Historie obce

Osobnosti spjaté s obcí Těchobuz

Vojtěch Raňkův z Ježova

Vojtěch Raňkův z Ježova, narodil se asi v roce 1320 v Ježově, zemřel 15. Srpna 1388 v Praze, byl doktor teologie a mistr svobodných umění, profesor a rektor pařížské Sorbony, kanovník a scholastik pražské kapituly sv. Víta. V roce 1378 hovořil na pohřbu Karla IV., kde nazval zesnulého titulem římských císařů „ pater patriae“ Otec vlasti, kterým je tento panovník v českých dějinách nazýván dodnes.

Bernard Bolzano

Bernard Bolzano, narodil se 5. října 1781 v Praze, zemřel 18. prosince 1848 v Praze, byl matematik, filozof a kněz. Tento všestranný učenec, myslitel a kněz fascinuje vědecké kruhy po celém světě do dnešních dnů tím, jak svým myšlenkovým odkazem předběhl svou dobu. Mezi lety 1805- 1819 byl univerzitním kazatelem v kostele Nejsv. Salvátora v Praze. V roce 1820 byl pro své názory sesazen a byla mu zakázána publikační činnost. Od roku 1825 do roku 1841 žil u rodiny Hoffmannů na zámečku v Těchobuzi. On sám nazýval tento zapadlý kout svým „ údolím pokoje“. Univerzita Karlova v Praze uděluje Bolzanovu cenu. Tato cena se uděluje studentům univerzity v oborech právních, ekonomických, matematických a společensko vědních. Jméno Bernarda Bolzana nese díky patnáctileté pedagogické činnosti tohoto významného matematika a filozofa na Univerzitě Karlově na počátku 19. století.

obecní knihovnarakouské kulturní fórum

Trvalá zapůjčka knih z Rakouského kulturního fóra je umístěna v obecní knihovně. Jedná se o díla, jejichž autorem nebo tématem je Bernard Bolzano.

František Kavalír

Antonie Kavalírová

František Kavalír ( 1796- 1853) Huť v Těchobuzi po čase obnovil Josef Hoffman, jehož otec koupil huť Těchobuz v roce 1798. K huti patřilo dřevěné stavení zvané "kasárna" čp. 48., kde žilo 8 sklářských rodin - Adlerovi, Kavalírovi, Štroblovi. Do obnovené huti přišli skláři ze skelné huti v nedalekém Slavětíně. Z těchobuzské hutě vzešel sklářský rod Kavalírů, zakladatelé sklárny Kavalier na Sázavě.

Historie

Tvrz i osada byla založena Těchobudem, jehož jméno dalo obci název Těchobuz.

První písemná zmínka je z roku 1352, kdy na Těchobuzi seděl Kuneš z Těchobuze, jenž byl purkrabím v Počátkách. V roce 1390 kupuje Těchobuz Albera ze Stájic. Byl to význačný a vážený rytíř, literárně vzdělaný, který hrál i  důležitou roli v českých dějinách. Alberta stál v čele celého kraje kolem Těchobuz, Pacova a Vožice. Tvrz a ves Těchobuz pod vedením tak váženého pána vzkvétala jak hospodářsky, tak kulturně. Jako sídlo mocného šlechtice byla jednou z nejvýznačnějších tvrzí celého kraje. Alberovo panství bylo veliké, m.j. mu patřil hrad Šelemberk. Albera z Těchobuzi byl jako člen Jednoty panské nepřítelem krále Václava. Vystoupil proti němu v roce 1399. V roce 1415 pečetil známý stížnostní list proti upálení Mistra Jana Husa. Z působení Alberova na Těchobuzi se zachovaly vzácné písemnosti. Není známo, jak se Albera zachoval v dobách husitských, zdá se, že se přiklonil ke straně táborské, neboť jeho nemovitosti, ležící v blízkosti Tábora, nebyly napadeny, ani zpustošeny. Pro stáří se Albera asi vojenských akcí nezúčastňoval. Po získání hradu Šelemberk přesídlil z Těchobuze, neboť tam měl více pohodlí a  bezpečnosti než na těchobuzské tvrzi. Nevíme, kdy Albera zemřel, ale v roce 1431 podepisoval Mikulášovi z Hořic postupný list.

Jak šla léta, měnili se majitelé těchobuzského panství. Z celé řady majitelů byl významný rytíř Václav Otta z Losu. Ten dal v roce 1603 postavit zvonici. Místnost v přízemí sloužila jako panské a obecní vězení. Dalším významným majitelem těchobuzského panství se stal Antonín Adler, který je koupil 24. dubna 1735 za 33.500 zlatých. Po jeho smrti připadla Těchobuz jeho synu Ignácovi, který postavil v údolí potoka Trnávky skelnou huť. Po jeho odchodu v roce 1782 na čas skelná huť zanikla. Tu po čase obnovil Josef Hoffman, jehož otec koupil Těchobuz v roce 1798. Podle zpráv z roku 1825 bylo v těchobuzských sklárnách vyrobeno ročně 17.000 skleněných výrobků, většinou z dutého skla. Z toho asi 1/6 zůstala v zemi, ostatní šlo na vývoz, nejvíce do Dánska, Španělska, Turecka a Ameriky. Z této hutě vyšel známý sklářský rod Kavalírů, kteří založili světoznámě sklárny Kavalier na Sázavě. Sklárny v Těchobuzi zanikly v roce 1830.

Poslední rod, který vlastnil panství těchobuzské, byl rod Weisů. Dr. Adolf Weis, rytíř z Tessebachu je získal od vídeňské společnosti "Chabrus" za služby a právní zastupování. Po jeho smrti v roce 1901 jej zdědil jeho syn, který ho vlastnil až do roku 1945. 

Po vyhlášení republiky v roce 1918 byl starostou obce Josef Kohoutek, který tento úřad zastával již za vlády c.k. mocnářství. Dalším starostou byl Jan Papež, po něm následoval Jinřich Simandl - řídící učitel, který se velkou měrou zasloužil o postavení pomníku padlým. V roce 1933 se odstěhoval a starostou se stal jeho zástupce Josef Bárta, ten se velkou měrou zasloužil o to, že v letech 1935 - 36 byla provedena elektrifikace obce. V roce 1981 proběhly v Těchobuzi oslavy na počest 200. vyročí narození B. Bolzana za účasti předních představitelů státních orgánů, Univerzity Karlovy v Praze, zástupců UNESCA, universit v Bologni, Oxfordu a Varšavě.

Kronika obce

Kronika obce Těchobuz začala být vedena v roce 1925, kdy se jejího vedení ujal řídící učitele Jindřich Simandl a vedl ji až do roku 1933. Poté byla krátce tehdejším starostou obce Josefem Bártou a od roku 1935 do roku 1963 řídícím učitelem Aloisem Moravou. Od tohoto roku kronika vedena nebyla, až v roce 1994 se vedení kroniky ujal Ludvík Kadlec, který se pokusil některé události z období, ve kterém kronika soustavně vedena nebyla, doplnit.

Starší systematické záznamy z historie obce se bohužel nedochovaly, většina těchto materiálů byla dle záznamu v kronice zlikvidována v roce 1952 při stěhování obecního úřadu z čp. 52 do čp.9. "Tím byla také zničena velmi stará kniha obecních zápisů, kterou opatrovali a předávali jeden druhému starostové obce s ostatními obecními spisy."

PDF RTF
zpět na menu
KONTAKT MAPA WEBU

Kontaktní spojení

Úřední hodiny

ADRESA ÚŘADUTěchobuz 60,
395 01 Pacov
TELEFON565 443 900
FAX565 443 960
MOBILNÍ TELEFON724 192 514
E-MAILobec@techobuz.cz
STŘEDA9.00 - 11.00

Copyright 2013 Těchobuz
Webdesign Estetica s.r.o.

Webová verze