Rok 1956

Počasí.

První týdny v letošním roce bylo počasí mírné.Teploty byly nadnormální. Teploměr ukazoval od 0°C  do – 10 °C.Dne 29.ledna nastal prudký pokles teploty.Teploměr ukázal – 20 °C,31. ledna – 24 °C, 1.února – 25 °C, 2. února – 24 °C, 3. února – 21 °C,4. února – 22°C,5. února -21 °C ,6. února – 17 °C.Nejnižší teplota byla 10. února – 30 °C.19. února klesla teplota na – 13 °C.Do 27. února pohybovala se teplota kolem – 20 °C.Tohoto dne byl poslední větší mráz – 21 °C.28. února byl mráz již jen – 7 °C.29. února  - 3 °c a 1. března byla teplota noční na 0.V březnu pohybovala se noční teplota od 0°do – 10°C.Obleva nastala 25. března. V dubnu byly časté sněhové přeháňky a počátkem měsíce klesala teplota ještě pod bod mrazu. 8. dubna byla noční teplota ještě – 8 °C.Po té již noční mrazíky pominuly.

První jarní práce začaly 16. dubna.Jednotné zemědělské družstvo selo jarou pšenici.

18. dubna začalo silně sněžit. Sněžilo 19. a 20. dubna. Sníh zůstával ležet na zemi. Polní práce byly zastaveny.Chladné a přeháňkové počasí trvalo až do konce dubna a tím se postup jarních prací zpozdil.

Žně byly normální, počasí dost příznivé. Podzimní práce v družstvu byly značně zpožděny.V polovině listopadu počala teplota klesat v noci pod – 10 °C. 21. listopadu, kdy teplota klesla na – 14 °C, nemělo jednotné zemědělské družstvo ještě sebráno asi 5 ha brambor.

Soupis hospodářského zvířectva k 1. lednu 1956.

Drůbež.

Jednotlivé sektory.                      slepice

                                                 stáří do 1 rok   1 rok a víc   kohouti  slepice  husy  kachny krůty

JZD 3. a 4  Spol. chov               60                     240              11         311       -        -             -

                  osob. vlast. členů     24                     306              24         354      21        3           3

Soukr. zem.  do 2,00 ha             -                         -                  -           -           -         -            -

závody s vým. od 2,01 do 5,00  17                      57                5            79      7         -          -

zem.půdy       od 5,01 do 15,00  75                    249              25         349     21         10         -

                       nad 15,00 ha          -                      -                 -             -         -           -           -

chovat. nezeměd.                         7                       31              6            44        1           -         -

Celkem                                      183                   883              71       1137      50         13         3

Prasata

Jednotlivé sektory.            prasnice    prasnice    plemenní  selata ostatní  půl roční  prasata

                                         připuštěné  nepřip.       kanci        do 8    od 8neděl   a star.  úhrn.

                                                                                              neděl  dopůl.r.

JZD 3 a4  spol.chov              12              6              1              15       50                59     143  

typu          osob.vlast.              -               -              -               -         16                21       37

souk.zeměd. od 2,00 do5 r.     -               -              -               -          8                  4        12

                  od 5,01 do 15 ha   3              -               -                5        28               32        68

Chovatelé nezemědělci           -              -               -                -           3                 2          5

Celkem                                  15              6              1               20      105              118     265

Skot,koně, kozy,ovce.

Jednotlivé sektory.                  skot celkem      koně      kozy a kozli       ovce a berani

JZD 3 a 4 typu  spol. chov                125            8               1                          18

                     osob. vlast.                     20             -             26                           9

Souk. zeměd.   od 2,01 do 5,00 ha      14            -                4                          -

                        5,01 do 15,00 ha         100          11            17                          13

Chovatelé bezzemci                             -               -              4                           -

Celkem v obci                                     259          19           52                          40

Druh zvířat                                osobní vlastnictví          zemědělské              zemědělské

                                                  členů JZD 3 a 4              závody děl.              závody řemeslník.

                                                     typu                           a úředníků.                 a živnostníků

Skot úhrnem                               20                                      2                             -

z toho krávy                                20                                      2                            -

prasata úhrnem                           37                                    12                             1

ovce a berani úhrnem                   9                                       1                            -

z toho bahnice a

jehňata starší 1 roku                     6                                       1                            -

slepice a kohouti úhrnem         354                                    156                           -

Zvonění poledne a klekání.

Zvony na těchobuzské zvonici umlkly v poledne a navečer.Z nařízení finančních orgánů byla z obecního rozpočtu vyškrtnuta od r. 1955 odměna zvoníkovi, proto zvoník Václav Vojna č.p.38 přestal zvonit poledne a večerní klekání.Posledně bylo poledne a večerní klekání zvoněno 25. ledna 1956. Je opravdu škoda tohoto starého zvyku. V okolních vesnicích se tento zvyk udržuje dále.

Výroční schůze KSČ.

Dne 17. února 1956 byla konána výroční schůze KSČ. Předsedou byl zvolen Václav Kohoutek č.p.40.

Sběr odpadových surovin.

Průmyslový odbor rady okres. nár. výboru v Pacově stanovil pro zdejší obec následující sběr odpadových surovin: papír 500 kg, textil 200 kg, kosti 200 kg, lahve 150 kusů, barevné kovy 150 kg, železný šrot 2 200 kg.Sběr v obci provádí v každém měsíci školní mládež.

Snímkování.

V březnu byl všem obyvatelům od šesti roků zhotoven snímek plic hloubkovým roentgenem, který byl instalován v místním hostinci. Byli sem zváni i obyvatelé okolních obcí.

Kanalisace obce.

Dne 8. dubna 1956 zahájeny byly první práce na kanalisaci obce, která má být prováděna v akci „ Z“. Výkop započal od č.p.15, po pravé straně silnice ve směru na Ml. Vožici. Za práci a materiál bylo v tomto roce vyplaceno 6 000Kčs.

Počet osob trvale činných v zemědělství.

Ke dni 1. února 1956 pracuje v zemědělství ve zdejší obci následující počet pracovních sil. V jednotném zemědělském družstvu pracuje 35 osob, v soukromém sektoru 37 osob. Celkem v obci je zaměstnáno v zemědělství 72 osob, z toho 38 mužů, 34 ženy.

Výsadba stromků na jaře 1956.

Firma „Hrazení  horských bystřin v Pelhřimově“, která provádí regulaci místního potoka ,dala vysázet podél potoka v obci a pod obcí 100 kusů stromků topolu kanadského.Na břehu potoka pod obcí byly vysázeny olše. Na louce v parku za č.p.42 bylo vysázeno 56 kusů topolu kanadského, rovněž uvedenou firmou.

V zámeckém parku vysázel ředitel dětského domova E.Tippman s chovanci tohoto ústavu 20 kusů smrku, 200 jedlí, 150 modřínů, 10 borovic, 200 buků, 200 lip, 150 javorů, 10 jasanů, 150 topolů a 250 keřů ptačího zobu.

Mládež se stará o zpěvné ptactvo.

Chlapci zdejší školy zhotovili v kroužku dovedných rukou 28 ptačích budek, které rozvěsili v parku a před školou. Budky byly očíslovány a žáci pozorovali, kteří ptáci se v budkách usadili.Materiál na budky daroval škole správce „Lesního družstva Zhořec“ lesní p. Bohuslav Papež.

Úprava cesty ke škole.

V tomto roce bylo pokračováno v asfaltování silnice z Jetřichovce do Těchobuze- ke hřbitovu.Při této příležitosti dal místní národní výbor navézt štěrk na cestu od silnice ke škole, kterou správa státních silnic povolila uválcovat. Místní národní výbor žádal, aby tato cesta byla též asfaltována,ale v tom mu správou státních silnic nebylo vyhověno.Úpravou této cesty bylo konečně odstraněno stálé bláto před školou. Močůvka, která vytékala ze dvora statku jednotného zemědělského družstva přímo ke vchodu do školy, byla odvedena upraveným kanálem do strouhy podél cesty do potoka.

Změna majitele na usedlosti č.p.17.

Podle usnesení státního notářství v Pacově ze dne 31.7.1956, vkládá se právo vlastnické na připsanou polovinu Marie Kříženecké č.p.17, po jejím úmrtí, Marii Kříženecké mladší.

Dokončení regulace potoka.

V tomto roce firma „ Hrazení horských bystřin dokončila práce na regulaci místního potoka.Na této práci byli zaměstnáni dělníci z místní obce, ze Zadní Stříteže, z Pojbuk a z Ježovů.

Majitelé lesů v r. 1956.

V roce 1956 vlastní lesní porost do jednoho hektaru následující občané:

číslo        číslo              jméno                                            ha

řad.         popis.

1.             11           Jirků František                                   0,10

2.             12           Váňa Jan                                            0,64

3.             37           Šustrová Marie                                  0,19

4.             56           Jech František                                    0,25

5.            58            Švára František                                  0,19

6.            63            Vesecký Kvído                                   0,16

7.            51            Valeška František                               0,23

8.              6            Vaněček  Josef                                    0,72

9.            16            Primus Jindřich                                   0,10

10.          28            Jech Václav                                         0,71

11.          40            Kohoutek Václav                                0,45

12.          39            Kříženecký Jan                                    0,13

13.          59            Kvasnička František                            0,24

14.          17            Kříženecký Antonín                            0,12

15.          18            Najfus Jindřich                                    0,58

16.          15            Papež František                                   0,25

17.          25            Papež Jan                                             0,58

18.          20            Papež Prokop                                      0,98

19.          22            Petrásek Josef                                      0,10

20.          34            Strnad Petr                                           0,12

21.          49            Simandl Jindřich                                  0,60

22.          13            Taks Jaroslav                                       0,33

23.          38            Vojna Václav                                       0,20

24.          35            Zuzka Bohumil                                    0,34

Rozboření chalupy č.p.41.

V tomto roce rozbořila chalupu č.p.41 Františka Chramostová, vdova po Janu Chramostovi, která se odstěhovala k synovi do Pacova. Chalupa byla dřevěný srub, krytá šindelem. Stála mezi č.p.40 a 45.Josef Dezort v „Dějinách Těchobuze“ uvádí o chalupě toto: „Dne 1.7.1796 koupil Matěj Mareš od vrchnosti pozemek a postavil si na něm chalupu. Z chalupy se platilo vrchnosti 4 fl. 50 gr. a majitel se zavázal k 13 dnům pěší roboty a to od sv. Jana Křtitele do sv. Václava.

Matěj Mareš prodal chalupu 6.9.1803 Antonínu Novotnému za 240 fl..Ale chalupa nebyla dlouho v držení Novotného, protože ten ji již 17.1.1804 prodal Josefu Duškovi za 155 fl.

Po smrti Josefa Duška udělala vdova Lidmila pořádnost a postoupila chalupu synu Vojtěchovi za odhad 435 fl.

Vojtěch Dušek prodal chalupu 18.3.1845 Martinu Petáškovi za 212 fl.

Dne 31.1.1876 se majitelem chalupy stává Josef Chramosta, který pocházel ze Zhořce a vzal si za manželku Marii, dceru Martina Petáška. Po úmrtí Marie si vzal za manželku Josefu Nimráčkovou ze Zadní Stříteže.

Po úmrtí Josefa Chramosty se chalupy ujímá právem dědickým dne 5.3.1923 syn Jan Chramosta, který se oženil s Františkou Pudilovou, dcerou kočího na velkostatku v Těchobuzi.20.5.1925 se vkládá na chalupu služebnost bytu a výměnek pro Josefu Chramostovou.Jan Chramosta ovdověl a oženil se po druhé s Františkou Nebřenskou, vdovou po Josefu Křepelkovi z Pojbuk, který padl ve světové válce.

Po smrti Jana Chramosty se jeho manželka odstěhovala k synovi do Pacova.Chalupa pustla a byla r. 1956 zbořena“.

Obecní vodovod.

Ve schůzi místního národního výboru konané dne 19.11.1956 bylo jednáno o pokračování v pracích na obecním vodovodu.Byla ustavena komise ve složení Ferdinand Šustr č.p.75, Václav Kohoutek č.p.40, Jindřich Kouba č.p.14, František Jech č.p.56 a Jan Váňa č.p.12.Tato komise zůstala jen na papíře a nevyvinula žádnou činnost.

Změna majitele na usedlosti č.p.61.

František Novotný, mistr kovářský, předává dne 21.11,1956 Chalupu č.p.61 svému synovi Aloisovi, mistru kovářskému a jeho manželce Jaromíře, rozené Nevšímalové, dceři mistra kovářského z Čáslavska, okr. Pacov.

Autobusová čekárna.

U zahrady č.p.9 byla zhotovena v akci „M“ u autobusové zastávky dřevěná čekárna a místnost pro sběr mléka nákladem 3 155,68Kčs.

Úprava cest.

Na úpravu veřejných cest v rámci zvelebovací akce obcí „M“, bylo vyplaceno z obecního rozpočtu 11 613Kčs.

Narození.

V r. 1956 se v obci narodily 2 děti.

Úmrtí.

V roce 1956 v obci zemřeli:

Marie Kříženecká, č.p.17, rozená Novotná z Těchobuze č.p.61, narozná dne 19.1.1917,zemřela 29.4.1956.

Božena Papežová č.p.25, rozená Kostrounová z Těchobuze č.p.25, narozená 5.4.1877,zemřela 30.7.1956.

František Jech č.p.5, rodem z Těchobuze, narozený 26.8.1887, zemřel 15.8.1956.

Stav včelstev.

Ku dni 31.5.1956 je v obci 7 včelařů, kteří mají 40 včelstev.

Dodávka medu činí 1,55 kg z jednoho včelstva.Každý včelař, který chce na včelstva obdržet zlevněný cukr, musí uzavřít smlouvu o dodávce medu.Na jedno včelstvo obdrží 7 kg cukru po 7,00Kčs.

V tomto roce všichni včelaři povinně odevzdali mrtvolky včel ke zjištění zdravotního stavu

včelstev. Po zjištění žádné nemoci u včel nebyly zjištěny.

Fr. Albrecht, odstěhování z Tallenberka.

Dne 8. prosine 1956 odstěhoval se z Tallenberku do Velkého Ježova dosavadní majitel František Albrecht, kterému byl Tallenberk č.p.77, hospodářské budovy a bytová jednotka vedle stájí, přidělen ve druhé parcelaci v r. 1946. Jmenovaný byl členem jednotného zemědělského družstva v Těchobuzi.Protože dnem 31.12.1956 je družstvo likvidováno a hospodaření přejímá státní statek, zakoupil rodnou chalupu od svého bratra ve Velkém Ježově a přestěhoval se tam.

Usnesení lidového soudu v Pacově o č.p.10.

Usnesení lidového soudu v Pacově.ČD 10/56.

Soud povoluje ve vložce č. 10 a 36, 245 na 2/8 Karla Bednáře, Pozemkové knihy katastrálního území obce Těchobuz tento zápis:

Podle darovací listiny ze dne 20. května 1955 vkládá se právo vlastnické pro československý stát – místní národní výbor v Těchobuzi.

Dosavadní vlastník: Karel Bednář v Těchobuzi č.p.10.

Nabyvatel: Československý stát – místní národní výbor v Těchobuzi.

Lidový soud v Pacově 26.1.1956.

Dr. Frant. Vančura, v.z.

Za správnost vyhotovení Novák , v.r.

Usnesení lidového soudu o usedlosti č.p.9.

Usnesení:  Čd 53/56

Soud povoluje ve vložkách č. 9, 72, 99, 102, 104, 119, 125, 134, 138, 139, 161, 184, 208, 133 tento zápis:

Rozsudkem okresního soudu v Pacově ze dne 17.6.1952 zn. T 30- 52- 42 vkládá se právo vlastnické pro československý stát – místní národní výbor v Těchobuzi.Dosavadní vlastník: Josef Kohoutek, Těchobuz.

Nabyvatel: Československý stát – místní národní výbor v Těchobuzi.

Lidový soud v Pacově 14.2.1956.

Dr. František Vančura v.z.

Za správnost vyhotovení Novák, v.r.

Opravy obytných místností v č.p.9 a 10.

Místnímu národnímu výboru bylo nařízeno, aby dal opravit obytné místnosti v č.p.9. a 10.Tyto byty budou sloužit zaměstnancům státního statku, který převezme od 1. ledna 1957 hospodaření na pozemcích po likvidaci jednotného zemědělského družstva. Opravy provedl okresní stavební podnik v Pacově.Vyžádaly si nákladu ve výši 2 396,87Kčs.

Změna správce lihovaru.

V měsíci říjnu 1956 odstěhoval se ze zdejší obce správce lihovaru Emanuel David, rodák ze Smil. Hor, který spravoval zdejší lihovar od roku 1934.

Do Pacova se stěhoval do vlastní vily, kterou si postavil na parcele „Za branou“, v rozmezí tří let po státní měně.

Na jeho místo nastoupil Jar. Veselka, rodák ze Zhoře, který vedl lihovar ve Věžné, kde byl zrušen.

Kulturní podniky 1956.

Dne 11.3.1956 byl oslaven mezinárodní den žen besídkou, kterou připravili učitelé se žáky.Slavnostní projev přednesla učitelka Miloslava Doležalová.

Dne 9.6.1956 sehrál divadelní kroužek posádky v Pacově „Ostříž“ veselohru od Josefa Štolby „Na letním bytě“.

Učitelé hráli pro děti loutkové divadlo.

Do obce zajíždí jednou v měsíci putovní kino z Jihlavy. jeho vedoucím je J.Vrba.Přijíždí s nejnovějšími filmy.

Místní lidová knihovna 1956.

K 31.12.1956 má místní lidová knihovna svazků:

spisy klasiků marxismuleninismu : 80

ostatní společensko- politické :68

přírodovědecké:34

zemědělské: 84

technické:4

jiné naučné: 231

celkem naučné: 501

krásná literatura: 675

knihy pro mládež: 140

Celkem svazků v knihovně: 1316

Počet žactva ve škole na počátku školního roku 1956/57.

Na počátku školního roku 1956 /57 je ve zdejší škole následující počet žactva: celkem 72 (hochů 43, dívek 29). Z místní obce je 20 žáků, z dětského domova 52 žáci.

Střední školu ve Smilových Horách navštěvuje 6 žáků, jedenáctiletou střední školu v Pacově navštěvují 2 žáci 9. třídu, 1 žák 10. třídu, 1 žák 11. třídu.

Učitelé na škole.

Ve školním roce 1956 /57 vyučují na zdejší škole: Doležalová Miloslava, Morava Alois, Papežová Miluše.

Jednotné zemědělské družstvo.

Osoby trvale činné v jednotném zemědělském družstvu.

poř.č.  Jméno a příjmení          členové JZD trvale                              ostatní příslušníci

           družstevníka a popis.     činní                                                   rodin členů

           číslo domu                     celkem     narození v roce                   JZD

                                                 muži ženy  1916  1915- 1905 1895     neprac.     prac. záhum.

1.       Jech Václav         28         1      1         -         -         2       -           -                   -

2.       Vesecký Augus.  21         1      -          -         -         1       -          -                    1

3.       Albrecht Frant.    68         -       2        1          -         1       -          1                   1

4.       Jech František       5          -      1        -          -          -        1         -                    1

5.       Papež Jan            25          1      1        -          -         2        -          2                   -

6.       Valeška Frant.     51          1      -         1         -         -        -          -                    -

7.       Papež Frant.        15          1      1         1         -         1        -          -                   -

8.       Strnad Petr          34          1      1         -         -         2        -          -                    1

9.       Taks Jaroslav      13          1      1         2         -         -        -          -                    -

10.     Kvasnička Fran.  59          1      1         -         2        -         -           1                  1

11.     Pudil Frant.         44          1      -         -          -         1        -           -                   -

12.     Jechová Anton.   47          -       1        -         -          1        -           1                  -

13.     Kříženecký Jan   39          1       1         1        -         1        -           1                   1

14.     Albrecht Fran.     77          1      1         1         1        -         -           -                  -

15.     Šustrová M.a S.   71          1      -         -          1        -         -          -                   1

16.    Kohoutek Václav  40         1      1         -          2        -         -           1                 -

17.     Vaněček Josef       6          1      1         -          -        -          1          -                  1

18.     Jirků Frant.           11         1      1         -         -          2         -         -                   -

19.     Kratochvíl Alois   46         1      1        -          -         2          -          -                  1

20.     Šustrová M. a B.   37         1      -        -          1          -        -           -                  1

21.     Mikulová Anna     30         -       1       -          -          1         -          -                  -

22.     Macko Alois          55         -       1        1        -          -         -          -                  1

23.     Dufková Marie      66         -       1        -          1        -         -          -                  1

Osoby trvale pracující v

JZD úhrnem                              17       18       8         8       17        2

V družstvu pracuje celkem 35 osob, členů družstva. Jedna osoba pracuje námezdně jako nečlen družstva.

První členská schůze v tomto roce se konala 11. ledna 1956, na které za okresní národní výbor v Pacově hovořil B. Macko o vážné situaci družstva a znovu nabádal družstevníky k poctivé a svědomité práci ve družstvu.

Na této schůzi byly též rozděleny práce v živočišné výrobě. Na ošetřování krav v dolní stáji se dobrovolně přihlásil Václav Kohoutek č.p.40, Petr Strnad č.p.34, Alois Kratochvíl č.p.46. Dojit budou Jechová Františka č.p.28, Kříženecká Marie č.p.39, Albrechtová Cecilie č.p.68, Jirková Marie č.p.11 a Jechová Antonie č.p.47.

V horní stáji budou ošetřovat dobytek Ladislav Kříženecký č.p.39 a František Kvasnička č.p.59.Telata bude ošetřovat Klára Jechová č.p.5.

Koně budou ošetřovat a jezdit s nimi František Jirků č.p.11, Josef Vaněček č.p.6 a Bohumil Šustr č.p.37.O prasnice se bude starat Jaroslav Taks č.p.13, o výkrm prasat se bude starat Ferdinand Šustr č.p.75,který není členem družstva.

Dne 24.2.1956 se usnáší členská schůze, na které bylo přítomno 16 členů, požádat ředitelství státních statků, aby převzalo od družstva asi 70 ha pozemků,  které nemají majitele.

Dne 20.3.1956 byla svolána členská schůze, na které byli přítomni za krajský národní výbor v Jihlavě soudruh Konvalina a soudruh Večeřa, za okres. národní výbor v Pacově referent zemědělského odboru Potápek a B.Macko.

Přítomní zástupci úřadů rozebrali situaci družstva, vyznačili v čem jsou nedostatky a tázali se přítomných členů, zda chtějí ve družstvu svědomitě pracovat. Všichni přisvědčili, že ano.Bylo usneseno, že při výroční schůzi zvolí nové představenstvo, které se bude o družstvo opravdu starat.

Ve schůzi představenstva dne 30.3.1956 byla projednána výpověď, kterou podal účetní družstva Miloslav Vesecký.Rozhodnutí o výpovědi bylo odloženo.Václav Kohoutek dostal za úkol projednat na okresním národním výboru v Pacově přidělení nového účetního pro družstvo.

Ošetřovatelé prasat se vzdávají této práce a nastupují za ně dnem 13. dubna 1956 Augustin Vesecký a František Papež č.p.15.

Státní banka českosl. pobočka Pacov, provedla revizi hospodaření družstva a učinila dne 12.4. 1956 jeho rozbor za první čtvrtletí 1956, z něhož vyjímáme: „Jednotné zemědělské družstvo má 33 členů.

Zemědělská půda                               198,08 ha

Orná půda                                          149,81 ha

Výměra zemědělské půdy na jednoho člena činí 6,00 ha.

 

Stav hospodářských zvířat k 31.3.1956:

Druh zvířat              Plán k                Plán k                Skutečný stav               Skutečnost     

                                1.10. 1956         31.3.1956          na 100 ha                     k 31.3.1956

                                kusů                   kusů                  kusů                               kusů

skot celkem              119                    112                        65                             128

z toho krávy               52                      53                        27                               53

prasata celkem         117                    139                        73                              116

z toho prasnice           18                      18                        10                                16

ovce                            18                      22                        11                                22

slepice                      600                    311                      175                              277

Stav skotu jest vyšší oproti plánu, neboť družstvo nemohlo plnit v 1. čtvrtletí 1956 dodávku skotu proto, že nejvyšší váha jatečného dobytka ve výkrmu jest nejvýše 280- 310 kg a není tedy ještě schopen pro dodávku.U prasat je skutečný stav o 23 kusy nižší z důvodu uhynutí 28 kusů selat během 1. čtvrtletí 1956. Stav slepic se snížil uhynutím o 34 kusy.

Hynutí mláďat:

U narozených 4 kusů telat uhynul 1 kus, to je 25 %.U narozených 40 kusů selat uhynulo během 1. čtvrtletí 1956 28 kuů, to je 70 %. Značné hynutí selat jest zaviněno nedostatečným ustájením hlavně však nedostatečnou péčí ošetřovatelů prasat.Po narození není selatům věnována žádná péče.Nemají oddělenou část kotce a jsou společně s prasnicemi ustájeny v močůvce neboť ani u prasnic se selaty není podestýláno ačkoliv družstvo má v zásobě cca 300 q slámy, to je dostatečné množství, aby mohlo podestýlat aspoň prasnicím se selaty.

Družstvo má dvě drůbežárny. Jednu zděnou, která není používána protože v ní byly tuberkulosní slepice.Slepice jsou ustájeny v druhé, montované drůbežárně. Jest třeba udržovati větší čistotu v drůbežárně pravidelným odstraňováním trusu a měněním podestýlky.Krmení je dáváno slepicím do mělkých korýtek, ze kterých je krmivo vyhrabáváno a tím znehodnocováno.Během čtvrtletí uhynulo 23 kusů slepic, což svědčí o tom, že i v této drůbežárně není zdravotní stav drůbeže uspokojivý.

Plnění plánů přírůstků:

Družstvo provedlo koncem 1. čtvrtletí vážení veškerého mladého hovězího a vepřového dobytka.

U skotu je plánovaný přírůstek pro rok 1956 u telat 0,40 kg, u ostatního mladého dobytka 0,35 kg.Celkový přírůstek u všeho mladého hovězího dobytka dohromady činí za 1. čtvrtletí 1956 celkem 0,34 kg.

U prasat ve výkrmu jest plánovaný přírůstek 0,45 kg, skutečně docílený přírůstek za 1. čtvrtletí 1956 0,19 kg.Nízký váhový přírůstek u prasat je zaviněn nedostatečným krmením a ošetřováním prasat.

Plnění plánu živočišných výrobků:

Celková výroba mléka za 1. čtvrtletí 1956 činí 12 471 litrů, to je na 1 ha 63 litry.Průměrná dojivost na kus a den činí 2,58 litrů. Družstvo trvale vykazuje nízkou dojivost pod okresní průměr.Jest zaviněna nedostatečnou péčí o dojnice a nedostatkem kvalitního sena.

Plánovaná snůška vajec pro 1. čtvrtletí 1956 činí 4 800 kusů, 32 kusy na 1 ha. Skutečnost činí 1 860 kusů na 1 ha.Plánovaná průměrná snůška činí na kus a měsíc 16 vajec, skutečná snůška na kus a měsíc činí 6,50 vajec.

Plnění plánu povinných dodávek státu:

Druh                                     Plán                      Skutečnost              Skutečnost na 1 ha

mléko                                  10 219 l                   9 719 l                        49 l

vejce                                     3 196 kusů             1 701 kusů                      8,5 kusů

maso vepřové                       2 111 kg                 2 368 kg                        11,9 kg

maso hovězí                         1 080 kg                    106 kg                          0,5 kg

Plnění volného prodeje:

Druh                                    Plán                        Skutečnost                  Skutečnost na 1 ha

mléko                                   -                              1 356 l                             6,9 l

vejce                                    -                                 -                                       -

maso vepřové                      -                                 -                                       -

maso hovězí                        -                                 -                                       -

Řízení družstva:

Během 1. čtvrtletí 1956 byly konány 3 schůze představenstva a 4 členské schůze.

Revisní komise jednot. zeměděl. družstva vůbec žádnou činnost nevyvíjí.

Pokud se týká práce funkcionářů, jest stále nedostatečná.Předseda družstva krmí krávy v kravíně, vedoucí pracovní skupiny v rostlinné výrobě krmí prasata a prasnice a vedoucí živočišné výroby nemá o řádné plnění své funkce zájem a nestará se o odstranění nedostatků. V důsledku této okolnosti se nikdo o řádný chod v rostlinné výrobě nestará a za plnění úkolů ostatních pracovníků v družstvu nikdo nezodpovídá.

Rozbor se dále zabývá plněním celoročního plánu, stavem účetním a provozní evidencí atd.

Závěr:

Situace v Jednot. zeměděl. družstvu se během 1. čtvrtletí 1956 podstatně nezměnila. Počátkem roku byl sice na JZD ustanoven organizátor, avšak po14 dnech  byl ze družstva odvolán.

Podle našich informací měla býti situace družstva řešena s konečnou platností orgány krajského národního výboru, avšak k vyřešení nynějšího stavu dosud nedošlo. Družstvo mělo ke konci 1. čtvrtletí 1956 promeškané provozní úvěry ve výši 3 000Kčs a nevyrovnané pohledávky cca 32 000Kčs z toho důvodu, že pro nepředložení podkladů nemohl býti družstvu poskytnut provozní úvěr a doúvěrovány zásoby respek. provozní potřeby nakoupené z vlastních prostředků a tím vyrovnat splatné závazky.

Jak je z rozboru patrno, vinu na nynějším stavu ve družstvu v Těchobuzi má zcela nedostatečná organisace práce, špatná pracovní morálka družstevníků a paušální odměňování v živočišné výrobě podle počtu ustájených kusů jakož i okolnost, že nebyly zavedeny dosud doplňkové odměny v rostlinné a živočišné výrobě.Tyto všechny okolnosti zavinily i nepříznivý finanční stav družstva neboť od června nebyly družstevníkům pro nedostatek finančních prostředkůproplaceny zálohy na pracovní jednotky a dosud nemohly býti ještě vyplaceny doplatky na pracovní jednotky z r. 1955 ve výši Kčs 11 512,67.

Ve družstvu nebyla dosud konána výroční členská schůze a nebyly provedeny nové volby funkcionářů!Tolik z rozboru hospodaření za 1. čtvrtletí r. 1956.

Výroční schůze jednot. zem. družstva se konala dne 20. dubna 1956 za přítomnosti zástupců krajského národního výboru s. Konvaliny a s. Večeři,za okresní národní výbor byl přítomen instruktor pro jednotná zeměděls. družstva B.Macko, referent zeměděls. odboru Votápek, okres. veterinář Dr. Řezáč a zástupce státní banky českosl. Carda.

Do představenstva byli navrženi a zvoleni:

1. Vesecký Miloslav č.p.21- zvolen 16 hlasy, 1 se vzdal hlasování.

2. Šustr Bohumil č.p.27 zvolen 16 hlasy, 1 se vzdal hlasování.

3. Albrecht Frant. č.p.77 zvolen 16 hlasy, 1 se vzdal hlasování.

4. Papežová Marie č.p.25 zvolena 15 hlasy, 2 se vzdali hlasování.

5. Papež Frant. č.p.15 zvolen 16 hlasy, 1 se vzdal hlasování.

6. Macková Anežka č.p.55 zvolena 16 hlasy, 1 se vzdal hlasování.

7. Valeška Frant. č.p.51 zvolen 16 hlasy, 1 se vzdal hlasování.

Všichni navržení funkci přijali.

Do revisní komise navrženi a zvoleni:

Číslo     Navrženi                                   Obdrželi                     Zdrželi se

řad                                                           hlasů                         hlasování

1.          Taks Jaroslav č.p.13                      16                              1

2.          Kohoutek Václav č.p.40                16                              1

3.          Kratochvíl Alois č.p.46                  16                              1

4.          Strnad Petr č.p.34                           16                              1

5.          Albrechtová Cecilie č.p.16             16                              1

Všichni funkci přijali.

Za předsedu byl navržen a zvolen František Albrecht č.p.77.Tento funkci nepřijal.

Staré předsednictvo je nadále zodpovědno za provedení řádného osetí jařin a provedení všech dalších prací.

Špatné hospodaření ve družstvu se stále zhoršuje a tak někteří členové podávají odhlášky ze družstva.

Dne 15. června 1956 tak činí Jaroslav Taks č.p.13.Úvodem ve své odhlášce uvádí toto: „Vzhledem k tomu , že již od 1.7.1955 do dnešního dne nejsou vypláceny zálohy na pracovní jednotku, nebyly vyplaceny ani žádné doplatkyza minulý rok a není ani žádná naděje, že v dohledné době budou vypláceny aspoň zálohy, dávám tímto výpověď z členství jednotného zemědělského družstva v Těchobuzi.“

Dne 19.6.1956 podává odhlášku ze družstva František Kvasnička č.p.59 a dne 3.7.1956 odhláší se ze družstva manželka dosavadního předsedy družstva Anna Strnadová č.p.34.

Dne 21. srpna 1956 byla svolána členská schůze družstva, na kterou se dostavili zástupci okresního národního výboru v Pacově, zástupci krajského národního výboru v Jihlavě,aby s konečnou platností rozhodli o dalším osudu družstva v Těchobuzi.

Zápis z této schůze uvádím:

Zápis z členské schůze jednotného zemědělského družstva Těchobuz, konané dne 21.srpna 1956 v kanceláři družstva v 15 hodin odpoledne.Přítomno dle listiny přítomných 27 členů a za okresní výbor v Pacově soudruh Trpák, náměstek předsedy, B. Macko, instruktor pro jednotná zemědělská družstva, účetní instruktor s. Hubka, za krajský národní výbor v Jihlavě účetní instruktor s. Pelikán, dva zástupci československých státních statků z Pelhřimova.

Program.

Definitivní vyřešení situace jednotného zemědělského družstva Těchobuz.

Jednání:

Schůzi zahájil soudruh Macko, instruktor pro výstavbu jednotných zemědělských družstev.Vysvětlil celou situaci družstva, hlavně nedostatky v hospodaření a poukázal, že za takovéto situace není možno, aby družstvo dále hospodařilo a plnilo výrobní a dodávkové úkoly.Za nynější situace není možné zaručit další chod družstva a musí se hledat jiný způsob hospodaření.Již několikrát bylo o tomto problému hovořeno na schůzích i na okresním národním výboru a závěr je takový, že převezmou hospodaření od družstva Těchobuz československé státní statky.Po vysvětlení celé situace předal slovo účetnímu instruktorovi s.Hubkovi, který seznámil členy se situací finanční, jaká jsou aktiva a pasiva. Jak vypadá celé hospodaření po stránce finanční, jaké má družstvo závazky.Po vysvětlení finanční situace družstva, vysvětlil jak bude provedeno vyúčtování při předávání českos. státním statkům.

Zástupce českos. státních statků hovořil za jakých pracovních podmínek budou pracovat ve statku, jaká budou mít práva, povinnosti, jak budou odměňováni a jaké budou mít nároky na osobní hospodářství. Na několika příkladech ukázal, jaké jsou normy jak v rostlinné, tak i v živočišné výrobě na statcích a jaké jsou odměny za splněné normy.

V diskusi se jednotliví družstevníci ptali, jak je prováděno odměňování ve statcích, na co mají nárok a podobně. Veškeré otázky ze strany družstevníků byly řádně vysvětleny.

Po diskusi nechal s. Macko hlasovat, kdo je pro soukromé hospodaření a kdo je pro přechod do státního statku.

Pro soukromé hospodaření se rozhodli členové:

Kříženecký Jan č.p.39

Taks Jaroslav č.p.13

Kvasnička František č.p.59

Šustrová Marie č.p.71

Jech Václav č.p.28

Strnad Petr č.p.34

Ostatní přítomní členové se rozhodli pro přijetí do českos. státního statku se svým hospodářstvím, tj. pozemky.Tímto definitivně přestává jednotné zemědělské družstvo v Těchobuzi společně hospodařit a převezme hospodaření českos. státní statek postupně tak, aby již přípravu pro příští rok si provedli sami.Sklizeň z pozemků bude ještě provádět družstvo za přítomnosti zástupců, které určí okresní národní výbor v Pacově.Rovněž bude jmenován likvidátor, který bude provádět celé předání družstva do hospodaření státního statku a vyúčtování.

Po skončeném hlasování provedl s. Macko závěr, kde uvedl, aby družstevníci dále pracovali a chránili družstevní majetek před jakýmkoliv zcizováním a hlavně sklizeň na polích aby nebyla rozkrádána.

Soudruh Trpák ještě dodal, že případ ponechání každému 0,50 ha záhumenky ,bude projednáno v radě okresního národního výboru.

Schůze skončena v 18 hodin.

Za družstvo:                         Zapsal: Vesecký

Kohoutek

Valeška

Strnad

Jech V.

Šustr

Likvidace družstva.

Správa krajského národního výboru v Jihlavě na základě směrnic ministerstva zemědělství č.j. 300 511/ 55- 413 ze dne 2. srpna 1955 po projednání s okresním národním výborem v Pacově, ruší jednotné zemědělské družstvo v Těchobuzi výměrem ze dne 4. prosince 1956, č.j. 10 856- Pn / 56.

Vydělení pozemků.

Zemědělcům, kteří se rozhodli pro soukromé hospodaření, byly vyděleny pozemky v té výměře, kterou vnesli do družstva. Byl o tom sepsán protokol, který uvádím.

„ Technická zpráva, obec Těchobuz, okres Pacov, je převážně zemědělská obec s výměrou katastrálního území 774,17 ha.V této obci bylo v roce 1951 založeno JZD, které se rozhodlo, že od 1. ledna 1957 předají hospodaření českos. státním statkům- ředitelství Pelhřimov.

Protože v této obci začnou hospodařit státní statky, rozhodlo se šest zemědělců, dříve členové jednot. zeměděls. družstva, hospodařit soukromě na výměře, kterou vnesli do družstva.Proto bylo přikročeno k vydělení pozemků těmto vystupujícím zemědělcům.Pro soukromé hospoda-

ření se rozhodlo těchto šesr zemědělců:

1. Jech Václav č.p.28

vnesl do JZD: 7,9769 ha zem. půdy, po vydělení dostal 7,8065 ha zem. půdy.

2. Kříženecký Jan č.p.39

vnesl do JZD :10,5981 ha zem půdy, po vydělení dostal 10,1748 ha zem. půdy.

3. Kvasnička František č.p.59

vnesl do JZD: 5,9419 ha zem. půdy, po vydělení dostal 6,1385 ha zem. půdy.

4. Strnad Petr č.p.34

vnesl do JZD 7, 3719 ha zem.půdy, po vydělení dostal 7,1373 ha zem. půdy.

5. Šustrová Marie č.p.71

vnesla do JZD 6,4496 ha zem. půdy, po vydělení dostala 6,4914 ha zem. půdy.

6. Taks Jaroslavč.p.13

vnesl do JZD 8,5728 ha zem. půdy, po vydělení dostal 8,9919 ha půdy.

Celkem bylo vzato do úpravy 46,74 ha zem. půdy. Tato výměra ubyla z výměry ČSSS. Při vydělování pozemků byli přítomni všichni dotyční zemědělci, předseda JZD, předseda míst. národního výboru a zástupci okresního národního výboru zem. odboru v Pacově.

Na schůzi konané v kanceláři družstva dne 27. října 1956 byla projednána a vysvětlena dotyčným zemědělcům situace a podmínky při vydělování.Dále jim bylo navrženo, aby se ustanovila arondační komise, která by měla za úkol rozdělit půdu vystupujícím zemědělcům.Tato komise se však neustanovila a nechtěla tuto práci provést.

Bylo tedy přikročeno k jednání s každým vystupujícím zemědělcem, kterému byly za přítomnosti pracovníka okres. národ. výboru zem. odboru přiděleny pozemky.Z celkového počtu šesti zemědělců dotčených úpravou bylo dosaženo písemné dohody od všech zemědělců.

Změny vzniklé úpravou byly zakresleny do mapy a vytýčeny v terénu.Opravu evidenčních listů si provede místní národní výbor sám.

Práce byla ukončena dne 3. listopadu 1956.“

Likvidátor jednotného zemědělského družstva.

Likvidátorem jednotného zemědělského družstva  jmenoval okresní národní výbor v Pacově dosavadního účetního družstva Miloslava Veseckého.

PDF RTF
zpět na menu
KONTAKT MAPA WEBU

Kontaktní spojení

Úřední hodiny

ADRESA ÚŘADUTěchobuz 60,
395 01 Pacov
TELEFON565 443 900
FAX565 443 960
MOBILNÍ TELEFON724 192 514
E-MAILobec@techobuz.cz
STŘEDA9.00 - 11.00

Copyright 2013 Těchobuz
Webdesign Estetica s.r.o.

Webová verze