17

Tisk docházející na místní poštovní úřad 1960.

V lednu 1960 docházejí na zdejší poštovní úřad následující noviny a časopisy. Číslice značí počet předplatitelů. Číslice v kroužku jsou volná čísla. Noviny – časopis Těchobuz Zad. Střítež Pojbuky

Rudé právo 20 +9 4 6

Lidová demokracie 1 - 1

Práce 1 - 1

Mladá fronta 4 - 1

Zemědělské noviny 6 5 9

Obrana lidu - - 1

Svobodné slovo - - 1

Jiskra 11 + 26 10 11

ABC 4 + 2 - -

Amatérské rádio 1 - -

Beseda 1 4 1

Českosl. rybářství 4 - -

Co vás zajímá 2 - -

Českosl. loutkář 1 - -

Čtenář 1 - -

Českosl. rozhlas a televize 7 + 5 2 5

Čtení o SSSR - - 1

Družstevní noviny 5 2 2

Drůbežnictví 1 - -

Dikobraz 1 1 -

Elektrotechnik 1 - -

Estetická výchova 1 - -

Energetik 1 - -

Hádanka a křížovka 1 - -

Hospodář JZD 1 - -

Komenský 3 - -

Katolické noviny 1 - -

Letecký modelář 1 - -

Kultura 1960 1 + 1 1 1

Lidé a země - 1 -

Lesnická práce 1 - -

Mechanizace zemědělství 1 - -

Mateřídouška 16 + 3 - 1

Místní hospodářství - - 1

Nástěnné noviny 1 - -

Národní výbory 2 1 4

Myslivost 2 - 3

Mladý svět 2 - -

Náš chov 1 - -

Noviny vnitřního obchodu 1 - -

Nová mysl 1 1 1

Obránce vlasti 3 - 2

Otázky míru a socialismu 2 - -

Ovocnářství 1 - -

Ohníček 12 + 2 - 1

Osvětová práce 1 1 1

Práce mladých - - 1

Příručka ženy a mody. 1 - -

Pionýrské noviny 10 - -

Pionýr 1 - -

Rádce 2 - -

Přítel SSSR 1 - -

Požární ochrana 1 - 1

Rodina a škola 2 1 1

Svět v obrazech 1 1 1

Stadion 2 - -

Svět sovětů 3 + 5 - -

Tvorba 4 + 1 - 1

Učitelské noviny 3 - 1

Svět motorů - - 2

Sdělovací technika 1 - -

Šestina světa v obrazech 2 - -

Vesmír 1 - -

Věda a život 1 - -

Technické noviny 1 - -

Včelařství 4 - 1

Věda a technika 1 + 1 - -

Vychovatel 5 - -

Za vysokou úrodu 1 + 1 - -

Vpřed ( okresní noviny) 17 10 10

Vedoucí pionýrů 2 - -

Vlasta 9 4 3

Živa 2 - -

Žena a moda 1 + 2 - -

Výroba a škola 1 - -

Žeh 1 - -

Život strany 1 2 1

Místní skupina Českosl. červeného kříže 1960.

Místní skupina Českosl. červeného kříže k 31.12.1960 má 40 členů. Z toho je 35 členů z místní obce a 5 členů z Velkého Ježova. Ve Velkém Ježově byla zřízena místní skupina, tím odchází 5 členů. Během roku se odstěhovalo 7 členů místní skupiny. Skupina má 7 dárců krve, tři zdravotnické hlídky a to ve škole, v dětském domově a ve státním statku. Jedna členka skupiny prodělala čtyřdenní kurz dobrovolných sester.

V týdnu ČSCK byly provedeny dvě relace v místním rozhlase, získáno 10 členů a dva dárci krve. Během roku bylo poskytnuto 42 případů první pomoci.

Výbor:

Alois Morava, předseda Emanuel Tippman, místopředseda

Miluše Papežová, jednatel Jaroslav Taks, pokladník

Revizoři: R. Čeňková. V. Ježov Marie Holická

Členové výboru: František Jech Marie Pokorná

Do obvodního výboru zvoleni:

Jaroslav Taks Miluše Papežová

Výskyt spály.

V měsíci srpnu onemocnělo v dětském domově několik dětí spálou. Byly dány do nemocničního ošetřování.

Očkování proti dětské obrně.

Dne 15.4.1960 byly od dvou měsíců do 14 let očkovány proti dětské obrně .Očkovací látka byla dětem dávána na lžičce do vody.

Léčebná péče o děti zdarma.

V tomto roce stát převzal léčebnou péči o děti do 15 let bez rozdílu původu, tedy i děti soukromých zemědělců.

Zásobování chlebem.

Od 1. listopadu 1960 zásobuje chlebem zdejší obec Mladá Vožice. Dovážejí též chleba výražkový. Bochník chleba černého o váze 3 kg stojí 7,80 Kčs, t.j. 2,60 Kčs za 1 kg. výražkový chléb stojí 3,40 Kčs 1 kg. Chléb je dovážen v pondělí, ve středu a v pátek.

O. Jahodník – nové auto.

Ondřej Jahodník, zaměstnanec státního statku, bytem v Tallenberku, si koupil nové auto.

Pomístní jména katastru obce Těchobuz.

a) Evidenční mapa obce Těchobuz, okres Pelhřimov ( 1 : 2880) :

Na dubině – číslo katastru ( dále jen č.k). 130 – 805 /3 – pojmenování podle dubů u polí.

Na bezpoutí – č.k.843 /1 – pojmenování podle polohy polí bez kouta.

U truhlářů – č.p.23 – samota, pojmenování podle chalupy, kde se provozovala živnost truhlářská.

Na bráně – č.k. 125/1 – pojmenování podle vjezdu ze silnice do polí – brána do polí.

Za obcemi – č.k.265/2/8/13 – pojmenování podle polohy polí za obcí.

Za sady – č.k. 204/12 – 205 – pojmenování polí podle polohy za sady.

Daniel – č.k. 194/1 – rybník původ jména neznám.

Olivův mlýn – č.p. 34 – pojmenován podle majitele Olivy.

Loudal – č.k. 184 – rybník, jméno podle volně tekoucí vody, loudá se .

Tallenberk – č.k.612 – panský dvůr o samotě, původ jména neznám.

U staré paní – č.k. 239 – jméno podle majitelky, staré paní.

Smíchov č.k. 149 – rybník, původ jména nejasný.

b) Jména podle ústního podání :

1.) Na paloučkách – č.k. 22, 23, a 29 – malé louky (paloučky) pod špejcharem obecním.

2.) Na baště – č.k. 900 – louka a mez, kde se sušilo tkalcovské plátno.

3.) Na dubině – č.k. 894, 908 – pole, pojmenování podle dubů, které rostly na mezích.

4.) Podevsí – č.k. 883/7 – 892 –louky pod vsí.

5.) Dolní brána – č.k. 625 a 824 – podle vjezdu ze silnice do polí, brána do polí.

6.) Na papežkách – č.k. 824/14 – pole, která patřila vdově Papežce.

7.) U železného mostu – č.k. 118 – 217.- podle silničního mostu, který má železné zábradlí.

8.) Na Chocholce č.k. – 813/2/3/5 – pole, podle lesa Chocholky, u kterého jsou tato pole.

9.) U smrčky – č.k.798 – pole, podle mohutného smrku, který stával na pokraji lesa.

10.) U cihelny – č.k.809 /2 – louky, jméno podle bývalé cihelny. Nyní ujímá se název.

10 a) U lomu – v lese byl otevřen žulový lom.

11.) Dobrosláva – les od samoty.

U truhlářů k lomu.

12.) U propadlého mlýna – č.k. 843 / 1 – louky mezi lesem Dobroslávou a Chocholkou. Podle pověsti tu stával mlýn, který byl děvečkou proklet a propadl se do bažiny.

13.) U hloupej děvky – les nad Samotou U truhláře. Podle pověsti prodala les žena za tři bochníky chleba.

14.) V mastnejch krámech – les za pazdernou, kde zloději poráželi kradený dobytek.

15.) U pazderny – č.k. 869, 867 – pole a louky u obecní pazderny, která stávala na samotě U truhláře č.p.23.

16.) Na Malé straně – pole směrem k Zadní Stříteži.

17.) Na Semerinku – č.k.172 – les od Těchobuze k Zadní Stříteži – původ jména neznám.

18.) Bolzanova nebo Svěcená studánka v lese pod smrkem poblíž cesty k Pojbukám. Potůček z ní vytékající přijímá potok v parku po pravém břehu.Vypravuje se o ní pověst o Karolíně Hoffmanové a profesoru Bolzanovci. Podle této pověsti se vysvětluje vznik jejího jména.

19.) U hutí – č.k.177 / 2 – pole nad bývalou sklárnou.

20.) Na bezkoutí – č.k. 177 /1 a 172 – pole v koutě lesa.

21.) U pstruhových rybníčků – č.k.172 a 220 – louka a les – podle dvou rybníčků v lese, dnes zaniklých, ve kterých v době majitelů zámku byli pěstováni pstruzi.

22.) U buku – č.k.220 – podle velkého buku, který stával na pokraji lesa při cestě od rybníka Loudalu do lesa Číhadla.

23.) v Číhadle – č.k. 220 – les, kde se číhalo na ptáky.

24.) Pod číhadlem – č.k. 181 / 1 – podle lesa Číhadla.

25.) Nad Loudalem – č.k.181 – pole nad rybníkem Loudalem.

26.) U splavu – č.k.196 – podle splavu u rybníka Danělu.

27.) Za teletníkem – č.k.152 – pole u bývalého panského teletníku. ( u cesty podél zámecké zahrady).

28.) U studánek – č.k. 205 – louka se studánkami od rybníka Danělu k lesu.

29.) Velké Mrazovky – č.k. 205 – louka podle bývalého dvora Mrazov, který stával někde v těchto místech. Není známo kde.

30.) Malé Mrazovky – č.k. 205 – louka u Starého parku – pojmenováno podle dvora Mrazov, dnes zaniklého.

31.) Starý park – č.k. 207 – lesík a zalesněná hráz zaniklého rybníka.

32.) Nad remízkem – č.k.219 / 1 – je zde lesík, kde byly v mládí stromkům řezány korunky, aby tvořily úkryt pro bažanty – remízek.

33.) U Mijanta – č.k. 202, 203 a 204 – louky u zaniklé již chalupy, kdysi obývané Mijanty.

34.) Ořechová alej – č.k. 219 / 6 a 921 – dnes lesní cesta z Tallenberku k lesu v Čihadle, jméno podle lískových keřů, které byly podél cesty vysázeny. Dnes není po keřích ani památky.

34.) U tří křížů – č.k. 921 – podle tří křížů, které stávaly po stranách terasy na lesní cestě – ořechové aleji.

35.) Pod Ořechovou alejí – č.k. 219 / 1 – pastviny pod Ořechovou alejí. Dnes se také říká na pastvinách.

36.) Na Křemešníku – č.k. 220 – nejvyšší zalesněný vrch nad Tallenberkem.

37.) Pod zahradou – č.k. 212 – pole pod zahradou u Tallenberka.

38.) U Prajzů – č.k. 227 – pole podle hrobu dvou vojínů z války v r. 1866, pochovaných v blízkém lese.

39.) U Haltýře – č.k. 229 – louky u roubené studánky, v níž se chladívalo mléko ze dvora Tallenberk. Obyvatelé z Tallenberku sem chodili pro pitnou vodu.

40.) Nad haltýřem – č.k. 233 – pole nad haltýřem .

41.) Na strahovských – č.k. 278, 279 – původ jména není znám.

42.) U staré paní – č.k.236 – podle rybníku Stará paní.

43.) Stará paní – č.k. 230 – rybník – původ jména není znám.

44.) U Barše – louky u zrušeného Baršova mlýna.

45.) Na stráni – č.k. 274 – les na stráni, která stoupá od rybníka Stará paní.

46.) Zadní hony – č.k. 350 – pole sousedící s katastrem Velkého Ježova.

47.) Ve štětkách – č.k. 350 – louka, na níž roste tráva podoby štětek.

48.) Žlábek – č.k. 404 – jméno podle travnaté cesty v úžlabině.

49.) Za žlábky – č.k. 303 a 280 – pole za úžlabinovou cestou.

50.) U Smíchova – č.k. 186 – pole u rybníka Smíchova.

51.) Na vobci – č.k. 812 / 7 – pastviny, obecní pozemek.

52.) Nad hřbitovem – č.k. 468 a 472 – pole nad hřbitovem.

53.) Na zádušním – č.k. 530 a 536 – pole patřící ke kostelu sv. Marka.

54.) V polským – les.

55.) Na kamenitým – č.k. 415 – pole na kopci zvaném „ Kamenitý“.

56.) Polský rybník – č.k. 545 – rybník.

57.) U Polského lesa – č.k. 543 / 1 – pole u Polského lesa a Polského rybníka.

58.) Na dlouhejch – č.k. 490 – dlouhá pole.

59.) Na čtvrtkách – č.k. 490 – pole rozdělená na čtyři díly – čtvrtláníků.

60.)Nad špejcharem – č.k. 595 – pole nad obecním špejcharem.

61.) U křížku – pole u křížku, který stojí na rozcestí silnice a cesty k Mezilesí.

62.) V ouvaru – č.k. 570 – mokrá pole.

63.) Na slepici – č.k.570 – pole, vznik pojmenování neznám.

64.) U Mezilesí – č.k. 710 – pole směrem k vesnici Mezilesí, u lesa.

65.) Za nerady – č.k. 648, 649 – pole , vznik jména neznám.

66.) V zadnicích –č.k. 746 / 1 les a pole v nejzadnější části katastru.

67.) U plaviště – č.k. 748 / 7 louky a les, jméno podle vymíceného lesa ohněm – plamenem.

68.) U Černé – č.k. 761 – 762 – louky hraničící s katastrem osady Černá.

69.) U buku – pole, podle starého buku, který stojí na kraji lesa u cesty do Černé z Těchobuze.

70.) U svaleného zámku – č.k. 796 / 1 – pole – podle pověsti tu stával zámek v místech, kde je otevřený lom.

71.) Kněžský rybník – rybník u cesty z Těchobuze do Černé.

72.) Na klínku – č.k. 781 – pole podoby klínu.

73.) Na dolech – č.k. 807 / 7 louky ležící v údolí, sousedící s katastrem Jetřichovec.

Pojmenování chalup.

Chalupa: Číslo pop. Nynější majitel:

Ve fořtovně 4 Jan Novotný

U Truhlářů 5 Klára Jechová

U Zadáků 7 Milada Moravcová

V zahradě 8 Vojtěch Sláma

U Bártů 13 Jaroslav Taks

U Kopecků 17 Ant. Kříženecký

U Ciprů 21 August. Vesecký

U Kvasničků 22 Josef Petrásek

U Ševců ( též Truhlářů) 23 Ladislav Houdek

U Šiců 25 Jan Papež

U Drahozalů 26 Václav Zhorný

U Vojgátů 27 Jaroslav Mašek

U Leců 31 Ladislav Bednář

U Pořínských 37 Bohumil Šustr

U dolejších Hanzlů 19 Bohumil Švára

U Kartáčníků 40 Václav Kohoutek

U cestářů 42 Adolf Pudil

U Poklasných 45 Antonie Papežová

U Mijantů 46 Alois Kratochvíl

U Tabáčníků 54 Frant. Kohoutek

U Štěpánů 56 František Jech

U hořejších Hanzlů 58 Frant. Švára

U Boháčků 62 Marie Buřičová

U Hlavničků 63 Quido Vesecký

Ve vile 70 Ant. Šmíd

U Kovářů 61 Alois Novotný

PDF RTF
zpět na menu
KONTAKT MAPA WEBU

Kontaktní spojení

Úřední hodiny

ADRESA ÚŘADUTěchobuz 60,
395 01 Pacov
TELEFON565 443 900
FAX565 443 960
MOBILNÍ TELEFON724 192 514
E-MAILobec@techobuz.cz
STŘEDA9.00 - 11.00

Copyright 2013 Těchobuz
Webdesign Estetica s.r.o.

Webová verze