Rok 1996

Rok 1996 je vlastně sedmým rokem, kdy došlo ke změně režimu v listopadu 1989. Byl zrušen systém socialistický, který trval od r. 1948. V tomto systému, zejména v letech padesátých při provádění socializace, byla řada lidí postižených. Majetek jim byl zestátněn, museli opustit své domovy – v Těchobuzi největší a vlastně nejlepší hospodáři – Karel Bednář č.p. 10 – viz II. díl, str. 156, Josef Kohoutek č.p. 9 – viz II díl. str. 111, č.p. 18 – Hostinec, nebyli majitelé vystěhováni, ale k užívání jim ponechán pouze byt.

Většina národa změnu systému přivítala. Rok 1996 byl rokem, kdy proběhly dvoje volby – na jaře do parlamentu, na podzim do senátu. Lidé však pozorují, že z demokratického systému mají prospěch zejména politici, podvodníci, kteří získají majetek velmi snadno při privatizaci dřívějšího státního majetku, daňovými podvody. Velmi se zvýšila trestná činnost, rapidně se zvyšují veškeré ceny zboží a služeb. Zemědělci však za své výrobky nedostávají o mnoho víc, než v předešlém režimu. Platy dělníků ve zdejším kraji se také mnoho nezvýšily. Podnikatelé využívají toho, že je zde málo pracovních příležitostí.

Proto řada lidí příliš nadšená není. Projevilo se to i ve volbách, kdy získala více hlasů Sociálně demokratická strana.

Počasí.

Leden – celý měsíc byl mrazivý, sychravo, teploty – 10°až – 15°.

Únor – stále mrazivé počasí, sněhu asi 50 cm.

Březen – stále sychravé, mrazivé počasí. Od 19. března obleva, sníh roztál, v noci stále mrazy – 5 až – 10°.

Duben – mírné oteplení, ale stále noční mrazíky.Velikonoce – 7. – 9. dubna – krásné jarní počasí. Od 10. dubna opět chladno, sníh, noční mrazy – 5°. Od 15. dubna oteplení, konečně bylo možno sít a sázet brambory.

Květen – v 1. týdnu silný déšť, ve 2. týdnu opět polní práce. Od 9. do 16. opět deštivo, 3 dny teplo a pak opět chladno. V posledním týdnu 3 horké dny.

Červen – 2. června ochlazení, které záhy vystřídalo hezké počasí. V posledním týdnu vydatně pršelo.

Červenec – celý měsíc chladný, deštivý, noční teploty 4°až 10°, jen vyjímečně asi 4 dny bylo hezké letní počasí, koupání pouze pro otužilejší.

Srpen – opět počasí nezměněné, chladné, deštivé.

3. týden – hezké, letní počasí, 4. týden – opět ochlazení, deštivo.

Září – počasí beze změny, pouze 2 dny, kdy svítilo slunce.

Říjen – v 1. týdnu lepší počasí, ale od 6. října opět deštivo. Zdejší družstvo stihlo sklidit ( vymlátit) obilí do konce září. Sláma však se sklízela ještě v říjnu a okolní družstva – Smilovy Hory, Pojbuky též i obilí.

Ovoce bylo v tomto roce velmi nekvalitní chuti a strupovité.

Listopad – příznivější počasí než v říjnu, bez mrazů, hezké slunné dny. Od 21. listopadu noční mrazíky do – 5°, začalo sněžit, přes den teploty nad nulou.

Prosinec – 1. týden beze změny. Dále chladněji, od 20. prosince velké ochlazení, v noci -20°až – 27°, i – 30°až do konce měsíce. Připadlo asi 15 cm sněhu.

Volby.

Volby do Parlamentu.

Dne 31. května a 1. června 1996 probíhaly v celé republice volby do tohoto ústavodárného shromáždění.

Volební místnost – zasedací místnost Obecního úřadu č.p.60.

Volební komise:

Berka František ze Zhoře – za KDU ČSL

Mrázek Stanislav č.p.4 – za KSČM

Hormandlová Zlata – za ODS

Kadlec Ludvík č.p.59

Faktorová Marcela č.p.78

Zapsáno voličů – 70 trvale bydlících

K volbám přišlo – 60 zapsaných + 2 na voličský průkaz.

1 hlas byl prohlášen neplatným.

Odevzdáno hlasů:

Demokr. unie 1

Čs. strana sociál. demokratická 15

Občanská dem. strana 21

Čs. strana lidová 7

Důchodci za životní jistoty 8

Čs. unie středu 1

Komunistická strana 4

Strana republikánská 2

Volby do senátu.

Ve dnech 15. a 16. listopadu 1996 proběhly volby do 2. komory Parlamentu – Senátu. Za obvod Pelhřimov bylo 6 kandidátů.

Ve zdejší obci – zapsáno 69 voličů – hlasy odevzdalo – 25 občanů.

Z toho KDU – ČSL – Mgr. Kesl Petr – 8 hlasů

KSČM – Ing. Štěpán – 4 hlasy

ODS – Ing. Litomiský – 7 hlasů

ČSSD – p. Štěch – 6 hlasů

Volební komise.

Hormandl Jiří č.p.18 , Berka Bohumil ze Zhoře, Šeniglová Ludmila z Jetřichovce, Mrázek Stanislav č.p.4, Kadlec Ludvík č.p.59, Hájková Alena č.p.82.

Dne 22. a 23. listopadu 1996 proběhlo 2. kolo voleb do senátu. V obvodě Pelhřimov do něho postoupili: Ing. Litomiský – 10 hlasů, p. Štěch – 11 hlasů.

Ze zapsaných 70 voličů – účast 21.

Z uvedené situace je patrné, že malá část občanů k volbám přišla, poněvadž Senát pokládají za instituci, která bude stát daňové poplatníky spoustu peněz, ale užitek z ní bude malý.

Obec.

Obecní úřad – jednání zastupitelstva.

20. února – schválen pronájem bývalé školní zahrady p. Pavlíčkovi, pracovníku Ústavu sociální péče – za 500 Kč ročně.

19. března – poplatky za odvoz odpadů: 120 Kč za trvale bydlícího občana, 250 Kč za rekreační chalupu. 50 Kč za psa, 100 Kč za každého dalšího.

Zaplacena záloha 2 000 Kč za parcelu 135/3 p. Klečkovi Milanovi č.p.9, kde byla postavena autobusová čekárna.

27. srpna – zadáno zpracování Urbanistické studie obce – provede Atelier Štěpán České Budějovice.

24. září – snaha o získání 64 ha lesů, které byly přiděleny po znárodnění majetku p. Weisse, nebylo však toto zapsáno na Pozemkovém úřadě, proto obec tyto lesy nezískala, jsou nadále majetkem soukromých lesníků p. Chmela z Pelhřimova a p. Štěpánka z Pacova,

19. listopadu – schválen příspěvek 10 – 12 Kč na Mikulášskou nadílku pro 70 chovanců ústavu.

Příspěvek na otop pro Veselku Josefa č.p.6, Mackovou Anežku č.p.55,

400 až 500 Kč na dárkové balíčky pro občany v Domově důchodců v Pacově:

Koubová Růžena č.p.14, Mottlová Milada č.p.7, Sláma Jiří č.p.8 a dalším občanům starším 75 let. Novotná Růžena č.p.81, Jech František č.p.56, Macková Anežka č.p. 55, Veselka Josef č.p.6.

1 000 Kč – pro Knihovnici Janu Rychetníkovou č.p.80

- pro kronikáře Ludvíka Kadlece č.p.59.

17. prosince – příspěvek na autobusovou linku ( středa dopoledne + neděle) – 11 800 Kč.

Rozpočet obce v r. 1996.

Příjmy – od p. Bednáře č. 31 na opravu křížku v r. 1995 3 000 Kč

firma Strabak ( kamenolom) za těžební prostor 3 200 Kč

za rybářské lístky, kácení stromů 2 450 Kč

daň z nemovitostí 182 000 Kč

daň ze závislé činnosti 135 000 Kč

daň právnických osob 165 000 Kč

za prodej pozemků občanům 35 000 Kč

za psy 2 400 Kč

za prodej dřeva 148 000 Kč

za odpady 12 000 Kč

Výdaje za rok 1996:

Splátka úvěru na opravu školy 83 000 Kč

úrok z úvěru 42 000 Kč

oplocení skládky 16 000 Kč

oprava veř. osvětlení 14 000 Kč

mzdy při dvojích volbách 12 000 Kč

mzdy pracovníků obce 39 000 Kč

pojištění budovy Obec. úřadu 3 842 Kč

za telefon 4 550 Kč

záloha za urbanistickou studii 23 000 kč

za elektřinu 31 000 Kč

mzdy Obecního úřadu 87 000 Kč

za kulturní pořad J. Sováka 12 722 Kč

svícny do kaple 3 000 Kč

oprava střechy kaple 13 815 Kč

za fasádu na škole 250 000 Kč

mzdy knihovníka 4 300 Kč

nákup knih 24 843 Kč

za stavbu čekárny 151 000 Kč

mzdy za lesní práce 16 504 Kč

nákup stromků 10 489 Kč

benzín pro lesní práce 6 810 Kč

odvoz odpadků 18 141 Kč

trubky na kanalizaci 17 477 Kč

Kulturní událost.

26. prosince – na koledu se konalo vystoupení s kabaretním pořadem „ Jiří Sovák a členové pražského kabaretu“. Tito umělci přijeli na pozvání starosty obce Jiřího Hormandla. Obec též platila náklady za vystoupení které bylo v zasedací místnosti ( škole). Účast více jak 80 osob, většinou rekreanti z Prahy.

Knihovna.

Obecní knihovna – Místní lidová v Těchobuzi.

Toto zařízení bylo společně s úřadovnou Národního výboru různě přemísťováno z č. 9 roku 1957 do č.p.18 – místnosti za tanečním sálem. V letech dalších pak byla opět společně s úřadovnou Národního výboru v suterénních místnostech č.p.33.

Od roku 1966 se stává knihovníkem pan Miroslav Vesecký z č.p.64. Knihovna byla přemístěna do místností č.p.48.

Od této doby začal pan Vesecký věnovat práci s knihou ve zdejší obci značnou pozornost. Knihovní fond byl stále více rozšiřován, knihovník pořádal zejména pro děti různé besídky o knihách, i když v té době se tomu musel dávat hlavně politický význam.Pro příklad uvádím stav knihovny:

Rok 1970 – 1591 svazků , 645 výpůjček , 60 čtenářů – 15 dětí.

Rok 1975 – 2 311 svazků, 1 367 výpůjček, 57 čtenářů – z toho 30 dětí.

Rok 1980 – 3 572 knih, 2 051 výpůjček, 87 čtenářů ( 25) dětí.

K uvedeným údajům nutno dodat, že čtenáři nejsou pouze z řad trvale bydlících, ale zejména rekreantů, poněvadž stále větší počet chalup zde slouží k rekreaci.

Místní lidová knihovna pod vedením pana Veseckého obdržela řadu významných ocenění v rámci okresu, kraje až nakonec i celostátního titulu „ Vzorná lidová knihovna“, který pan Vesecký přebíral dne 9. června 1977 v Prievidzi na Slovensku.

V r. 1977 již byla knihovna přemístěna do bývalé, již uzavřené školy, v přízemí. V těchto prostorách byla knihovna do r. 1993, kdy byl pan Vesecký z funkce knihovníka odvolán.

Knihovníkem pak byl jmenován Jaroslav Rychetník č.p.80.

Roku 1994 pak byla knihovna mimo provoz, protože v celé budově bývalé školy byly prováděny úpravy. Knihovna pak byla přemístěna do 1. patra – bývalý byt řídícího učitele. Od r. 1995 je provozována v těchto prostorách.

Rok 1995 – nákup knih – 6 481 Kč, 15 knih – dar od okr. knihovny, počet svazků – 3 750, počet čtenářů – 26 ( 8 dětí), počet výpůjček – 608.

Rok 1996 – nákup knih – 154 svazků, celkem v knihovně 3 904 svazků, čtenářů – 33 ( 6 dětí), počet výpůjček – 1 104.

Knihovna je umístěna ve velmi pěkném prostředí, počet čtenářů se sice po poklesu při úpravách opět zvyšuje, ale ubylo zejména dětí, protože ty jsou tu momentálně pouze 3 školou povinné.

Statistika.

V roce 1996 zemřeli ve zdejší obci:

Koubová Růžena č.14 – 12.10.1996 ( Domov důchodců Pacov).

Papež Jan č.25 – 16.7.1996 – 58 let.

Slámová Josefa č. 8 – 10.11.1996 – 83 let.

Taksová Marie č. 13 – 14.11.1996 – 72 let.

David Jan č. 65 – 3.3.1996 – 65 let.

Č.p. 22, dřívější majitel Petrásek Jaromír, koupila Evženie Brabcová, Na Výsluní 18, Praha 10.

PDF RTF
zpět na menu
KONTAKT MAPA WEBU

Kontaktní spojení

Úřední hodiny

ADRESA ÚŘADUTěchobuz 60,
395 01 Pacov
TELEFON565 443 900
FAX565 443 960
MOBILNÍ TELEFON724 192 514
E-MAILobec@techobuz.cz
STŘEDA9.00 - 11.00

Copyright 2013 Těchobuz
Webdesign Estetica s.r.o.

Webová verze