Rok 1953

Počasí.

V lednu byly mírné mrazíky. Nejnižší teplota naměřena 21. ledna – 14°C, časté sněžení. 28. ledna nastala obleva , která trvala dokonce měsíce. V prvním týdnu února časté a vydatné sněžení, 6. února na silnicích pracovní povinnost na odstraňování sněhu, mírné mrazíky, nejnižší teplota 16. února – 10°C, 19. února nastala obleva a sníh rychle roztál. Jaro bylo příznivé, jarní práce byly vykonány včas.Koncem dubna a počátkem května se značně ochladilo . Noční teplota klesala až na – 6°C. Dne 3. června napadla silná vrstva sněhu. Mrazy trvaly až do 5. června.6 června nastalo zlepšení počasí. Nočními mrazy byla spálena bramborová nať, zelenina v zahradách byla pomrzlá. Červen byl v celku vlhký a chladný.Červenec teplý, suchý až na poslední týden v měsíci, který byl přeháňkový. Žně začaly 27. července. Ve žních bylo počasí téměř bez srážek a suché obilí rychle mizelo z polí. Podzim byl suchý. První sníh padal až 21. prosince, ale 26. prosince již roztál. Od 28. prosince do 13. prosince silné sněžení.

 

Zemědělské závody 1953.

Zeměděl                                 celková                                           z toho v povinném

závody                                   výměra půdy v ha                            nájmu v ha

   zeměděl.          orná                           zeměděl.        orná

Jednot. zem. družstvo            204,-             160,-                               -                  -

záhumenky člen. družstva       16,58           16,58                              -                   

soukromí zemědělci

3. skupina                                  11,31          9,34                              0,81               0,81

4. skupina                                102,47         85,50                            21,62             18,89

5. skupina                                  22,36        17,58                              4,55                3,95

6. skupina                                   8,48           5,95                                 -                    

Celkem půda v obci                 365,20        294,95                            26,98             23,65

Výměra půdy soukromích zemědělců a počet stálých pracovních sil v zemědělství k 1. lednu 1953. Výměra od 0,51ha do 15,00 ha.

Čís.         jméno                                   číslo             celková                         pracovní

řad          zemědělce                            popisné       výměra                           síly

                                                                                ha       a                       muži    ženy    celkem

1.         Moravcová Milada                   70                -      74                         -         -            

2.         Votava František                      76                -      94                         1         1            2

3.         Macko Jan                                43                1      40                         -         1            1

4.         Krejčí Karel                              36                -      56                         -         1            1

5.         Pokorný Jan                              29                -      71                        -           1           1

6.         Švec Jindřich                            73                3      73                        1          1           2

7.         Zuzka Bohumil                         35                4     95                         1          1          2

8.         Pudil Adolf                               42                3     06                          -          1           1

9.         Dušková Marie                         23                3      38                         -           1          1

10.       Vojna Václav                           38                3       98                       1            1          2

11.       Vesecký Quido                         63                7      05                        1           1          2

12.       Papež Prokop                            20               7       29                        1           1          2

13.       Novotný František                     61               5      39                         1           1         2

14.       Mašek Josef                               27               6      86                         2           1         3

15.       Váňa Jan                                    12               7      99                         2            1         3

16.        Zhorný Václav                          26               9      63                        1            1          2

17.        Kříženecký Antonín                 17               9       30                        1            1          2

18.        Petrásek Josef                           22               8       48                        1            2          3

19.        Jech František                           56               9       74                        2           2          4

20.        Švára František                         58             10       50                       1             1         2

21.         Simandl Jindřich                      49               8       64                       1             1         2

22.        Pokorný Josef                             3                -       60                       -              1         1

23.       Najfus Jindřich                           18              10       -                         1            1         2

                                                                                 124        91                   19           24      43

Držitelé půdy s výměrou do 0,50 ha a počet pracovních sil v zemědělství k 1.1.1953.

číslo         jméno                                  číslo          celková                       pracovní

řad            zemědělce                          popis.          výměra                      síly

                                                                              ha          a                    muži    ženy     celkem

1.             Sláma Vojtěch                     8                -           40                     -          1          1

2.             Kouba Jindřich                   14               -           45                     -           1          1

3.             Kvasničková Anna             57               -           40                     -           1          1

4.             Pořínská Marie                   72              -            22                     -           1          1

5.            Šustr Ferdinand                   75               -           19                     -           1           1

6.            Novotný Jan                          4               -            20                     -          1           1

7.            Bouška František                 33              -            20                     -           1          1

                                                                             2           06 b                    -          7          7

 

Zdravotnictví.

Od 1. ledna 1953 zaveden obvodový systém ve zdravotnictví podle zákona o jednotné preventivní léčbě z 19.12.1951. Zdejší obec je přidělena okresnímu ústavu národního zdraví v Pacově. Obvodní lékař MuDr Vilém Vladyka.

 

Úmrtí presidenta republiky Klementa Gottwalda.

Dne 14. března 1953 zemřel v Praze po krátké nemoci president republiky Klement Gottwald, krátce po té , když se vrátil z Moskvy z pohřbu J.V Stalina, který zemřel dne 5. března 1953. V den pohřbu sešli se občané zdejší obce k smuteční tryzně v sále hostince, kde k přítomným přednesl smuteční projev předseda místního národního výboru. Při této příležitosti byly podpisovány smuteční archy. Průběh pohřbu byl sledován při společném poslechu státního rozhlasu.

 

President republiky Antonín Zápotocký.

Presidentem republiky byl zvolen dne 30. března 1953 člen byra Komunistické strany českos. a předseda vlády Antonín Zápotocký.

Ministerským předsedou byl jmenován náměstek minist. předsedy ministr zahraničí Viliam Široký. Řízením sekretariátu ústředního výboru Komunistické strany českosl . byl pověřen Antonín Novotný, který byl od září 1951 tajemníkem ústředního výboru Komunistické strany československé.

 

Nová měna. 1953

Dne 30. května 1953 při plenární schůzi národního shromáždění byl přijat vládní návrh zákona o peněžní reformě a zrušení lístků na potravinářské a průmyslové zboží. Jménem vlády podal k němu výklad předseda vlády Viliam Široký a zpravodajkou k zákonu byla poslankyně Božena Machačová –Dostálová. Ve dnech 30. a 31. května byl proveden soupis všeho zboží v obchodech a od 1. června 1953 se přistoupilo k prodeji zboží bez bodů za nové ceny v nové měně.

Kurs upraven v poměru 5 Kčs staré měny k 1 Kčs nové měny u peněz, které byly uloženy u peněžních ústavů. Peníze, které byly schovány doma, byly vyměňovány 50Kčs staré měny za 1Kčs nové měny. Na zdejší poště byly peníze vyměňovány 1.,2.a 3 června. Každé ráno byly peníze na poštu přivezeny z Pacova za doprovodu vojenské stráže. Každému občanu bylo vyměněno 300Kčs staré měny v poměru 5: 1, ostatní peníze v hotovosti 50:1.

Aby byly vyrovnány ztráty, ke kterým měnovou reformou došlo u pracujících, byly s okamžitou platností zvýšeny mzdy, platy , pense i rodinné přídavky. Jak lid na venkově přijal tuto reformu, těžko vypisovat.

Soupis prasat k 1.4.1953.

Jednotné zeměděl. družstvo                                                   153 kusů

Členové jednot. zeměděl. družstva                                          33 kusů

Soukromí zemědělci                                                                61 kusů

Celkem                                                                                   247 kusů

 

Obecní tajemník.

Dnem 30. dubna 1953 byl rozvázán pracovní poměr s tajemníkem místního národního výboru Jindřichem Bejblem z Bratřic.

 

Telefon na místní národní výbor.

V květnu tohoto roku byla zavedena do úřadovny míst. národ. výboru v č.p.9 telefonní linka. Toto zařízení stálo 2 160Kčs.

 

Televizní vysílání.

Dne 1. května 1953 začal pravidelně v Československu vysílat televizní vysílač Praha.

 

Počet včelstev.

Podle stavu ke dni 1.5.1953 je v obci 12 včelařů, kteří mají celkem 92 včelstva. Dodávka medu: z každého včelstva odvede se do deseti včelstev 1,50 kg, od 11 do 30 včelstev 1,80 kg apřes 30 včelstev po 2 kg medu.

 

Hlášení pobytu.

Ku dni 1. července byli v kraji Jihlavském přihlášeni všichni občané na nových přihlašovacích lístcích. Každá osoba musí být přihlášena tam, kde právě v tu dobu bydlí trvale nebo přechodně.

 

Usedlost č.p.10.

Karel Bednář, č.p.10, který byl v minulém roce vyloučen ze družstva,nezačal soukromě hospodařit a nemovitý majetek nabídl státu.

Dne 7. srpna 1953 Zn 9- 610/53 oznámil okresní národní výbor v Pacově Karlu Bednářovi, že předává jeho hospodářskou usedlost v Těchobuzi č.p.10 podle zákona 55/47 místnímu národnímu výboru v Těchobuzi.

Výměrem okres. národního výboru v Pacově z 5. srpna 1953, Zn 3-460-1953 dostal Karel Bednář příkaz k vyklizení bytu v č.p.10. Jako náhradní byt byl mu stanoven na státním statku v Růžkově Lhotici, okres Ledeč nad Sázavou. Na žádost bylo mu povoleno odstěhovati se k provdané dceři do Mladé Vožice. Z uprázdněného bytu byla zřízena kancelář jednotného zemědělského družstva.

 

Přidělení pozemků od č.p.10 a9.

Ze zlikvidovaného hospodářství č.p.9 a č.p.10 zůstalo k obdělávání 44 ha zemědělské půdy. Představenstvo jednotného zemědělského družstva se usneslo, že tyto pozemky obdělávat nebude. Rozhodnutí svoje odůvodňuje tím, že má málo pracovních sil.Rada místního národního výboru navrhuje rozděliti část pozemků mezi rolníky soukromě hospodařící a část pozemků nabídnouti obci Velký Ježov.

Ve schůzi 31. srpna 1953 přidělila rada místního národního výboru část těchto pozemků do nuceného nájmu soukromě hospodařícím rolníkům takto:

Číslo           jméno zemědělce                                číslo                  pole          louky

řad.                                                                         popis.                  ha              ha

1.            Petrásek Josef                                           22                    0,80            0,20

2.            Vojna Václav                                           38                    3,00             0,30

3.            Vesecký Quido                                        63                     2,40             0,55

4.            Papež Prokop                                           20                     2,40            0,40

5.            Najfus Jindřich                                         18                     1,60            0,40

6.            Simandl Jindřich                                       49                     3,00           0,40

7.            Švec Jindřich                                             73                     1,00           0,00

8.            Zhorný Václav                                          26                      0,80           0,20

9.            Kříženecký Antonín                                  17                     1,40            0,30

10.          Jech František                                            56                     1,00            0,20

Přidělené pozemky na podzim zoral pouze Jindř. Simandl. Ostatní zemědělci odmítli přijmout tento nucený nájem a proto rada místního národního výboru usnáší se dne 9. listopadu 1953 předati tuto záležitost okresnímu národnímu výboru v Pacově.

 

Elektrisace Tallenberka.

Rada míst. nár. výboru projednala potřebu elektrizace Tallenberku, drůbežárny a výmlatového střediska za Smíchovem. O této věci je jednáno s Československými energetickými rozvodnými závody n.p. v Čes. Budějovicích.

 

Výsadba jabloní „Na baště“.

Při kontrole obecních účtů bylo zjištěno, že r. 1952 byly zakoupeny z obecních prostředků ovocné stromky ( akce 5 M) a vysázeny na pozemku družstva, což není přípustno. Věc byla předána prokurátorovi, který po vyšetření věci nařídil, aby družstvo zakoupilo stromky , které budou vysázeny na obecním pozemku. Družstvo zakoupilo jabloně, které byly vysázeny „ Na baště“ .To je stráň za č.p.62.

Výsadba stromů podél silnice.

Podél silnice od „ Železného mostu“ ke „ Smrčce“ za příkopem silnice vysázela správa silnic okrasné stromy.

 

Nové obytné místnosti v č.p.59.

V tomto roce postavil František Kvasnička č.p.59 nové obytné místnosti. Ze staré světnice si zhotovil kolářskou dílnu.

 

Pohyb obyvatel.

Dne 22. ledna 1953 přistěhoval se do č.p.9 ze Smilových Hor Václav Vidrna, vrchní strážmistr ve výslužbě.

František Šimon, lesní hajný č.p.65 byl přeložen na hájovnu u Radostovic Na jeho místo do hájovny č.p.65 nastoupil lesní hajný Josef Nejedlý.

Lesní dělník Karel Blisa, který bydlel v obecním domě č.p.32 se odstěhoval do bytu státních lesů na pile Hladov.

 

Změna majitele č.p.50.

Do č.p.50 nastěhovala se Božena Škochová, vdova, rodačka z Těchobuze, rodem Dufková, bytem v Praze. Tento neobydlený domek byl jí přidělen místním národním výborem. Dříve byl již přidělen Janu Pokornýmu č.p.29, který se do domku nenastěhoval.

 

Narození 1953.

V roce 1953 narodily se v obci dvě děti.

Úmrtí 1953.

Vroce 1953 zemřeli:

14.12.1953 Marie Novotná, č.p.51, naroz.20.2.1884 v Nemyšlu okr. Tábor.

20.2.1953 Václav Šustr, poštovní zaměstnanec, důchodce č.p.37,narozený 18.9.1875 v Těchobuzi.

 

Ceny obilí 1953.

Ceny obilí ze sklizně 1953 za 100 kg:

Druh obilí                           jakostní                     běžná cena                nadkontingentní

                                            váha kg                      v Kčs                       příspěvek Kčs

pšenice                                   79                              80,-                              200,-

žito                                         70                              65,-                              140,-

ječmen sladov.                       68                              82,-                              200,-

ječmen průmysl.                    68                              57,80,-                         140,-

oves 2. třída                           49                              55,20,-                           -

Později byly ceny zvýšeny a rozdíl byl rolníkům proplacen.

Žito zvýšeno na 91,-Kčs, pšenice zvýšena na 100,-Kčs. Brambory jsou za 18,- Kčs ,nadkontingentní 50,-Kčs za 100 kg.

Sláma se proplácí 12,-Kčs, seno 30,-Kčs, lněné semeno 194,60,-Kčs, mák 400,-Kčs, hrách žlutý 200,-Kčs.

 

Kulturní podniky 1953.

Únorové vítězství pracujícího lidu bylo oslaveno veřejným shromážděním, na kterém školní mládež, za vedení učitelů, předvedla kulturní vložku.

K mezinárodnímu dni žen byla instalována v sále hostince, kde byla konána oslava ,výstavka žákovských prací. Žáci předvedli při této slavnosti kulturní vložku.

V roce 1953 bylo pořádáno : 7 besed s občany, na kterých byla celkem účast 315 osob. 6 tanečních zábav s celkovou návštěvou 995 osob, jedenáctkrát k nám zajelo putovní kino z Jihlavy, které promítlo 22 filmy pro dospělé a jedenáct filmových představení pro mládež školní.Na těchto představeních bylo přítomno celkem 1 371 osob. Uspořádány dvě výstavy knih a jedna výstava žákovských prací.

K různým výročím a památným dnům připravovány a vysílány relace v místním rozhlase. K významným schůzím jednotného zemědělského družstva a Komunistické strany českosl. připravovala a předvedla škola kulturní vložky.

 

Místní lidová knihovna.

V místní lidové knihovně přibylo v roce 1953 – 122 svazky. Z toho 75 svazků získáno koupí, 47 svazků darem. Přírůstky jsou v hodnotě 1 924 Kčs staré měny a 1  156,30 Kčs nové měny.

 

Počet žactva na zdejší škole.

Ve škole je na počátku školního roku 1953/54 celkem 60 žáků ( 32 hoši, 28 dívek).

Z místní obce je 15 dětí, z dětského domova 45 dětí. Na konci školního roku navštěvuje školu 76 žáků.

 

Učitelé na škole.

Ve škol. roce 1953-54 na škole vyučují: ředitel školy Alois Morava a učitelka Miluše Papežová. Náboženství řím. katol. vyučuje Dr. J. Hráček, vikář ze Smil. Hor. Od 1. ledna 1954 odešla učitelka Miluše Papežová na mateř. dovolenou. Na její místo byla ustanovena Věra Paťhová, učitelka ze Smil. Hor, rodem z Červené Řečice.

 

Přiškolení zdejší obce do obvodu Smil. Hor.

Okresní národní výbor v Pacově nařídil, aniž by jednal s místním národním výborem, že od školního roku 1953-54 přestanou žáci povinní školní docházkou od 6. postupného ročníku navštěvovati střední školu v Pacově a budou docházeti do osmileté střední školy ve Smilových Horách. Rozhodnuto o nás bez nás. Co se nepodařilo okresnímu národnímu výboru v Táboře jednáním s místním národním výborem, to bylo uskutečněno cestou nařizovací okresního národního výboru v Pacově.

 

Svaz československosovětského přátelství.

Místní odbočka Svazu československosovětského přátelství ve zdejší obci čítá 62 členů. Předsedou je Adolf Pudil č.p.42

Jednotné zemědělské družstvo 1953.

 

Jednotné zemědělské družstvo má počátkem roku 1953 45 členů, výměru zemědělské půdy 230 ha, z toho orné půdy 182 ha. Během roku vyloučeni ze družstva tři členové s celkovou výměrou zemědělské půdy 26 ha, z toho orné půdy 22 ha. Ku konci roku má 43 členy, 204 ja zemědělské půdy,.

Jednotné zemědělské družstvo je třetího typu.

Plán a skutečnost hektarových výnosů v rostlinné výrobě : 1953.

Plodina                                        hektarové výnosy

   plánované q            skutečnéq

pšenice                                               22,5                  14,8

žito                                                     23,3                  15,7

ječmen                                               22, 5                  15,9

oves                                                   21,5                   14,0

luštěniny jedlé                                  15,0                    10,00

luštěniny krmné                                15,0                      4,00

řepka                                                  6,0                zaorána

hořčice                                              13,00                     5,8

len                                                   3,6/ 21,7                 3/22

mák                                                    6,00                     4,00

směsky ozimé                                  200,0                     200,0

směsky jarní                                    150,0                     150,0

řepa krmná                                      430,0                       40,0

brambory                                         165,0                     159,5

jetelotrávy                                       200,0                      200,0

seno                                                   40,0                       25,0

Stav hospodářských zvířat k 1.1.1953:

krávy 67 kusů

ostatní skot 86 kusů

prasata na výkrm 146 kusů.

Dojivost na ustájenou krávu: plán 1 850 litrů, skutečnost 1 328 litrů.

Snůška vajec na nosnici: plán 117 vajec, skutečnost 98 kusů vajec.

Odchov selat na jednu prasnici: plán 11 kusů, skutečnost 7,5 kusů.

V tomto roce byl plánován vzdušný odchov telat.

Výroční schůze byla konána dne 12. února 1953 za přítomnosti 24 členů. Za okresní národní výbor byl přítomen Bohuslav Macko.

Na této schůzi předseda družstva konstatuje, že výsledky hospodaření za minulý rok nebyly dobré, že nebyl splněn výrobní plán a tím nebyla také dodržena výše plánované pracovní jednotky.

Po přednesení návrhové komise nově navrženého představenstva, bylo přistoupeno k hlasování. Za předsedu navržen Petr Strnad, č.p.34 – 14 hlasů bylo pro navrženého, 3 hlasy byly proti a 6 se zdrželo hlasování.

Místopředsedou navržena Marie Papežová č.p.25, pro bylo 21 hlasů, proti 2 hlasy.

Členové představenstva navrženi a zvoleni:

Papež František č.p.15, 21 hlasů pro, 2 se zdrželi hlasování.

Vesecký Miloslav, č.p.21, - 21 hlasů pro, 2 se zdrželi hlasování.

Kohoutek Václav, č.p.40, - 21 hlasů pro, 2 se zdrželi hlasování.

Šustr Bohumil ,č.p.37, zvolen 23 hlasy.

Taks Jaroslav, č.p.13, - pro 21 hlasů, 2 se zdrželi hlasování.

Jechová Antonie, č.p.47, -21hlasů pro, 2 se zdrželi hlasování.

Náhradníci:

Albrecht František, č.p.77,- 20 hlasů pro, 3 se zdrželi hlasování.

Kvasnička František, č.p.59,- 21 hlasů pro, 3 se zdrželi hlasování.

Všichni zvolení funkci přijali, až na Václava Kohoutka a Bohumila Šustra, ale jejich nesouhlas nebyl vzat na vědomí.

Revizní komise:

Valeška František, č.p.51, pro 21 hlas, 2 se zdrželi hlasování.

Členové:

Jech Václav, č.p.28, 21 hlas pro, 2 se zdrželi hlasování.

Macková Anežka, č.p.55, 21 hlas pro, dva se zdrželi hlasování.

Všichni, až na Františka Dufka, funkci v komisi přijali. Dufek odůvodňuje svoje rozhodnutí tím, že dosud v družstvu nepracuje.

Náhradníkem revisní komise zvolen Vaněček Josef, č.p.6, 21 hlas pro , 2 se zdrželi hlasování.

Ve výroční schůzi bylo přijato toto usnesení:

„ Výsledek hospodaření za minulý rok ukázal, že jsme nehospodařili tak, jak nám ukládal provozní řád. V letošním roce budem hospodařit tak, abychom dosáhli co nejlepších výsledků a budeme se řídit těmito body:

1.) Budeme do důsledku plnit všechny body stanov, které jsme přijali.

2.) Představenstvu ukládáme ,aby pravidelně konalo schůze a každé usnesení předkládalo na členské schůzi.

3.) Všichni budeme chránit družstevní majetek před jakýmkoliv zcizováním.

4.) Budeme všichni pomáhat předsedovi ve vykonávání jeho funkce.

Účetním družstva je Miloslav Vesecký č.p.21, skladníkem je Alois Kratochvíl č.p.46, vedoucím živočišné výroby byl zvolen Jaroslav Taks č.p.13, Jechová Antonie č.p.47, která ošetřovala slepice, bylo vytýkáno, že se o ně stará špatně a proto byly slepice svěřeny k ošetřování Cecilii Kratochvílové č.p.46.Za jejího vedení se u slepic zvýšila nosnost. Předseda to oznamuje na členské schůzi dne 19.5.1953.

Telata, která jsou ustájena v č.p.9, ošetřuje Klára Jechová č.p.5.

Dne 20. ledna 1953 se drůbežárna, postavená r. 1952, pod tíhou sněhu zřítila. Drůbež potlučena nebyla. Tato věc byla po vyšetření předána Lidovému soudu v Pacově, který uznal po hlavním líčení dne 21. dubna 1953, že Petr Strnad, nar. 15. dubna 1905 v Těchobuzi, okres Pacov, rolník a člen JZD 3. typu, bytem v Těchobuzi, č.p.34 a Václav Kohoutek, nar. 29. dubna 1903 v Těchobuzi, rolník a člen JZD 3. typu, bytem č.p.40 „ jsou vinni, že v druhé polovině roku 1952 v Těchobuzi jako vyučení tesaři provedli tesařské práce při zhotovení krovů novostavby drůbežárny JZD v Těchobuzi nedbale a zavinili, že se dne 20. ledna 1953 střecha drůbežárny, zatížená sněhem zřítila, čímž vznikla JZD v Těchobuzi přesně nezjištěná škoda nejvýše 100 000Kčs a způsobili tak na majetku lidového družstva z nedbalosti škodu nikoli nepatrnou, čímž se dopustili činu poškozování majetku lidových družstev podle § 246 tr. z. a odsuzují se podle § 246 tr. z. každý k trestu odnětí svobody na dobu 2 měsíců.

Výkon trestu odnětí svobody se oběma obviněným podle § 24 odst. 1 a § 25 odst.1 tr.z. podmíněně odkládá na zkušební dobu jednoho roku. Současně se obviněným podle § 25 odst. 2 tr.z. ukládá, aby škodu trestným činem způsobenou podle svých sil nejdéle do konce zkušební doby nahradili. Oba obvinění jsou podle § 68 odst.1 písm.a) tr. z. povinni nahradit státu náklady trestního řízení a to každý jednou polovinou.“

Družstevníci, kteří mají záhumenky větší než 0,5 ha, souhlasí s tím, že z půdy, převyšující výměru 0,5 ha , dodají předepsaný kontingent družstvu.

Na členské schůzi bylo usneseno, aby se za odpracovanou jednotku vyplácela záloha 5 Kčs.

V letošním roce byl pěstován námel, který se v tomto roce nevydařil, protože v době očkování žita bylo suché počasí. Nebyl ani všechen sebrán pro nezájem družstevníků. Něco sebrala školní mládež.

V členské schůzi družstva dne 3.7. 1953 byla do družstva přijata za člena Božena Škochová, č.p.50, která se do zdejší obce přistěhovala z Prahy.

Usnesení ze schůzí družstva zůstávají jen na papíře, ale v práci družstevníků není vidět žádné zlepšení. Pracovní morálka je dále neuspokojivá. Funkcionáři z okres. národního výboru dojíždějí do družstevních schůzí, nabádají družstevníky k pečlivější práci, dávají za vzor práci družstevníků v jiných družstvech, ale náprava se nikde, v žádném úseku neprojevuje. Dne 16.7.1953 je svolána členská schůze, na které je přítomna rada okresního národního výboru v Pacově. Na této schůzi Bohumil Macko rozebírá hospodaření družstva od počátku roku, vytýká, v čem jsou nedostatky. Dobytek, hlavně mladý v horní stáji, je ve velmi špatném stavu, tím vázne dodávka masa, což má neblahý vliv na výši pracovní jednotky. Předseda okres. národního výboru Václav András vytýká, že krmná řepa dosud není vypleta a vyjednocena a tím družstvo ztrácí hodnotné krmivo a bude se dále odrážet v nízké dojivosti.Dále připomíná, že mák dosud není vyplet a vyjednocen, brambory nejsou dosud dvakrát oborány, tím klesne jejich výnos a bude dále oslabena pracovní jednotka. Stroje a nářadí stojí na polích, kde je zanechali ti, kteří s nimi pracovali. Všude je vidět, že je práce odbývána, ve všem je vidět nedbalost. Z této schůze vzešlo nové usnesení jak postupovat k zlepšení družstva, ale zlepšení nenastalo.

Na schůzích družstva se často ozývají hlasy, že ti lidé, kteří ve družstvu pracují, nemohou tuto práci zvládnout. Zástupce okres. národního výboru Bohumil Macko jim v jedné schůzi na toto odpovídá, že všechnu mládež ze družstva pustili do jiných zaměstnání mimo obec, která se již nikdy do družstva nenavrátí. Tím že jsou si sami vinni.A opravdu ten, kdo vstoupil do družstva, prvořadou jeho starostí bylo, aby dostal svoje děti do jiných zaměstnání mimo obec, jen aby nemusely pracovat ve družstvu. Zapomínají, že sami zestárnou a nástupce za sebe nebudou mít. Počínali by si také takto, kdyby hospodařili soukromě?Jistě, že ne.

Do družstva dojíždí zástupce státní banky českoslov.v Pacově, která kontroluje finanční hospodaření družstva. Dne 28. července 1953 provedl ve družstvu dohlídku referent státní banky československé B. Carda, který má zdejší družstvo přiděleno.Z jeho zprávy uvádím: „V důsledku špatné pracovní morálky a špatné organisace práce není prováděna práce v rostlinné výrobě v agrotechnických lhůtách ( pletí lnu, pletí a jednocení krmné řepy, pletí máku, oborávka brambor) a tím jsou ohroženy plánované výnosy a tím i plnění finančního plánu. Stav dobytka hlavně mladého v hořejší stáji jest stále špatný, což je zaviněno špatným krmením, špatným větráním stáje a tím, že dobytek není pravidelně čištěn.Nedostatečnou péčí o mladý dobytek, zvláště o telata, která se ve družstvu projevuje již od minulého roku, zavinilo, že není nyní schopno plniti dodávku hovězího masa a jen za první pololetí r. 1953 činí tento schodek 39q .Za nynějšího stavu jest pravděpodobné, že ani v druhém pololetí r. 1953 plánovanou dodávku hovězího masa jednotné zemědělské družstvo nesplní.Tím ohrožuje plnění finančního plánu a tím i plánovanou hodnotu pracovní jednotky. Referent žádá, aby se představenstvo a revisní komise družstva tímto stavem hospodaření, zejména pokud se týče výkrmu dobytka vážně zabývali.

Skladníkovi doporučuje, aby vedl řádně záznamy o příjmu a výdeji zásob, což se dosud neděje.“

Na mezích u družstevních polí „ Za obcí“ byly vysázeny v letošním podzimu ovocné stromky.

Na podzim tohoto roku byla provedena opět hospodářskotechnická úprava pozemků. Z družstevních honů byla vyčleněna výměra ze zlikvidovaného hospodářství č.p.9a10  a rozdělena mezi zemědělce soukromě hospodařící.

Trvale činných v zemědělské výrobě družstva je 20 mužů a 18 žen. Trvale činní v administrativě jsou tři muži.

„ Vesnické noviny“, týdeník okresního národního výboru číslo 5.,ze dne 14. března 1953 přinesly tuto zprávu: „Marie Papežová, členka JZD v Těchobuzi (č.p.25), je rovněž vzornou družstevnicí. Loňského roku pracovala jako skupinářka v rostlinné výrobě a letošního roku krmí 15 krav a dosahuje dobrých výsledků“. Je to snad jediný klad, který se ve zdejším jednotném družstvu vyskytl.

 

 Dne 27. listopadu 1953 byl projednán na členské schůzi výsledek hloubkové kontroly družstva, kterou provedli zástupci okresního národního výboru v Pacově Ing. Josef Hlaváček, Miroslav Lopatář, Václav Červený a Bohumil Macko. Schůzi bylo přítomno 28 členů z celkového počtu 36 členů. Výsledek prověrky rozebíral Bohumil Macko, který hovořil o špatném hospodaření družstva, kde na každém úseku práce hloubková kontrola zjistila špatné dodržování agrotechnických lhůt v rostlinné výrobě a nesvědomitě vykonávané práce družstevníků ve všech oborech. Nebyly dodrženy plánované výnosy, nebyly správně osety a dodrženy plánované plochy osevu, není zajištěna odměna v naturáliích. Fondy osiv a krmiv jsou zajištěny. V živočišné výrobě chybí celkem 9 kusů hovězího dobytka. Není záruka, že plán bude doplněn vlastním odchovem. Dobytek není dostatečně ošetřován, stáje nejsou od adaptace vybíleny. Organisace práce je špatná.

Ze schůze vyplynulo opět usnesení, které opět zůstává jen na papíře. Funkcionáři a všichni členové družstva si neuvědomují, že družstvo jsou oni sami a neúspěchy družstva že jsou v jejich chybách.

 

Rok 1950- 1953 zapsal Alois Morava.

PDF RTF
zpět na menu
KONTAKT MAPA WEBU

Kontaktní spojení

Úřední hodiny

ADRESA ÚŘADUTěchobuz 60,
395 01 Pacov
TELEFON565 443 900
FAX565 443 960
MOBILNÍ TELEFON724 192 514
E-MAILobec@techobuz.cz
STŘEDA9.00 - 11.00

Copyright 2013 Těchobuz
Webdesign Estetica s.r.o.

Webová verze