Rok 1958

Počet obyvatelů k 1. lednu 1958.

 

číslo   Majitel domu                                             počet osob

pop.

1. Dětský domov , děti                                            46

                            personál                                       13

2. Neobydleno ( byt u stájí ve dvoře)                      -

3. Pokorný Josef                                                        2

4. Mrázek Stanislav                                                   5

4. Novotný Jan                                                           2

5. Jechová Klára – neobydleno                                  -

6. Vaněček Josef                                                        2

7. Moravcová Milada – neobydleno                          -

8. Sláma Vojtěch                                                       4

9. Vidrna Václav                                                       2

9. Paul Václav                                                           3

10. Vesecký Miloslav

11. Jirků František                                                    3

12. Váňa Jan                                                             4

13. Taks Jaroslav                                                      5

14. Kouba Jindřich                                                   8

15. Papežová Marie                                                  1

16. Primus Antonín                                                  3

17. Kříženecký Antonín                                           2

18. Najfus Jindřich                                                   4

19. Švárová Marie                                                    2

20. Papež Prokop                                                     2

21. Vesecký Augustin                                              2

22. Petrásek Josef                                                     5

23. Dušková Marie                                                   4

24. Strnad Petr  - neobydleno                                  -

25. Papež Jan                                                           2

26. Zhorný Václav                                                   3

 

27. Mašek Jaroslav                                                  3

28. Jech Václav                                                       2

29. Pokorný Jan                                                      4

30. Mikulová Anna                                                 2

31. Novák Karel                                                      4

32. Kokštajnová Antonie                                        1

33. Bouška František                                              3

33. Koubová Marie                                                 2

34.Strnad Petr                                                         3

35. Zuzková Marie                                                  1

36. Krejčí Karel                                                      2

37. Šustr Bohumil                                                   2

38. Vojna Václav                                                    2

39. Kříženecký Jan                                                 6

40. Kohoutek Václav                                             3

41. Rozbořeno                                                         -

42. Pudil Adolf                                                       7

43. Macko Jan                                                        5

44. Pudil František                                                 1

45. Procházka František                                         3

46. Kratochvíl Alois                                               3

47. Jechová Antonie                                               1

47. Šimon Josef                                                      4

48. Vesecká Anna – rozbořeno                              -

49. Simandl Jindřich                                               3

50. Škochová Božena                                             3

51.Valeška František                                              1

52. Kvasničková Anna                                           1

53. Novotný František                                           4

54. Kohoutek František v pohraničí – neobydleno -

55. Macko Alois                                                    5

56. Jech František                                                  6

57. Rozbořeno                                                        -

58. Švára František                                                3

59. Kvasnička František                                        5

60. Morava Alois                                                  4

61. Novotný František                                          4

62. Buřičová Marie                                               1

63. Vesecký Quido                                               4

64. Vesecký Miroslav                                           2

65. Papež Bohuslav                                              5

66. Dufek František                                              3

67. Rozbořeno                                                       -

68. Albrecht František                                          4

69. Švec Jindřich                                                  2

70. Veselka Josef                                                  4

 

71. Šustrová Marie                                                 2

72. Pořínský Václav                                               3

73. Švec Jindřich. Neobydleno                              -

74. Veselka Jaroslav                                               2

75. Šustr Ferdinand                                                2

76. Votava František                                              2

77. Neobydleno                                                      -

78. Obecní špejchar                                               -

79. Lihovar- provozovna                                        -

80. Hasičská zbrojnice                                           -

 

Snáška:

Počet chalup: 72, z nich 4 neobydleny, 1 obecní špejchar, 1 provozovna lihovaru, 1 hasičská zbrojnice, 1 zámek, 1 státní statek, 1 hostinec, 1 obchod, 1 podkovář.

Obyvatel celkem: 273, z toho dětský domov ( děti a personál) 59, z nich místní obec  214.

 

Počasí 1958.

 

V první polovině měsíce ledna menší noční mrazíky, s častými sněhovými přeháňkami. 13. a 14. ledna déšť.21. ledna začaly mrazy kolem – 17°C a trvaly až do konce měsíce.

1. února byl pěkný předjarní den, první prolet včel. 10. února denní teplota vystoupila na + 10°C, toho dne byl silný prolet včel. Až do 15. února jsou noční teploty nad nulou. 11. února mezi 3. a 4. hodinou ráno silná polární záře. Od 16. února noční teplota mírně pod nulou.

20., 21. a 22. února silné sněžení. 28. února klesla noční teplota na – 14°C.

1. březen začal nočním mrazem – 16°C. 2. a 3. března silně sněžilo, vítr tvořil na silnicích závěje.Autobus jel k Pacovu až ve 14 hodin.Mrazy kolem – 10°C trvaly až do 27. března.28. března byla noční teplota na nule. 30. března přišel déšť. 31. března již opět noční teplota – 6°C.

Do 15. dubna pohybovala se noční teplota kolem – 5  °C. Časté sněžení. Denní teplota nad nulou. 16. dubna oteplení, noční teplota nad nulou. První polní práce začaly 19. dubna. První bouře 3. května. V červnu zdrželo sklizeň sena přeháňkové počasí, které nastalo 18. června.

Žně začaly 18. července, kdy ve státním statku začali sekat ozimou řepku. Od 21. do 24. července dešťové přeháňky.

Z 1. na 2. srpna přihnala se v noci před 24. hodinou větrná smršť. U „Sádek“ byla vyvrácena klenka.Sekání obilí začalo 4. srpna. 5. srpna nastalo přeháňkové počasí, které trvalo do 12. srpna a tím žňové práce pokračovaly pomalu kupředu.Časté dešťové přeháˇky přicházely do 27. srpna. Zlepšení počasí nastalo 28. srpna a pěkné dni trvaly až do 7. září.

Podzim byl suchý. První sníh padal 30. listopadu.

Od 1. do 18. prosince mrazy kolem – 10°C. 18. prosince nastala obleva, vánoce byly bez sněhu.

 

Hynutí zvěře.

 

Následkem dlouhé letošní zimy uhynulo značné množství zvěře, hlavně srnčí, které přicházelo až do dvora státního statku.

Soupis hospodář. zvířectva ke dni 1.ledna 1958.( bez státního statku)

 

Slepice: 959           Kohouti:   51                Husy: 22                Prasata: do půl roku: 77

                                                                                                                od půl roku: 75

 

Plemenné prasnice: 4         Skot: do 1 roku 55 do dvou let: 27   od 2 let: 6

 

Krávy : 84          Tažní voli: 6       Koně:  do 12 let: 9     od 12 let: 6

 

Kozy: 50               Ovce a berani: 18

 

Zrušení lihovaru.

Poslední kampaň v místním lihovaru byla v r. 1957 / 58. Práce byly ukončeny 11. ledna 1958. Zpracováno bylo 35 vagonů brambor. Vyrobeno bylo 350 hektolitrů lihu. Poslední lihovarník byl Jaroslav Veselka, rodák ze Zhoře.Lihovar byl uzavřen a vyřazen z provozu.

 

Most u Danělu.

Dne 23.ledna 1958 bylo komisionelní jednání o výstavbě nového mostu u rybníka Danělu, za přítomnosti zástupců vodního hospodářství rady krajského národního výboru v Jihlavě Dr. Milana Spáčila a Ing. Libora Vykydala, za místní národní výbor Bohumila Šustra, za lidový rybářský spolek v Pacově, který má pronajaté rybníky v místním katastruVladimíra Prokopa a Antonína Macury.

Bylo dohodnuto postavit most, v místě starého dřevěného mostu, 6,80 m dlouhý. Bude postaven na betonových mostních pilířích, jako železobetonová deska 40 cm silná, šířka mostu 380 cm.Po obou stranách mostu má být odrazníkové zábradlí vysoké 90 cm.

 

Geologický průzkum.

Ústřední správa Jáchymovských dolů v Horažďovicích oznámila dne 24.3.1958 národnímu výboru, že v katastru zdejší obce bude proveden povrchový geologický průzkum.

 

Zámecký park.

Popis parku k 1.lednu 1958, který napsal ředitel dětského domova Emanuel Tippman, který park ošetřuje.

„ Tento park byl založen asi před 150 lety. Nynější celková výměra činí 9,15 ha, z toho louky 1,40 ha, rybníky 2,45 ha.Z výměry luk, které jsou součástí parku, bylo od roku 1955 do roku 1959 zalesněno 1, 08 ha sazenicemi jehličnanů a listnáčů v počtu asi 5 000 kusů.Část těchto sazenic byla použita na podsazení parku.

Park je situován v kotlině prostírající se od východu k západu. Touto kotlinou protéká potok.Podle břehů tohoto potoka jest rozložen park.Parkem procházejí dvě veřejné cesty, jedna cesta vede podle hřiště (tenisu), zbořeniště sklářské huti, starou lipovou alejí do Zadní Stříteže. Při opuštění této aleje se odbočuje jedna cesta na Blatnice a druhá cesta k Pstruhovým

 

rybníčkům.

Druhá veřejná cesta vede podél potoka, rybníku Loudalu, směrem k Čihadlu.

Park pravděpodobně vznikl z původního smíšeného lesa, který byl upraven v přírodní park.Porost v parku jest složen z jehličnanů a listnáčů.Tyto porosty tvoří sladěné celky.

Porosty značně utrpěly nadměrnou těžbou v letech 1945 – 1948 a katastrofálním suchem v roce 1947.

Z jehličnanů jsou zastoupeny tyto druhy: smrk ztepilý, jedle, borovice vejmutovka, modřín.

Z listnáčů: lípa malolistá, javor horský, dub zimní i letní, buk, jasan, jeřáb, líska, osika, olše, bříza, habr, topol.

Z keřů jsou pak zastoupeny zbytky skupin jasmínu, bezu, střechy, ptačího zobu, šípku.

Okrasné keře jsou značně prořídlé neustálým vyřezáváním neodpovědných lidí.

Z pozoruhodných stromů jedinců nebo skupin, zaznamenává se smrk na hrázi rybníka Loudalu, smrk na levém okraji tohoto rybníka, skupina smrků v hrázi rybníků u rybníka Danělu, lípy podél cesty k Čihadlu, zbytky lipové aleje podél cesty od hřiště k Loudalu.Přestárlé břízy a olše lemují břehy obou rybníků. Skupina modřínů pod hrází rybníka Loudalu. Mohutná lipová alej lemující cestu od hřiště k Zadní Stříteži.

Skupina mohutných smrků podél cesty od Sádek k Loudalu, s ojedinělými javory, břízou a borovicí.

Skupina mohutných smrků s ojedinělými listnáči u lihovaru. V tomto porostu se též nacházejí dvě mohutné borovice – vejmutovky.

Cesta pod zámkem je lemována zbytkem aleje listnáčů. Část této aleje se skládá z několika mohutných smrků.

Část parku je pod kravínem, kde byl umístěn vchod do parku.Vchod byl v r. 1956 zničen neodpovědnou úpravou vjezdu do parku. Tato část parku je v desolátním stavu, neboť do tohoto prostoru vytéká močůvka.Listnáče zde rostoucí hynou.“

 

Výsadba parku 1958.

Na jaře roku 1958 bylo vysázeno v parku na březích potoka a na loukách po levém břehu potoka 400 stromků vrby bílé, které místní včelaři dostali od včelařského spolku v Pacově.Dále bylo v parku vysázeno 20 smrků, 100 jedlí, 50 modřínů, 200 buků, 150 lip, 10 jasanů, 50 topolů, 20 dubů a 10 keřů pámelníku.

Na podzim tohoto roku bylo v parku vysázeno 250 topolů bílých a 50 olší. Stromky dodala a práci s výsadbou provedla firma Hrazení vodních bystřin v Pelhřimově.

 

Výsadba parčíku u pomníku padlých.

Parčík u pomníku padlých v první světové válce byl na jaře zryt a připraven k výsadbě. Okrasné keře, keřové růže a květiny trvalky byly objednány ze školek v Žehušicích u Čáslavě, prostřednictvím zdejšího rodáka Stanislava Veselky, který je tam zaměstnán.Na zakoupení těchto sazenic věnovali Československý svaz mládeže 180Kčs, výbor žen 100Kčs, členové místního národního výboru 150Kčs.

Práce spojené s výsadbou provedli učitelé zdejší školy se žactvem.

Učitelé se zavázali, že se budou starat o tento parčík a se žáky neubudou ošetřovat.

 

 

 

Hospodářská plocha obce k 1. lednu 1958.

 

Celková výměra obce        442,27 ha.

Z toho: orná půda     298,86 ha                domácí zahrady        5,29 ha       

ovocné sady      0,74 ha                louky trvalé            61,55 ha

pastviny          18,21 ha                zemědělská půda úhrnem   384,65 ha

lesní půda                   15,92 ha                rybníky                      9,61 ha

zastavěné plochy a plochy domů             6,62 ha

plochy neplodné                                     25,97 ha

 

Přehled o plochách kultur k 1. lednu 1958.

Československý státní statek obhospodařuje:

celková výměra                                       183,15 ha

domácí zahrady                                           0,28 ha

louky trvalé                                                28,71 ha

pastviny                                                      14,99 ha

zemědělská půda úhrnem                        173,69 ha

zastavěné plochy                                         2,57 ha

plochy neplodné                                          6,89 ha

 

Lesy lesního družstva Zhořec: celková výměra                             257,11 ha

                                                 z toho louky trvalé                            0,06 ha

                                                 pastviny                                             0,15 ha

                                                 zemědělská půda úhrnem                  0,21 ha

                                                 lesní půda                                       256,77 ha

                                                 plochy neplodné                                 0,13 ha

 

Soukromé zemědělské závody 1958.

Velikostní skupina                        počet zem.         celková vým.  orná půda  domácí  ovocné

zem. závodů                                  závodů               zem. závodu      ha            zahrad.  sady

nad 0,10 ha do 0,50 ha                   10                       3,65                 2,34         0,43            -

nad 0,50 ha do 2,00 ha                   30                      29,39               18,07        1,69           0,74

nad 2,00 ha do 5,00 ha                    5                       15,85               11,90        0,29             -

nad 5,00 ha do 10,00 ha                 12                      99,35               77,61        0,37             -

nad 10,00 do 15 ha                          6                       69,28               53,87        0,37             -

Soukromé zeměděl.

závody úhrnem                               63                    217,52               163,79       3,09          0,74

Pozemky nepatřící

k zem. závodům                             -                         35,24                   5,36       1,92             -

Hospodářská plocha

obce                                               63                      252,76              169,15       5,01          0,74

 

 

 

 

Louky      pastviny        zem.půda        lesní půda      rybníky      zastav.plochy     plochy nep.

trvalé         ha                celkem ha       ha                   ha               a plo.dvorů ha    a  ostatní ha

   0,40         0,12               3,29                -                     -                  0,36                      -

   2,78         0,41             23,69               3,85                -                   1,71                    0,14

   2,88         0,40             15,47               0,20                -                   0,18                      -

 15,45        0,88              94,31               4,06                -                   0,98                      -

 11,05        0,67              65,90               2,50               0,12              0,66                     0,10

 32,56        2,48            202,66              10,61              0,12              3,89                     0,24

    -             0,84               8,12                5,31              3,10                -                        18,71

 32,56         3,32            210,78              15,92             3,22                3,89                  18,95

 

 

Ukazatel                    Stav k                             Rozdíl               Odůvodnění přírůstku                                  

                               1.1.1957         1.1.1958      + /  -                 nebo úbytku

                                ha      a            ha      a      ha     a

Počet zeměděl.                                                                           Záhumenkáři JZD 3 typu

závodů bez záhum.      46                   63          + 17                  do souk. sektoru

Hospodářská                                                                               Rozpuštění JZD, předání

plocha obce             442     27      252      76     - 18951             stát. statkům Vodice

Orná půda               298     86      169      15     -  12971                        / /

Zemědělská

půda celkem            384     37      210       73    - 173   64          Lesy družs.Zhořec

 

 

Držitelé zemědělské půdy od 0 do 0,50 ha.

Jméno a příjmení ,číslo     výměr.     Osoby, které v zeměd. pouze pomáhají, mají jiné zaměst.

                                                                     hospodář                                           přísl. rodiny

                                            ha          jiné zem.  staveb   průmy.   jiný obor       jiné zem. obor

Valeška Frant.        51      0,50              1              -             -            -                      -           -

Kouba Jindř.          14       0,40             -               1            -            -                      -           -

Jechová Antonie    47       0,50             -               -             -            -                     -           -

Sláma Vojtěch         8       0,50             -               -             -            1                     -          -

Šustrová Marie       37      0,50             -                -            -            -                      1          -

Vesecký Augustin  21      0,50              1              -             -            -                     -           -

Buřičová Marie      62      0,50              -              -             -             -                     -           -

Macková Anež.     55       0,50              1              -             -            -                     -           -

Kratochvíl Alois   46        0,50              1             -             -             -                     -           -

 

 

Od 0,51 do 2 ha.

 

 

 

 

 

Jméno a příjmení      číslo     výměra     Pracuje v zeměděl.    prac. v jiném   nepracuje

hospodáře                  pop.      ha            mužů            žen         zaměstnání

Novotný Jan                 4       0,34            -                   -                  -                     2

Kvasničková A.          52      0,36            -                   -                  -                      1

Veselka Josef              70     0,24             -                   -                  1                     -

Jirků Frant.                  11     0,50             1                  1                  -                     -

Papežová Marie          25      0,50            1                   -                  -                     -

Albrechtová C.            68      0,50           1                   -                  -                      1

Škochová Božena        50      0,50           -                   -                   2                     -

Dufek Frant.                66      0,50            1                  -                  2                      -

Papež Jan                    25      0,50            1                   1                  -                      -

Bouška Frant.             33       0,50            -                   -                  3                      -

Šustr Ferdin.               75       0,30           1                   1                  -                      -

Pořínská V.                 72      0,30            -                   1                  1                      -

Pokorný Josef               3      1, 82           -                    -                  1                      1

Vaněček Josef              6       0,60            1                   -                  -                      1

Švarová Marie            19       1,00           -                    1                 -                       -

Pokorný Jan                29       0,71           -                    1                  1                     -

Strnad Petr                  34       1,28           1                   1                   -                     -

Krejčí Karel                36       0,97           -                    -                   1                    -

Kohoutek V.               40       0,65            1                   1                  -                      -

Macko Jan                  43       1,31            -                    1                  1                     -

Pudil Frant.                44        0,58            1                   -                   -                     -

Novotný Frant.          53        2,00            1                    -                   1                    -

Papež Bohusl.            65        0,65            -                   -                    2                    -

Votava Frant.             76        1,04            -                   1                    -                    -

 

Od 2,01 do 5,00 ha.

 

Jméno a příjmení         číslo          výměra                         Pracuje                                nepracuje

hospodáře                    pop.             ha               v zemědělství             v jiném zam.

                                                                           mužů          žen

Vojna Václav                38              4,58                 1              1                    -                       -

Dušková Marie             23              3,88                  -              1                     1                      -

Pudil Adolf                   42              3,43                  -              1                     1                      -

Švec Jindřich                69              3,50                  1              -                     -                       -

Šustrová Marie             71              4,20                  1               1                    -                      -

 

Od 5,01 do 10 ha.

Váňa Jan                        12             8,35                   1              1                   -                     -

Taks Jaroslav                 13             8,86                   1              1                   -                     -

Primus Jindřich              16            7,53                    1              -                   -                     2

Najfus Jindřich               18            8,83                    1              1                   -                     -

Papež Prokop                 20            7,67                    1              1                   -                     -

Petrásek Josef                22             9,72                   2               1                   -                    -

Mašek Jaroslav          27                7,28                 1                 1                   -                  -

Jech Václav               28                7,75                 1                 1                   -                  -

Kříženecký Jan          39                9,72                 1                 1                   -                  -

Kvasnička Frant.        59                6,08                 1                1                   -                  -

Novotný Alois           61                6,51                 1                 1                   -                  -

Vesecký Quido          63                9,72                 2                 2                   -                  -

 

Od 10,01 do 15 ha.

Jméno a příjmení       číslo                      Pracuje                                          Nepracuje

hospodáře                   pop.            v zemědělství                                v jiném zam.

                                                 ha            mužů          žen          

Kříženecký Antonín     17      10,63             1              -                            1                         -

Simandl Jindřich          49      10,92             2               1                           -                         -

Jech František              56       11,20             1              1                           -                         -

Švára František            58       11,58             2              1                           -                          -

Zhorný Václav             26       10,10             1              1                           1                         -

 

U soukromě hospodařících zemědělců je zaměstnáno celkem 45 osob, z toho 26 mužů, 19 žen.U státního statku pracuje 18 osob.

 

Soudní znalci.

 

Rada místního národního výboru ve své schůzi konané dne 14.4.1958 zvolila stálé soudní znalce. Jsou to: Augustin Vesecký č.p.21 a Bohumil Šustr č.p.37.

 

Včelařství 1958.

 

K 1. květnu 1958 je v obci 6 včelařů, kteří mají 43 včelstev. Na podzim tohoto roku zazimovali 60 včelstev. Dodávka medu připadá 1,70 kg na jedno včelstvo na které byl v minulém roce odebrán zlevněný cukr. Na tuto dodávku musí včelař uzavřít smlouvu s výkupem, chce –li obdržet zlevněný cukr. Na jedno včelstvo připadá 7 kg cukru po 7 Kčs.

 

Cena lesních plodin.

Jednota, lidové spotřební družstvo, vykupuje lesní plodiny a platí za 1 kg: borůvky 4,-Kčs, brusinky 5,- Kčs, maliny 5,-Kčs, ostružiny 4,- Kčs, šípky 3,- Kčs, jahody lesní 5,40 Kčs.

 

Očkování proti tuberkulose.

Dne 30.června 1958 provedl okresní ústav národního zdraví v Pacově tuberkulinové zkoušky ve zdejší obci ročníků 1927, 1928, 1932, 1933, 1938, 1939 a 1952.

 

 

Svazarm.

Dne 23. června 1958 byla konána ustavující schůze Svazarmu ( Svaz pro spolupráci s armádou). Při této příležitosti byly promítnuty krátké naučné filmy.Tento spolek nevykazoval žádnou činnost.

 

Státní statek přejímá investice od jednot. zem. družstva v likvidaci.

 

Investice provedené jednotným zemědělským družstvem Těchobuz v č.p.1, 9 a 10 byly státními statky převzaty až v r. 1958. Učiněn byl o tom zápis, který uvádím.

Zápis sepsaný dne 28. července 1958 v Těchobuzi, okres Pacov za přítomnosti uvedených. Za českoslov. státní statky Pelhřimov: s. Zábrana, ředitel, s. Váňa Václav, hlavní ekonom.

Likvidátor JZD: Mil. Vesecký.

Zy okresní národní výbor Pacov: s. Ladislav Valenta, odbor zemědělství, s. Jiří Douša, odbor finanční, s. Jan Trkola, úřední likvidátor.

Vedoucí hospodářství českoslov. stát. statků v Těchobuzi s. Hruška.

Předmětem jednání jest převzetí investic provedených jednotným zemědělským družstvem Těchobuz v číslech popisných 1.,( má být 2) , 9, 10 a dvou nových drůbežáren ( jedna nedokončena).

 

Investice                                                           Rok výroby     Pořizovací      Převáděcí

                                                                                                 hodnota Kč     hodnota Kčs

Čp.1.stáj pro krávy                                            1951               26 301,87       21 000,-

strop ve stáji                                                      1955               14 911,80       13 800,-

stáj pro ostatní dobytek                                     1950               20 301,-          16 500,-

Drůbežárna zděná                                              1952               40 213,03        40,000,-

Drůbežárna dřevěná                                           1954               23 155,25        17 000,-

Oplocení drůbežárny                                          1953                2 386,85           2 200,-

Elektrifikace drůbežárny                                                           18 957,93        17 000,-

Čp.9 konírna                                                       1954                 3 577,-           -

Čp. vepřín                                                           1952               28 731,-           20 000,-

Sadové porosty a aleje                                                                 2 976,-             1 500,-

Polní cesty                                                          1955                33 008,45         odmítnuto

Celkem                                                                                                               149 000,-

které československý státní statek proplatí po schválení návrhu finančního vypořádání základních fondů příslušnými nadřízenými složkami statku, na základě kterého dostane stazek na tuto částku finanční prostředky.

Českoslov. státní statek odmítá převzít investice na polních cestách z toho důvodu, že se jedná o cesty veřejné a spojovací sousední obce. Na základě tohoto likvidátor jednot. zeměděl. družstva požádá okresní národní výbor o úhradu této částky.

Za ONVPacov:                             Za ČSSS Pelhřimov:

Hubka, v.r.                                     Váňa, v.r.

Trkola, v.r.                                     Zábrana, v.r.

Douša, v.r.

Valenta, v.r.                       Likvidátor JZD: Vesecký, v.r.

 

Při likvidaci jednotného zemědělského družstva Těchobuz, muselo družstvo vrátit ministerstvu zemědělství za dary a subvence částku 105 403,89Kčs.

 

Dodávkové normy v r. 1958 pro jednotlivě hospodařící zemědělce.

 

Druh výrobků     jed.hmot,      jednotlivě hospod. zemědělci

                                                 1. a 2.         3.            4.             5.a           5.b            6.

                                                  nad 15     10 -15    5- 10         3,5- 5     2- 3,50     0,5- 2

maso vepřové           kg                 47           41           37             35           33            33

maso hovězí             kg                 75           70           69             66           66            59

mléko                         l                355         343         343           343         343             -

vejce                         ks               233         233         233           233         233           233

seno                          kg                 20           20           20            20            20              -

zrniny celkem          kg                525         381         295          260          200             80

z toho pšenice         kg                   -              -             -              -                -               -

žito                           kg                338         256          190           170          130           -

ječmen                      kg                  29          23             20            18             12           -

ostatní zrniny           kg                 158         102           85             72            58           -

brambory celkem     kg               1757       1626       1464          1313         767        272

 

Pro záhumenkáře norma 170 vajec, pro ostatní držitele půdy do 0,50 ha 220 vajec, jednotně v hospodářství. Pro chovatele krav s výměrou půdy zemědělské do 2 ha – norma 350 l na jednu krávu.Pokud tito držitelé půdy nechovají krávu, zvyšuje se jim dodávka masa vepřového, masa hovězího a vajec o 20 procent.

Pro záhumenkáře, pokud jsou chovateli krav, platí norma 300 l na na jednu krávu.V tabulce uvedené normy jsou stanoveny na 1 ha zemědělské půdy rozhodné pro vyměření u masa, mléka a sena, na 1 ha orné půdy rozhodné pro vyměření vajec, zrnin a brambor.

 

Převzetí melioračních staveb.

Krajská správa vodních toků a meliorací v Jihlavě provedla dne 6. srpna 1958 převzetí melioračních staveb a ostatního majetku bývalého vodního družstva v Těchobuzi.

Jsou to tyto meliorační stavby:

1.) odvodnění 1,8920 ha rolí v pořizovací hodnotě podle nového ocenění ( 4x 5) 11 352Kčs.

2.) odvodnění 5,0299 ha luk v pořizovací hodnotě podle nového ocenění 20 119,60Kčs.

3). zavlažovací náhony 1162 m v pořizovací hodnotě podle nového ocenění 34 860Kčs.

4.) 2 x zavlažovací stavítka v pořizovací hodnotě podle nového ocenění 1 600Kčs.

Celková pořizovací hodnota 67 931,60Kčs.

Toto převzetí stalo se za přítomnosti : za odbor výstavby a vodního hospodářství rady krajského národního výboru v Jihlavě: Dvořáček Antonín. Za nár. výbor v Těchobuzi: Bohumil Šustr.

Za místní poradní aktiv v Těchobuzi: Miloslav Vesecký. Za krajskou správu vodních toků a melioraci v Jihlavě: Dr. Bouda Jan, majetkoprávní referent a Ing. Vlad. Drablec, meliorační referent.

V místním poradním aktivu v Těchobuzi jsou: Jaroslav Hruška č.p.9, předseda, Miloslav Ve

 

secký ,č.p.10, člen, Jaroslav Taks č.p.13, člen.

 

Výkrmna býků.

V tomto roce zřídil výkupní podnik v Pacově v horní stáji státního statku dokrmnu býků.Krmičem je Ferdinand Šustr č.p.75 a jeho manželka .

 

Veřejné osvětlení.

Veřejné osvětlení místní obce bylo rozšířeno o jedno světlo , které bylo umístěno na školní budově.

 

Rybník u Tallenberku.

 

Rybník u Tallenberku, který byl obnoven místním národním výborem v akci Z a byl ve správě místního národního výboru, byl při přejímání pozemků českosl.státním statkem od družstva převzat statkem do obhospodařování.

 

Bolzanova studánka.

V měsíci srpnu 1958 byla upravena Bolzanova studánka. Byla vyčištěna , vyložena křemenem a okolí studánky bylo vysázeno kapradím.Práci provedli Emanuel Tippman a Alois Morava.

 

Rozdělení čísla popisného 33.

V tomto roce bylo č.p.33 rozděleno na dvě popisná čísla.Budově u silnice bylo ponecháno č.p.33, majitelem je Ing. Jan Novotný, důchodce bytem v Praze. Dolejší část, s vchodem ze dvora, byla očíslována číslem 48, majitelkou zůstává dřívější majitelka obou částí Anna Novotná.

Toto číslo bylo převzato z chalupy R. Veseckého, která byla rozbořena.Stála u cesty směrem k Zadní Stříteži, poslední v řadě u lesa.

 

Očkování proti obrně 1958.

V prosinci r. 1958 byly děti předškolního věku, narozené před 1. listopadem 1956 a žáci 1. třídy škol všeobecně vzdělávacích očkovány proti dětské obrně novým druhem očkovací látky objevené A.B. Sabinem. Očkovací látka je podávána ve formě kapek sirupu.Očkování je bezplatné a veškeré náklady hradí stát.

 

Místní skupina Českosl. červeného kříže.

 

Místní skupina Československého červeného kříže má v r. 1958 25 členů.Všichni mají odznak „ Připraven k zdravotnické ochraně“.

 

Pro rok 1958 byli do výboru zvoleni následující členové: Alois Morava, předseda

Emanuel Tippman, místopředseda, Blažena Nováková, jednatel, František Jech, pokladník,

Členové výboru: Jan Kříženecký, Marie Pokorná.

Revisoři účtů: Marie Čenková, Marie Holická.

 

Uvolnění bytu v č.p.9.

 

Rozhodnutím odboru místního hospodářství rady okresního národního výboru v Pacově byl potvrzen výměr místního národního výboru v Těchobuzi, kterým přidělil náhradní byt v č.p.77 vrchnímu strážmistru ve výslužbě Václavu Vidrnovi, který dosud bydlel v č.p.9. Tento byt žádaly uvolnit statky pro vedoucího farmy státního statku Těchobuz.

Václav Vidrna se do přiděleného bytu nenastěhoval. Najal si byt v Neustupově, kam se odstěhoval.

 

Bytová jednotka v č.p.77.

 

Československé státní statky upravily bytovou jednotku v Tallenberku v č.p.77 vedle stájí.U potoka pod silnicí vykopaly studnu a pitnou vodu čerpají darlinkem v č.p.77.

 

Výkupní ceny zeměděl. výrobků rostlinného původu.

Pšenice:                                                       Výkupní cena v Kčs

Druh

                                                                     sklovitá         polosklovitá           moučná

           jakostní třída 1.                                    102,-                  100,-                   98,-

jakostní třída 2.                                   101,-                    99,-                   97,-

          jakostní třída 3.                                     100,-                    98,-                   96,-

 

Žito:   jakostní třída 1.                                     92,-

          jakostní třída 2.                                      91,-

          jakostní třída 3.                                      90,-

 

Ječmen sladovnický:

           jakostní třída 1.                                     99, 80 Kčs

jakostní třída 2.                                    92,- Kčs

           jakostní třída 3.                                     82,- Kčs

           průmyslový                                           57,- Kčs

krmný                                                   54,- Kčs

 

Oves: jakostní třída 1.                                      56,60,- Kčs

          jakostní třída 2.                                      55,20,- Kčs

 

Seno:  jetelové                                                 37,- Kčs

          sladké                                                     32,- Kčs

           polosladké                                             30,- Kč

kyselé                                                         26,- Kčs

 

Brambory jedlé:

            jakostní třída 1.                              51,- Kčs

jakostní třída  2.                             27,-Kčs

           jakostní třída 3.                               23,- Kčs

           jakostní třída 4.                               19,- Kčs

 

Brambory krmné:                                       17,- Kčs

Brambory průmyslové podle obsahu škrobu:

 

od 14 % do 15 %              17,- Kčs

do 16 %                             19,20,- Kčs

do 17 %                             21,40,- Kčs

 

Len:

jakostní třída:                         rosený                      nerosený

                   1.                          330,- Kč                   200,- Kčs

                   2.                          280,-                        170,-

                   3.                          240,-                        140,-

                   4.                          200,-                        115,-

                   5.                          160,-                        100,-

                   6.                          130,-                          85,-

                   7.                          110,-                          70,-

                   8.                            85,-                          50,-

                   9.                            65,-                          35,-

 

Sláma krmná:           30,- Kčs

stelivová.                  28,- Kčs

 

Výkupní ceny zemědělských výrobků živočišného původu.

 

Jatečný dobytek ( voli, býci, jalovice)

 

jakostní třída: výběr Kčs      9,-

                              A             8,50                                  C            5,80

                              A1           8,20                                  C1          5,30

                              A2           7,90                                  C2          4,90

                              B             7,30                                  D            4,00

                              B1           6,80                                  D1          3,70

                              B2           6,40                                  Brak       3,40

 

 

 

 

 

Jatečné krávy:

 

jakost. tř. výběr Kč                  8,40       C                   5,30

                          A                   7,90       C1                4,90

                          A1                  7,60      C2                4,50

                          A2                  7,30      D                  3,80

                          B                    6,60      D1                3,50

                          B1                  6,10      Brak             3,20

                          B2                  5,80

 

Jatečná telata:

 

jakostní třída     A          5,00 Kčs

                          B          4,20,-

                          C          3,40,-

 

 

Prasata: nad 110 kg živé váhy ( včetně sviní a řezanců) :

 

a) sádelná  6,60 Kčs          b) masosádelná    6,20 Kčs         c) hubená         5,60 Kčs

 

Prasata do 110 kg živé váhy:

 

a) nad 90 – 110 kg     6,20 Kčs    b)   nad 70 – 90      5,60 Kčs

c) nad 50 – 70 kg       4,60Kčs    d) do 50 kg            4,10 Kčs

kanci                          4,00 Kčs

 

Jatečné ovce:

ovce a starší berani :A – 3,80Kčs     B – 3,50Kčs        C – 3,20Kčs      D – 2,80Kčs

Skopci a mladší berani: A – 4,20Kčs        B – 3,90Kčs          C – 3,60Kčs     D – 3,20Kčs

Jehňata:  A – 4,20Kčs           B – 3,60Kčs

 

Jatečné kozy: ( kozy, kozli): A – 2,40Kčs         B – 2,00Kčs          C – 1,40Kčs

 

Kůzlata: A – 3,40Kčs          B – 3,40Kčs            C – 0Kčs

 

Jateční králíci – 3,60Kčs za  kg.

 

jatečná drůbež:

 

jatečná drůbež                           jakostní třída          výkupní cena za kg

 

sádelné husy                                       1.                       15,-

                                                           2.                       13,-

rané husy a kachny                             1.                      15,-

                                                            2.                       11,80,-

polorané husy a kachny                      1.                       12,-

                                                         2.                        8,80,-

pozdní husy a kachny                       1.                       9,-

                                                         2.                        7,-

staré slepice, kohouti, perličky         1.                       8,-

                                                          2.                       6,-

mladé slepice, kohouti, perličky       1.                      10,60,-

                                                          2.                        9,-

kuřata ve stáří do 14 týdnů                1.                       13,60,-

                                                          2.                        11,60,-

kuřata starší 14 týdnů                        1.                        11,40,-

                                                          2.                          9,40,-

krůty a krocani                                  1.                          10,-

                                                          2.                           8,60,-

kapouni                                             1.                         13,40,-

Včelí med.

Výkupní cena včelího medu činí za 1 kg čisté váhy 22,50 Kčs. Výkupní cena včelího vosku  50Kčs za jeden kilogram.

Škvařené vepřové sádlo:

Jednotná výkupní cena domácího vepřového škvařeného sádla dodaného na plnění povinného odprodeje sádla z domácích porážek činí za 1 kg 11,20Kčs.

 

Mléko.

 

Výkupní cena kravského mléka o základní tučnosti 3,5 % činí za 1 litr na sběrném místě 1,10Kčs.

Nákupní cena mléka ( v maloobchodě) dodaného v době od 1 dubna do 30. září činí z jeden litr 2,20Kčs, v době od 1. října do 31. března činí za jeden litr 2,40Kčs o tučnosti 3, 5%.

 

Slepičí vejce konsumní.

Výkupní cena slepičích vajec činí 8,84Kčs za 1 kg.

Nákupní cena vajec dodaných v době od 16. března do 30. září činí 14,44Kčs za 1. kg, v době od 1. října do 15. března činí 25,24Kčs za 1 kg.

 

Ovčí vlna.

jakostní třída:                                                Kčs

1. a délka nad 5,5 cm                                     65,-

2. b délka do 5,5 cm                                       35,-

1. c kousky                                                     17,50,-

2. a nad 5,5 cm                                               40,-

2.b do 5,5 cm                                                 20,-

3. bez ohledu na délku a vlákna                     37,50,-

4.                  //                                                29,-

5.                   //                                               21,-

6.                    //                                              17,50,-

 

 

7.                    //                                              12,50,-

 

Ceny peří.

Druh peří:                                          1957           1958

                                                           cena za 1 kg  Kčs

husí prach bílý                                    52,-               80,-

nedrané husí bílé                                16,-               30,-

nedrané ze cpaných hus                      10,-               15,-

nedrané kachní bílé                             12,80            18,-

drané husí bílé                                     32,-               55,-

 

Plán výkupu brambor ze sklizně 1958 u soukrom. zemědělců.

 

Povinné dodávky                         1952 q

Plán státního nákupu                     220 q

Celkem                                        2202 q

Z toho:

brambory konsumní                       102 q

sadba Oseva                                   100 q

brambory průmyslové                  2000 q

 

Předpis dodávky sena.

Soukromému sektoru byla předepsána dodávka sena ve výši 4398 kg.

 

Plán hospodářských zvířat na r. 1958.

U soukromého sektoru plánuje okresní národní výbor k 31. prosinci 1958 následující počet hospodářských zvířat.

a) skotu celkem              163 kusy

b) prasat celkem             146 kusů

 

Jan Kříženecký č.p.39. Hospodářství stát. statku.

Jan Kříženecký č.p.39, který při likvidaci jednotného zemědělského družstva začal samostatně hospodařit, zrušil na podzim 1958 hospodářství a vstoupil do státního statku s výměrou 9,50 ha zemědělské půdy.

 

Oprava střechy lihovaru 1958.

V červenci a srpnu byla obnovena střecha nad obytnou částí a sladovnou lihovaru. Stará střecha měla dva štíty. Jeden směrem k východu, druhý k západu. Nová střecha je valbová.

Na komíně této budovy na půdě jsou vyryty v malbě tyto zápisy: „ Michal a Karel Sládkové pokrývači panští z Pacova, pokrývali toto Léta Páně 1885.“

Druhý nápis: „ R. 1921 – 16.8. František Babický mistr pokrývačský Z. Střítež.

 

Václav Kohoutek č.p.40. Vodovod.

Václav Kohoutek č.p.40, zhotovil si vodovod ze studny u č.p.26, vzdálené 70 m .Vodu pumpuje ruční pumpou v kuchyni.

 

Žádost o finanční pomoc na opravu kostela.

Stav krytiny na kostele se stále zhoršuje a proto místní národní výbor se všemi složkami národní fronty v obci zaslal dne 6.4. 1958 státní památkové péči žádost o finanční příspěvek na opravu kostela.Tuto žádost uvádím:

„ Státní památkové aprávě, k rukám konzervátora Jana Zoubka, Pacov.

Místní národní výbor Těchobuz se všemi složkami národní fronty obrací se na vás se snažnou prosbou o finanční pomoc naléhavě nutnou k záchraně starobylého kostelíka.

Tento kostelík v posledních letech nedostatečnou krytinou je značně poškozen a hrozí mu úplná zkáza.Jistě je vám dobře známo, že naše malá obec je velmistará, původu staroslovanského a zdejší kostelík je postaven na základech románského kostelíka, který v dávných dobách byl zničen a na jeho místě byl postaven nynější kostelík.V něm se nachází mnoho vzácných dokladů umění našeho lidu, k němuž my všichni máme vřelý vztah a vážíme si jej.

Rádi bychom, aby tyto vzácné památky byly zachovány a předány ještě dalším generacím. Jistě je vám také dobře známo, že v naší vesnici našel domov jeden z našich nejosvícenějších budovatelů a osvícenců Bernard Bolzano, který pro své svobodomyslné myšlenky byl zbaven profesury na pražském vysokém učení a byl persekován. V důsledku toho, že zde žil a tvořil své krásné dílo, zejména knihu „ O nejlepším státě,“ čímž posvětil náš kraj tak, že se stal vyhledávaným místem velikého počtu ctitelů Bernarda Bolzana a velikým počtem milovníků historicky – tiristických, protože náš kraj patří mezi přírodně nejkrásnější a nejzajímavější místa v Jihlavském kraji.

Jelikož jsme se dozvěděli, že letos bude vzpomínáno 30. výročí smrti Antonína Sovy a 110. výročí smrti Bernarda Bolzana v celostátním měřítku, mnoho vzácných hostů, básníků, spisovatelů a umělců navštíví Sovův kraj a přitom také naši starobylou obec. Rádi bychom, aby tito hosté si odnášeli ty nejkrásnější vzpomínky z nsší obce, kde jsme si vědomi historického významu našich památek, na které náš stát vynakládá tak veliké obnosy.Abychom mohli důstojně obstát před kritikou široké veřejnosti, právě v tento jubilejní rok, musíme nezbytně dáti vše do původního stavu, to však nemůžeme udělati sami bez vaší finanční pomoci.Za tuto finanční pomoc se staví celá naše obec se všemi složkami národní fronty.“

( Následují razítka a podpisy složek národní fronty).

 

Oprava kapličky u sv. Trojice.

Kaplička sv. Trojice u č.p.59 byla již ve velmi špatném stavu, hlavně její střecha. Byla kryta šindelem, který byl již prohnilý a dešťová voda promáčela strop a stěny.Střecha byla provisorně přikryta dehtovou lepenkou. Uvnitř kaple jsou na stěnách fresky.Jsou vlhkem již značně poškozeny. Jejich autor není znám. Malíř Karel Krejčí z Tallenberka přislíbil, že tyto malby prozkoumá a pokusí se určit jejich stáří.

Pod střechou této kapličky na trámku je přibito prkénko s tímto nápisem:

„ Jak známo, byla tato kaplička obnovena od obce r. 1849 – 17. července Jakubem Mijantem a jeho synem Janem.

Po druhé byla opravena od Josefa Novotného, mistra kovářského r. 1867.

Po třetí ji nechal opravit na svůj náklad Josef Kouba, c.k. pošmistr r. 1899 – 24. května Janem

 

 

Vojnou a Václavem Mijantem, tesařem.“

Tento zápis zapsal Josef Kouba č.p.33, který byl v té době c.k. pošmistrem na zdejším poštovním úřadě.

 

Kříž u vchodu do kostela po pravé straně.

 

Kříž, umístěný na zdi po pravé straně při vchodu do kostela byl již značně ztrouchnivělý a hrozil sesutím ze stěny, proto byl v tomto roce vyměněn za nový. Zhotovil jej podle starých rozměrů místní truhlář Jan Macko č.p.43.

 

Šindel na kostel. Objednávka a dovoz.

Místní národní výbor objednal u firmy Chodské dřevařské závody, národní podnik Plzeň, závod „ Sublina“ Březnice, 29 000 kusů šindele na pokrytí střechy kostela, která má výměru 420 m2. Šindel byl přivezen dne 24.4.1958. Bylo přivezeno celkem 33 700 kusů, z toho 32 000 kusů rovného a 1 700 kusů kosin, v celkové ceně 36 000Kčs.

 

Sanktusový zvonek. Popis.

Sanktusový zvonek, který je umístěn v dřevěné věžičce na kostele, nebyl dosud popsán, protože je k němu nesnadný přístup. V září r. 1958 vylezl ke zvonku správce lesního družstva Bohuslav Papež č.p.65 a provedl společně se souk. badatelem p. Josefem Dezortem z Prahy, který k tomu dal popud, jeho přesný popis.

Zvonek je zasvěcen Svatému Floriánu, je 24,7 cm vysoký, průměr má 24 cm. Na plášti vlevo je vypouklý reliéf sv. Floriána oděného v rytířskou zbroj, na hlavě s helmicí, v pravé ruce drží prapor a levou rukou zalévá ze džberu plameny u svých nohou. Reliéf je značně rozlit, je málo znatelný.

Provedení reliefu na plášti zvonku je v technice jakož i práci cizelérské velmi podobné provedení zvonku u hlavního oltáře. Je pravděpodobné, že byl pro kostel sv. Marka ulit ve stejné huti a to počátkem 16. století.

 

Staré zdivo v parku pod zámkem.

Stavební podnik v Pacově provedl položení zemního kabelu k ponorné pumpě, z které je voda čerpána do zámku. Dosavadní povrchové vedení k této pumpě bylo zrušeno. Při provádění výkopu pro zemní kabel byly objeveny v místě, kde výkop přetínal cestu v parku, zbytky zdiva z kamene a malty. Zdivo bylo asi 50 cm široké a uloženo asi 40 cm pod úrovní terénu.

 

Narození 1958.

V roce 1958 se narodily ve zdejší obci 3 děti.

 

 

Úmrtí 1958.

 

V roce 1958 ve zdejší obci zemřeli:

26.5.1958 zemřel František Sláma z č.p.8. zč.p.8.

22.10.1958 zemřel Jan Novotný č.p.4, narozený 11.9.1888.

 

Kulturní činnost 1958.

24. ledna pořádána byla přednáška na téma „ Boj proti fašismu“. Referoval ředitel musea z Pacova Jan Zoubek a Lustik z Pacova, kteří prošli koncentračním táborem. Pořadatelem byl Českoslov. svaz mládeže, účast 15 osob.

25. ledna byl pořádán hasičský ples. Hudba dechová, kapelníka Beneše z Pacova.

30.ledna pořádána beseda „O Ukrajině“, doplněná diafilmem. Přednášel tajemník Svazu českoslov. sovětského přátelství Doubek Pacova. Účast 6 osob.

8. února pořádal Českoslov.svaz mládeže maškarní ples.

23. února sehrál divadelní kroužek Československého svazu mládeže za režie učitelky Miluše Papežové „Popelku“, pohádkovou hru o čtyřech dějství od Marie Holkové. Účast odpoledne 176 osob, večer 158 osob.

Před představením přednesl tajemník Komunistické strany českoslov. Miloslav Strada slavnostní proslov k 10. výročí „ Vítězství československého pracujícího lidu“.

24. února byla sehrána Popelka pro žáky škol Jetřichovec, Smil. Hory a Pojbuky.Účast 190 dětí.

28. února. Členové Českosl. svazu mládeže utvořili pěvecký kroužek, který vedl řed. školy Alois Morava. Pro malý zájem některých členů se tento kroužek brzy rozpadl.

9. března byla uspořádána oslava mezinárodního dne žen.Kulturní pásmo předvedli žáci zdejší školy. Na programu byly básně, písně, tanečky děvčat a cvičení hochů. Slavnostní řeč pronesl, Svatoš, ředitel výkupního družstva v Pacově.

Při tomto shromáždění byla instalována výstavka knih.

17. března byla uspořádána výstavka knih Václava Kosmáka, při šedesátiletém výročí jeho úmrtí.

29. března uspořádala osvětová beseda zájezd do Pacova na oblastní divadlo z Benešova, které sehrálo „ Velký člověk pro malé záležitosti“, od Alexandra Fredea. Účastníky z Těchobuze, 31 osob, přivezl a odvezl autobus divadla.

6. dubna pořádal českosl. svaz mládeže taneční zábavu.

27. dubna pořádala mládež pouťovou taneční zábavu.

1. června byl oslaven mezinárodní den dětí. Učitelé, za pomoci českosl. svazu mládeže, sehráli v místním hostinci pro děti maňáskové hry „ Princezna Rozmařila“ a Sněženka“. Účast: 70 dětí, 15 dospělých. Maňásky zakoupila osvětová beseda, jeviště zapůjčil škole pionýrský dům v Pacově.

19. června uspořádala místní skupina Českosl. červeného kříže zdravotnickou přednášku, kterou přednesl obvodní lékař MuDr. V. Vladyka. Účast 35 osob.

21. června byla instalována výstavka knih pro mládež pod heslem „ Kniha za pěkné vysvědčení“.

22. června, na ukončení školního roku, sehráli učitelé pro děti maňáskové hry:

1) Čarodějná kniha.

2) Kašpárek a Honza v zakletém hradě.

 

Účast: 90 dětí, 12 dospělých.

28. června sehrál divadelní kroužek domu osvěty v Pacově divadelní hru od Václava Štecha „ Třetí zvonění“. Účast 115 osob.

2. srpna pořádal Svazarm letní karneval. Měl býti v parku na parketu, ale pro deštivé počasí byl pořádán v sále hostince, ovšem bez masek. Hrála hudba „ Čemolen“ z Humpolce.

16. srpna zúčastnilo se v Pacově 18 osob ze zdejší obce oslav k 30. výročí smrti Antonína Sovy, básníka zdejšího kraje.

16. srpen. V místní obecní kronice na str. 6 je zaznamenáno, že u Macků č.p.55 a u Šustrů č.p.37 mají skleněné výrobky ze zaniklé místní sklárny. Ředitel školy Alois Morava sebral tyto skleněné nádoby a jiné starožitnosti a uspořádal v místní škole výstavku, kterou shlídlo 77 návštěvníků, kteří jsou podepsáni ve školní kronice na str. 122, 125 a 126. Tuto výstavku si prohlédli při návštěvě Těchobuze dne 16. srpna 1958 krajský osvětový inspektor z Jihlavy Stanislav Brožek, Ing. architekt Bouška, z krajského památkového střediska v Jihlavě a František Franc, ředitel krajské lidové knihovny v Jihlavě.

Dne 17.8.1958 prohlédli si výstavku literární kritik Ivo Fleischmann s chotí, sladem. malíř Alois Moravec, za doprovodu Jana Zoubka, ředitele musea a JuDr. Františka Kysely z Pacova, kteří přijeli do Těchobuze shlédnout její krásné okolí.

Při uvedené výstavce byly vystaveny obrazy místního rodáka Miloslava Pokorného.

19. října mládež pořádala posvícenskou taneční zábavu, při které hrála vojenská hudba z Písku.

3. listopadu byla konána veřejná schůze sloužící k objasnění nové úpravy školství.Účast 9 osob.

7. listopadu konána veřejná schůze k 41. výročí Velké říjnové socialistické revoluce.Referoval ředitel dětského domova Emanuel Tippman. Účast 8 osob.

12. prosince konáno slavnostní shromáždění k zakončení měsíce českoslov. sovětského přátelství, spojené s promítáním filmu „ Příběh Kateřiny Voborníkové.“Referát přednesl předseda Komunistické strany československé Emanuel Tippman.

Dne 18. prosince 1958 bylo ve škole vzpomenuto zakladatele zdejší školy Bernarda Bolzana, při 110. výročí jeho úmrtí.

20. prosince navštívili žáci zdejší školy za doprovodu učitelů dětské divadelní představení v Pacově „ Šípková Růženka“.

Od dubna zajíždí do obce jednou v měsíci putovní kino z Jihlavy. Jeho vedoucím je Josef Vrba.

Mimo to objednává celovečerní filmy svaz českoslov. sovětského přátelství a osvětová beseda, které promítá Alois Morava školní promítačkou.

K památným dnům a k jiným příležitostem jsou vysílána v místním rozhlase kulturní pásma, která připravují učitelé se žáky.

 

Roční výkaz o osvětě.

1. Osvětové podniky v obci:

A) Vědecko – osvětová propagace celkem:

Zdravotníci: 1

Ostatní: 4 , Celkem 5 – návštěvníci: 367.

B) Kulturně společenské akce:

 

 

                                                                                   celkem akcí                 návštěvníci

vystoupení divadelních souborů                                         4                              639

vystoupení ostatních souborů                                             3                              322

lidové veselice a taneční zábavy                                         7                              622

ostatní kulturně – společenské

akce – ( film. představení)                                                 42                            1 606

kulturně – společenské akce celkem                                  56                            3 189

Osvětové podniky úhrnem                                                 61                            3 556

 

Soubory, kroužky a kurzy:

                                                                                  soubory                       počet členů

Vlastní soubory celkem                                                  1                                  15

z toho divadelní                                                              1                                   15

Vystoupení divadel. souboru                                          3                                     -

Dokončené kurzy celkem                                               1                                   12

 

Kroužek přátel ruského jazyka.

Vychovatelé dětského domova a učitelé zdejší školy utvořili kroužek přátel ruského jazyka. Scházejí se jednou týdně v dětském domově. Vyučuje Hana Moravová, učitelka osmileté střední školy v Pacově, bytem v Těchobuzi č.p.60.

 

Učitelé na škole ve škol. roce 1958 – 59.

Ve školním roce 1958 – 59 vyučují na zdejší škole: Alois Morava, řed. školy, Miluše Papežová, Alena Šustrová, vychovatelka dětského domova. Učitelka Marie Jelínková – Šycová po mateřské dovolené službu nenastoupila a proto s ní byl rozvázán pracovní poměr.

Náboženství římsko – katol. vyučuje Dr. Hráček, vikář ze Smil. Hor.

 

Počet žactva ve škol. roce 1958 – 59.

Na počátku školního roku 1958 – 59 je v místní škole 55 dětí ( 36 hochů, 19 dívek ). Z místní obce je 13 žáků, z dětského domova 42 žáci.

Osmiletou střední školu ve Smil. Horách navštěvuje 7 žáků. Jedenáctiletou střední školu v Pacově 9. – 11. třídu navštěvují 4 žáci. Na konci školního roku byli v místní škole 73 žáci.

 

Místní lidová knihovna 1958.

Místní lidová knihovna má koncem roku 1 450 svazků, z toho 535 knih naučných, 730 knih krásné literatury a 185 knih pro mládež.

Knihovna měla celkem 95 čtenářů, z toho 19 čtenářů mládeže do 14 let.

Celkem bylo 1 734 výpůjček. Přibylo celkem 45 knih, z toho koupí 32 svazky, darem 13 svazků. Celková hodnota přírůstků knih je 751,60 Kčs.

 

 

Školení civilní ochrany obyvatelstva.

V měsíci prosinci bylo prováděno školení všenárodní přípravy obyvatelstva k civilní ochraně. Funkcí instruktora byl pověřen Alois Morava.

 

Myš hryzec vodní.

U ovocných stromů, hlavně mladých jsou zjišťovány ve velké míře ohryzy kořenů od myši hryzce vodního, který se značně rozmnožil. U některých stromků jsou okousány všechny kořeny, takže stromek se dá ze země lehko vytáhnout. Tím byly na ovocných stromech napáchány značné škody.

 

Činnost výboru žen v r. 1958.

Výbor žen se scházel jen nárazově k projednání naléhavých úkolů. Na těchto schůzích byly projednávány referáty z okresních aktivů a pak konkrétní úkoly. Schůzí se zúčastnilo vždy 100 % žen.

Akce výboru žen:

Finanční úhrada na pohoštění dětí k Mezinárodnímu dni dětí.

Finanční úhrada části květin k pomníku padlých ve světové válce.

Na konci školního roku zajistil výbor žen dětem při loutkovém představení občerstvení.

Na „ Kongres žen ve Vídni“ daroval výbor žen pletenou dečku a malovaný polštář.

Závazek výboru žen byl splněn. Týkal se dodání vajec na volný trh. K odpracování hodin na veřejných pracích nedošlo, protože se předpokládané práce nekonaly.

 

Přehled činnosti místního národního výboru v r. 1958.

Místní národní výbor pomáhá zajišťovat zemědělskou výrobu v obci, dbá o řádné obdělání půdy, dodržování agrotechnických lhůt, organizuje řádný odběr strojených hnojiv, kontroluje, aby byly dodržovány plánované stavy skotu a prasat.

Schůzová činnost za uplynulý rok byla uspokojivá. Zasedání rady místního národního výboru bylo 22 krát.Bylo docíleno, aby byla provedena arondace zeměděl. pozemků, při které českosl. státní statky převzaly přes 30 ha zemědělské půdy, která byla u soukromých zemědělců v povinném užívání a kterou zemědělci nechtěli dále obdělávat a řádně plnit dodávkové povinnosti.

Plénum místního národního výboru zasedalo 6 krát. Veřejných schůzí bylo celkem devět. Na těchto schůzích byla účast velmi malá přesto, že místní národní výbor udělal vše, aby občané do schůze přišli. Zvali členové míst. nár. výboru osobně každý v úseku, který mu byl přidělen, konání schůze bylo oznamováno místním rozhlasem, školní mládež psala a roznesla pozvánky do rodin, ale účast na schůzích se nezlepšila.

Komise pracovaly celkem dobře.

Zemědělská komise se scházela a pracovala s radou místního národního výboru.Získala z řad nezemědělců deset brigádníků, kteří pomohli při sklizni brambor u farmy státního statku.

Kulturní komise má celoroční plán práce, podle kterého svou činnost uskutečňuje.Spolupracuje s Českoslov. svazem mládeže. Promítání filmů, které bylo plánováno dvakrát v měsíci, bylo přerušeno pro velmi malou účast.

Finanční komise řádně sestavila rozpočet a stará se, aby byly plněny příjmy míst. národního výboru. Poplatky jsou řádně předpisovány a včas vybírány.

V tomto roce místní národní výbor nesplnil plánované práce ve zvelebovací akci „ Z“. Byl plánován nový betonový most přes potok v obci.Nemohl býti zhotoven pro nedostatek železa, které bylo objednáno, ale nebylo dodáno.

Dále byla plánována úprava cesty ze silnice k mostu na „ Malou stranu“. K této úpravě rovněž nedošlo pro naprostý nezájem občanů, kteří po této cestě jezdí.

 

Bolzano a Těchobuz.

V časopise Naše vlast, ročník 6 – 1958 v čísle 12. na str. 186 píše V. Holejšovský na thema Bolzano a Těchobuz toto:

„ Dne 18. prosince t. r. uplynulo 110 let od doby, kdy zemřel ve svém otcovském domě v Praze 1. v Celené ulici č.p.590 velký myslitel a vědec 19. století Bernard Bolzano. Byl to vynikající český matematik a logik, osvícený vlastenec a utopický socialista. Patřil mezi nejvýznamější novodobé myslitele světového jména. Pro svou svobodomyslnost a sociální názory byl persekován a nakonec zbaven místa na Karlově universitě.

Byl pak pod policejním dozorem a nesměl vydávat své spisy tiskem ani veřejně vystupovat. Žil ve velké bídě, státní pokladna mu až po čase přiznala ubohou penzičku 300 zl. konvenční měny ročně. Musil se nakonec usídlit u přátel na venkově. ( Viz Arnošt Kolman: Bernard Bolzano.)

Téměř celá poslední třetina Bolzanova života byla spjata s rodinou Josefa Hofmanna, majitele statku a panství v Těchobuzi pod Blaníkem. Bolzano se seznámil s paní Annou Hoffmannovou, rozenou Janotíkovou z z Adlerštejna, a s její patnáctiletou dcerkou Karolínou, když za ním v únoru a březnu 1823 docházely do Týnského chrámu v Praze ke zpovědi. Když ho potom povolali k umírající Karolíně, poznal celou rodinu – „ havrfiřta“ Josefa Hoffmanna i dva syny, dvacetiletého Karla a čtrnáctiletého Gustava. Smrt milované Karolíny byla pro Hoffmannovy těžkou ranou.Bolzano se stal jejich přítelem a utěšitelem. V květnu 1823 přijel s nimi poprvé do Těchobuze a od té doby je takřka neopouštěl.

Hoffmannovi bydleli v Těchobuzi v zámku, s jehož stavbou začali bývalí majitelé roku 1786. Od roku 1795 byla majitelkou statku a zámku Marie Anna, rozená z Thalheimu. Byla to matka Anny, která se zde seznámila se svým budoucím manželem Josefem Hoffmannem, když jeho otec roku 1798 Těchobuz koupil.Syn, který statek zdědil, dokončil roku 1810 stavbu zámku.

Bolzano měl v zámku svůj pokoj a prožíval s Hoffmannovými všechny jejich radosti i strasti. Paní Hoffmannové půjčoval vhodné knihy a napsal pro ni „ Athanasii“, knihu o nesmrtelnosti duše, která pak roku 1827 vyšla anonymně v Sulzbachu. K svátku svaté Anny 1831 daroval jí rukopis „ Nejlepšího státu“ a věnoval jí i svou „ Autobiografii“. Vyučoval ji rostlinopisu a hvězdářství, hovořil s ní o různých učených dílech, takže se časem stala první kritickou posuzovatelkou jeho prací a praktickou rádkyní, pokud šlo o jejich uveřejnění.Paní bděla také nad jeho chatrným zdravím.Bolzano od mládí trpěl tuberkulosou, na kterou zemřela většina jeho sourozenců.

V Těchobuzi vznikla tedy většina Bolzanových děl, přijímal zde návštěvy svých přátel, rozesílal odtud dopisy. Tím se však jeho činnost nevyčerpávala. Navrhl Hoffmannovým, aby z věna zemřelé dcery zřídili školu pro místní děti. Podle pamětní desky zasazené podnes ve zdi školní světnice, vystavěli školu roku 1825. Z Bolzanova podnětu vznikla v Těchobuzi,

 

rovněž na paměť zesnulé Karolíny, záložna pro dělníky, první podnik toho druhu v Rakousku.

Od roku 1830 bydlili Hoffmannovi a Bolzano v Těchobuzi trvale a setrvali v tomto „ Údolí míru“ až do 25. listopadu 1841.Bolzanovi pobyt v Těchobuzi zřejmě svědčil. Zotavil se tak, že mohl podnikat delší výlety věnovat se své práci intenzivněji než dříve. Téměř denně sloužil mši v těchobuzském, původně gotickém kostele sv. Marka, který býval již od r. 1384 farní. Fara zanikla nejspíše v třicetileté válce. V kostele je osm starých náhrobků ze 17. a 18. století.V 18. století byla v Těchobuzi sklárna ale přestalo se zde vyrábět a teprve otec Josefa Hoffmanna výrobu znovu obnovil k životu. Roku 1852 vyráběla 17 000 kop jemného i obyčejného dutého skla, z toho se asi šestina prodala v zemi a ostatek se vyvážel do ciziny – Dánska, Španělska, Turecka i do Ameriky. Sklárna byla ještě za života paní Hoffmannové zrušena. Paní zemřela r. 1842 v Praze a pohřbili ji v Těchobuzi. Josef Hoffmann pak brzy odevzdal statek synu Gustavovi a žil v „ Údolí míru“ jako výměnkář. Bolzano ho tu každoročně navštěvoval, zprvu tu trávil několik měsíců, naposledy v září 1848 čtrnáct dní. Zemřel 18. prosince 1848 a jeho přítel Hoffmann o tři roky později 17. prosince 1851.

Dnes připomíná Bolzana v Těchobuzi jen „ Bolzanova stezka“ a „ Bolzanova studánka“.

V poslední době se však v Pacově ustavil vlastivědný výbor za záchranu památek na okrese a chce pečovat zvláště o památky bolzanovské. Výbor chce upravit zámecký park, kostel a hřbitovní kapli, zasadit na zámek Bolzanovu pamětní desku, spojit Blatnice s Těchobuzí Bolzanovou stezkou, která by mohla případně vést až na Stražiště, pořídit podrobnou mapu zámeckého parku s vyznačením prostorových zvláštností někdejší sklárny, dělnických ubikací aj.“

 

Antonínu Sovovi kytka polního kvítí z Pacova 1958.

Z projevů, které pronesli čeští a slovenští spisovatelé na „ Sovově Pacově“ ve dnech 16. a 17. srpna 1958, byl vydán sborník pod názvem „ Antonínu Sovovi kytka polního kvítí z Pacova 1958“, který doprovodil kresbou akademický malíř Mistr Alois Moravec. Jsou v něm též kresby z Těchobuze na str. 14, 55 a 63.

Mistr Alois Moravec bývá na letním bytě u Karla Krejčího v Tallenberku.

 

Pamětní kniha.

Místní národní výbor zakoupil pamětní knihu, do které se budou podpisovat návštěvníci obce.Titulní list provedl František Koblic, ředitel školy v Bradáčově, rodák z Pojbuk.

PDF RTF
zpět na menu
KONTAKT MAPA WEBU

Kontaktní spojení

Úřední hodiny

ADRESA ÚŘADUTěchobuz 60,
395 01 Pacov
TELEFON565 443 900
FAX565 443 960
MOBILNÍ TELEFON724 192 514
E-MAILobec@techobuz.cz
STŘEDA9.00 - 11.00

Copyright 2013 Těchobuz
Webdesign Estetica s.r.o.

Webová verze