Rok 1955

Počasí

 

V lednu bylo počasí velmi mírné. Počátkem měsíce byl menší sněhový poprašek.14. ledna nastala obleva, sníh roztál a do konce měsíce bylo bez sněhu.Mrazy byly mírné. Nejníže klesla teplota na -14 °C.

V první polovině měsíce února klesala noční teplota na -10 °C. 16. a 19. února klesla noční teplota na -17 °C. Napadlý sníh držel až do konce měsíce.

Březen byl chladný. 2.března klesla teplota na -18 °C, 3. března na -16 °c, 4. března na -16 °C, až do 21.března byly noční mrazíky do -10 °C, 22. nastalo oteplení a 26. března dosáhla denní teplota + 18°C.

Duben byl chladný s častými dešťovými a sněhovými přeháňkami. 25. dubna nastalo zlepšení počasí.

Polní práce byly značně zpožděny. 25. dubna se prvně vyjelo do polí.

V květnu bylo počasí celkem příznivé. Menší mrazíky byly 21. května -3 °C a 22.května – 1°C.

Senoseč probíhala nepříznivě.V druhé polovině června začalo pršet a deštivé počasí trvalo do poloviny července.

Žně byly značně zpožděny.15. srpna se počalo sekat žito. Žně byly ukončeny až 26. září, kdy družstvo dovezlo poslední oves a domlátilo pšenici.

První sněhový poprašek byl 29. října 1955, který brzy roztál.18. listopadu napadl sníh na rozmrzlou půdu. V prosinci byly menší mrazíky.Nejnižší teplota byla 12. prosince -15 °C.

Soupis hospodářského zvířectva k 1. lednu 1955.

Jednotlivé sektory     slepice   kachny    krůty   husy a      ovce    kozi  prasata skot  koně počet

                                  kohouti  kačeři     krocan. hous.      berani  kozli  úkrn.    úhrn. úhr. chov.

 

JZD3. a 4. typu se

společným chovem     278         -              -          -              17        1       93       134     8       -

dobytka

 

osobní vlastnictví

členů JZD 3. a 4. typu  368       -              4            28           10    30     38         24       -      27

soukromí  do 2 ha          48        2             -              5             2      8       3           4        -       5

od 2,01 do5 ha   45         -             -              6             -      5       9          13       -       4

5,01 až 15ha     305        2             -             17           15   12      67         91     11     13

 

chovatelé

nezemědělci                  115       -              -             -              2      15      9           -         -      19

úhrnem v obci             1159      4              4             56          46     71   219        266     19      -

 

 

Počet osob v zemědělství k 10. lednu 1955.

Ku dni 10. ledna 1955 pracuje ve zdejší obci trvale v zemědělství v jednotném zemědělském družstvu 3. typu 40 osob, v soukromém sektoru 38 osob.

Komisionelní jednání o silničních alejích.

Okresní správa silnic v Pacově počala porážeti silniční stromořadí, kaštanovou alej „Na bráně“ a proslýchalo se, že budou poraženy aleje stromoví u silnice k Ježovu, k Tallenberku a k Jetřichovci.Na popud lesního hajného Bohuslava Papeže, který je velkým ochráncem přírody, podal místní národní výbor protest proti tomuto počínání. Byla svolána dne 11.2.1955 komise jejíž usnesení uvádím v plném znění.

Zápis o jednání o dohodě mezi zástupci místního národního výboru v Těchobuzi a silniční správou v přítomnosti okresního konzervátora okresního národního výboru v Pacově.

Přítomni: za místní národní výbor v Těchobuzi Šustr, za Čsl. státní silnic v Jihlavě Jaroslav Zeman a Jiří Šamal, okresní sadovník a Jan Zoubek, okresní konzervátor.

Předmětem jednání je stížnost místního národního výboru v Těchobuzi ohledně kácení stromů u silnice směrem Těchobuz- Jetřichovec, Těchobuz –Velký Ježov,Těchobuz –Tallenberk.Na místě samém v přítomnosti výše uvedených bylo dohodnuto k návrhu okresního konzervátora, že veškerá vegetace v obci Těchobuz a okolí bude vzhledem k její zvláštnosti považována za chráněnou přírodní reservaci včetně stromů silničních.Odstraněno bude pouze pět kaštanů u obce Těchobuz směrem na Jetřichovec, které jsou krajinářsky bezcenné, kdežto ostatní stromoví, které mělo být původně vykáceno, bude zachováno.

S touto dohodou vyslovili všichni přítomní souhlas, což stvrzují svými podpisy. V Těchobuzi dne 11.února 1955.

Jan Zoubek, v.r.           Šustr, v.r.           Zeman Jaroslav,v.r.     Tippman, v.r.        Šamal, v.r.

Otevření obecní prádelny.

Obecní prádelna byla dohotovena v č.p.30 a byla odevzdána svému účelu dne 13.února 1955.

Zámecký park.

V letošním roce bylo vysázeno v zámeckém parku 200 smrků, 100 jedlí, 10 borovic, 300 buků, 100 lip,100 javorů,50 jasanů, 20 jilmů, 200 keřů ptačího zobu, 50 keřů pámelníku. Stromky dodal ze svých vzorně vedených lesních školek hajný Bohuslav Papež. Stromky vysazovali chovanci dětského domova za odborného vedení ředitele ústavu E. Tippmana.

Založení ovocného sadu u č.p.71.

Silvestr Šustr č.p.71 založil na poli u chalupy ovocný sad. Vysázel 50 jabloní, zakoupených z ovocné školky ve Vyklanticích.

Podpisová akce.

Zasedání Světové rady míru konané dne 19. ledna 1955 ve Vídni přijalo výzvu proti přípravě atomové války některými vládami a obrátilo se ke všem mírumilovným lidem celého světa,aby tuto výzvu podepsali.

V měsíci březnu ve zdejší obci agitační dvojice navštívily všechny občany od stáří 14ti let, kteří výzvu Světové rady míru podepsali.

Odhad stavu zvěře.

Zvěř                                    Předválečný stav                        Nynější stav

                                           r.1938 kusů                                 r. 1955 kusů

 

srnčí                                       5                                                 20

zajíc                                   200                                               100

koroptev                            500                                                 40

bažant                                  30                                                40

 

Honební komise: Bohuslav Papež, lesní hajný, Jaroslav Zhorný, Pojbuky, František Vítek Smil. Hory. Honební starosta Jan Kříženecký č.p.39, myslivecký hospodář Jan Trpák, Blatnice.

Silniční stromořadí.

Okresní národní výbor v Pacově upozornil místní národní výbor na to, že silniční správa provádí výsadbu silničního stromořadí na vnější stranu příkopu,to je na pozemek zemědělců.

Toto silniční stromořadí zůstává vlastnictvím státu a zemědělci se upozorňují, že úmyslné ničení stromů je proti zákonu a je trestné.

Počet včelstev.

Podle stavu k 1. květnu 1955 je v obci 9 včelařů, kteří vlastní 53 včelstev.

Soupis hospodářských zvířat k 1.7.1955.

Druh zvířat                                JZD       členové         soukromý     bezzemci     celkem

Drůbež:                                                     JZD             sektor

kuřata                                        200         313               266                  91               870

slepice                                       256         298               417                  84             1055

kohouti                                          6           21                 27                    4                 58

Celkem                                     462          632               710                179             1983

 

Husy celkem                              -             125               216                  26                367

Z toho housata                           -             107               127                  20                254

Kachny a kečeři celkem            -               21                 30                   -                    51

Z toho kachňata                         -               13                33                    -                    46

Krůty a krocani                         -               15                   9                   -                    24

Z toho krůťata                           -                 8                  7                    -                    15

 

Ovce a berani

Jehňata do 6 měsíců                   3               2                  1                     -                     6

Beránci                                       -               -                   1                     -                     1

Jehničky                                     -               -                   1                     -                     1

Bahnice                                      6               5                  7                      1                  19

Plemenní berani                         1               -                  -                       -                     1

Ostatní berani, skopci                8               4                  5                       1                  18

Celkem                                    18              11                15                      2                   46

 

Kozy a kozli:

Plemenní kozli                          1               -                  -                       -                     1

Kozy starší 6 měsíců                 -              25                36                       4                 65

Ostatní kozli a kůzlata              -                9                11                        1                 21

Celkem                                     1              34                47                        5                 96

 

Prasata:

Plemenné prasnice                    19             -                   4                       -                   23

Plemenní kanci                           1              -                  -                        -                     1

Selata do 8 měsíců                    14             -                   -                       -                   14

8 nedělní až méně než půl roku  54          34                 41                      3                 132

Půl roční a starší                         17            8                 21                      2                   48

 

Skot:

Telata pod 3 měsíce                     2            -                  18                       -                   20

3 měsíce do 1 roku                     35           -                   21                      -                   56

1roční do 2 roků                         18           -                   13                      -                   31

Dvouletý a starší:

Býci                                              9            -                    -                      -                     9

Jalovice                                        9            -                   7                       -                    16

Krávy                                          51          22                58                       -                  131

 

Voli                                              4           -                    6                      -                     10

Koně celkem                               7           -                   11                       -                    18

Vodovod v č.p.68.

Františku Albrechtovi č.p.68 povolil místní národní výbor zavésti vodovod z obecní studně u č.p.59.Voda je čerpána elektrickou pumpou.

Neobdělaná půda.

Někteří zemědělci soukromě hospodařící, kterým byly dány pozemky ze zlikvidovaných hospodářských usedlostí č.p.9 a10, do nuceného nájmu, oznámili místnímu národnímu výboru, že tyto pozemky obdělávat nebudou, protože k obdělávání větší výměry než kterou vlastnili, nemají ani pracovní síly.Byl na ně ze strany úřadů činěn nátlak, ale bezvýsledně. Zemědělci byli v právu.Byli to: Jindřich Najfus č.p.18, Václav Vojna č.p.38 a Prokop Papež č.p.20. V této době páchá se na soukromě hospodařících zemědělcích mnoho bezpráví. Část pozemků, o kterých se jednalo, obdělalo jednotné zemědělské družstvo a pět hektarů zůstalo ladem.Bohumil Zuzka č.p.35 odmítl obdělávat půdu, kterou obdržel jako příděl v parcelaci v r. 1946 ve výměře 1,45 hektaru.Důvod neobdělání nemoc a stáří.

Vodovod do školní zahrady.

Na podzim roku 1955,při zavádění samospádového vodovodu ze „Sádek“ u zámku do stájí jednotného zemědělského družstva u Kohoutků č.p.9, který vedl přes školní zahradu ,“Školku“u č.p.9, byl současně zaveden do této zahrady. Dík za to patří panu Jaroslavu Taksovi č.p.13, členu družstva, který při instalaci tohoto vodovodu zhotovil vývod na školní zahradě. Do této doby se voda na zalévání zeleniny musela nosit ze „Sádek“. Později jsme vyváděli vodu hadicí na cestu u zahrady.Toto jsme museli provádět časně ráno, aby to majitel dvora Weiss neviděl.

Výbor KSČ r. 1955.

Členové výboru KSČ v tomto roce jsou: Tippman Emanuel, ředitel dětského domova, Papež Bohuslav, lesní hajný, Kohoutek Václav, člen družstva č.p.40, Procházka František, dělník.

Samostatně hospodařící zemědělci roku 1955.

V tomto roce hospodaří soukromě ve zdejší obci následující zemědělci:

a) Držitelé půdy od 0,50 ha do 2 ha:

Jan Macko č.p.43, Jan Pokorný č.p.29, Josef Pokorný č.p.3,František Votava č.p.76, Marie Švárová č.p.19, Milada Moravcová č.p.70, Bohuslav Papež č.p.65, Karel Krejčí č.p.36.

b) držitelé půdy nad 2 ha do 15 ha:

 

 

1. František Švára č.p.58       10. Jindřich Najfus č.p.18

2. František Jech č.p.56         11.Prokop Papež č.p.20

3. Jindřich Simandl č.p.49      12. František Novotný č.p.61

4. Antonín Kříženecký č.p.17  13. Václav Vojna č.p.38

5. Václav Zhorný č.p.26          14. Marie Dušková č.p.23

6. Josef Petrásek č.p.22        15. Bohumil Zuzka č.p.35

7. Jaroslav Mašek č.p.27       16. Adolf Pudil č.p.42

8. Jan Váňa č.p.12      17. Jindřich Švec č.p.73

9. Quido Vesecký č.p.63        18. Jindřich Primus č.p.16

   19. Marie Buřičová č.p.62

Plnění dodávek v r. 1955.

V roce 1955 splnili soukromí zemědělci a jednotné zemědělské družstvo dodávky zemědělských výrobků následovně:

Výkup obilí byl v obci splněn na 100%.

Brambory splnili soukromníci na 90 %, jednotné zemědělské družstvo splnilo dodávku brambor na 70 %.Mléko splněno u soukromníků na 85 %, u jednotného zemědělského družstva na 93%. Maso u soukromníků splněno na 85 %, u družstva vepřové maso na 100 %, hovězí maso na 60 %.

Vejce u soukromého sektoru splněny na 90 %, u družstva na 65 %.

Úmrtí obvodního lékaře.

Dne 19. prosince 1955 zemřel ve věku 84 let obvodní lékař ve výslužbě pan MuDr. František Kysela z Pacova. Byl to obětavý lékař, který se obětavě staral o nemocné a trpící svého obvodu.

Narození v r. 1955.

V roce 1955 se narodil: Tomáš Papež, nar. 25.10.1955 syn lesního hajného č.p.65.

Úmrtí v r. 1955.

V tomto roce zemřela: Marie Novotná, č.p.61, rozená Vránová z Janova, okr. Votice, manželka kováře, zemřela 2. dubna 1955.

Počet televizorů r. 1955.

Na konci roku jsou v obci čtyři televizory. Vlastní je Karel Novák č.p.31, Václav Pořínský č.p.72, Silvestr Šustr č.p.71, Jindřich Simandl č.p.49.

Počet žactva ve šk. roce 1955 -56.

Na počátku školního roku je ve zdejší škole 80 dětí  ( 52 hoši, 28 dívek).Z místní obce je 16 dětí, z dětského domova jsou 64 děti.

Učitelé na škole.

Ve školním roce 1955-56 vyučují na zdejší škole tito učitelé: Alois Morava, ředitel školy, učitelka Miluše Papežová a učitelka Miloslava Doležalová.

Úmrtí učitele Jana Kukly.

Dne 2. prosince 1955 doprovodilo učitelstvo zdejšího okresu na poslední cestě ředitele školy v Křešíně Jana Kuklu, který podlehl zákeřné rakovině ve 34 létech svého věku.Jmenovaný vyučoval na zdejší škole v roce 1949.

Kulturní činnost 1955.

8.ledna 1955 pořádán 6. ples Československého svazu mládeže.

22. ledna 1955 pořádán hasičský ples.

31. ledna 1955 pořádána beseda se zemědělci na téma „ Důležité otázky rozvoje zemědělské výroby.

8.února 1955 beseda se zemědělci na téma „Živočišná výroba a předcházení onemocnění. Přednášel MvDr. Řezáč.

21. února 1955 veřejná schůze místního národního výboru a složek národní fronty. Program: „Boj za udržení světového míru“.Referoval ředitel dětského domova Emanuel Tippman.Účast 9 osob.

K Mezinárodnímu dni žen připravili učitelé se žactvem besídku na den 13. března 1955.V programu přednesly děti přáníčka maminkám, druhou část vyplnili žáci veselými čísly.

Při této příležitosti byla uspořádána výstava žákovských prací, zhotovených v kroužku dovedných rukou.

Československý státní film v Jihlavě pořádal „ Filmové jaro na vesnici“.Bylo uspořádáno i ve zdejší obci. Tři dny za sebou byly promítány odpoledne filmy pro děti, večer dva celovečerní filmy pro dospělé. Vstup odpoledne pro děti 1 Kčs, večer pro dospělé na oba filmy 4 Kčs.

15. dubna 1955 večer český barevný film“ Frona“.

16. dubna 1955 odpoledne pro děti „Pohádky z celého světa“.Večer barevný dobrodružný film“Tajemný nález“a veselý příběh ze života pouťových umělců a trhovců „Právě začínáme“.

Dne 17. dubna 1955 odpoledne „Filmové Pohádky“.Večer český film“Na konci města“, napínavý příběh o vyšetřování starého zločinu a mexický film „Vesničanka“.

Putovní kino z Jihlavy zajíždělo do zdejší obce jednou v měsíci po celý rok.

 

Dne 24. dubna pořádána pouťová taneční zábava.

Dne 27. dubna 1955 pořádána veřejná schůze na téma „Současné politické události“. Účast šest osob.

Dne 5. května slavnostní schůze místního národního výboru na počest desátého výročí osvobození Československé republiky Rudou armádou.

Dne 12. června 1955 byl uspořádán „Radostný den mládeže“ spojený s „ Mezinárodním dnem dětí“. Učitelé sehráli pro děti loutkové divadlo „Pasák“ aneb „ Pyšná princezna“. Všechny děti byly podarovány cukrovím, které pro ně připravily maminky.

Žáci zdejší školy, za vedení učitelky Miloslavy Doležalové, uspořádali dne 20. prosince 1955 vánoční besídku v místním hostinci s pestrým programem. Účast dospělých asi 80 osob.

Na pozvání ředitelství dětského domova uspořádal dne 27. prosince 1955 v sále hostince soubor „ Závodního klubu Vagonka Tatra v Praze“ kulturní besedu pod názvem „Radostné novoroční svátky dětí“. Na programu byly tance, maňáskové hry, zpěvy a jiné zábavné výstupy.Vstupné děti 1 Kčs, dospělí 2 Kčs.

Kroužek ruského jazyka.

V místní obci byl ustaven kroužek ruského jazyka.Účastníci se scházejí v dětském domově. Vyučuje učitelka Miloslava Doležalová.

Místní lidová knihovna.

V místní lidové knihovně přibylo 47 knih. Z toho počtu získáno koupí 33 svazky, darem 14 svazků.Celková hodnota knih je 753,90 Kčs.

Místní rozhlas.

V místním rozhlase byla vysílána kulturní pásma k různým významným výročím, která připravili učitelé místní školy se žáky.

Jednotné zemědělské družstvo v r. 1955.

Jednotné zemědělské družstvo plánuje pro rok 1955 stavbu porodnice pro prasnice. Objekt má státi „Za obcemi“ a je rozhodnuto, že stavba bude zadána Okresnímu stavebnímu podniku v Pacově. Rozpočet je následující. Cena stavby podle plánu jest 146 834,69Kčs. Na tuto částku dostane družstvo po ukončení stavby subvenci ve výši 30 % celkového nákladu, to je 44 049Kčs, 5 % odpisy do výše 50% celkového nákladu, to je 73 417,34Kčs, takže zbývá jednotnému zemědělskému družstvu k úhradě 29 368,35Kčs.K oprávnění podpisu smlouvy s okres. stavebním podnikem jsou členové Václav Kohoutek, Bohumil Šustr a František Albrecht. Ke stavbě tohoto projektu nedošlo pro stále zhoršující se hospodaření družstva.

Na členské schůzi dne 4.1.1955 bylo usneseno zakoupiti 500 kusů kuřat vlašek.Ošetřování slepic bylo svěřeno Antonii Jechové č.p.47.Telata bude ošetřovat Klára Jechová č.p.5 a Anna Mikulová č.p.30.

Dne 9. března 1955 byla konána výroční členská schůze jednotného zemědělského družstva za účasti 24 členů družstva, zástupce okresního národního výboru V Pacově Jarosl. Trpáka a zástupců patronátního závodu „Strojíren potravinářského průmyslu“ v Pacově ředitele Mládka a Slavíka.Volební komise ve složení M. Dufková, A. Macková, Jan Papež, Frant.Kvasnička, Františka Jechová a Fr. Novotný, navrhla do představenstva následující členy družstva, kteří byli jednomyslně zvoleni.Jsou to:

Petr Strnad č.p.34 předseda                         Bohumil Šustr č.p.37, místopředseda

Miloslav Vesecký, č.p.21, účetní                Václav Jech č.p.28

František Papež č.p.25                                 František Albrecht č.p.77

 

Náhradníci:

František Jirků č.p.11                                   František Kvasnička č.p.59

 

Revizní komise:

František Valeška č.p.51                              Anežka Macková č.p.55

Václav Kohoutek č.p.40                   

 

Náhradníci:

Božena Škochová č.p.50                                Antonie Jechová č.p.47

 

Zvolení členové funkce přijali.

V diskusi hosté nabádají družstevníky ke svědomitější a zodpovědnější práci.Kladou důraz na to, aby usnesení ze schůzí byla řádně realisována.

Ve schůzi představenstva konané dne 17.3.1955 byl potvrzen na další období pokladník družstva František Papež č.p.15, protože s navrženým pokladníkem Jaroslavem Taksou nedošlo k dohodě.

Skupinářkou žen je navržena a schválena Anežka Macková č.p.55.

Za skladníka navržen František Valeška č.p.51.Tento návrh měl být schválen členskou schůzí.K tomu nedošlo proto zůstal nadále skladníkem Alois Kratochvíl č.p.46.

Ve schůzi konané dne 5. dubna 1955 členové revisní komise zvolili ze svého středu Vávlava Kohoutka č.p.40 předsedou této komise.Navržený volbu přijal.

Dne 2. března 1955 byla zahájena přesvědčovací akce, aby družstevníci vzali své děti zaměstnané v jiných zaměstnáních a dali je pracovat do zemědělství v jednotném zemědělském družstvu.Tato akce neměla kladného výsledku.

Dne 7. dubna 1955 znovu se jedná o nedostatku pracovních sil v jednotném zemědělském družstvu.Předseda Petr Strnad navrhuje, aby předně členové představenstva šli příkladem a dali své děti pracovat do družstva.O sobě říká, že svého syna Václava nechá v jednotném zemědělském družstvu s podmínkou, že tak učiní i ostatní členové družstva.Ani v této schůzi k žádnému rozhodnutí nedošlo, protože někteří členové, kterých se to týkalo schůzi opustili.Marie Buřičová č.p.62, člence jednotného zemědělského družstva, vdově, jejíž syn Jaroslav, kterému je připsána polovina chalupy po otci a je zaměstnán v Českých loděnicích v Praze- Libni, byly vráceny pozemky ve výměře 4,20 ha,byla vyloučena ze družstva a místní národní výbor jí nařídil, aby zajistila náležité obdělání této půdy.Neuposlechnutím tohoto příkazu, že se vystavuje trestnímu stíhání pro rušení hospodářského plánu.Jaroslavu Buřičovi bylo místním národním výborem nařízeno, že musí dosavadní zaměstnání opustit a začít hospodařit na chalupě. Tento prohlásil, že zaměstnání neopustí a do Těchobuze se nemíní nikdy vrátit.Jeho rozhodnutí nepřekvapuje, protože nízké výdělky v družstvu v Těchobuzi nemohou nikoho přitahovat do řad družstevníků.Místní družstevníci musí nejdříve dokázat, že i v jednotném zemědělském družstvu v Těchobuzi jsou možné slušné výdělky, jak je tomu v jednotných zemědělských družstvech jinách vesnic.

Na členské schůzi konané dne 14. července 1955 projednáváno bylo hospodaření družstva za první pololetí roku 1955.

Veterinář Dr. Řezáč uznává, že stádo krav je přestárlé, není doplňováno mladými a tím je neproduktivní. Mladý skot je zakrslý, je nedostatečně a neodborně ošetřován a tím teleta hynou.Koně jsou staré a tím málo produktivní.

V chovu slepic je značný průdělek . Na spotřebovaná krmiva je vykazovaná nosnost velmi nízká.Instruktor okresního národního výboru Frydrychovský zjistil, že ošetřovatelka v drůbežárně Antonie Jechová č.p.47 se nevěnuje dostatečně pořádku a čistotě, což má značný vliv na snůšku.

Při výkrmu prasat zjistil rovněž značné nedostatky.Pracovní morálka je stále neutěšená. Družstevníci docházejí do práce nepravidelně, práce polní nejsou vykonávány v agrotechnických lhůtách.Na špičkové práce přicházejí brigádníci z Pacova.Tak zvaní kulaci, kterým bylo kladeno za vinu, že jejich přítomnost v obci kazí pracovní morálku družstevníků, byli připraveni o majetek a z obce vystěhováni a pracovní morálka družstevníků je stále horší a horší.Komu nyní vedoucí okresu budou klást vinu za neúspěchy ve družstvu? Nejsou peníze na vyplácení záloh na odpracované pracovní jednotky.

Na schůzi představenstva konané dne 28. září 1955 oznámil předseda družstva Petr Strnad, že nejsou peníze na zálohy na pracovní jednotky a představenstvo , že se musí zabývat otázkou, kde bude možno zvýšit příjem družstva.

Představenstvo ve schůzi konané dne 10.listopadu 1955 přijalo návrh, aby pro špatnou pracovní morálku byli ze družstva vyloučeni následující členové: František Novotný č.p.53, Božena Škochová č.p.50 a Marie Šustrová č.p.71.Tento návrh schválila členská schůze dne 1. prosince 1955.

V jednotných zemědělských družstvech byl propagován studený odchov telat v tak zvaných Štejmanových boudách.Tele mělo být hned po narození dáno do prkenné boudy, kde mělo být krmeno do stáří tří měsíců, potom mělo být přemístěno do teletníku a po roce mělo být teprve vázáno ke žlabu.I zdejší družstvo zakoupilo čtyři tyto boudy, dalo do nich malá telata, kterým se v nich nedařilo, hynula a tak od studeného odchovu bylo upuštěno.

Dne 25. dubna 1955 počala traktorová stanice z Pacova upravovat polní cesty na pozemky družstva.Upravena byla cesta ke Kněžskému rybníku, k Mezilesí a na Kamenitý.Sádka u zámku,odkud je vedena voda do stájí družstva, byla vyhloubena. V parku, u stájí družstva, bylo urovnáno hnojiště.Pod hnojištěm byla vyhloubena jáma, kde míní družstvo vybudovat jímku na močůvku, která dosud teče po cestě do potoka.Touto úpravou byla zničena část parku pod stájemi.Krásné lípy a kleny budou postupně zničeny močůvkou.Za tyto úpravy byla vyplacena částka 33 008,45 Kčs.

V dolní stáji byl vyměněn strop nákladem 14 911,80Kčs.

Členská základna družstva k 31.12.1955:

Celková výměra společné půdy 201,39 ha.

Výměra společné zemědělské půdy 191,86 ha.

Výměra společné orné půdy celkem 153,27 ha.

 

Počet zemědělských závodů sdružených v jed. zem. druž. 24.

Počet členů 33.

V roce 1955 bylo vyloučeno závodů: jeden, členů: 1, s výměrou zemědělské půdy 4,01 ha.

Počet záhumenků :22.

Výměra záhumenků zemědělské půdy 11 ha, z toho orné půdy 9 ha.

Počet zemědělských závodů sdružených v jednotném zemědělském družstvu, které vstoupily do družstva s výměrou zemědělské půdy: do 0,50 ha:1, od 0,51-2 ha:1, od 2,01 ha- 5,00 ha:7, od 5,01 ha -10,00 ha:13, od 10,01 ha-15,00 ha :2.

Pracovní síly v družstvu:

Členové a rodinní příslušníci, u nichž je práce v družstvu jediným zaměstnáním: počet pracovníků od 14 do 60 let: 38,nad 60 let :6.Celkem odpracováno 12 334,99 pracovních jednotek, z toho pracovníci nad 60 let odpracovali 1 537,39 pracovních jednotek.

Za základní práci má předseda ročně 559,75 pracov. jednotek, účetní 350,95 prac. jed., skladník 455,00, pokladník 48, skupinář v rostlinné výrobě 96, zootechnik 40.

 

Užitkovost hospodářského zvířectva:

Průměrný stav krav   54

Průměrná roční dojivost 760l

Počet uhynulých telat do 3 měsíců 5

Z narozených telat uhynulo 11

Počet odchovaných telat 68

Průměrný stav prasnic 18

Počet vrhů  27

Na jeden vrh připadá selat 6

Průměrný počet vrhů na jednu prasnici 49

Z narozených selat uhynulo %  30

Počet odchovaných selat na jednu prasnici 6

Průměrný stav slepic 243

Průměrná snůška vajec na jednu slepici  45

Průměrný stav ovcí 17

Průměrná stříž vlny na jednu ovci v kg 5

Výsledky hospodaření v rostlinné výrobě a rozdělení sklizně družstva v r. 1955.

                                            osevní plochy v ha           sklizeň v q na 1ha

                                          plán  skut.  celková             plán    skutečnost

zrniny

pšenice                              9,95   9,95         199,-              21,-        20,-

žito                                  32,58  31,16,-      650,5,-           20,-        20,98,-

ječmen                              8,45,-   8,05,-     177,10,-         20,.        22,-

oves                                 29,04,-  24,55,-    466,-               -           19,-

luštěniny jedlé                   1,-        2,15,-      -                    -               -

luštěniny krmné                2,-         2,-           -                     -             -

zrniny celkem                   83,02    77,86       -                    -              -

technické plodiny               6,-         5,71       150,-            24,-         26,-

 

len semeno                          -             -             21,-            3,50          3,70,-

brambory průmyslové      10,00,-    13,88,-   1332,-        160,-          96,-

ostatní                               22,49,-    15,58,-    1485,-       160,-          96,-

celkem                              32,49,-     29,46,-    2817,-        -                -

ostatní krmné okopaniny    2,00,-       1,00,-     600,-         300,-         600,-

 

 

Rozdělení sklizně v q.

                                      dodávky a prodej                 určeno        vydáno     ostatní     celkem

   povinné státní státní přímý  krmiv osiv  družs.na   výdaje      rozděl.

                                     dodáv.   nákup sts     prodej                     prac jed.                   ze skliz.

zrniny

pšenice                            -            -                  -          -       16,-    123,31,-     39,69,-    199,-

žito                              211,58,-    -      111,82,- -        -       70,-    184,35,-     72,75,-    650,50,-

ječmen                        150,00,-     -        -        -      142,-     20,,-       -                -          177,-

oves                               69,-         -        -         -      188,-     80,-     129,-            -          466,-

technické plodiny

len semeno                      8,50    12,50   -        -         -           -            -                -            21,-

brambory průmysl.         -             -      110,02  -      632,-   400,-     189,-           -          1331,-

ostatní                          754,-         -       -        92,-   240,-    400,-         -             -           1486,-

celkem                        754,-         -       110,02 92,-  872,-   800,-       189,-         -          2817,-

ostatní krmné okop.      -             -         -         -        600,-     -             -              -             600,-

Živočišná výroba družstva v r .1955.

                                               vyrobeno celkem                   dodávky a prodej

   plán       skutečnost                  povinné         státní nákup

Mléko (nadojené)           l  82 400         41 032                    38 062             5 867

Vejce                             ks 22 500         11 096                    11 096               -

Vlna                              kg      -                    75                       14,40                  60,-

Drůbež                          kg      -                  -                              -                       50,-

Hovězí dobytek            kg      -                  -                          5 457                    -

( v živé váze)

Vepřový dobytek         kg      -                   -                         4 144                 2 269

 

Počet telat, která byla v r. 1955 krmena sáním: 42

Na jedno tele krmené ssáním se počítá 300 litrů.

Splnění plánu rozvoje živočišné výroby družstva v r. 1955.

                             skot                                     prasata                             ovce

                          celkem             z toho        celkem      z toho            celkem       z toho

                         kusů    kg živé   krávy         kusů kg    pras.             kusů   kg     bahnice

                                    váhy       kusů                   živé  9 měs.                   živé     kusů

                                                                                                                   váhy

 

Stav k r. 1955    129   37300        58            62  3213       20             14    840          6

Přírůst. nar.          42      -              -           162      -           -                 3       -           -

Přírůst. celkem    42       -              2          162   9895       -                 3       -           -

Úbytek dodáv.     47   5457           -             54  5862          2              -        -           -

Prodej členům

spol stravov.        -          -             -               2     140         -               -        -            -

Uhynutí                5        -              -            49         -          -               -         -           -

Vráceno člen.

kteří vystoup.         2      988          1              -        -           -                -         -          -

Úbytek celkem     54    6445          1           105    6002        2              -         -          -

Přírůstek krav

z mlad. skupin        -         -           2              -           -         -                -         -           -

Skutečný stav

k 31.12.1955        117   30855       59          119   7106        18           17       930        6

Stavy ostatních hospodářských zvířat JZD.

                                        stav k 1.1 1955    stav k 31.12       v roce 1955 bylo     v roce 1955

                                                                                               nakoupeno               uhynulo

 

Drůbež celkem                        289                     311                      500                     450

z toho slepic                           270                      300                       -                           50

koně celkem                               8                         8                           2                         1

 

Nákup v r. 1955:

 

                                                    celkem               z toho osiv a sádí

Krmné obilí                    q              65                           -

Kukuřice                         q             47                             2

Seno                                q             10,90                        -

Brambory                       q            170,00                   170,00

Semeno jetele               kg            445,00                  445,00

 

 

 

 

 

Mechanizace základních polních prací v r. 1955:

 

                                        provedeno celkem                z toho provedeno v ha

   v ha JZD i STS      vlastními       trak. a mechanizač.

   traktory potahy  skuteč.    plán       smlouvy

 

osev jařin                             48,57                 -             -         48,57     48,57        48,57

u toho úzkořádkový

a křížový                                -                      -             -         48,57      48,57        48,57

sázení brambor celkem        32,49                -             -         29,00         -            29,00

z toho sazeči brambor          29,00                -             -         29,00         -             29,00

meziřádkové obdělává-

ní okopanin                           29,00                -             -         29,00        -              29,00

osev ozimů celkem               38,00                -             -         38,00       40,00       40,00

z toho úzkořád.a křížov.       38,00                -             -         38,00       40,00       40,00

podmítka                              49,00                -              -         49,00       49,00       49,00

podzimní orba                       82,00               -              -         82,00       82,00       82,00

sečení obilovin celk.             82,00               -              -         82,00       82,00       82,00

z toho sečení samovaz.         82,00               -              -         82,00       82,00       82,00

vyorávání brambor                29,00            5,00        24,00       -                -              -

 

Použití hnojiv v r. 1955.

 

                                          Celkem použito                               z toho

   hnojiv v q                   na jaře                           na podzim

   plán       skuteč.         množ. hnoj.    na plochu   množst.  na plochu

                                                         nost                  v q               v ha              v q         v ha

Chlévská mrva                13150       7632             7332               25,50          300          1,00

Močůvka                         3000             -                  -                      -                 -               -

Thomas. moučka                 92         37,50             37,50              19,36           -              -

Super fosfát                         92         71,50             52,00               25,50         21,50       29.00

Draselná sůl                     123,50    108,00             70,00               30,00         27,50       29,00

Ledek vápenatý                115,00      85,00             85,00              34,00              -             -

Síran amonný                     73,50      40,00             28,00              25,50          12,50       29,00

 

Odměna připadající na jednu pracovní jednotku v roce 1955.

 

                                V penězích        Obilí                Brambory      Seno           Peněžitá hodnota

                                   Kčs           chlebové  krmné         kg               kg             všech natur. v

                                                             kg       kg                                                    Kčs

 

Plán                           10,-              2,50          1,-           2,-               2,-                8,17

 

 

      

 

 

       Skutečnost                  2,85             2,50          0,-          0,20              2,-               7,15

 

 

Naturálie na pracovní jednotky se propočítávají následovně:

 

                                                                  Cena 1 kg v Kčs

 

Pšenice                                                             2,50

Žito                                                                  1,94

Ječmen                                                             0,84

Oves                                                                 0,88

Mák                                                               24,00

Brambory                                                        0,62

Seno                                                                 0,60

Sláma                                                               0,50

Mléko (1 l)                                                       2,00

Vejce ( 1 kus)                                                   1,30

Med                                                                29,00

Naturální placení státní traktorové stanici v r.1955: státní traktorové stanici bylo odvedeno 111,82 q žita a 110,02 q brambor, za vykonané polní práce.

Zavedeno je celkem devět osevních postupů.

V obci je dosud osmnáct soukromě hospodařících zemědělských závodů.

Na konec uvádím výroční zprávu o hospodaření jednotného zemědělského družstva za rok 1955, kterou přednesl předseda družstva Petr Strnad na výroční schůzi konané dne 20. dubna 1956: „ Bylo konáno 8 členských schůzí a 14 zasedání představenstva.

Na členské schůze i schůze představenstva se účastníci scházeli vždy v malém počtu a vždy opožděně. Členové nebyli nikdy předem seznámeni s pořadem jednání, což mělo vliv na špatnou docházku do schůzí a nezájem o problémy hospodářské situace našeho jednotného zemědělského družstva.

Během roku 1955 byla ze strany revizních orgánů okresního národního výboru a státní banky československé v Pacově předložena členské schůzi ke schválení řada nápravných opatření, která byla schválena, ale nesplnila se, protože představenstvo tato opatření neuvedla ve skutek. Byla to opatření, která by prospěla hospodaření družstva, například ustájení prasnic, vybílení stájí, pasení dojnic, rozdělení prasat pro výkrm, zřízení výběhů pro prasnice,podestýlání prasnicím se selaty, vypracování pracovního řádu pro všechny chovy a ještě další. Toto se na členských schůzích schválilo, ale představenstvo, které bylo zodpovědno za provedení, neuvedlo toto opatření ve skutek. Členové představenstva, ač věděli, že se špatně hospodaří, a to zejména v živočišné výrobě, nestarali se o napravení a zlepšení jak u dojivosti krav, u přírůstků prasat a přírůstků na hovězím dobytku i na snůšce vajec v drůbežárně.

Revizní komise vůbec nepracovala ,ani jednou se nesešla, ani jednou nerevidovala stav hospodaření, jak po stránce hospodářské, tak i po stránce finanční.

 

Živočišná výroba:

 

Podle plánu mělo se vyrobit na dodávku státu 5653 kg vepřového masa, prodáno bylo pouze 4144 kg, plán nebyl splněn o 1509 kg, na volný trh bylo plánováno 5000 kg, dodáno jenom 2269 kg, do plánu chybí 2731 kg vepřového masa, celkem nesplněno 4240 kg vepřového masa.

V hovězím mase plánované množství rovněž splněno nebylo. Z plánovaného množství 10 740 kg bylo splněno jen 5457 kg, tedy méně o 5283 kg.Plánované tržby za prodej hovězího a vepřového masa měly činit 172 960 Kčs včetně volného trhu.Bylo však dosaženo pouze 97 164,02 Kčs.

Produkce mléka, dodávka státu ve výši 38 062 l byla splněna, ale plánovaných 20 000 l mléka na volný trh bylo splněno jen 5867 l, tedy méně o 14 133 l.

Plánovaná dodávka vajec ve výši 15 231 kusů, splněna 11 096 kusů, tedy méně o 4135 kusů, na volný trh byla plánovaná dodávka 5000 kusů vajec, nedodáno nic, celkem nedodáno 9135 kusů vajec.

Plánované tržby za mléko a vejce měly činit 110 333 Kčs.Nesplněním těchto produktů bylo utrženo pouze 62 206,66Kčs.

 

Rostlinná výroba:

 

Pšenice oseto celkem 9,95 ha, celková sklizeň 199 q, tj. 21 q z 1 ha.Z toho bylo rozděleno na pracovní jednotky 123,31 q, fondu osiv 16 q, vráceno záloh 20 q, ostatní výdaje 39,69 q.

Žito oseto celkem na 31,16 ha, celková sklizeň 650,50 ha, to je z jednoho ha 20,98 q.Z toho bylo rozděleno na pracovní jednotky 184,35 q, na povinné dodávky dodáno 211,58 q, naturální placení státní traktorové stanici 111,82 q, fondu osiv 70 q, ostatní výdaje 72,00 q.

Ječmenem oseto celkem 8,05 ha, celková sklizeň 117,10 q, to je 22 q z 1 ha.Fondu osiv vydáno 20 q, fondu krmiv 142 q, na povinné dodávky 15 q.

Ovsem oseto celkem 24,55 ha, dosud není vymlácen, ( pozn. 20.4.1956), takže není možno zjistit sklizeň. Při provádění inventury bylo zjištěno odhadem celková sklizeň 466q, z toho se dalo na dodávku 69 q, fondu osiv 80 q a fondu krmiv 188 q, na pracovní jednotky by se mělo rozdělit 129 q. Výnos průměrný z 1 ha by činil asi 19 q.

Brambory ,osázeno celkem 29,46 ha, celková sklizeň 28 vagonů 17 q, to je 96 q z 1 ha.Na pracovní jednotky bylo rozděleno 189 q na povinné dodávky, fondu sádí 800 q, fondu krmiv 872 q, pro brigádníky 92 q, naturální placení státní traktorové stanici 110,02 q.

Krmná řepa oseta na 1 ha.Celková sklizeň 600 q. Plánované tržby v rostlinné výrobě měly být 105 942 Kčs.Nesplněním plánu brambor bylo dosaženo 78 712,41Kčs.Plánované náklady na výrobu 181 851Kčs byly překročeny a to o 6401,99Kčs, celkem tedy na částku 188 252,99Kčs.

Za rok 1955 bylo odpracováno celkem 12 334,99 pracovních jednotek a to v rostlinné výrobě 5272,79, v živočišné výrobě 5097,28, ošetřování koní 519,95, na stavby a údržbu budov 180 prac. jed., administrativní práce 1264,97 pr. jed.( to je předsedovi, účetnímu, skladníkovi a skupináři).

V roce 1955 se narodilo 42 kusů telat, 160 selat, a 3 jehňata. Celkem uhynulo 5 kusů hovězího dobytka,49 kusů vepřů, 1 kůň,asi 450 kuřat a slepic.

Jak je vidět,výnosy rostlinné výroby, hlavně  u obilovin nejsou nijak malé.Horší je to u přírůstků v živočišné výrobě a v dojivosti krav.Během roku 1955 bylo spotřebováno 33 529 kg jadrných krmiv v chovu prasat, 21 685 kg krmiv v chovu hovězího dobytka z vlastních i nakoupených zásob. Průměrné přírůstky v chovu prasat činily 19 dkg, v chovu hovězího dobytka asi 10 dkg, průměrná dojivost jedné krávy za rok činí 760 l, průměrná snůška na jednu slepici 45 kusů vajec, u prasnic bylo 27 vrhů, průměr na jeden vrh je 6 selat.

Na 2 ha byly zasety silážní plodiny, slunečnice a kukuřice, které nebyly sklizeny.Jinak polní práce byly dobře provedeny za pomoci patronátního závodu potravinářského průmyslu v Pacově, jehož zaměstnanci sklidili žně téměř na polovic a při sklizni brambor sebrali polovinu brambor“.

Předání rybníků.

Státní správa rybníkůkterá obhospodařovala rybníky, které dříve patřily velkostatku Dr. Weisse dědiců, předala tyto rybníky místnímu národnímu výboru.

Opis protokolu uvádím:

„ Zápis sepsaný dne 19.11.1954 na místním národním výboru v Těchobuzi o záležitosti předání rybníků v Těchobuzi pro místní národní výbor Těchobuz.

Přítomní za místní nár. výbor Těchobuz: Šustr Bohumil, předseda, Kříženecký Ant., člen MNV.

Za státní rybářství v Táboře: Janota František, správce rybářství Chýnov.

1.

Předmětem jednání jest předávka rybníků Daněl, Smíchov, Stará Paní, Polský, Kněžský se vším příslušenstvím, se všemi právy a povinnostmi ke dni 1. ledna 1955. Uvedené rybníky sestávají z těchto parcel:

čís. par. 148 pastvina 0,0234 ha- u Smíchova.

čís. par. 149 rybník 0,4424 ha- Smíchov.

č.p.150 pastvina 0,0396 ha- příjezd na pole u Smíchova.

č.p.193 pastvina 0,0845 ha- svah u silnice u Danělu.

č.p.194/1 rybník 3,2801 ha –Daněl.

č.p.194/2 louka 0,1457 ha –výtopa.

č.p.239 louka -0,2500 ha u Staré Paní.

č.p.239 rybník 1,5249- Stará Pani.

č.p.545 rybník 0,4999 ha –Polský.

č.p.605 rybník 0,4028 ha- Kněžský.

 

2.

Zástupce místního národního výboru Těchobuz přejímá dnem 1. ledna 1955 rybníky se vším příslušenstvím v těch mezích a hranicích, jak byly původně přiděleny do správy a užívání státnímu rybářství národní podnik v Táboře.

 

3.

Rybníky jsou sloveny, takže se nepředávají s nimi žádné ryby ani jakékoliv zásoby hnojiv a vápna.

 

4.

Ostatní opatření, plynoucí z této předávky, včetně knihovního zápisu, budou učiněna dodatečně.

Místní národní výbor Těchobuz nepřijímá žádných závazků vzniklých vůči komukoliv v době, kdy na rybnících hospodařilo státní rybářství nár. pod. v Táboře.

Služebnosti se žádné nepředávají, ani nové nevznikají.“

 

 

Hodnota pozemků a vodních staveb t tomuto dni činí 9372,70Kčs.

Místní národní výbor spisem dne 29.11.1954 předal uvedené rybníky jednotnému zemědělskému družstvu v Těchobuzi do trvalého užívání. Za místní národní výbor spis podepsali: Bohumil Šustr, předseda, Emanuel Tippman, tajemník a Marie Papežová č.p.25, člen rady.Za jednotné zemědělské družstvo v Těchobuzi spis podepsali: Petr Strnad, předseda družstva, Vesecký Miloslav, účetní a František Albrecht.

PDF RTF
zpět na menu
KONTAKT MAPA WEBU

Kontaktní spojení

Úřední hodiny

ADRESA ÚŘADUTěchobuz 60,
395 01 Pacov
TELEFON565 443 900
FAX565 443 960
MOBILNÍ TELEFON724 192 514
E-MAILobec@techobuz.cz
STŘEDA9.00 - 11.00

Copyright 2013 Těchobuz
Webdesign Estetica s.r.o.

Webová verze