Rok 1936

1936- leden

Jarní počasí v lednu

Počasí v měsíci lednu letošního roku odpovídalo asi tak březnovému a dubnovému počasí v jiných letech. Sluníčko často teple hřálo, vanul teplý vítr a teploměr zřídka kdy klesal na jeden, nejvýš dva stupně mrazu.

1936- březen

86. narozeniny přes. osvoboditele

Dne 7. března večer uspořádal sbor dobrovol. hasičů průvod na kopec „Kamenitý“. Tohoto průvodu zúčastnila se též školní mládež, která nesla osvětlené lampiony. Na kopci zapálena byla „Masarykova vatra“. Po projevu čsl. hasičstva přes. osvoboditelovi, který pronesl říd. učitel A.Morava, přednesli žáci 2. tř. za vedení tříd. učitelky Marie Veselé, sborovou recitaci „7. březen“ .Po té zazpívány přítomnými národní hymny. I přes krajně nepříznivé počasí zúčastnilo se průvodu hojně občanů.

Po průvodu sešli se občané v sále hostince u Najfusů, kde říd. učitel promluvil na thema „Masaryk a zahraniční krajané“. Z této slavnosti zaslán byl pres. T.G.Masarykovi pozdravný telegram.

Dne 8. března odpoledne pozváni byli občané na slavnost, kterou pořádali žáci zdejší školy. Na programu byly básně, scény a písně. Slavnost zakončena holdem pres. osvoboditelovi a ostatními hymnami.

1936- 25.března

Volba do okr. hosp. záložny v Pacově

Dne 25. března vykonána volba dvou delegátů do okresní hospodář. záložny v Pacově, při které obdrželi Josef Kohoutek ml. 100 hlasů, Karel Bednář čp. 10 . 69 hlasů, Jan Papež čp. 20. 46 hlasů a Jan Kříženecký 19 hlasů. Za delegáty zvoleni : Karel Bednář a Josef Kohoutek.

1936- květen

J. Bárta člen okr. hosp. záložny

Za člena představenstva Okresní hospodářské záložny v Pacově byl okresem delegován Josef Bárta.

 

Chrousti

V letošním květnu objevilo se velké množství chroustů. Listnaté stromy byly jimi celé obsypány a listí úplně zničeno. Chrousty sbírala  hlavně mládež. Obecní úřad vyplácel 20 h za 1 l usmrcených chroustů. Zaplaceno bylo za ně celkem 469,80 Kč.

1936- květen

Oprava hřbitovní kaple

Hřbitovní kaple, o níž se kronikář zmiňuje na straně 3. této knihy, byla pokryta šindelem. Protože tento byl již značně prohnilý a dešťová voda prosakovala klenbou rozhodla se obec nakrýti kapli pozinkovaným plechem. Práce tato byla zadána A. Malečkovi, klempíři v Pacově. Kaple byla nově nabarvena, opraveny a nabarveny dveře. Celá oprava stála sedm tisíc korun. Klenba této kaple je zhotovena z kamene. Původně byla pokryta taškami položenými přímo na klenbu. Teprve v pozdější době byla pokryta šindelem.

1936- jaro

Vysaz. obec. lese

V obecním lese bylo vysázeno 12000 smrkových stromků.

 

Krádež u p. Růžka a na poště

Do obchodu Rudolfa Růžka, vloupali se neznámí pachatelé a odcizili na hotovosti 130 Kč a různé látky v ceně 6312Kč. Do obchodu vnikli tak, že vypáčili okno sálu a dveře do krámu. Škoda byla poškozenému nahražena pojišťovnou. Týž pachatelé pokoušeli se téže noci vyloupiti poštovní úřad, ale rozbili pouze okno a odcizili visací zámek u dveří.

Zajímavé je, že v r. 1934 vloupali se také neznámí pachatelé do obchodu p. Růžka a na poštu, ze které rovněž ničeho neodcizili.

Červenec

Vodní nádrž

U hasičského skladiště zhotovila obec betonovou nádrž na vodu pro případ požáru. Voda je do ní přiváděna strouhou podél silnice ze Smíchova . Stavba tato vyžádala si nákladu 1951Kč.

 

Žně

Letošní žně byly pro hospodáře velmi smutné. Častými dešti obilí bujně rostlo a záhy mnohé ještě před odkvětem polehlo. Žetí bylo obtížné, protože polehlé obilí bylo prorostlé travou, která je poutala k zemi. Obilí bylo dost, hospodářům se nevešlo do stodol, ale sláma ve většině případech byla poloshnilá. Zrna bylo málo a to ještě podřadné. Hospodáři utrpěli tím mnoho škody.

 

Novostavba- přestavba

Letošního roku provedeno v obci více novostaveb a přestav. Novostavby stodol provedli : Josef Mašek čp. 27, František Jirků čp. 11, Adolf Pudil čp. 42, a Dufková Marie čp. 66. Nový domek postavil si Vojna František . Alois Kratochvíl čp. 46, přestavěl obytné stavení a Jan Papež čp.20 přistavěl novou kůlnu.

 

Poznámka k objasnění zápisu

Usnesením obecního zastupitelstva byly zápisy z této kroniky přepsány do nové knihy v kůži vázané , se zlaceným nápisem. V době okupace bylo nařízeno okresním úřadem v Pelhřimově, aby obecní kronika byla odeslána tomuto úřadu. Z obavy, aby nová kronika nebyla zničena, odeslal jsem tuto starou knihu a novou jsem uschovával ve svém bytě až do doby po Heidrichově smrti, tj. květen 1942. Tenkrát se nacistické bestie rozzuřily nejvíce. V té době zakopal jsem kroniku, i s jinými uschovávanými knihami do země. Po vyndání z úkrytu byly všechny knihy i kronika zničeny. Tato znehodnocená kniha bude uschována v obecním archivu. Zápisy, pokud budou v nové knize, budou opsány do této kroniky a bude v nich dále pokračováno.

 

Pokračování zápisů z roku 1936

Soupis vepřů k 1. 7. 1936

Prasnice        11             selata        17             vepři do půl r.     81       vepři přes půl r.     10

Soupis drůbeže k 1.7.

kuřat  800   str. kohoutů  35   slepice  827    housat  280   starých hus  43  let. kachen   45

starých kachen  7    let. krůt   20  str. krůt  4      drůbež celkem   2161

Soupis ovocného stromoví

jabloně  168     hrušky     69   švestky       148    slívy     41      třešně         50    ang.rybíz   6

Soupis osevních ploch v r. 1936

pšenice   927     žito    4 312     ječmen    141     oves   3767    brambory   3148 

jetel    2744      řepa      150

Čísla jsou udána v arech.

1936- podzim

Hraboš polní

Na podzim rozmnožili se ve velkém množství hraboši polní a ohrožovali zničením ozimů a jetelů. K jejich hubení zakoupil obecní úřad 100 kg strichinového ovsa pro všechny majitele pozemku.

 

Elektrizace obce- 1936

Dne 4. žáří 1936 prvně zazářily v příbytcích našich občanů a na návsi elektrické žárovky. Elektrizace obce měla u nás hodně nepřátel. Někteří občané se obávali finančního zatížení obce, jiní stavěli se proti jen proto, aby brzdili a otravovali práci starostovi obce.

O elektrisaci bylo v obci prvně jednáno v roce 1933, když převzal starostenský úřad Josef Bárta čp. 13. Ve schůzi obecního zastupitelstva konané dne 6. srpna 1933, bylo usneseno jednomyslně provésti elektrisaci obce obecně a přihlásiti se k Lužnickému svazu v Táboře. Přihláška byla odeslána jmenovanému svazu, který zpracoval rozpočet, který byl se žádostí o státní příspěvek zaslán okresnímu úřadu v Pelhřimově.

Dne 29. března 1934 sešlo se obecní zastupitelstvo, aby dále jednalo o elektrisaci obce. Na návrh člena obecního zastupitelstva Josefa Kohoutka staršího odložena elektrizace na dobu příznivější. V této schůzi rovněž usneseno, aby byla svolána schůze všech občanů a na ni pozván referent Lužnického elekt. svazu v Táboře, který by věc objasnil a hlasováním občanů aby bylo o elektrisaci rozhodnuto.

Schůze tato byla uskutečněna, ale k žádnému rozhodnutí nedošlo.

Obecní zastupitelstvo svoláno opět dne 23. července 1934 ,aby o této věci jednalo. Odhlasováno devíti hlasy, aby elektrizace obce nebyla prováděna ani v r. 1935.

Ale neúnavný v práci pro celek, starosta obce Josef Bárta, nenechal věc usnout. Stále přesvědčoval občany o nutnosti elektřiny pro zemědělce a tak definitivně o elektrisaci obce bylo rozhodnuto ve schůzi obecního zastupitelstva dne 2. prosince 1934. Obecní zastupitelstvo usneslo se jednomyslně, aby elektrizace obce byla provedena v roce 1935 a to obecně. Lužnický elektrárenský svaz se zavázal postaviti svým nákladem transformační stanici a opatřiti ji příslušnými přístroji.

O příplatku na domovní přípojky bylo odhlasováno obecním zastupitelstvem, aby každý účastník složil následující obnos:do 4 ha pozemků 100Kč, do 6 ha 150 Kč, do 8 ha 200Kč, do 10 ha 250Kč, do 15 ha 300Kč, do 20 ha 350Kč a přes 20 ha 400Kč. Tím bylo umožněno všem občanům, aby si mohli dáti zavésti elektrický proud. Obec vypůjčila si na elektrisaci 60 000Kč u okresní záložny hospodářské v Pacově, jako dlouhodobou zápůjčku na 27 roků.

Transformační stanice postavena byla v květnu 1935. Rozvodová síť a domovní přípojky postaveny v červnu a červenci 1935.Přípojky byly zavedeny k následujícím číslům popisným: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 33, 35, 37, 39, 40, 42, 45, 46, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 70, 71, 72, 73.

Elektrických motorů bylo zakoupeno třicet.

Elektrickou instalaci v obci prováděly firmy: Jan Šustr z Pacova (rodák z Těchobuze), Vojtěch Hák Malšice u Tábora, František Buřič Chýnov, František Častenský z Mladé Vožice a Hrdina z Prahy.

Primerní linka byla postavena od Ježova v srpnu r. 1936.

Celkový náklad na elektrisaci obce činil 91 809Kč.

1936- 11.října

Valná hromada druž. lihovaru

Valná hromada v družstevním lihovaru byla konána dne 11. října 1936. Za vylosované odstupující členy představenstva Josefa Kohoutka staršího a Petra Neckáře, zvoleni : Josef Kohoutek st. opět a Karel Bednář čp.10.

Členové představenstva, kteří losování řídili, podali proti volbě Karla Bednáře námitky ke krajskému soudu v Táboře. Byl pánům vedoucím asi nepohodlným pro jeho přímou povahu. Předsedou lihovaru je Josef Kohoutek sta. čp 9 a účetním Rudolf Růžek, obchodník.

 

Kampaň v druž. lihovaru 1935- 36

Kampaň v družstevním lihovaru počala 2. prosince 1935 a skončena 25. května 1936.

Ječmene zpracováno 17 vagonů 23q. Bramborů zpracováno 11 vagonů 61q.Lihu bylo vyrobeno 625 hl 96 litrů. Znedostatku brambor byl líh vařen z ječmene, při čemž se ukázalo, že se ječmen k zpracování lihu nehodí, protože se těžko rozvařuje. Po této kampani jevil se schodek 49 000 Kč, ač družstevníci museli platit výpalky 4 Kč za 1 hl. Brambory byly propláceny podle množství škrobu. Za 1 kg škrobu vypláceno 1,30 Kč.

 

Rozpuštění sdružení Katolic. mládeže

Sdružení katolické mládeže, založené v r. 1929, rozpadlo se v r. 1936 proto, že mládež shledala bezúčelnost tohoto spolku a vystoupila z něho.

1936- 23. září

Krádež vepřů

Dne 23. září 1936 odcizili neznámí pachatelé dva vepře Josefu Bártovi čp. 13. Byl přivezen policejní pes četnické stanice z Pacova, ale pachatel zjištěn nebyl.

1936- 25. prosinec

Vloupání do obchodu R. Růžka

V noci na 25. prosince 1936 vloupali se nezjištění pachatelé do obchodu Rudolfa Růžka čp. 53 a odcizili různé látky a koloniální zboží v ceně 7 000 Kč. Škoda byla kryta pojištěním.

Těžba v obecním lese

V obecním lese bylo v tomto roce vyrobeno 116 m kr. dříví palivového a 129.48 m kr.. dříví užitkového. Užitkové dříví bylo prodáno Fr. Vojtěchovi v Obratani, 1 m kr.. za 85 Kč. Místní občané platili užitkové dříví 65 Kč za 1 m kr. Palivové dříví bylo prodáváno: 1tř. 55 Kč, 2. tř. 45 Kč, 3.tř. 35 Kč.

Podzim 1936

Ovoce bylo u nás letos velmi málo. Květy ovocných stromů byly zničeny jarními mrazy. Jablka se kupují za 3-4 Kč.

Včelařství

Tento rok pro včelaře velmi nepříznivý. Vlivem dlouhotrvajících dešťů byla špatná snůška a rojení ojedinělé . Byla velká ztráta matek.

 

Sklizeň bramborů

Sklizeň bramborů byla nadprůměrná. Prodávány 1q za 12- 15 Kč.

Hodně hub

Vlivem častých dešťů rostlo v našich lesích velké množství jedlých hub. 1kg hřibů syrových prodáván za 1-2 Kč, lišky 80 h až 1 Kč. Sušené hříbky prodávány až za 30 Kč 1 kg.

Přistěhování J.Šebesty

Dne 4. prosince 1936 přistěhoval se do Tallenberku Jindřich Šebesta, redaktor v.v.z Prahy. Tallenberk pronajal od majitele Dr. Weisse.

Spalničky

V červnu, červenci a srpnu rozšířila se u nás ve velkém měřítku epidemie spalničková. Onemocněly téměř všechny děti. Vyskytlo se několik případů, že spalničkami onemocněli i sedmnáctiletí.

Spála

Spála byla zjištěna v jednom případě a to u syna řezníka Jar. Kaňky čp.50.

Ceny dobytka

Dobytek hovězí prodáván 1kg živé váhy od 4-6 Kč. Vepřový dobytek od 5,50 Kč- 7 Kč za 1 kg živé váhy.

Ceny obilí

Ceny obilí ze sklizně r. 1936 stanoveny Čsl. obilní společností (ČOS) takto:

Druh obilí      hekto. váha 0kg      zákl. cena 0 Kč         přísp. ČOS          čistá cena v Kč

pšenice                    79                        156                           18                            138

žito                          70                        117                            8                             109

ječmen                    68                          117                          11                            106

oves                         50                         104                           8                              96

a každý měsíc činí příplatek na 1q u pšenice, ječmenu a žita 1,50 Kč, u ovsa 1 Kč.

Ceny peří

Rok 1935-nedrané 18 Kč, prachové 48-55 Kč, drané 34Kč.

Rok 1936- nedrané 23-25 Kč, prachové 90-100 Kč, drané- 45 Kč.

Ceny drůbeže

Husy na podzim prodávány za 30 kč, později 36 Kč, kuřata 12- 14 Kč, holoubata pár 6 Kč,kachny 14- 16 Kč.

 

Ceny kožišin

Ceny kožišin proti minulému roku značně stouply. Kůže z králíka prodávána byla za 4- 7 Kč, ze zajíce za 6 Kč,z veverky za 6 Kč,z ondatry za 28 Kč, z tchoře za 70- 80 Kč, z kozy za 30 Kč.

 

Statistika poraženého dobytka u míst.řezníků

řezník                                     vepřů                  hověz. dob.             telat             koz a kůzlat

Kaňka Jaroslav                          337                        9                           42                     29

Kouba Jindřich                          296                        2                           41                     34

Úmrtí

12.5. Antonie Pudilová čp. 44  ve stáří 67 let

30.5. Jan Sláma čp. 2 ve stáří 67 let

1.7. Anna Bednářová čp. 10 ve stáří 71 let

25.11. Frant. Musil čp. 21 lihovarník  ve stáří 84 let

27. 11.Jan Jech čp. 32 ve stáří 80 let

Narození

26.1. František Bouška , syn obchod. čp.33

21.2.Helena Štěpánková, dcera les. haj. čp. 65

11.4.Josef Jech , syn chalupníka  čp. 47

23.4. Jan Kříženecký , syn rolníka čp. 39

14.6. Hana Moravová , dcera říd. učit.  čp. 60

28.7. Anna Primusová ,dcera chalup. čp. 16

PDF RTF
zpět na menu
KONTAKT MAPA WEBU

Kontaktní spojení

Úřední hodiny

ADRESA ÚŘADUTěchobuz 60,
395 01 Pacov
TELEFON565 443 900
FAX565 443 960
MOBILNÍ TELEFON724 192 514
E-MAILobec@techobuz.cz
STŘEDA9.00 - 11.00

Copyright 2013 Těchobuz
Webdesign Estetica s.r.o.

Webová verze